“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 75.63 Kb.
Назва“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір75.63 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ________________А.Ф. Павленко


« 26 » червня 2008 р.

УХВАЛА


Вченої ради ДВНЗ “Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана”


“Про підсумки огляду кафедр і факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н. р.”


від 26 червня 2008 року


Заслухавши та обговоривши виступ проректора з науково-педагогічної роботи Колота А.М., Вчена рада відзначає, що відповідно до наказу ректора від 21.04.08. № 303 «Про проведення огляду кафедр і факультетів КНЕУ» комісією в складі голів комісії: проректорів Колота А.М, Савчука В.С. та Степаненка С.В., заступника голови — директора Навчального центру Берези А.М., членів комісії: декана факультету економіки та управління Наливайка А.П, декана факультету міжнародної економіки і менеджменту Лук’яненка Д.Г., декана юридичного факультету Опришка В.Ф., декана факультету управління персоналом та маркетингу Кардаша В.Я., декана обліково-економічного факультету Єфименка В.І., декана факультету економіки агропромислового комплексу Коцупатрого М.М., декана фінансово-економічного факультету Хлівного В.К., декана кредитно-економічного факультету Диби М.І., декана факультету інформаційних систем і технологій Шарапова О.Д., декана факультету по роботі з іноземними студентами Малого І.Й. було проведено огляд кафедр і факультетів КНЕУ, основною метою якого було підведення підсумків роботи навчальних підрозділів за 2007/2008 н.р. та визначення стану їх готовності до нового 2008/2009 н.р.

Огляд проводився в два етапи:

- першийаналіз робочих документів та ознайомлення з навчальним та науково-методичним доробком кафедр і факультетів безпосередньо на місцях робочими групами з числа членів Вчених рад факультетів, керівного складу деканатів, провідних викладачів кафедр, представників навчально-методичного відділу та навчального центру;

- другийзасідання Вчених рад факультетів за участі представників ректорату, на яких були заслухані звіти завідувачів кафедр і деканів факультетів про результати роботи в поточному навчальному році та готовність до нового навчального року.


Під час проведення огляду було здійснено аналіз наукового та навчально-методичного доробку кафедр, підведено підсумки виконання планів роботи кафедр, переглянуто протоколи засідань кафедр на предмет їх оформлення, відображення роботи колективу кафедри протягом року та виконання ухвал Вченої ради і ректорату; здійснено аналіз виконання індивідуальних планів викладачів, розглянуто матеріали використання інноваційних навчальних технологій та інші робочі документи.

Основна увага при цьому була зосереджена на стані організації наукової та навчально-методичної роботи кафедр та виконанні індивідуальних планів викладачів.

Проведений огляд засвідчив, що науково-педагогічний колектив університету провів плідну, творчу роботу, яка дозволила успішно завершити 2007/2008 н.р. і приготуватися до нового навчального року. Було затверджено штатний розпис на новий навчальний рік, доведено до кафедр навчальне навантаження, підготовані плани роботи кафедр та індивідуальні плани викладачів. За 2007 та 5 місяців 2008 року видавництвом університету було видано 14 монографій, 10 підручників, 59 навчальних посібників, 31навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін, 38 найменувань збірників конференцій, матеріалів до проведення тренінгів, наукових збірників, магістерських програм та ін. загальним обсягом 3457,7 друк. арк.

Велася робота по удосконаленню нормативно-методичної бази КНЕУ. Були розроблені і введені в дію Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю (ухвала Вченої ради від 28.02.2008р.), нова редакція Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань (ухвала Вченої ради від 24.04.2008р.), Положення про студентське самоврядування.

Був переглянутий та уточнений перелік вибіркових дисциплін для кожного напряму підготовки бакалаврських навчальних планів. Значна увага приділялася впровадженню інноваційної компоненти в усі складові науково-педагогічної роботи. Завершено формування та систематизація інноваційних технологій, які застосовуються кафедрами при викладанні навчальних дисциплін, в розрізі тем та видів навчальної роботи. Розроблені комплекси нових навчально-методичних матеріалів, які систематизують організацію навчального процесу на бакалаврському та магістерському рівнях підготовки при проведенні навчальних занять із застосуванням інтерактивних методик. Оновлені та підготовані до друку навчально-методичні комплекси до 31 магістерської програми, за якими ведеться підготовка фахівців-магістрів в університеті.

Відповідно до наказу №754 від 10.12.07 створено групу моніторингу освітньої діяльності вищої школи з метою вивчення та узагальнення світового досвіду щодо розвитку змісту, форм і методів підготовки фахівців з вищою освітою та підготовки пропозицій щодо сприяння адаптації системи організації навчального процесу в університеті до норм міжнародної практики. Результатом її діяльності стало відкриття на внутрішньому сайті університету (електронна адреса http: //10.1.1.66/) інформаційного вікна «Моніторинг освітньої діяльності вищої школи» за такою рубрикацією: 1) Нормативна база України; 2) Нормативна база країн світу; 3) Системи освіти країн світу; 4) Болонський процес в країнах Європи; 5) Аналітичні огляди.

Крім того, на цьому ж сайті у «вікні» «Інформація для викладачів та співробітників» на допомогу викладачам, що використовують активні методи навчання, відкрито рубрику «Розробка тренінгів», в якій розміщено матеріали за рубрикацією: 1)Ситуаційні методики навчання; 2) Тренінгова діяльність в навчальному процесі.

Була успішно проведена 5-8 лютого 2008р традиційна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу університету «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій», в якій взяли участь та подали тези для виступів на секціях 542 викладачі, у т.ч. 68 професорів, 238 доцентів, 159 викладачів, 77 асистентів.

Разом з тим, результати огляду виявили й певні недоліки в навчально-методичній та організаційній роботі.

Залишається недостатньою як за обсягами, так і за ефективністю наукова компонента в діяльності професорсько-викладацького складу. На багатьох кафедрах не отримала розвитку практика проведення науково-методичних семінарів.

Не відбулося реальних змін в системі планування педагогічного навантаження ПВС, на недоліках якої наголошувалося упродовж всіх останніх років. При цьому:

- не виконано Ухвалу Вченої ради від 27.12.07 «Про удосконалення організації навчального процесу» (п.3.3) та розпорядження ректора від 13.02.2008р. щодо удосконалення переліку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету з урахуванням специфіки організації навчального процесу у відповідності до світових стандартів;

- не забезпечено диференціації навантаження ПВС урахуванням специфіки кафедр та видів навантаження різних категорій науково-педагогічного персоналу;

- не визначено статусу асистентів в організації навчального процесу;

- не прийнято остаточного рішення щодо регламентації функціональних обов’язків основних категорій ПВС.

Залишається невирішеною проблема формування на сучасних засадах розкладу занять.

Потребують розширення масштабності застосування інноваційні технології навчання. На окремих кафедрах, особливо загальноекономічної підготовки, сучасні інноваційні технології навчання застосовуються вкрай недостатньо. Незадовільно проводиться робота щодо створення віртуальних навчально-тренінгових фірм.

До останнього часу залишалася невнормованою процедура повторного вивчення дисциплін, що спричинило накопичення великої кількості студентів, які мали пройти повторне вивчення дисципліни. Потребує удосконалення система оцінювання якості знань студентів, і зокрема, введення підсумкового диференційованого оцінювання дисциплін другого семестру магістерського рівня підготовки.

Реальністю є фізична та моральна зношеність аудиторного фонду і невідповідність технічного оснащення аудиторій сучасним умовам організації навчального процесу і, зокрема, існує нагальна потреба:

- термінового ремонту абсолютної більшості аудиторій;

- оснащення аудиторі організаційною технікою для проведення занять з використанням технічних засобів навчання;

- встановлення сонцезахисних засобів;

- оновлення навчального обладнання аудиторій (столів, стільців, дошок);

Має місце моральна застарілість комп’ютерної техніки, що унеможливлює застосування сучасних інформаційних технологій.

Наявний аудиторний фонд не відповідає встановленим нормативам забезпечення нормальних умов навчання.

В університеті існує нагальна потреба впровадження системи управління якістю освіти, що нині є звичним атрибутом сучасного європейського університету.

Ця система має містити чітку регламентацію управлінських процесів відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів ISO серії 9000 та передбачати внутрішній і зовнішні аудит навчального процесу, моніторинг та оцінку якості освітньої діяльності структурних підрозділів університету та окремих виконавців.

Існує також потреба зміни регламенту засідань Вчених рад факультетів з розглядом підсумків роботи, що виконується відповідно до основних напрямків розвитку університету (за участі проректорів, деканів, завідувачів кафедр, викладачів).

Виходячи з вищевикладеного,

^ Вчена рада ухвалила:

1. Прийняти до відома інформацію проректора Колота А.М. щодо результатів огляду факультетів і кафедр базового вищого навчального закладу.

2. Визнати роботу навчальних підрозділів університету в плані виконання завдань 2007/2008 н. р. і стану готовності до нового 2008/2009 н.р. такою, що відповідає вимогам до організації підготовки фахівців.

3. Узагальнити пропозиції кафедр та представити їх на розгляд членів ректорату.

Терміндо 5 червня 2008 р.

Відповідальний проректор Колот А.М.


4. За результатами пропозицій кафедр підготувати план заходів щодо їх реалізації. Зазначені пропозиції кафедр включити як складові до Програми інноваційного розвитку університету, основні положення якої мають бути оприлюднені на зборах трудового колективу в серпні ц.р. та розглянуті на Вченій раді університету у вересні ц.р.

Відповідальніпроректори за

напрямками роботи


5. План оперативних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення навчального процесу розглянути на засіданні ректорату 30.06.08, передбачивши виконання максимально можливого обсягу робіт у літній період (липень-серпень 2008р.).

Відповідальний проректор Штуль В.П.


6. Розробити Положення про групу моніторингу аудиторного фонду університету, розглянути його на засіданні ректорату у першій декаді липня ц.р. та ввести в дію з 15 липня ц.р.

Відповідальний проректор Штуль В.П.


7. Організацію та контроль виконання Ухвали залишаю за собою.


Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи