Тема Основи фінансів підприємств icon

Тема Основи фінансів підприємств
Скачати 66.98 Kb.
НазваТема Основи фінансів підприємств
Дата14.09.2012
Розмір66.98 Kb.
ТипДокументи
Тематичний план дисципліни


Тема 1. Основи фінансів підприємств.

Тема 2. Розрахункові операції підприємства.

Тема 3. Грошові потоки підприємства.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Тема 5. Оподаткування підприємств.

Тема 6. Необоротні активи підприємства.

Тема 7. Оборотні активи підприємств.

Тема 8. Капітал підприємства та його формування.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах.

Тема 11. Фінансове оздоровлення підприємств.


1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Тема 1. Основи фінансів підприємств.

 1. Сутність та функції фінансів підприємств.

 2. Фінанси підприємств як складова частина фінансів суспільства.

 3. Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств.

 4. Класифікація фінансових відносин підприємств.

 5. Грошові кошти, грошові доходи підприємств

 6. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування.

 7. Внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.

 8. Основи організації фінансів підприємств. Комерційний розрахунок.

 9. Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки.

 10. Зміст фінансової роботи підприємства.

Тема 2. Розрахункові операції підприємства.

11.Економічна сутність розрахункових операцій та їх вплив на господарську діяльність підприємств.

12.Організація розрахункових операцій і їх види

13. Безготівкові розрахункові операції та їх сутність грошовий обіг.

14. Види банківських рахунків, їх призначення і порядок відкриття.

15. Використання платіжних інструментів при здійсненні розрахункових операцій.

16. Принципи організації безготівкових розрахунків.

17. Розрахунки платіжними дорученнями.

18. Акредитивна форма розрахунків та її застосування

19. Розрахунки з використанням акредитивів.

20. Розрахунки чеками.

21. Вексельна форма розрахунків

22. Розрахунки на основі заліку взаємної заборгованості

23. Особливості розрахунків через мережу Інтернет.

24. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності. Санкції в системі розрахунків і платежів.

Тема 3. Грошові потоки підприємства.

 1. Сутність грошових потоків та їх значення в діяльності підприємства.

 2. Класифікація грошових потоків.

 3. Способи вимірювання грошових потоків.Аналіз грошових потоків.

 4. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг.

 5. Фактори, що впливають на величину виручки.

 6. Розрахунок та планування виручки від реалізації продукції.

 7. Доходи від інвестиційної діяльності.

 8. Доходи від фінансових операцій

 9. Доходи від операційної діяльності.

 10. Ліквідний грошовий потік.

 11. Планування грошових потоків.

 12. Методи оптимізації грошових потоків.

 13. Прогнозування грошових потоків.

 14. Планування грошових потоків на основі платіжного балансу.

Тема 4. Формування та розподіл прибутку.

 1. Економічний зміст прибутку підприємства.

 2. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

 3. Формування і розподіл загального прибутку.

 4. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

 5. Собівартість та її вплив на прибуток.

 6. Формування відпускних цін і їх вплив на прибуток.

 7. Методи розрахунку та планування прибутку.

 8. Економічна сутність рентабельності. Показники рентабельності і методи її визначення.

Тема 5. Оподаткування підприємств.

 1. Система оподаткування підприємств та її призначення.

 2. Використання податків для регулювання діяльності підприємств.

 3. Прямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 4. Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування.

 5. Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування в бюджет.

 6. Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет.

 7. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 8. Акцизний податок. Об’єкти і ставки акцизного податку. Порядок його обчислення і сплати в бюджет.

 9. Податок на додану вартість. Платники і об’єкти оподаткування.

 10. Порядок розрахунку і сплати податку на додану вартість в бюджет.

 11. Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Тема 6. Необоротні активи підприємства

 1. Економічна сутність і призначення необоротних активів.

 2. Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика.

 3. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 4. Знос і амортизація основних засобів.

 5. Відтворення основних засобів та джерела його фінансування.

 6. Фінансування витрат на ремонт основних засобів.

 7. Нематеріальні активи підприємства.

 8. Поняття та класифікація нематеріальних активів.

 9. Амортизація нематеріальних активів.

 10. Капітальне інвестування як спосіб відтворення необоротних активів.

 11. Формування та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

 12. Довгострокова дебіторська заборгованість та її вплив на діяльність підприємства.

 13. Інноваційна діяльність – основа відтворення необоротних активів.

Тема 7. Оборотні активи підприємств.

 1. Сутність і значення оборотних активів в господарській діяльності підприємств.

 2. Класифікація оборотних активів.

 3. Організація оборотних активів. Сутність операційного циклу.

 4. Оцінка оборотних активів підприємства.

 5. Джерела формування оборотних активів.

 6. Необхідність і методи планування потреби в оборотних активах.

 7. Метод прямого розрахунку оборотних активів для створення виробничих запасів.

 8. Економічний метод визначення потреби в оборотних активах, його сутність та використання.

 9. Наявність та ефективність використання оборотних активів.

 10. Вплив розміщення оборотних активів на фінансовий стан підприємства.

Тема 8. Капітал підприємства та його формування.

 1. Сутність капіталу та його роль в забезпеченні діяльності підприємств.

 2. Власний капітал підприємств.

 3. Позиковий капітал підприємств.

 4. Джерела формування та способи залучення позикового капіталу.

 5. Банківський кредит у формуванні позикового капіталу.

 6. Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу.

 7. Короткострокове фінансування підприємств на основі використання факторингу.

 8. Залучення капіталу підприємством на основі використання лізингу.

 9. Фінансування підприємств на основі випуску корпоративних облігацій.

 10. Кредиторська заборгованість як джерело формування позикового капіталу.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств.

 1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення.

 2. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.

 3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 4. Показники фінансового стану: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість.

 5. Оцінка показників ліквідності балансу.

 6. Оцінка платоспроможності підприємства.

 7. Система показників фінансової стійкості підприємств та їх оцінка.

 8. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 9. Оцінка рентабельності підприємства.

Тема 10. Фінансове планування на підприємстві.

 1. Сутність фінансового планування на підприємстві, його цілі і завдання.

 2. Основні види фінансового планування.

 3. Стратегічне фінансове планування.

 4. Перспективне фінансове планування.

 5. Фінансова стратегія підприємства.

 6. Методи фінансового планування їх сутність та значення на підприємстві.

 7. Поточне фінансове планування.

 8. Зміст поточного фінансового плану. Складання і виконання фінансового плану.

 9. Оперативне фінансове планування.

 10. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 11. Платіжний календар – складова оперативного фінансового планування.

 12. Контроль за виконанням бюджетів підприємства.

 13. Зміст фінансового плану державного підприємства та порядок його складання.

Тема 11. Фінансове оздоровлення підприємств.

 1. Фінансова криза підприємства, її сутність, причини та наслідки.

 2. Діагностика фінансової кризи на підприємстві.

 3. Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

 4. Рішення про фінансове оздоровлення підприємства.

 5. Планування фінансової санації підприємства.

 6. Фінансові джерела санації підприємств.

 7. Оцінка ефективності антикризових заходів.

 8. Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.

Схожі:

Тема Основи фінансів підприємств iconТема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств
Тема 18 Визначення доцільності застосування методів мотивування екологізації діяльності підприємств
Тема Основи фінансів підприємств iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Тема Основи фінансів підприємств iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Тема Основи фінансів підприємств iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві....
Тема Основи фінансів підприємств iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Сутність І функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві....
Тема Основи фінансів підприємств iconТема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Скласти логіко-структурну схему, яка характеризує структуру фінансового забезпечення підприємств
Тема Основи фінансів підприємств iconУправління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Тема Основи фінансів підприємств iconВступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030504 «Економіка підприємства»
Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Тема Основи фінансів підприємств iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема Основи фінансів підприємств iconТема 1: суть І основи стратегічного управління підприємством
Так, підприємства в умовах централізовано планової економіки відрізнялися від аналогічних орієнтованих на ринок підприємств як за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи