Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення icon

Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення
Скачати 115.03 Kb.
НазваПоложення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення
Дата19.10.2012
Розмір115.03 Kb.
ТипПоложення
1. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d1.doc
2. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d10.doc
3. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d1_2.doc
4. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d2.doc
5. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d3.doc
6. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4.doc
7. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4_1.doc
8. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d4_2.doc
9. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5.doc
10. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_1.doc
11. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_2.doc
12. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_3.doc
13. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d5_4.doc
14. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d6.doc
15. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d7.doc
16. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/d8.doc
17. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/nakaz_2009_08_20.doc
18. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/polojennya.doc
19. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/uhvala_2009_08_20.doc
20. /polojennya_pro_organiz_navch_proc/мон осв_тньох школи.txt
Положення про «індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» київ -кнеу 2007
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення
Індивідуальний навчальний план студента І результати його виконання
Методичні рекомендації до її розробки київ кнеу 2004 Загальний розділ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у київському національному економічному університеті київ -кнеу- 2005
Положення про організацію практики студентів у київському національному економічному університеті київ -кнеу- 2003 1
Регламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт № п/п Етапи підготовки дипломної роботи Термін виконання за формами навчання
Регламент роботи кафедри по організації підготовки практики студентів денної форми навчання № п/п Перелік видів організаційних заходів
Міністерство освіти І науки україни двнз київський національний економічний університет
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у київському національному економічному університеті київ кнеу 2004 Загальні положення
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту київ -кнеу- 2005 І загальні положення
Положення щодо ліквідації академічних заборгованостей
Про затвердження нової редакції «Порядку оцінювання знань студентів»
Методичні рекомендації до її розробки, ухвалене Вченою радою університету 25. 03. 2004 р
Затверджую ректор А. Ф. Павленко


Додаток 10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана


УХВАЛЕНО

Ректоратом університету


(Протокол № 27 від 20.03.2006 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


КИЇВ – КНЕУ - 2006


Загальні положення

 1. Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації навчального процесу, що ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким використанням комп’ютерних навчальних програм різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для передачі навчального матеріалу та спілкування.

 2. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємозв’язку між учасниками навчального процесу, які як асинхронно, так і синхронно в часі, і спираються на використання електронних транспортних систем доставки навчальних та інших засобів інформаційних об’єктів, медіа навчальних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій.

 3. Організація навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання в КНЕУ здійснюється відповідно до “Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні”, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 20.12.2000 р., наказу ректора “Про першочергові заходи розвитку дистанційних навчальних технологій в КНЕУ” від 26-8.02.2002 р. № 109, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки” від 23 вересня 2003 р. N 1494 та “Положення про дистанційне навчання”, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 21 січня 2004 року N 40.

 4. Для побудови дистанційних курсів в університеті використовується адаптована версія інформаційної системи дистанційного навчання WebCT. Повна назва системи Wordl Wide Web Course Tools, що перекладається як “Інструментальний засіб створення курсів у світовій мережі”.


1. Основні терміни та поняття та їх визначення

Дистанційне навчання – форма організації навчального процесу, за якою її активні учасники (суб’єкти навчання) досягають цілей навчання здійснюючи навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані, використовуючи безконтактні засоби комунікацій.

Електронне дистанційне навчання – різновид дистанційного навчання, за яким активні учасники навчального процесу здійснюють індивідуальну навчальну взаємодію як асинхронно так і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об’єктів, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології.

Навчальна технологія – упорядкована сукупність відносин між суб’єктами навчання та множиною елементів навчального середовища.

Навчальне середовище – структурно упорядкована множина засобів навчання, які застосовуються для забезпечення навчального процесу.

Дистанційні навчальні технології – технології, що ґрунтуються на принципах відкритого навчання з широким використанням комп’ютерних навчальних програм різного призначення та створюють за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для передачі навчального матеріалу та спілкування.

Телекомунікаційна технологія – вид дистанційної технології навчання, яка ґрунтується на використанні сучасних телекомунікаційних засобів для проведення консультацій, семінарських та практичних занять(відео-, теле-, аудіо конференцій, круглих столів, колоквіумів тощо).

Інтернет-технологія вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні мережі Інтернет для забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії студента з викладачем.

Інформаційна система дистанційного навчання (ІСДН) WebCT – основане на Web-технології інструментальне середовище для розробки дистанційних курсів, організації та супроводу процесу навчання в режимі online в мережах Інтернет та Інтранет.

Віртуальна аудиторія – сукупність віддалених один від одного робочих місць, що поєднані каналами передачі даних та використовуються в рамках дистанційних технологій навчання для участі студентів в навчальних заняттях з можливістю інтерактивного спілкування один з одним та викладачем.

Електронна пошта (E-mail) – основний інформаційний ресурс offline, яким користуються всі хто має доступ до дистанційного навчання. Його особливість полягає в тому – що запит і одержання студентом інформації можуть бути значно розділені в часі. Електронний лист, тобто текстовий файл, призначений для відправки, складається із заголовку, що включає адресу студента і викладача, та самого листа.

Текстом листа можуть бути питання студентів з тем дисципліни, що вивчається, самостійно виконані контрольні завдання тощо.

В середовищі ІСДН WebCT функціонує внутрішня електронна пошта для кожного дистанційного курсу.

Форум –інформаційний ресурс Інтернет, який називають мережевими новинами або електронними дошками і який реалізується за принципом “від одного – всім”. Принцип роботи форум телеконференції такий же як і в електронній пошті, але листи (новини) при цьому є доступними для багатьох. В середовищі ІСДН WebCT функціонують внутрішні форуми для кожного дистанційного курсу.

Чат – система дистанційного діалогу “online , що здійснюється в режимі реального часу за допомогою телекомунікаційних засобів, у вигляді обміну письмовими репліками, які висвічуються на моніторах співрозмовників. В середовищі ІСДН WebCT функціонують внутрішні чати для кожного дистанційного курсу.

3. Форми організації навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій

Основними дистанційними освітніми технологіями в КНЕУ є:

 • телекомунікаційна технологія;

 • інтернет-технологія;

 • середовище ІСДН WebCT.

Допускається поєднання цих видів технологій.

Дистанційні технології можуть застосовуватись на денній, вечірній та заочній формах навчання в усіх основних видах навчальних занять і здійснюються за допомогою сучасних інформаційних комунікаційних технологій: Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відео конференція, аудіо конференція тощо.

Дистанційні технології застосовуються в університеті у таких видах навчальних занять:

 • лекції;

 • лабораторні;

 • практичні;

 • семінарські;

 • індивідуальні;

 • консультації.

Лекції із застосуванням дистанційних технологій навчання проводяться в реальному та ірреальному часі, фронтально та індивідуально. Вони можуть бути реалізовані в двох основних варіантах: комп’ютерні відеоконференції та відеозапис лекції з синхронною або асинхронною передачею її по комп’ютерній мережі

Практичне (семінарське) заняття із застосуванням дистанційних технологій навчання проводяться в реальному та ірреальному часі за допомогою комп’ютерних відеоконференцій при візуальному контакті викладача і студентів, або в формі обміну текстовими повідомленнями, яке може відбуватись в режимі “online(чат) чи в режиміoffline (телеконференція, пошта, форум).

Консультації із застосуванням дистанційних технологій навчання можуть бути індивідуальними або груповими. Для їх проведення використовуються такі засоби як електронна пошта, відео- та телеконференції, чат.

Самостійна робота студентів забезпечується матеріалами дистанційних курсів, розроблених на базі ІСДН WebCT, які включають змістову частину, питання для самоперевірки, контрольні завдання тощо.

Поточний контроль знань студентів за допомогою дистанційних технологій навчання здійснюється під час проведення практичних (семінарських, лабораторних) занять та виконання завдань для самостійної роботи. В середовищі ІСДН WebCT тести, контрольні завдання та групові проекти виконуються студентами в електронній формі. Після виконання вони автоматично передаються до електронного журналу курсу. Термін їх збереження в електронному журналі визначається викладачем курсу.

Результати оцінювання викладачем тестів і контрольних завдань автоматично стають доступними для кожного підключеного до курсу студента.


4. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій включає:

 • дистанційні курси (дистанційні навчальні комплекси) на базі ІСДН WebCT. Структура дистанційних навчально-методичних матеріалів з дисциплін приведена в додатку 9 “Положення про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана”;

 • методичні рекомендації для розробників дистанційних курсів;

 • методичні рекомендації для викладачів дистанційних курсів;

 • методичні рекомендації для студентів-користувачів дистанційних курсів.


5. Технологія підготовки і проведення навчання із застосуванням дистанційних технологій


5.1. Підготовка до впровадження дистанційних технологій в навчальний процес

Застосування дистанційних технологій в навчальному процесі по визначених спеціальностях здійснюється у відповідності до наказів ректора. Ініціативу по використанні дистанційних технологій у викладанні окремих дисциплін проявляють кафедри і факультети. Проект наказу ректора готує Центр дистанційного навчання.

Підготовка до впровадження дистанційних технологій в навчальний процес вимагає координованих дій факультетів, Центру дистанційного навчання та викладачів. В процесі підготовки:

Факультети:

 1. Включають до навчального плану восьмигодинний курс “Введення до ІСДН WebCT”.

 2. Визначають викладачів, розробників і координаторів дистанційних курсів.

3. Готують та передають до Центру дистанційного навчання:

3.1. Перелік дисциплін, які будуть опановуватися із застосуванням дистанційних технологій.

3.2. Списки студентів, які будуть навчатись із використанням дистанційних технологій;


Центр дистанційного навчання :

 1. Організовує проведення курсів із викладачами за програмою “Практика розробки та експлуатації дистанційних курсів в середовищі ІСДН WebCT”;

 2. Забезпечує викладачів методичними рекомендаціями по експлуатації дистанційних курсів в середовищі ІСДН WebCT;

 3. Забезпечує проведення занять із студентами по курсу “Введення до ІСДН WebCT”;

 4. Забезпечує студентів методичними рекомендаціями по роботі з дистанційними курсами в середовищі ІСДН WebCT

5. Підключає студентів та викладачів до:

  1. глобальної бази даних користувачів WebCT;

  2. дистанційних курсів.

6. Здійснює функції адміністрування ІСДН WebCT та вирішує усі технічні проблеми використання дистанційних технологій.


Викладачі:

 1. Розробляють навчально-методичне забезпечення дисципліни у відповідності з вимогами ІСДН WebCT.

 2. Опановують програму курсів “Практика розробки та експлуатації дистанційних курсів в середовищі ІСДН WebCT”.

 1. Уточнюють списки студентів по групах.

 2. Перевіряють наявність у студентів ідентифікаторів та паролів.

 3. Доводять до студентів інформацію про особливості використання елементів курсу “Календар” та “Пошта” по своїй дисципліні.

 4. Доводять до відома студентів правила та терміни виконання тестових завдань з курсу.

 5. Встановлюють за допомогою редактора тестів терміни виконання тестових завдань та надають доступ студентам до них.


5. 2. Організація навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій

В ході навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій суб’єкти навчання мають наступні можливості та обов’язки:

Студенти:

 1. Отримують право:

1.1. Переглядати та вивчати змістову частину курсу.

1.2. Відбирати на магнітний носій або роздрукувати вибрані фрагменти змістової частини курсу.

  1. Відбирати на магнітний носій завдання по курсу.

  2. Переглядати календар та робити в ньому свої приватні замітки.

  3. Спілкуватися із іншими студентами, підключеними до курсу за допомогою внутрішньої електронної пошти курсу.

  4. Отримувати від викладача індивідуальні консультації за допомогою внутрішньої електронної пошти курсу.

  5. Звертатися до адміністратора Центру дистанційного навчання у випадках:

   1. втрати ідентифікатора або пароля;

   2. необхідності заміни пароля;

   3. відсутності на особистій сторінці одного чи кількох необхідних курсів.

  6. Користуватися запитаннями для самоперевірки.

  7. Переглядати результати виконання тестів та завдань.

 1. Несуть відповідальність за:

  1. Надання стороннім особам свого ідентифікатору та пароля.

  2. Своєчасне виконання визначених в курсі тестів та завдань.

.

  1. Видалення з поштової скриньки відпрацьованих повідомлень.


Викладачі:

1.Отримують право:

  1. Переглядати статистику вивчення студентом курсу.

  2. Переглядати календар і роботи в ньому приватні і загальнодоступні замітки

  3. Відключати студентів від курсу.

  4. Підключати до курсу відключених студентів.

  5. Переглядати результати виконання студентами тестів та завдань.

  6. Змінювати автоматично виведену оцінку тесту.

  7. Надати студенту додаткові спроби для виконання тестів.

  8. Відбирати для перегляду будь яку підмножину студентів курсу із електронного журналу курсу.

  9. Спілкуватися із студентами за допомогою внутрішньої електронної пошти курсу.

  10. Вносити при необхідності доповнення та проводити правки змістової частини курсу.

 1. Несуть відповідальність за:

  1. Надання індивідульних та групових консультацій студентам за допомогою внутрішньої електронної пошти курсу у визначені терміни.

  2. Своєчасне оцінювання виконаних студентами завдань.

  3. Своєчасне оцінювання тестів, які не оцінюються автоматично.

  4. Видалення з календаря загальнодоступних заміток, які втратили актуальність.Центр дистанційного навчання:

1. Отримує право


  1. Заміни паролів користувачів.

  2. Надання нового статуту користувачам.

  3. Блокування користувача.

  4. Відновлення прав користувача.
 1. Несуть відповідальність за:

2.1. Введення нових користувачів у глобальну базу даних та підключення їх до необхідних курсів.

  1. Введення нових курсів в базу курсів.

  2. Заміну паролі користувачам за їх вимогою.

  3. Своєчасне попередження користувачів про тимчасові планові відключення сервера WebCT.

  4. Інформування користувачів системи у випадку втрати ідентифікатора користувача.

  5. Підтримку глобальної бази даних користувачів в актуальному стані.

  6. Надання необхідних консультації викладачам дистанційних курсів.


6. Робочий час викладача

Кількість годин відпрацьованих викладачем на заняттях із застосуванням дистанційних технологій навчання визначається на основі спеціально розроблених нормативів, затверджених в установленому порядку.


Схожі:

Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка Розробник: навчально-методичний відділ суми 2006 Вступ
України реалізуються ідеї Болонського процесу. Органічне поєднання модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових...
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою вступ основні терміни, поняття, означення загальні положення
Переведення, відрахування, поновлення студентів, надання повторного навчання, академічної відпустки
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПро затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказу ю
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-36 затвердженої " "." 2006, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій київ кнеу 2006 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних І дидактичних заходів, спрямованих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи