Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо icon

Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо
Скачати 64.48 Kb.
НазваРішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо
Дата18.09.2012
Розмір64.48 Kb.
ТипРішення

Проект


Ухвала

Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


«Про підсумки огляду кафедр і факультетів

та їх готовність до нового 2010/2011 н.р.»


від 24 червня 2010 року


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Степаненка С.В. Вчена рада відзначає, що робота кафедр і факультетів у 2009/2010 н.р. по виконанню ухвал Вченої ради, рішень ректорату та наказів ректора була направлена на інноваційний розвиток університету. В центрі уваги були рішення зборів трудового колективу від 27 серпня 2009 року, «Програма інноваційного розвитку університету на період до 2012 року», ухвали та рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо.


Огляд роботи кафедр і факультетів дає підстави оцінити її як таку, що в основному відповідає вимогам до організацій освітньої діяльності на сучасному рівні. Так, в сфері удосконалення змісту освіти і її навчально-методичного забезпечення був розроблений і затверджений в Міносвіти Галузевий стандарт вищої освіти бакалаврського рівня та нові навчальні плани, успішно функціонували навчально-тренувальні центри при кафедрах страхування, банківської справи та створено новий центр при кафедрі управління персоналом і економіки праці, розроблено нові індивідуальні навчальні плани бакалаврів, продовжувалась робота з видання 10 кредитних базових підручників, розробка дистанційних курсів.


Введено в дію комплекс нових нормативно-методичних матеріалів, які регламентують структуру, зміст та обсяг навчально-методичних видань, порядок їх підготовки та видання. Проведена робота по вдосконаленню систем оцінювання знань студентів, зокрема, підвищення частки оцінювання за поточну роботу з 40 до 50 балів та з 50 до 60 балів для отримання позитивної оцінки. Були здійсненні інші заходи спрямовані на забезпечення відкритості, прозорості та об‘єктивності оцінювання знань студентів.


Кафедри продовжили роботу по виданню сучасної монографічної та навчальної літератури. За 2009 рік та 5 місяців 2010 року було видано 24 монографії, 12 підручників, 67 навчальних посібників, 14 навчально-методичних посібників, 51 наукових збірників та навчально-методичних комплексів магістерських програм.


Запроваджено на денній формі навчання електронний журнал роботи академічних груп, який дозволяє проводити моніторинг навчального процесу та налагодити зворотній зв'язок студента з адміністрацією університету. Розвивалася матеріальна база освітньої діяльності – було оновлено комп‘ютерні класи, обладнано мультимедійними засобами аудиторії першого корпусу №№419, 459, 214, 539.


Успішно пройшла чергова науково-методична конференція, в якій прийняло участь більше 500 викладачів. Незважаючи на труднощі з фінансуванням, успішно працювало видавництво університету.

В сфері наукової діяльності кафедри продовжили роботу по створенню нових знань та впровадження їх в навчальний процес і практику господарювання. Було проведено 11 міжнародних та республіканських наукових та науково-методичних конференцій для професорсько-викладацького складу і 5 студентських конференцій. Кафедри працювали та поповнювалися новими кадрами вищої кваліфікації. Так, в минулому році було захищено 9 докторських та понад 67 кандидатських дисертацій з числа співробітників та аспірантів КНЕУ. Опубліковані нові монографії, численні статті, була продовжена робота за 43 науковими темами.


В сфері розвитку інформаційного забезпечення управління університетом успішно йшло впровадження системи «Деканат», розробка модуля «кафедра», удосконалення розрахунку навантаження та складання розкладу, доопрацювання модулів «бухгалтерія» та «фінансовий відділ».


Огляд засвідчив, що всі кафедри і факультети зробили крок вперед в своїй діяльності, хоч він у окремих колективів має різну довжину. Робота колективу університету визнана громадськістю України, що проявилось у виборюванні третього місця серед усіх ВНЗ України, та першого місця серед економічних навчальних закладів. Слід відзначити колектив юридичного факультету, який займає 6-те місце в Україні серед більш ніж 200 правничих факультетів. Постійно високим авторитетом користується Центр магістерської підготовки КНЕУ.


Успішно працювали в 2009/2010 н.р. і відокремлені підрозділи КНЕУ, про що свідчать матеріали огляду роботи кафедр і факультетів Криворізького та Кримського економічних інститутів.


Разом з тим під час огляду були виявлені ряд проблем та не вирішені питання.


Через відсутність законодавчої бази та рішень Міносвіти було призупинено розгляд в колективі нових магістерських програм. Нагальним є повернення до бакалаврських програм в зв‘язку з включенням до проекту закону «Про вищу освіту» положення про бакалаврську освіту як повну освіту, реалізації компетентістних підходів у підготовці фахівців. Гострою проблемою залишається організація практики, яка поглиблюється в зв‘язку з запровадженням практики на бакалаврському рівні. Робота над новими навчальними планами передбачає суттєве скорочення числа дисциплін шляхом їх інтеграції.


Актуальними залишаються розвиток навчальної матеріальної бази. Потребують ремонту не лише окремі аудиторії, а й корпуси №2 та №3. Необхідно створити в кожному навчальному корпусі спеціалізовані аудиторії для проведення тренінгових занять та здійснити оновлення комп‘ютерної техніки.


Центральним завданням, що стоїть перед кафедрами і факультетами є перебудова своєї роботи в зв‘язку з отриманням університетом статусу дослідницького. Вона вимагає не лише різкого підвищення рівня наукової діяльності, а й пошуків шляхів застосування отриманих знань в навчальній діяльності.


Не менш важливим є підготовка до запровадження в університеті науково-освітнього рівня «доктор філософії», офіційне включення якого в систему освіти очікується у 2010/2011 н.р. Важливою залишається виховна робота в колективах кафедр, про що свідчать дані студентської академічної ради.


Залишаються не вирішеними питання планування усіх видів робіт, що виконують викладачі, незручності розкладу, формування великих (із 4-х груп) потоків для проведення іспитів і практичних занять для заочників, потребує вдосконалення організація навчального процесу з вибіркових дисциплін.


Необхідно переглянути і сам формат та порядок проведення щорічних оглядів роботи кафедр і факультетів, підпорядкувати його новим завданням, що стоять перед колективом університету.


^ Вчена рада Ухвалила:


  1. Схвалити роботу кафедр і факультетів по виконанню Ухвал Вченої ради, рішень ректорату та наказів ректора щодо організації освітньої та наукової діяльності в 2009/2010 н.р.
  1. Роботу кафедр та факультетів в 2010/2010 н.р. спрямувати на забезпечення вимог до організації наукової та освітньої діяльності, що випливають з статусу національного дослідницького університету, набутого КНЕУ.

^ Протягом 2010/2011 н.р.


  1. Ректорату (проректорам за напрямками):

    1. Узагальнити пропозиції факультетів і кафедр щодо підвищення рівня організації освітньої діяльності в університеті та внести відповідні зміни у плани роботи на 2010/2011 н.р.

^ Термін – вересень 2010 р.


    1. Розробити перелік компетенцій бакалаврів та магістрів за напрямками підготовки фахівців та узгодити їх з повноважними представниками роботодавців.

^ Термін – грудень 2010 р.


    1. Продовжити підготовчу роботу по формуванню Галузевих стандартів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів та навчальних планів нового покоління і після прийняття відповідних рішень Міносвіти і науки України, винести їх на розгляд Вченої ради.


^ Протягом 2010/2011 н.р.


3.4. Розробити систему планування, обліку та щорічне затвердження норм усіх видів робіт, що виконуються науково-педагогічним персоналом університету.

До 1 листопада 2010 р.


3.5. Ввести моніторинг впровадження кафедрами інноваційних навчальних технологій.

Упродовж навчального року.


3.6. Розробити новий формат підведення підсумків та оцінювання роботи кафедр і факультетів, зосередивши головну увагу на оцінки інноваційної діяльності колективу університету.


До 1 січня 2011 року.


3.7. Провести ремонт 2—3 навчальних корпусів та привести їх навчально-матеріальну базу у відповідність до вимог.


Упродовж навчального року.


4. Центру автоматизації управління університетом (Лимаренко М.П.) завершити впровадження модулів «Деканат» і «Кафедра» та забезпечити виготовлення додатків до дипломів європейського зразка.


Протягом 2010/2011 н.р.

5. Завідувачам кафедр:

5.1. Переглянути програми та зміст дисциплін підпорядкувавши їх формуванню відповідних компетенцій та посилення інноваційною складової.


Упродовж I семестру.


5.2. Проаналізувати паспорти навчальних дисциплін на предмет відповідності встановленим вимогам звернувши особливу увагу на використання сучасних технологій навчання.


Упродовж 1 семестру.


5.3. Активізувати наукову роботу кафедр шляхом проведення наукових семінарів, участі викладачів у роботі створених інститутів, лабораторій та центрів з наступною імплементацією здобутих знань в навчальний процес.


6. Контроль за виконання ухвали залишити за ректором університету.

Схожі:

Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconРозпорядження №16 від 04. 10. 2011 Про корегування робочих програм навчальних І виробничих практик
З метою підвищення результативності навчальних І виробничих практик, удосконалення методичного забезпечення їх проведення, а також...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconВизначення критеріїв та показників рівня сформованості економічних знань майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
Гічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості студентів. Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconПсихологічна адаптація абітурієнта до зовнішнього незалежного оцінювання Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування,
Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування, особливо в умовах, коли результати...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconОсновними критеріями оцінювання випускних кваліфікаційних робіт є
Відповідно до “Методичних рекомендацій щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів” від 24. 01. 2011н р. №162-к пропонуємо...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconМетодичні рекомендації для вчителів української мови та літератури щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою І контролю за якістю освітньої...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Рішення щодо удосконалення системи оцінювання знань студентів, розробки нових навчальних планів бакалаврської підготовки, розвиток інформатизації управління університету та його матеріальної бази тощо iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи