Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р icon

Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р
НазваРектор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р
Дата18.09.2012
Розмір51.3 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________А.Ф. Павленко
« 28 »  вересня  2006 р.

 

УХВАЛА
Вченої ради Київського національного економічного університету
«Про завдання колективу університету по вдосконаленню освітньої та наукової діяльності у 2006/2007 навчальному році»


від 28 вересня 2006 р.


Заслухавши та обговоривши інформацію ректора університету А.Ф.Павленка щодо основних напрямків діяльності КНЕУ в 2006/2007 навчальному році, Вчена рада відзначає, що цього року колектив університету має продовжувати роботу щодо удосконалення та розвитку організаційної, навчальної, навчально-методичної та наукової складової бакалаврського рівня підготовки фахівців і разом з цим розпочати широкомасштабну діяльність по розробці концептуальних засад підготовки фахівців-магістрів на рівні світових стандартів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та ринку праці і на базі цього створення передумов для перетворення КНЕУ в елітний університет.

В той же час, враховуючи те, що якість вищої освіти все більшою мірою стає активним ядром світових та європейських перетворень у вищій школі, в університеті необхідно започаткувати ряд заходів, які сприятимуть забезпеченню загальноєвропейського рівня якості підготовки фахівців, вимоги до якого визначені Берлінським комюніке (19 вересня 2003р.) в рамках реалізації цілей Болонського процесу.

З метою реалізації цих та інших напрямків розвитку університету
^


Вчена рада ухвалила:1. Першочерговим завданням на 2006/2007 навчальний рік вважати впровадження системи заходів по забезпеченню світового рівня якості освіти.
2. Провідною складовою цих заходів (п.1) вважати запровадження системи персональної відповідальності викладачів за якість освітніх послуг.
З метою визначення нормативно-організаційних засад означених вище перебудовчих процесів розробити Положення в якому передбачити:
2.1. Зміну ролі, статусу  керівників навчальних курсів, підвищення їх участі в проведенні аудиторних (практичних, семінарських) занять.
2.2. Підвищення відповідальності керівників навчальних курсів за об’єктивність як підсумкового, так і поточного оцінювання знань студентів.
2.3. Визначення нового статусу та характеру роботи асистентів.

Відповідальний — А.М.Колот
Термін — до 01.12.2006 р.


3. Навчальному центру (Береза А.М.) відповідно до Положення (п.2) провести аналіз штатного розпису в розрізі кафедр та підготувати пропозиції щодо формування аудиторного навантаження різних категорій професорсько-викладацького складу університету.

Відповідальний — М.І. Вакуленко
Термін — до 01.12.2006 р.


4. Розпочати впровадження компетентнісного підходу в організацію навчального процесу університету. З цією метою:
4.1. Довести до професорсько-викладацького складу кафедр основні засади компетентнісного підходу підготовки фахівців.

Відповідальний — С.В. Степаненко
Термін — до 01.10.2006 р.


4.2. Здійснити роботу по створенню та вдосконаленню робочих навчальних планів та навчальних програм нового покоління з урахуванням компетентнісного підходу до організації навчального процесу.

Відповідальні — зав. кафедр
Термін — до 01.04.2007 р.


5. Продовжити роботу по удосконаленню вибіркової складової робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та «технології» її формування:
5.1. Розширити перелік вибіркових дисциплін за циклом гуманітарної підготовки;
5.2. Актуалізувати зміст вибіркових навчальних курсів у відповідності до потреб ринку праці та формування необхідних професійних компетенцій сучасних фахівців.
5.3. Удосконалити на рівні кафедр та факультетів механізми відпрацювання регламенту та «прозорості» формування вибіркової складової індивідуальних навчальних планів студентів.

Відповідальний — А.М. Колот
Термін — до 01.01.2007 р.


6. Сформувати нові концептуальні засади підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на рівні світових стандартів і на їх основі розробити необхідну навчально-методичну документацію для організації навчального процесу в 2007/2008 н.р.

Відповідальний — С.В. Степаненко
Термін — до 01.01.2007 р.


7. Започаткувати в університеті нову процедуру формування розкладу занять за поданнями керівників курсів відповідно до поділу навчальних годин на аудиторну та самостійну роботу.

Відповідальний — А.М. Береза
Термін — до 01.01.2007 р.


8. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів поширювати застосування в навчальному процесі тренінгових технологій навчання та наповнення практичних занять новим змістом для перетворення їх в дієві заходи опанування навчального матеріалу і формування самостійності студентів як риси характеру.

^ Відповідальні — зав. кафедр
Термін — протягом року


9. Узагальнити підсумки педагогічного експерименту з удосконалення системи оцінювання знань студентів, який проводився на факультеті економіки агропромислового комплексу, та прийняття рішення щодо доцільності поширення нової системи оцінювання поточної і підсумкової успішності студентів на інші факультети КНЕУ.
10. Спрямовувати зусилля професорсько-викладацького складу на розробку навчально-методичного забезпечення інноваційного характеру — кейсів, комплексних творчих завдань для самостійної роботи тощо.

^ Відповідальний — А.М. Колот,    
С.В. Степаненко,  зав. кафедрами
Термін — протягом року11. Приділяти більше уваги підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедр шляхом участі в наукових дослідженнях за фаховим спрямуванням та вивчення прогресивного вітчизняного і світового педагогічного досвіду.

^ Відповідальний — М.І. Вакуленко,    В.С. Савчук
Термін — протягом року12. Розпочати діяльність щодо створення умов для реалізації наукового потенціалу вчених університету як інноваційного товару економіки країни та здійснювати пошук нових форм співпраці університету з великим бізнесом — асоціаціями, корпораціями, союзами виробників, державними і недержавними організаціями.

^ Відповідальний — В.С. Савчук,
В.М. Бородюк


13. Продовжити роботу щодо розвитку співпраці з вищими навчальними закладами країн близького та дальнього зарубіжжя.

^ Відповідальні — проректори за напрямками
Термін — протягом року


14. Визначити як пріоритетне завдання стратегічного характеру університету — створення елітного університету, який повинен і в змозі надавати освітні послуги на рівні світових стандартів, і розпочати роботу по формуванню необхідних для цього передумов, а саме:
14.1. Підвищення частки послуг щодо магістерської підготовки, у т.ч. для тих, хто має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, отриманий в інших вузах.
14.2. Організації перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів економічного профілю інших вищих навчальних закладів.
14.3. Запровадження системи підготовки фахівців в аспірантурі та докторантурі на платній основі.
14.4. Інтенсивного впровадження елітних програм як на рівні магістерської підготовки, так і післявузівського навчання.
14.5. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем економіки й управління виробництвом на виконання програм національного, регіонального та виробничого рівня. З цією метою створення науково-виробничих комплексів (наукових лабораторій) за участі провідних підприємницьких структур.
14.6. Надання послуг наукового характеру бізнес-еліті та іншим структурам реального сектору економіки.

Відповідальні — проректори за напрямками
Термін — протягом року


15. Контроль за виконанням даної Ухвали покладаю на себе.

 

                                                   Вчений секретар                                                                                                                              Ю.І. Кусий

Схожі:

Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconЗатверджую» Ректор А. Ф. Павленко “30” вересня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про приєднання Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана до Великої Хартії Університетів
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р icon«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко
Берези А. М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію...
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Берези А. М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію...
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconНаказ № н 213 «30» березня 2006 р по науково-дослідній частині
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. №172 та від 30 серпня 2003 р. №1298 І наказів Міністерства освіти І науки України...
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
Ректор А. Ф. Павленко «28» вересня 2006 р iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи