Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 icon

Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007
Скачати 93.82 Kb.
НазваПоложення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007
Дата19.10.2012
Розмір93.82 Kb.
ТипПоложення
1. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d1.doc
2. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d10.doc
3. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d1_2.doc
4. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d2.doc
5. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d3.doc
6. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4.doc
7. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4_1.doc
8. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4_2.doc
9. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5.doc
10. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_1.doc
11. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_2.doc
12. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_3.doc
13. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_4.doc
14. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d6.doc
15. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d7.doc
16. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d8.doc
17. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/nakaz_2009_08_20.doc
18. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/polojennya.doc
19. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/uhvala_2009_08_20.doc
20. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/мон осв_тньох школи.txt
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення
Індивідуальний навчальний план студента І результати його виконання
Методичні рекомендації до її розробки київ кнеу 2004 Загальний розділ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у київському національному економічному університеті київ -кнеу- 2005
Положення про організацію практики студентів у київському національному економічному університеті київ -кнеу- 2003 1
Регламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт № п/п Етапи підготовки дипломної роботи Термін виконання за формами навчання
Регламент роботи кафедри по організації підготовки практики студентів денної форми навчання № п/п Перелік видів організаційних заходів
Міністерство освіти І науки україни двнз київський національний економічний університет
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у київському національному економічному університеті київ кнеу 2004 Загальні положення
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту київ -кнеу- 2005 І загальні положення
Положення щодо ліквідації академічних заборгованостей
Про затвердження нової редакції «Порядку оцінювання знань студентів»
Методичні рекомендації до її розробки, ухвалене Вченою радою університету 25. 03. 2004 р
Затверджую ректор А. Ф. Павленко

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УХВАЛЕНО

Вченою радою університету


(31.03.2005 р., протокол № 8, зі змінами та доповненнями,

затвердженими ректоратом 18.06.2007р.)


ПОЛОЖЕННЯ ПРО «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ВИКОНАННЯ»


кИЇВ –КНЕУ 2007

І. Загальні засади

1. «Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» (далі — ІНПС) — є робочим навчальним документом, який формується на основі навчального плану, затвердженого Вченою радою університету, з метою індивідуалізації навчального процесу — максимального урахування індивідуальних потреб студентів щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці.

2. ІНПС відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності (перелік навчальних дисциплін, що передбачені програмою підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження студентів з аудиторної і самостійної роботи та містить оцінку поточної, підсумкової успішності та державної атестації випускника.

3. Індивідуальний навчальний план студента формується у розрізі років(семестрів) на весь термін підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

4. Студент несе персональну відповідальність за виконання ІНПС.


ІІ. Порядок формування

індивідуального навчального плану студента


  1. ІНПС включає нормативні і вибіркові дисципліни, передбачені робочим навчальним планом.

2. Трудомісткість усіх видів навчальної роботи в навчальному плані встановлюється в залікових кредитах ECTS (1 заліковий кредит ECTS = 36 академічних годин). Сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до ІНПС, у кожному семестрі має складати, як правило, 30 кредитів ECTS (60 кредитів на навчальний рік).

3. Нормативні дисципліни, що входять до робочого навчального плану відповідного семестру, є обов’язковими для включення до ІНПС.

4. Вибіркова(варіативна) складова ІНПС формується особисто студентом за участю консультанта факультету чи кафедри, призначеного в установленому порядку, з переліку вибіркових дисциплін (пакетів), які входять до робочого навчального плану, з урахуванням особистих уподобань та перспектив щодо майбутнього працевлаштування.

5. Вибіркова складова ІНПС формується на кожний навчальний рік , згідно з регламентом, що описаний нижче в п. 7.

6. Особливості формування вибіркової складової ІНПС освітньо-професійного рівня бакалавр.

6.1. По кожному з трьох циклів дисциплін, які входять до робочого навчального плану (гуманітарної, природничо-наукової і загальноекономічної та професійної підготовки) студент має можливість вибрати пакети вибіркових дисциплін або певні позапакетні дисципліни (в межах передбаченої варіативної складової), які у сукупності з нормативними (обов’язковими) дисциплінами формують його індивідуальний навчальний план.

6.2. Формування вибіркової складової ІНПС по гуманітарному циклу дисциплін:

6.2.1. По гуманітарному циклу дисциплін загальний обсяг варіативної складової становить 9 кредитів ECTS. В цьому обсязі студенти денної форми навчання можуть вибрати або один з 2-х пакетів вибіркових гуманітарних дисциплін ( Пакет 1 — Поглиблене вивчення іноземної мови, Пакет 2 — Вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу) або певні позапакетні дисципліни.

6.2.2. Умовою вибору студентом Пакету 1 є попереднє проходження тестування та отримання позитивного висновку щодо відповідності рівня знання іноземної мови встановленим вимогам.

Курс поглибленого вивчення іноземної мови (Пакет 1) розрахований на 29 кредитів ECTS (1044 години), з яких вивчення 10 кредитів передбачено за рахунок годин, відведених на опанування іноземної мови в циклі нормативних дисциплін; 9 кредитів — за рахунок годин, відведених на опанування вибіркових дисциплін гуманітарного циклу і 10 кредитів — за рахунок годин, відведених на опанування вибіркових дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.

Отже студенти, які вибрали Пакет 1 гуманітарного циклу, при формуванні вибіркової складової дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки можуть використати лише 10 кредитів, що залишилися.

6.2.3. Студенти, які вибрали Пакет 1 або Пакет 2, за умови успішного опанування відповідних програм та складання державних іспитів отримують відповідний запис в дипломі — «Бакалавр з певної спеціальності зі знанням іноземної мови» або «Бакалавр з певної спеціальності — викладач економіки».

6.2.4. Студенти вечірньої і заочної форм навчання, враховуючи особливості організації навчального процесу на даних формах навчання, мають можливість обирати лише позапакетні гуманітарні дисципліни.

6.3. Формування вибіркової складової ІНПС по циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

6.3.1. Загальний обсяг варіативної складової циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (за винятком спеціальностей «Правознавство» та «Інтелектуальні системи прийняття рішень») становить 20 кредитів ECTS. В цьому обсязі студент може вибрати або пакети вибіркових дисциплін (Економічна теорія ІІ, Економіка підприємства ІІ, Гроші і кредит ІІ, Маркетинг ІІ і т.д. згідно з навчальним планом), які передбачають поглиблене вивчення дисциплін відповідної галузі, або певні позапакетні дисципліни.

6.3.2. Вибіркові пакети дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (Статистика ІІ, Фінанси ІІ, Облік і аудит ІІ і т.д.), які за назвою і змістом корелюють з відповідною спеціальністю, не обираються студентами цієї спеціальності, оскільки поглиблене опанування даного курсу передбачено вже в нормативній програмі даної дисципліни.

Інші пакети вибіркових дисциплін цього циклу студенти вибирають на свій розсуд за участі консультанта.

Студенти, які обрали для опанування вибірковий пакет — Фінанси ІІІ, після успішного вивчення дисциплін «Ведення реєстру власників іменних цінних паперів», або «Торгівля цінними паперами» (на базі курсу «Фондовий ринок» або «Фінансовий ринок») отримають свідоцтво встановленого зразка і матимуть право на складання кваліфікаційного іспиту за відповідною спеціалізацією перед екзаменаційною комісією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та одержання сертифікату на здійснення відповідної професійної діяльності протягом 3-х років з моменту складання атестації.

6.4. Формування вибіркової складової ІНПС по циклу дисциплін професійної підготовки здійснюється з переліку дисциплін, передбачених робочим навчальним планом, в межах 24 кредитів ECTS.

Форма ІНПС представлена в додатку до даного положення.

7. Формування вибіркової складової ІНПС студентів освітньо-професійного рівня бакалавр здійснюється в такому порядку:

для денної та вечірньої форм навчання:

7.1. Деканати факультетів на початку навчального року, у вересні місяці, доводять до відома студентів комплект матеріалів довідкового характеру, складовою яких є: перелік дисциплін вільного вибору (за циклами дисциплін у розрізі навчальних років (семестрів), затверджений Вченою радою університету, та анотації до цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами.

7.2. Студенти, ознайомившись з матеріалами, підготовленими факультетами, структурно-логічними схемами підготовки фахівців та анотаціями вибіркових дисциплін, до 10 грудня кожного навчального року подають в деканати свої заяви-побажання щодо вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін з тим, щоб сформувати свої індивідуальні навчальні плани на наступний навчальний рік.

Для заочної форми навчання

7.3. Деканати факультетів в період осінньої сесії (вересень-жовтень) доводять до відома студентів комплект матеріалів довідкового характеру, складовою яких є: перелік дисциплін вільного вибору (за циклами дисциплін у розрізі навчальних років (семестрів), затверджений Вченою радою університету, та анотації до цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами.

7.4. Студенти, ознайомившись з матеріалами, підготовленими факультетами, структурно-логічними схемами підготовки фахівців та анотаціями вибіркових дисциплін, до 10 грудня кожного навчального року подають в деканати свої заяви-побажання щодо вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін з тим, щоб сформувати свої індивідуальні навчальні плани на наступний навчальний рік.


7.5. Деканати факультетів до 25 грудня включають обрані студентами дисципліни до їх ІНПС і готують накази щодо формування списків груп студентів на вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін.

7.6. Навчальні групи на вивчення конкретної вибіркової дисципліни формуються у випадку, якщо її обрали не менше 15 студентів. В іншому випадку дисципліна вивчається студентами в індивідуально-консультативному порядку за графіком складеним кафедрою.

7.7. Формування списків груп студентів на вивчення вибіркових дисциплін та підготовка відповідних наказів має бути завершене до 25 грудня кожного року.

7.8. Формування груп для поглибленого вивчення іноземної мови здійснюється відповідно до «Положення про вивчення додаткових навчальних курсів та паралельне навчання студентів», затвердженого Вченою радою КНЕУ 25.09.2003р.

7.9. Узагальнена інформація про вибір студентами тих чи інших навчальних дисциплін, що надходить від деканатів, є підставою для включення цих дисциплін в розрахунки педнавантаження відповідних кафедр на навчальний рік.

Педагогічне навантаження вибіркових дисциплін І курсу планується в обсягах попереднього навчального року з наступним уточненням на початку нового навчального року.

8. Вибіркові дисципліни, включені до ІНПС є обов’язковими для вивчення.

9. Зміни до варіативної складової свого індивідуального навчального плану студент може внести не пізніше ніж за два місяці до початку вивчення дисципліни за обґрунтованою заявою на ім’я ректора та узгодженням з деканом свого факультету (на підставі чого деканатом готується відповідний наказ).

10. Зміни, внесені до ІНПС, затверджуються підписом декана факультету.

11. Щорічно, перед початком нового навчального року, ІНПС переглядаються і підписуються студентом і консультантом.

12. При затвердженні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуального навчального плану попередніх навчальних років.

13. Формування вибіркової складової ІНПС освітньо-професійного рівня магістр здійснюється випускаючою кафедрою під час розробки певної магістерської програми зі спеціальності.

В даному випадку індивідуальні потреби студента реалізується шляхом вибору ним тієї чи іншої магістерської програми зі спеціальності.

ІІІ. Порядок ведення ІНПС


1. Бланки ІНПС з кожної спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня одержуються співробітниками деканатів у Видавництві КНЕУ по кількості осіб, зарахованих на навчання, після чого до них вписуються індивідуальні дані студентів.

2. На початку навчання студент освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, відповідно до порядку описаного в розділі ІІ (п.6), формує варіативну складову свого ІНПС.

3. Одержавши заяви-побажання студентів з переліком вибраних дисциплін, співробітники деканату вписують дисципліни, обрані студентом, до ІНПС після чого план підписується студентом, консультантом, затверджується деканом і проректором та видається студенту.

4. Копії затверджених ІНПС (в електронному вигляді) зберігаються в деканатах факультетів, в них фіксуються всі зміни і доповнення, внесені протягом навчання студента.

6. Протягом всього періоду навчання до ІНПС викладачами університету вносяться дані щодо поточної і підсумкової успішності студента з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін та результати державної атестації.


ІV. Контроль за виконанням ІНПС

1. Контроль за виконанням ІНПС на підставі відомостей підсумкової атестації студентів здійснює консультант факультету чи кафедри, призначений в установленому порядку.

2. Консультантом є науково-педагогічний працівник факультету чи кафедри, як правило, професор або доцент, ґрунтовно ознайомлений із вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти.

3. Консультанти призначаються наказом ректора за поданням декана відповідного факультету. У рамках виконання своїх функцій консультант підпорядковується заступнику декана факультету, який відповідає за формування індивідуального навчального плану студента.

4. На консультанта покладається виконання таких основних завдань:

— надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента, його реалізації протягом усього періоду навчання;

— ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

— погодження індивідуального навчального плану студента;

— контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

Консультант має право:

— відвідувати всі види занять студента згідно з його індивідуальним навчальним планом;

— подавати пропозиції деканові факультету щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента.

Схожі:

Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconІндивідуальний навчальний план студента І результати його виконання

Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПоложення про індивідуальний навчальний план студента нпу імені М. П. Драгоманова ( нова редакція ) Київ 2011
Положення про індивідуальний навчальний план студента в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (нова редакція)...
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconОголошення!!! Список студентів, які отримали вільне відвідування
Всім вище перерахованим студентам на протязі двох днів звернутись до деканату мб та мп та забрати «індивідуальний навчальний план...
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconЗаява прошу Вас включити в мій індивідуальний навчальний план на 2014 2015 навчальний рік
Прошу Вас включити в мій індивідуальний навчальний план на 2014 2015 навчальний рік наступні вибіркові дисципліни (обрані дисципліни...
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПро виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований індивідуальний учбовий план на другий (третій) рік. Виступили
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований...
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconІндивідуальний навчальний план

Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПоложення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Міністерство освіти І науки україни кримський економічний інститут двнз «кнеу ім. В. Гетьмана»
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПоложення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити. Розмістити інформацію про створення інституційного репозитарію на сайті університету та довести Положення до структурних підрозділів
Положення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПро підсумки внутрівузівських етапів конкурсів „Студент року-2010” та на кращий гуртожиток На виконання Указу Президента України від 16. 06. 99 №650/99 „Про День студента”
Статуту університету та Положення про порядок призначення, розміри І виплати стипендіального забезпечення, надання матеріальної допомоги...
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007 iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2010/2011 навчальний рік
Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук (2007 – 2010 р.) (Комісія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи