Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 153.69 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір153.69 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор______________А.Ф.Павленко

28” лютого 2008 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

"Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року"


від 28 лютого 2008 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", ухваленим Вченою радою університету 30 березня 2006 р.

Комплексний аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів, але є спад цілого ряду з них. Склали іспити за усіма дисциплінами – 28156 студентів або 75,3%. Загальна абсолютна успішність в зимову екзаменаційну сесію 2007/2008 навчального року на 1,6% нижча ніж за підсумками зимової сесії попереднього року.. Так, абсолютна успішність студентів, з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

Абсолютна успішність студентів, з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

— по базовому Вузу — 71,4% - має місце зниження на 1,6 %;

— по Криворізькому інституту — 80,5 % - зниження на 1,5 %;

 • по Кримському інституту — 69,5 %, підвищення на 2,3 %;

 • по Київському економічному коледжу — 92,4 %, підвищення на 2,1 %;

 • по Київському коледжу інформаційних систем і технологій — 90,4% підвищення на 8,8 %;

 • по Сімферопольському коледжу — 95 %, підвищення на 2,2 %.

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – 96,6 %, підвищення на 0,5 %;

 • по Роменському коледжу — 75,4 %, має місце зниження на 0,6 %.

Порівняно з попереднім навчальним роком абсолютна успішність студентів денної форми навчання:

— по базовому Вузу — відбулось зниження на 2,3%;

— по Криворізькому інституту — зниження на 2,0 %;

 • по Кримському інституту — підвищення на 6,2 %;

 • по Київському економічному коледжу — підвищення на 0,8 %;

 • по Київському коледжу інформ.технологій — підвищення на 8,8 %.

 • по Сімферопольському коледжу – підвищення на 2,2 %.

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – підвищення на 0,5 %;

 • по Роменському коледжу — підвищення на 1,8 %.

На вечірній формі навчання базового Вузу абсолютна успішність підвищилась на 0,9 %.

На заочній формі навчання порівняння абсолютної успішність показує:

— по базовому Вузу — зниження на 2,2 %;

— по Криворізькому інституту — зниження на 3,1 %;

 • по Кримському інституту — підвищення на 4,0 %;

 • по Київському економічному коледжу — зниження на 9,6 %.

 • по Криворізькому коледжу економіки та управління – підвищення на 1,3 %;

 • по Роменському коледжу — підвищення на 6,1 %.

Якщо на вечірній і заочній формах навчання із року в рік має місце підвищення або зниження абсолютної успішності, то аналіз результатів іспитів денної форми навчання базового ВНЗ попередніх років показує що ці показники із року в рік погіршуються і середнє значення показників становить: абсолютна успішність – 90,1%, якість-63,8%, відповідні норми , які встановлені при акредитації спеціальностей 90% і 50%, середній бал – 3,85.

Підвищилася абсолютна успішність на факультетах:

 • економіки та управління — на 1,1 %;

 • інформаційних систем і технологій – на 2,3 %;

 • обліково-економічному — на 5,1 %;

 • юридичному — на 3,9 %

Зниження абсолютної успішності відмічається на факультетах:

 • економіки АПК — на 2,8 %;

 • кредитно-економічному — на 1,2 %;

 • управління персоналом та маркетингу — на 0,7 %;

 • міжнародної економіки і менеджменту — на 6,0 %;

 • фінансово-економічному — на 1,2 %.

Разом по денній формі навчання абсолютна успішність знизилась на 2,3%, а якість навчання знизилась на 2,8 %, при цьому спостерігалось зниження якості навчання на факультетах:

 • економіки АПК — на 1,7 %;

 • економіки та управління — на 5,8 %;

 • інформаційних систем і технологій – на 3,3 %;

 • управління персоналом та маркетингу — на 3,8%;

 • міжнародної економіки і менеджменту — на 3,0 %;

 • обліково-економічному — на 8,3 %;

 • фінансово-економічному — на 4,6 %.

Підвищилась якість навчання на факультетах:

 • кредитно-економічному — на 3,7 %;

 • юридичному — на 8,0 %


Проаналізувавши складання іспитів по денній формі навчання маємо наступні результати:


відмінно “А” -28,4%,

добре 36,8%: з них “B” – 3,2%, “С” – 33,6%,

задовільно 26,8%: з них “D” – 3,9%, “Е” – 22,9%

незадовільно 8,0%: з них “FX” – 4,4%, “F”- 3,6%


Кількість академічної заборгованості

в зимню екзаменаційну сесію 2007/2008н.р.


Форма навчання

Загальна кількість складання іспитів

Всього академ

заборгованості

з них

FX (повторне складання)

%

F (повторне вивчення дисципліни)

%

кіл-ть

%

Денна

59349

4706

8,0

2585

4,4

2121

3,6

Вечірня

6952

661

9,6

372

5,4

289

4,2

Заочна

21618

1834

8,5

1205

5,6

629

2,9


Порівняно з минулим роком кількість студентів по всіх формах навчання, що мають академічні заборгованості зменшилася на 1,7%, а тих що мають більше 2-х академічних заборгованостей зменшилася на 0,5%.

У таблиці наведена кількість студентів базового вузу, що мають академічні заборгованості за результатами сесії.

Форма

навчання

Мають академ.

заборгованість


%

Мають більше 2-х

академ. заборгованостей


%

Денна

3193

25,6

282

2,3

Вечірня

489

31,6

45

2,9

Заочна

1600

28,7

126

2,3

Разом

5282

26,9

453

2,3


В зимову сесію загальна успішність студентів-бюджетників по денній формі навчання вища за контрактників на 16,6%, по факультетам ці перевищення коливаються від 11,2% на Юридичному факультеті, до 24,6% на факультеті Інформаційних систем і технологій. По заочній формі навчання загальна успішність бюджетників вища на 8,9%, із найменшим показником переваги на Обліково-економічному факультеті – 4,8%, а найбільший показник перевищення – 17,9% на факультеті Інформаційних систем і технологій.

При порівнянні результатів зимових сесій аналіз денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету підвищилась у бюджетників – на 1,3%, у контрактників знизилась – на 1,7%.

Крім того з різних причин студенти денної форми навчання не з’явились на іспити 1200 рази, що складає 2,02 % від їх загальної кількості.

Максимальна кількість студентів, що не з’явились на окремі іспити, становить 256 на факультеті Управління персоналом та маркетингу, або 1,9% від загальної кількості іспитів, що складалися студентами факультету.

На виконання Ухвали Вченої ради університету "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р. деканатами і кафедрами університету проведена значна робота по організаційно-методичному забезпеченню поточного контролю знань.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету по кожній з навчальних дисциплін розміщено комплект методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню іспитів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Аналіз даних сесії у розрізі кафедр та екзаменаторів свідчить про позитивну тенденцію до скорочення розбіжностей в оцінюванні знань студентів.

Результатом проведеної роботи з удосконалення системи контролю знань студентів стало підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи упродовж навчального року. Створені більш сприятливі умови для вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом їх розмежування за змістом й у часі; підвищилася об'єктивність при оцінюванні знань студентів.

В той же час зимова екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- зберігаються недоліки в організації самостійної роботи студентів;

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок у різних формах;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і Журналів обліку поточної успішності здійснюється не у відповідності з затвердженими нормативно-методичними матеріалами. Так, 15 викладачів не у повному обсязі дотримуються “Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” ухваленого Вченою радою університету 28 квітня 2005р. із них 11 виправляючи технічні помилки у відомостях не завірили їх;

- потребує підвищення об'єктивність оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності;

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових заходів деканатами і кафедрами щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до літньої екзаменаційної сесії.

^ Вчена рада ухвалила:


1. Проректорам з науково-педагогічної роботи Колоту А.М. та Степаненку С.В. до 10 березня 2008 року розробити методику детального аналізу раціонального використання робочого часу викладача в порівнянні з результатами екзаменаційної сесії.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр до 28 березня 2008 року провести детальний аналіз раціонального використання робочого часу викладача в порівнянні з результатами екзаменаційної сесії.

3. Директорам інститутів та коледжів КНЕУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр у термін до 14 квітня 2008 року:

3.1. Розглянути на засіданнях Рад інститутів, коледжів, факультетів та кафедр підсумки навчально-методичної роботи у першому семестрі 2007/2008 навчального року та розробити заходи щодо підготовки та проведення літньої екзаменаційної сесії.

3.2. Проаналізувати причини порушення Ухвали Вченої ради університету про "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р. та вжити заходи щодо його безумовного виконання.

3.3. Проаналізувати поточну успішність студентів по науково-педагогічним працівникам.

4. З метою більш якісної підготовки до проведення державної атестації бакалаврів і магістрів завідувачам кафедр:

4.1. Довести до студентів IV курсу матеріали для підготовки до державних іспитів. Термін - до 14 квітня 2008 р.

4.2. Переглянути та затвердити в установленому порядку екзаменаційні білети з дисциплін, що виносяться на державні іспити згідно "Рекомендацій щодо організації підготовки та проведення державних іспитів у письмовій формі", затверджених 28.10.1999р. та “Тимчасового положення про порядок державної атестації випускників в КНЕУ”, затверджених 30.10.2004 р.

5. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, науково-педагогічному складу забезпечити підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року у повній відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р.”.

 1. Деканам факультетів:

6.1. В строк до 12 травня 2008р. розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів питання “Про підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії“, звернувши особливу увагу на підготовку та проведення екзаменаційної сесії студентами першого курсу.

6.2. Провести необхідну організаційну роботу по проведенню підсумкового модульного контролю і захисту курсових робіт до початку екзаменаційної сесії, своєчасному доведенню до студентів розкладу екзаменаційної сесії.

6.3. Забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході екзаменаційної сесії, виконанням науково-педагогічним складом вимог нормативних документів щодо порядку проведення іспитів, правильним оформленням екзаменаційних відомостей; інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення ПМК та іспитів оперативно подавати до навчального центру.

6.4. Забезпечити зберігання екзаменаційних робіт протягом трьох місяців після екзаменаційної сесії, а з незадовільними оцінками до моменту ліквідації академічної заборгованості.

6.5. Організувати своєчасне нарахування студентам стипендії та соціальних виплат за результатами складання йми іспитів.

6.6. В термін до 5 липня 2008р. підготувати та подати до обліково-аналітичного відділу Навчального центру підсумкову інформацію про результати літньої екзаменаційної сесії.

6.7. До 08 вересня 2008р. року обговорити підсумки літньої екзаменаційної сесії на засіданнях Вчених рад факультетів.

6.8. Організувати ліквідацію академічної заборгованості відповідно до вимог “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів”, що схвалений Вченою радою університету 02 лютого 2006 року, та «Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю».

 1. Науково-педагогічним працівникам:

7.1. На завершальному етапі семестру активізувати роботу по забезпеченню якісного виконання програмного матеріалу навчальних дисциплін, посиленню контролю за самостійною роботою студентів.

7.2. Проведення семестрових іспитів виконувати у відповідності пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

7.3. Посилити контроль в ході екзамену і забезпечити самостійне виконання студентами екзаменаційного завдання. За використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку тощо) та підказок знімати таких студентів з іспиту з виставленням оцінки “0” балів, цей пункт ухвали своєчасно довести до студентів.

7.4. Власноручно оформляти навчальну документацію (екзаменаційні відомості, явочні листи та індивідуальні навчальні плани студентів) і забезпечити виконання вимог, щодо її оформлення, викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”, що ухвалений Вченої радою університету 28.04.2005р.

7.5. Забезпечити перевірку екзаменаційних робіт студентів виключно в приміщеннях навчальних корпусів університету. Тимчасове зберігання здійснювати в приміщеннях відповідних кафедр чи деканатів факультетів.

7.6 Своєчасно повертати в деканати факультетів повністю оформлені екзаменаційні відомості, явочні листи та екзаменаційні роботи студентів. Встановити останній термін об’явлення результатів складання іспиту і повернення в деканат екзаменаційної документації – день проведення за розкладом консультації перед іспитом з наступної дисципліни.

7.7. Екзаменаційні відомості та явочні листи оформлюються деканатами в журналах видачі і повернення відомостей. Зміни до них вносяться за дозволом проректора чи декана факультету з обґрунтованим поясненням.

8. Навчальному центру (Березі А.М.) організувати контроль виконання "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

9. Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Навчального центру (Ждановичу А.Д.) в термін до 12 травня 2008р. року розробити розклад літньої екзаменаційної сесії для студентів I-IV курсів денної та вечірньої форм навчання з формуванням потоків у складі не більш 4 академічних груп. При цьому передбачити загальну тривалість письмового іспиту на потоці три астрономічні години.

10. Обліково-аналітичному відділу (нач. Варвінець Н.М.) провести аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.

11. Відділу технічного забезпечення навчального процесу (нач. Бармак А.П.) підготувати аудиторний фонд до літньої екзаменаційної сесії.

12. Ректорату сформувати приймальну комісію по проведенню вступних іспитів та зарахуванню вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у 2008 р. Термін - до 24 березня 2008 р.

13. Приймальній комісії довести до вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра матеріали по вступних іспитам.

Термін - до 14 квітня 2008 р.

14. Організацію виконання Ухвали покласти на першого проректора М.І.Вакуленка.

Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи