“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 68.97 Kb.
Назва“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір68.97 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ________________А.Ф. Павленко


« 27 » березня 2008 р.

УХВАЛА


Вченої ради ДВНЗ “Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Про науково-педагогічну діяльність Кримського економічного інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана”від 27 березня 2008 року


Заслухавши та обговоривши доповідь директора Кримського економічного інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана Реутова В. Є. та співдоповідь голови комісії з перевірки стану навчально-методичної і наукової діяльності інституту Коцупатрого М. М., Вчена рада відмічає, що науково-педагогічний колектив Кримського економічного інституту в останні роки проводить значну роботу щодо підвищення рівня навчально-методичної і наукової діяльності цього закладу.

Кримський економічний інститут має 4 навчальні факультети. На 16 кафедрах інституту працює 207 науково-педагогічних працівників, з яких 12 – доктори наук і 87 – кандидати наук. В інституті навчається 4143 студенти, із них 2446 – на денній і 1697 – на заочній формах навчання. Підготовка фахівців здійснюється за 8 спеціальностями, з яких 8 акредитовано на освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст і 4 – магістр.

Інститут має три навчальні корпуси загальною площею 7333 кв. м (менше встановленого нормативу), бібліотеку, 7 комп’ютерних класів, спортивний зал. Добудова навчального корпусу № 2 значно покращить забезпеченість навчальними аудиторіями. Інститут не має власного гуртожитку.

Навчально-методична робота в інституті проводиться відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та Ухвал Вченої ради і наказів ректора ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Науково-педагогічний колектив інституту приділяє значну увагу розробці робочих навчальних програм дисциплін, вдосконаленню організації навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи, організації самостійної та індивідуально-консультативної роботи, вдосконаленню порядку оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Болонської декларації, огранізації ліквідації академічної заборгованості студентів, організації і проведенню практики студентів, організації державної атестації випускників інституту та іншим важливим і актуальним напрямам навчально-методичної роботи. Однак нормативні документи із зазначених напрямів навчально-методичної роботи не доведені до відома всіх викладачів інституту.

Відповідно до оновленого змісту робочих навчальних програм дисциплін викладачами інституту проведена значна робота щодо доопрацювання лекцій, планів практичних і семінарських занять, індивідуальних завдань для студентів, переглянуто та уточнено зміст завдань для модульного і підсумкового контролю знань студентів, переглянуто і затверджено екзаменаційні білети для складання державних іспитів з дисциплін професійної підготовки бакалаврів.

Для кожної дисципліни складені посеместрові графіки індивідуально-консультативної роботи зі студентами, а також графіки консультацій студентів з підготовки дипломних і курсових робіт та проходження практики.

Перевіркою встановлено, що теми окремих вибіркових дисциплін в робочих навчальних програмах не повністю висвітлюють їх зміст. Окремі дисципліни циклу професійної і природничонаукової та загальноекономічної підготовки не повністю забезпечені підручниками, навчальними і навчально-методичними посібниками. Забезпеченість студентів робочими зошитами для виконання практичних і лабораторних занять знаходиться на низькому рівні.

Значна частина комп’ютерної техніки потребує модернізації і заміни. Рівень використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі залишається низьким.

Окремі дисципліни не повністю забезпечені навчально-методичними розробками. Низький рівень забезпечення студентів заочної форми навчально-методичними розробками з виконання контрольних робіт та інших завдань. В інституті немає лінгафонних кабінетів.

Потребує удосконалення система поточного і підсумкового оцінювання знань студентів, взаємодії лекторів та викладачів, що проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Якісний склад науково-педагогічних працівників для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” і “магістр” потребує покращення, оскільки лише 47,8% викладачів мають ступінь доктора і кандидата наук (5,8% ступінь доктора наук). Окремі дисципліни циклу професійної підготовки ведуть викладачі, що не мають наукового ступеня кандидата наук та відповідної базової освіти. За деякими викладачами закріплено 5 і більше навчальних дисциплін. Значну кількість лекцій з фахових дисциплін читають асистенти без наукових ступенів.

На кафедрі обліку і аудиту, яка готує фахівців з обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, із 17 викладачів лише 3 мають ступінь кандидата наук, а решта працюють на посадах асистентів. На кафедрі банківської справи 41,7% викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, на кафедрі менеджменту – лише 35,7%.

Підготовкою значної частини дипломних робіт спеціалістів керують асистенти випускових кафедр без наукового ступеня. Частина назв тем дипломних робіт магістрів і спеціалістів не відповідає базовій спеціальності.

На факультетах інституту не створені і не функціонують Вчені ради. Декан фінансово-облікового факультету та його заступники не працюють викладачами випускових кафедр.

Організацію переддипломної і виробничої практики в інституті здійснює навчальний відділ, який видає накази про проходження практики. Випускові кафедри фактично відсторонені від організації підбору баз практики та закріплення студентів за ними. На кафедрах відсутні викладачі, в обов’язки яких входить підбір баз практики і організація роботи з ними, закріплення студентів за базами практики, контроль за проходженням студентами практики та захисту звітів про проходження практики. Проходження педагогічної практики не оформлюється наказами інституту, програми такої практики не затверджені. Звіти про виробничу і переддипломну практику часто містять загальні відомості і не мають аналітичної частини.

Журнали обліку роботи академічних груп ведуться не всі, внаслідок цього здійснюється недостатній контроль за поточною успішністю студентів та відвідуванням ними занять. Оформлення журналів обліку роботи академічних груп і журналів обліку поточної успішності студентів викладачами здійснюється з порушеннями, не проставляється кількість одержаних студентами балів з поточної успішності. Інтенсивність семінарських і практичних занять ще невисока.

Екзаменаційні білети з дисциплін в основному мають теоретичну спрямованість, практичні аспекти (виробничі ситуації, виробничі завдання, задачі) представлені в них недостатньо.

Мають місце випадки видання наказів інституту щодо руху контингенту студентів, оплати за навчання і нарахування стипендій, поновлення і переведення студентів, випуску студентів, направлення на практику з порушенням чинного законодавства.

В інституті має місце навчання студентів і перепідготовка фахівців понад ліцензійний обсяг, підготовка фахівців за кошти державного бюджету в кількості, що перевищує встановлений план.

Потребує значного вдосконалення діяльність бібліотеки інституту в напряму комп’ютеризації бібліотечної справи, суттєвого збільшення кількості підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та наукових видань, збільшення кількості посадкових місць в читальних залах, суттєвого покращення забезпечення дисциплін циклу професійної підготовки новітніми підручниками і посібниками. Станом на початок 2008 року в бібліотеці інституту налічується понад 65 тисяч примірників книг (15 книг на одного студента).

Наукова діяльність інституту потребує суттєвого удосконалення. В 2008 році в інституті виконується лише дві науково-дослідні теми, одна з яких – фундаментальні дослідження. Рідко проводяться науково-практичні конференції на кафедрах інституту, а також наукові студентські конференції. Невисока активність викладачів у підготовці монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників.

Кримський економічний інститут знаходиться у складі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана понад 15 років, однак зв’язок інституту з базовим університетом ще є недостатньо високим. В 2007 році лише один викладач інституту пройшов стажування в базовому університеті, один викладач інституту брав участь у науково-практичній конференції, що проводив базовий університет, два студенти брали участь в студентських наукових конференціях базового університету і лише чотири випускники-бакалаври вступили в магістратуру базового університету.

Незначна кількість викладачів інституту навчається в докторантурі і аспірантурі КНЕУ.

З метою ліквідації виявлених недоліків і вдосконалення науково-педагогічної діяльності Кримського економічного інституту


Вчена рада ухвалила:

1. Визнати, що навчально-методична та наукова діяльність Кримського економічного інституту, в основному, відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців для ринкової економіки.

2. Директору Кримського економічного інституту Реутову В. Є. розробити та затвердити на Вченій раді інституту заходи щодо усунення виявлених недоліків в діяльності інституту, передбачивши:

  1. Покращення розробки робочих навчальних планів та забезпечення дисциплін підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками;

  2. Модернізацію і заміну комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

  3. Удосконалення системи поточного і підсумкового оцінювання знань студентів та покращення індивідуально-консультативної роботи зі студентами;

  4. Покращення якісного складу науково-педагогічних працівників інституту, включаючи направлення викладачів в аспірантуру і докторантуру КНЕУ;

  5. Покращення роботи бібліотеки та поповнення бібліотечних фондів новітніми навчальними і науковими виданнями;

  6. Активізацію наукових досліджень викладачів та студентів інституту;

  7. Підвищення якості стажування викладачів інституту;

  8. Покращення роботи навчального відділу та інших функціональних підрозділів інституту.

Термін – 01 травня 2008 року


3. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора університету з науково-педагогічної роботи Степаненка С. В.


Схожі:

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи