«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана icon

«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Скачати 71.35 Kb.
Назва«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Дата18.09.2012
Розмір71.35 Kb.
ТипДокументи
1. /ПОРЯДОК ДЕННИЙ.doc
2. /Ухвали/ЗАТВЕРДЖУЮ.doc
3. /Ухвали/Ухвала по зарплатам.doc
4. /Ухвали/Ухвала про наукову д_яльн_сть.doc
5. /Ухвали/Ухвала юридичний.doc
6. /Ухвали/Ф_нансово-господарська д_яльн_сть.doc
7. /Ухвали/експеримент АПК.doc
Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи» Доповідач А. М. Колот Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про відкриття на юридичному факультеті нової магістерської програми «Міжнародне економічне право»
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про вдосконалення оплати праці професорсько-викладацького складу та співробітників Університету»
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про присвоєння студентам юридичного факультету додаткової кваліфікації «Викладач права»
Ухвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету в 2005 році та завдання на 2006 рік»
Положення про проведення педагогічного експерименту з удосконалення системи оцінювання знань студентів на факультеті економіки аграрно-промислового комплексу в 2006/2007 навчальному році. Термін виконання до 01. 05. 2006 р«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор ______________ А.Ф.Павленко

«30» березня 2006 р.

УХВАЛА

Вченої Ради

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

"Про підсумки науково-дослідної роботи за 2005 рік та напрямки її вдосконалення"

від 30 березня 2006 року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С.Савчука, Вчена рада відмічає, що наукові дослідження і зміцнення науково-педагогічного кадрового потенціалу завжди знаходились в центрі уваги Ректорату та Вченої ради, а в останні роки взагалі стали найбільш пріоритетними напрямками в діяльності університету. Саме ці напрямки визначають, з одного боку, майбутній науковий потенціал університету та його імідж в країні, а з другого, відповідають духу і вимогам підписаної Україною в минулому році Болонської декларації. В світі є загальновизнаним, що тільки через розвиток науки та її інтеграцію з навчальним процесом можна досягти нової якості освіти.

Ректоратом і Вченою радою університету в останні роки багато зроблено для відтворення і зміцнення наукового потенціалу, для ефективного його використання, для залучення до науки талановитої молоді та створення найсприятливіших умов її творчого зростання. Наслідком таких дій є зростання з року в рік кількості докторів наук, яка в минулому році досягла 71 чоловіка проти 40 у 1998 році. Особливо яскравим прикладом таких підходів стало зарахування в минулому році до докторантури 15 викладачів університету. Університетом профінансовано за рахунок коштів спецфонду 7 з 18 науково-дослідних робіт, що виконувались через НДІ економічного розвитку у 2005 р., а це складало 330 тис. грн., або 40% від загального фінансування наукових досліджень. Не менші кошти витрачаються на стипендіальну підтримку докторантів, видання контрактних монографій, датування видання наукових збірників і матеріалів наукових конференцій тощо.

Вчені університету зосереджують свої зусилля на розв'язанні найбільш гострих питань соціально-економічного розвитку, постійно переглядають тематику наукових досліджень з метою її актуалізації. До виконання НДР в минулому році було залучено 1057 чоловік, у тому числі: докторів наук - 71, кандидатів наук - 481. В НДІ економічного розвитку працювало 12 штатних працівників і 110 сумісників, у тому числі 22 доктора наук і 33 кандидати наук. загальний обсяг фінансування в 2005 р. становив 793 тис. грн. проти 639 тис. у 2004 р.

Про сприятливі умови для наукової роботи, що створені в університеті, опосередковано свідчать наукові публікації. В університеті щорічно видається 11 наукових збірників, десятки монографій. В 2005 р. загальна кількість наукових робіт становила 1895 проти 1809 у 2004 р. і 1426 у 2003 р., а їх обсяг в друкованих аркушах відповідно 1180, 1119 і 859, що в розрахунку на 1 дослідника складає в останні роки 1,3 друкованих аркушів.

Позитивні зрушення спостерігаються в підготовці науково-педагогічних кадрів. Як і в попередній рік 4 наших викладача захистили докторські дисертації (Якубенко В.Д. і Студинський В.А. - кафедра політичної економії обліково-економічних ф-тів; Фещенко В.М. - кафедра економічної історії та історії економічної думки; Терещенко О.А. - кафедра фінансів підприємств), ще 6 докторських дисертацій були захищені в наших спецрадах здобувачами з інших інституцій країни. Поступово зростає і ефективність роботи аспірантури.

Розвивається і наукова студентська робота, до якої в минулому році було залучено 1460 студентів. Понад 100 з них приймали участь у конференціях, олімпіадах, різного типу конкурсах. Активно працювали наукові студентські гуртки на факультетах. На факультетах і кафедрах виникають нові цікаві форми здійснення наукової студентської роботи. Як свято студентської університетської науки пройшла 72-га наукова студентська конференція "Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття".

В той же час в науковій роботі в університеті спостерігаються певні недоліки і недоопрацювання. Перед усім це стосується недостатньо ефективного використання нашого наукового потенціалу як на рівні НДІ економічного розвитку, так і кафедр. З нашим науковим потенціалом ми спроможні вирішувати завдання не лише досягнення нової якості освіти, але й розв'язання загальнодержавних проблем соціально-економічного розвитку. На жаль, наші можливості не є зажаданими суспільством, зокрема господарюючими суб'єктами. З другого боку, нам не вдалося подолати певну незацікавленість кафедр в пошуку замовників на госпдоговірні наукові розробки. Не дивлячись на певні зусилля, так і не створена ефективна система інформування зацікавлених про наші можливості у наукових розробках. Багато ще належить зробити для створення відпрацьованого механізму впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес, ліквідації існуючого в цій справі формалізму.


Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Вважати, що здійснення науково-дослідних робіт сприяє поглибленню інтеграції науки та освіти, впровадженню досягнень науки в навчальний процес, а тому прискорення і поглиблення зазначеної інтеграції є стратегічною метою розвитку університету.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: ректорат, наукова частина, декани, завідувачі кафедр, директор НДІ економічного розвитку.

 1. Зосередити увагу науковців на першочерговості досліджень соціальної сфери та її якісної трансформації, соціалізації економіки і гуманізації суспільних відносин, посиленні демократичних засад в суспільстві та боротьби з корупцією і тіньовою економікою, структурних замінах, модернізації економіки та інноваційному розвитку, конкурентоспроможності та ефективності, світогосподарських зв’язків та євроінтеграції України, глобалізації сучасного світу.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: ректорат, декани, завідувачі кафедр, директор НДІ економічного розвитку.

 1. Провести міжнародні і всеукраїнські наукові конференції, присвячені 100-річчю університету та іншим видатним подіям в його історії.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: ректорат, декани, завідувачі кафедр.

 1. Завершити розробку комплексного плану наукової роботи на 2006 р. та забезпечити активну участь викладачів, докторантів, аспірантів і студентів в передбачених ним заходах.

Термін виконання: квітень 2006 р. і протягом року.

Відповідальні: директор НДІ економічного розвитку, зав.відділом науки, докторантури і аспірантури, завідувачі кафедр.

 1. При проведені конкурсів наприкінці 2006 р. на нові НДР, що фінансуються Міністерством освіти і науки України та з спецфонду університету віддавати перевагу розробкам, що спрямовані на розв’язання загальнодержавних завдань економічного розвитку (тематика перелічена в п.2 даної ухвали), або дають нові знання, які використовуватимуться в освітній діяльності.

Термін виконання: листопад 2006 р.

Відповідальні: декани, завідувачі кафедр, директор НДІ економічного розвитку.

 1. Науково-дослідним структурам разом з науково-методичними підрозділами продовжити роботу по розробці дійового механізму впровадження результатів НДР і дисертаційних досліджень в навчальний процес, запобігати формальному підходу до цієї важливої справи.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: завідувачі кафедр, зав.відділом науки, докторантури і аспірантури, зав.науково-методичним відділом, директор НДІ економічного розвитку.

 1. За умов набуття факультетами нового статусу, розробити заходи, спрямовані на децентралізацію управління університетською науковою, на підвищення ролі факультетів в цьому процесі.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: ректорат, зав.відділом науки, докторантури і аспірантури, директор НДІ економічного розвитку, декани.

 1. Відновити практику розгляду на засіданнях Вченої ради університету звітів про стан і перспективи науково-дослідної роботи на факультетах.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: декани, зав.відділом науки, докторантури і аспірантури, директор НДІ економічного розвитку.

 1. На засіданнях Рад факультетів обговорити стан науково-дослідної роботи і визначити шляхи його покращення з урахуванням вимог Болонського процесу. Розробити заходи, що спрямовані на зміцнення наукового потенціалу факультетів.

Термін виконання: квітень-травень 2006 р.

Відповідальні: декани, завідувачі кафедр.

 1. На засіданнях кафедр продовжити практику звітів та інформації про виконання кафедральних планів НДР, а також систематичного заслуховування індивідуальних звітів викладачів, докторантів і аспірантів про хід та результати їх наукової діяльності.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

 1. Продовжувати вдосконалювати систему інформування про науковий потенціал університету, про досягнення наших вчених та наші можливості, ширше використовувати рекламні заходи.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: директор НДІ економічного розвитку, завідувачі кафедр.

 1. Завершити формування цьогорічного портфелю замовлень на НДР, при цьому прагнути збільшити загальні обсяги фінансування і ширше використовувати такі форми наукового обслуговування, як консультаційні послуги, розробки та експертизи наукових проектів тощо.

Термін виконання: липень 2006 р.

Відповідальні: директор НДІ економічного розвитку, завідувачі кафедр.

 1. Постійно стежити за проведенням конкурсів і тендерів на науково-дослідні розробки, що проводяться міністерствами, відомствами, фірмами, а також міжнародними організаціями та своєчасно інформувати про них зацікавлені кафедри.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: директор НДІ економічного розвитку, зав.відділом науково-технічної інформації.

 1. Продовжувати курс на розширення і зміцнення наукових зв'язків з економічними інститутами системи НАН України і галузевими науково-дослідними інститутами з метою розробки спільних наукових проектів і проведення спільних досліджень, написання колективних монографій і підручників, проведення наукових конференцій.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: ректор, завідувачі кафедр, директор НДІ економічного розвитку.

 1. Розробити інструктивно-нормативні матеріали щодо виконання науково-дослідних робіт і оформлення наукових звітів.

Термін виконання: жовтень 2006 р.

Відповідальні: директор НДІ економічного розвитку Бородюк В.М.

 1. Посилювати контроль за своєчасним та якісним виконанням НДР і написанням контрактних монографій, підвищувати роль в цьому процесі Науково-технічної ради.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр, директор НДІ економічного розвитку.

 1. Організацію виконання УХВАЛИ покласти на проректора з наукової роботи Савчука В.С.Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconЗатверджую» Ректор А. Ф. Павленко “30” вересня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про приєднання Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана до Великої Хартії Університетів
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного Університету імені Вадима Гетьмана «Про видання електронного наукового збірника «Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
Ик кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який сприятиме залученню...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про удосконалення структури Кримського економічного інституту»
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала ректорату Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ухвал Вченої ради «Про інноваційний розвиток університету» від 24. 04. 08р та «Про Програму інноваційного розвитку Київського національного...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко “25” березня 2010 р. Ухвала Вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
З метою впорядкування організації відряджень за кордон студентів кнеу у навчальний період
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Про результати прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра заочної форми навчання
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Заслухавши інформацію проректора з наукової роботи професора Савчука В. С. про підсумки прийому до аспірантури та докторантури
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана icon«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «27» квітня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про приєднання Університету до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum)”
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconНаказ №829 Про затвердження складу Наглядової ради Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Відповідно до статті 35 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити склад Наглядової ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (додається), установивши...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «30» березня 2006 р. Ухвала вченої Ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
«Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Фінансовий менеджмент», «Страховий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи