Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” icon

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Скачати 46.24 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Дата31.07.2012
Розмір46.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ВСТУП


Назва дисципліни: ”Англійська мова” для студентів усіх спеціальностей ДонНТУ освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.


^ Рівень володіння англійською мовою: В2

Вступний рівень студентів магістратури дорівнює В2 (незалежний користувач) та забезпечує їхню незалежну комунікативну компетенцію, для того щоб вони могли ефективно функціонувати в академічному та професійному середовищі.


РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ВИДАМИ МОВЛЕНЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

^

Студент повинен вміти:

Читання


1) Читати і розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки. Розуміти основні ідеї статей і доповідей, пов'язаних з сучасними подіями та за фахом, у котрих автор висловлює свої думки і ставлення, опис подій, почуттів та бажань в неофіційних листах.

2) Читати та розуміти основний зміст та ідеї тексту як на абстрактну тему, або тему професійної спрямованості .

3) Читати з словником і перекладати тексти професійної спрямованості, володіти знаннями та навичками перекладу їх.

4) Читати та розуміти особисту та ділову кореспонденцію, анкети, об'яви, оголошення, рекламу, інструкції різних видів, ділові документи.

5) Знаходити необхідну інформацію у різних джерелах, аналізувати її, обирати основні ідеї та робити висновки.

6) Користуватися відповідними словниками та довідниками.


Письмо

  1. Робити записи пунктів та головних положень лекції або практичного заняття.

  2. Писати послідовні зв'язані тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів, з'єднуючи серії більш коротких простих елементів у лімітний відрізок мовлення (напр., про свій подорож до іншої країни, переказ статті або книги, огляд фільму).

  3. Писати повідомлення або твори з розвинутою аргументацією, наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних варіантів.

  4. Складати та оформлювати особисті та ділові листи (доповідь, меморандум, претензія, оферта, запитання, факс, протокол засідання, рекламні матеріали, контракти, транспортні документи, фінансові документи, митні документи).

  5. Писати листи з заявами, або брати участь в інтерв'ю, в яких дається письмова інформація про особисті дані, кваліфікацію, досвід, надавати необхідну інформацію.

  6. Розуміти та вміти користуватися електронною поштою.

  7. Мати достатню граматичну компетенцію для виконування письмових вправ щодо програми.

  8. Письмово узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості джерел про знайомі, звичайні речі в межах своїх інтересів.


Крім вище означених положень студент повинен володіти граматичним мінімумом з наступного матеріалу:

Граматичний матеріал:

Дієслово. Система часів дієслова. Смислові та допоміжні дієслова. Узгодження часів дієслова.Активний стан дієслова. Пасивний стан дієслова. Типи пасивних конструкцій. Способи вживаня дієслова. Дійсний спосіб вживання дієслова. Умовний спосіб вживання дієслова. Наказовий спосіб вживання дієслова. Дієприкметник. Види дієприкметника. Іменник. Обчислюванні та не обчислюванні іменники. Прийменник. Ступені порівняння прийменників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Займенник. Особові займенники. Кількісні займенники. Вказівні займенники. Питальні слова та відносні займенники. Присвійні займенники. Сполучники. Частки.


Критерії зіставлення національної системи оцінок знань студентів
з оцінкою за шкалою ЕСТS

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

Оцінка за

національною

системою

Шкала оцінок

ДонНТУ

А

Задовільно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

70-100

F-X

Незадовільно - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти


2

(незадовільно)


35-69

F

Незадовільно - необхідний обов'язковий повторний курс

1-34ЛІТЕРАТУРА


  1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання − К.: Видавництво „Ленвіт”, 2003, – 261 с.

  2. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. –119 с.Голова предметної комісії _____________ проф., док.пед.наук Каверіна О.Г.

з англійської мови

Схожі:

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Назва дисципліни: ”Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні відомості
«бакалавр» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Загальноєвропейські рекомендації до навчання іноземним мовам І розрахована на те, що вивчення іноземної мови в Доннту для більшості...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вимоги до систем електропостачання
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03050301, 03050301 Міжнародна економіка Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
П на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни: міжнародний маркетинг, міжнародні фінанси, міжнародне економічне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи