Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 103.31 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір103.31 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор______________А.Ф.Павленко

02” березня 2006 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

"Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року"


від 2 березня 2006 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про екзаменаційну сесію студентів І-ІУ курсів", ухваленим Вченою радою університету 30 листопада 2000 р., "Порядка проведення семестрових іспитів", затвердженим наказом ректора університету від 19 грудня 2000р. №561, “Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” затведженного Вченою радою університету 28 квітня 2005р..

Комплексний аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів, але є спад цілого ряду з них. Склали іспити за усіма дисциплінами – 23917 студентів або 76%. Так, абсолютна успішність студентів, з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

— базовий ВНЗ — 73 % (зниження на 2,7 %);

— Криворізький інститут — 82 % (підвищення складає 3,9 %);

  • Кримський інститут — 67,2 % (зниження на 7,5 %);

  • Київський економічний коледж — 90,3 % (зниження на 4,9 %);

  • Київський коледж інформаційних систем і технологій — 81,6% (зниження на 10 %);

  • Сімферопольський коледж — 93,4 % (зниження на 4,2 %);

— Криворізький коледж економіки та управління – 96,1 % (підвищення на 4,5 %).

Загальна абсолютна успішність в зимову екзаменаційну сесію 2005/2006 навчального року на 1,5% нижча ніж за підсумками зимової сесії попереднього року.

Порівняно з попереднім навчальним роком абсолютна успішність студентів по базовому ВНЗ має місце зниження для денної форми навчання на 2,4%, на вечірній - 9,3% та заочної – 0,5 % . Якщо на вечірній і заочній формах навчання із року в рік має місце підвищення або зниження абсолютної успішності, а аналіз результатів іспитів денної форми навчання базового ВНЗ попередніх років показує що ці показники із року в рік погіршуються і середнє значення показників становить: абсолютна успішність – 91,4% норматив - 90%; якість-67,3%, норматив - 50%; середній бал – 3,9.

Підвищилася абсолютна успішність на факультетах: економіки та управління — на 3,4 %; інформаційних систем і технологій – на 1,2 %; юридичному — на 2,7 %

Зниження абсолютної успішності відмічається на факультетах: економіки АПК — на 1,1 %; кредитно-економічному — на 3,3 %; маркетингу — на 1,9 %; міжнародної економіки і менеджменту — на 5,2 %; обліково-економічному — на 9,3 %; фінансово-економічному — на 2,5 %.

Проаналізувавши складання іспитів по денній формі навчання маємо наступні результати: відмінно “А” -28,7%, добре 38,4% (з них “B” – 4,4%, “С” – 34%), задовільно 24,1% (з них “D” - 4,6%, “Е” – 19,5%), незадовільно 7% (з них “FX” – 4,4%, “F”- 2,6%).


Т
аблиця 1 Кількість академічних заборгованостей в зимову екзаменаційну сесію 2005/2006н.р.


Порівняно з минулим роком кількість студентів по всіх формах навчання, що мають академічні заборгованості виросла на 2,8%, а тих що мають більше 2-х академ. заборгованостей на 0,7%.

У таблиці 2 наведена кількість студентів базового вузу, що мають академічні заборгованості за результатами сесії.

Таблиця 2

Форма

навчання

Мають академ.

заборгованість

%

Мають більше 2-х

академ. заборгованостей

%

Денна

2734

23,7

348

3,0

Вечірня

696

34,0

75

3,7

Заочна

1648

26,2

134

2,1

Разом

5078

25,6

557

2,8


Одним із факторів зниження успішності студентів на наш погляд є недостатня увага як зі сторони викладачів, так і студентів відносно самостійної та індивідуально-консультаційної роботи, як показав аналіз проведення консультацій викладачів на кафедрах погане їх відвідування студентами.

Аналіз зимових сесії 2005/2006 та 2004/2005 н.рр. зроблений з урахуванням форми фінансування студентів (бюджетне замовлення/за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) показує, що успішність та якість навчання студентів які навчаються на бюджеті на всіх факультетах та формах навчання вища за студентів-контрактників. В зимову сесію загальна успішність студентів-бюджетників по денній формі навчання вища за контрактників на 13%, по факультетам ці перевищення коливаються від 0,34% на юридичному факультеті, до 21,7% на факультеті маркетингу. По заочній формі навчання загальна успішність бюджетників вища на 6,8%, із найменшим показником переваги на факультеті міжнародної економіки і менеджменту – 0,5%, а найбільший показник перевищення – 16,41% на юридичному факультеті.

При порівнянні результатів зимових сесій аналіз денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету знизилась у бюджетників – на 4,2%, у контрактників – на 3,9%.

На виконання Ухвали Вченої ради університету “^ Про порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” затведженного Вченою радою університету 30 вересня 2004р. деканатами і кафедрами університету проведена значна робота по організаційно-методичному забезпеченню поточного контролю знань.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету по кожній з навчальних дисциплін розміщено комплект методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню іспитів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Аналіз даних сесії у розрізі кафедр та екзаменаторів свідчить про позитивну тенденцію до скорочення розбіжностей в оцінюванні знань студентів. Але є відхилення в оцінюванні знань студентів деякими викладачами, що потребує детального аналізу зі сторони деканатів і завідуючих кафедрами. Так можна відзначити що є викладачі у яких якість навчання 100%, а у деяких 25-30% незадовільних оцінок. Деканам і завідувачам кафедр необхідно проаналізувати значні відхилення в оцінці знань студентів деякими викладачами.

Результатом проведеної роботи з удосконалення системи контролю знань студентів стало підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи упродовж навчального року. Створені більш сприятливі умови для вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом їх розмежування за змістом й у часі; підвищилася об'єктивність при оцінюванні знань студентів.

В той же час зимова екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- не набула системного змісту та належної організації індивідуально-консультативна робота зі студентами;

- недосконала система контролю знань студентів заочної форми навчання;

- зберігаються недоліки в організації самостійної роботи студентів;

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і Журналів обліку поточної успішності здійснюється не у відповідності з затвердженими нормативно-методичними матеріалами. Так, окремі викладачі не у повному обсязі дотримуються “Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” затведженного Вченою радою університету 30 вересня 2004р.;

- потребує підвищення об'єктивність оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності;

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових заходів деканатами і кафедрами щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до літньої екзаменаційної сесії.

Вчена рада ухвалила:


1. Директорам інститутів та коледжів КНЕУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр у термін до 14 квітня 2006 року:

1.1. Розглянути на засіданнях Рад інститутів, коледжів, факультетів та кафедр підсумки навчально-методичної роботи у першому семестрі 2005/2006 навчального року та розробити заходи щодо підготовки та проведення літньої екзаменаційної сесії.

1.2. Проаналізувати причини порушення Ухвали Вченої ради університету про “Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” затведженного Вченою радою університету 30 вересня 2004р. та вжити заходи щодо його безумовного виконання.

1.3. Проаналізувати поточну успішність студентів по викладачам.

2. З метою більш якісної підготовки до проведення державної атестації бакалаврів і магістрів завідувачам кафедр:

2.1. Довести до студентів IV курсу матеріали для підготовки до державних іспитів. Термін - до 14 квітня 2006 р.

2.2. Переглянути та затвердити в установленому порядку екзаменаційні білети з дисциплін, що виносяться на державні іспити згідно "Рекомендацій щодо організації підготовки та проведення державних іспитів у письмовій формі", затверджених 28.10.1999р. та “Тимчасового положення про порядок державної атестації випускників в КНЕУ”, затверджених 30.10.2004 р.

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, професорсько-викладацькому складу забезпечити підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року у повній відповідності з “Положенням про екзаменаційну сесію студентів I-IV курсів”, “Порядком проведення семестрових іспитів”, “Порядком оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”.

  1. Деканам факультетів:

4.1. В строк до 14 травня 2006р. розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів питання “Про підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії“, звернувши особливу увагу на підготовку та проведення екзаменаційної сесії студентами першого курсу.

4.2. Провести необхідну організаційну роботу по проведенню підсумкового модульного контролю і захисту курсових робіт до початку екзаменаційної сесії, своєчасному доведенню до студентів розкладу екзаменаційної сесії.

4.3. Забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході екзаменаційної сесії, виконанням науково-педагогічним складом вимог нормативних документів щодо порядку проведення іспитів, правильним оформленням нових екзаменаційних відомостей; інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення ПМК та іспитів оперативно подавати до навчального центру.

4.4. Забезпечити зберігання екзаменаційних робіт протягом трьох місяців після екзаменаційної сесії, а з незадовільними оцінками до моменту ліквідації академічної заборгованності.

4.5. Організувати своєчасне нарахування студентам стипендії та соціальних виплат за результатами складання йми іспитів.

4.6. В термін до 5 липня 2006р. підготувати та подати до обліково-аналітичного відділу Навчального центру підсумкову інформацію про результати літньої екзаменаційної сесії.

4.7. До 08 вересня 2006р. року обговорити підсумки літньої екзаменаційної сесії на засіданні Вченої ради факультету.

4.8. Організувати ліквідацію академічної заборгованості відповідно до вимог “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів”, що схвалений Вченою радою університету 02 лютого 2006 року.

  1. Науково-педагогічного складу:

5.1. На завершальному етапі семестру активізувати роботу по забезпеченню якісного виконання програмного матеріалу навчальних дисциплін, посиленню контролю за самостійною роботою студентів.

5.2. Посилити контроль в ході екзамену і забезпечити самостійне виконання студентами екзаменаційного завдання. За використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку тощо) та підказок знімати таких студентів з іспиту з виставленням оцінки “0” балів, цей пункт ухвали своєчасно довести до студентів.

5.3. Власноручно оформляти навчальну документацію (екзаменаційні відомості та залікові книжки студентів) і забезпечити виконання вимог, щодо її оформлення, викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”, що ухвалений Вченої радою університету 28.04.2005р.

5.4. Забезпечити перевірку екзаменаційних робіт студентів виключно в приміщеннях навчальних корпусів університету. Тимчасове зберігання здійснювати в приміщеннях відповідних кафедр чи деканатів факультетів.

    1. Своєчасно повертати в деканати факультетів повністю оформлені екзаменаційні відомості та екзаменаційні роботи студентів. Встановити останній термін об’явлення результатів складання іспиту і повернення в деканат екзаменаційної документації – день проведення за розкладом консультації перед іспитом з наступної дисципліни.

5.6. Екзаменаційні відомості оформлюються деканатами в журналах видачі і повернення відомостей. Зміни до них вносяться за дозволом проректора і декана факультету з обґрунтованим поясненням.

6. Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Навчального центру (Ждановичу А.Д.) в термін до 10 травня 2006р. року розробити розклад літньої екзаменаційної сесії для студентів I-IV курсів денної та вечірньої форм навчання з формуванням потоків у складі не більш 4 академічних груп. При цьому передбачити тривалість письмового іспиту на потоці три астрономічні години.

8. Обліково-аналітичному відділу (нач.Варвінець Н.М.) провести аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.

9. Відділу технічного забезпечення навчального процесу (нач. Бармак А.П.) підготувати аудиторний фонд до літньої екзаменаційної сесії.

10. Ректорату сформувати приймальну комісію по проведенню вступних іспитів та зарахуванню вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у 2006 р. Термін - до 20 березня 2006 р.

12. Приймальній комісії довести до вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра матеріали по вступних іспитам.

Термін - до 14 квітня 2006 р.

13. Організацію виконання Ухвали покласти на першого проректора М.І.Вакуленка.

Вчений секретар Ю.І. Кусий
Схожі:

Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
Затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи