1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них icon

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Назва1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Сторінка1/3
Дата18.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Державний виший навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені вадима гетьмана»


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________ А.М.Колот

“____” _______________ 2012 р.


Методичні матеріали


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни

“Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

для студентів напряму підготовки 6504 “Економіка підприємств”

спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»


Укладачі: к.е.н., доцент С.І. Ковач,

старший викладач І.В. Ткач


Декан факультету

_____________М.М.Коцупатрий

“____”________________2012 р.

Завідувач кафедри

_____________М.М.Коцупатрий

“____”____________2012 р.


КИЇВ КНЕУ 2012

^ 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування і обліку в них

1. Суб’єкт малого підприємництва, його визначення та сутність.

2. Системи обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

3. Облікова політика підприємства.

4. Форми організації бухгалтерського обліку.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва та порядок його застосування.

6. Документи та документооборот на суб’єкті малого підприємництва.

7. Призначення та склад регістрів синтетичного та аналітичного обліку для обліку активів, зобов’язань і власного капіталу, доходів і витрат.

8. Системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


Тема 2. Організація обліку активів

  1. Облік грошових коштів.

  2. Облік розрахунків з дебіторами.

  3. Облік основних засобів.

  4. Методи нарахування і облік амортизації основних засобів.

  5. Облік ремонту основних засобів.

  6. Облік оренди основних засобів.

  7. Облік нематеріальних активів.

  8. Облік фінансових інвестицій.

  9. Облік виробничих запасів.

  10. Облік виробництва.

  11. Облік витрат майбутніх періодів.

  12. Облік готової продукції.

  13. Облік товарів.


Тема 3. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань

 1. Облік власного капіталу.

 2. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 3. Облік довгострокових зобов’язань.

 4. Облік розрахунків за податками.

 5. Облік розрахунків з оплати праці.

 6. Облік розрахунків за страхуванням.

 7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 8. Облік розрахунків з учасниками.

 9. Облік розрахунків за іншими операціями.

 10. Облік доходів майбутніх періодів.


Тема 4. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів

  1. Визнання та оцінка доходів, витрат діяльності та фінансових результатів суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи.

  2. Особливості побудови обліку доходів, витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

  3. Особливості побудови обліку фінансових результатів на суб’єктах малого підприємництва.

  4. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

  5. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів.


Тема 5. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

 1. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, її сутність призначення та склад.

 2. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-м.

 3. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-м.

 4. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-мс.

 5. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-мс.

 6. Порядок затвердження і подання фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою.


Тема 6. Організація податкової звітності за єдиним податком

  1. Порядок обчислення та облік розрахунків за єдиним податком юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.

  2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

  3. Методика складання і порядок подання звітності з єдиного податку юридичною особою- платником єдиного податку.


Тема 7. Звітність за податком на додану вартість

 1. Сутність податку на додану вартість.

 2. Платники податку на додану вартість.

 3. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.

 4. База оподаткування податком на додану вартість.

 5. Ставки податку на додану вартість.

 6. Первинний облік податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

 7. Податкова накладна: її призначення та порядок заповнення.

 8. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: призначення, склад та порядок заповнення.

 9. Порядок відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 10. Порядок відображення податкового кредиту з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 11. Податкові періоди та особливості їх застосування.

 12. Податкова декларація з податку на додану вартість: її структура, форми, порядок складання та терміни подання.

 13. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету.


Тема 8. Звітність за єдиним соціальним внеском та податком з доходів фізичних осіб

 1. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності за ЄСВ.

 2. Платники ЄСВ.

 3. Порядок обчислення ЄСВ.

 4. Порядок сплати ЄСВ.

 5. Строки та форма подання звіту з ЄСВ

 6. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.

 7. Податкова соціальна пільга: її види та порядок застосування.

 8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

 9. Порядок звітності суб’єктів підприємницької діяльності про суми утриманого податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

 10. Податковий кредит та порядок його застосування.

Тема 9. Статистична звітність суб’єкта малого підприємництва

 1. Склад статистичної звітності суб’єктів малого підприємництва.

 2. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.

 3. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства Форма №1-підприємництво (малі).

 4. Призначення та методика складання Звіту про наявність парку обчислювальної техніки Форма № 2-інф (річна)

Тема 10. Особливості обліку і звітності діяльності суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи

  1. Організація обліку витрат і доходів фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку.

  2. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності – платником єдиного податку.

  3. Розміри єдиного податку та порядок його сплати.

  4. Порядок складання і подання звітності з єдиного податку фізичною особою.

  5. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

  6. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат.

  7. Порядок складання і подання декларації про доходи фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

  8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.


^ 2. Приклади типових модульних завдань

І тип завдань. Визначити за вказаними господарськими операціями кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи щодо їх оформлення.

ІІ тип завдань. Визначити об’єкт оподаткування податком, збором (обов’язковим платежем) за поданими даними. Визначати суму податку, яка підлягає сплаті до бюджету (відшкодуванню з бюджету), виходячи з даних, які необхідні для такого розрахунку. Для податків зі складною шкалою ставок – податок на землю тощо, така шкала наводиться у самому завданні. Для податків, які мають одну чи декілька ставок оподаткування, ставки не наводяться. Вказати, якими нормативними документами регулюється порядок обчислення податку.

ІІІ тип завдань. Заповнити фрагмент фінансової звітності, спеціальної звітності чи податкової декларації (розрахунка) за поданими в завданні даними.

Зразки модульних завдань наведено в п. 5.3 – для денної форми навчання і в п. 5.4 для заочної форми навчання.

^ 3. Самостійна робота студентів

Перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначені кафедрою під час розробки Робочої навчальної програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” і включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів напряму підготовки 6504 «Економіка підприємництва» (табл.3.1 (для денної форми навчання), табл.3.2 (для заочної форми навчання)).

Більш детальний порядок оцінювання знань студента з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” подано в п. 5 Система поточного і підсумкового контролю.

^ Кожний студент роздруковує для себе та для викладача Карту самостійної роботи студента з «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщені на сайті університету. В Карті самостійної роботи студента кожний студент вказує обов’язкові завдання, а також вказує обрану вибіркову складову самостійної роботи з обов’язковим визначенням тематики такого вибіркового завдання. Протягом семестру кожний студент виконує обов’язкові і вибіркові завдання, вказані ним в Карті самостійної роботи студентів, і відповідно до встановлених термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Вимоги до оформлення вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

Завдання виконується на аркушах паперу формату А4, які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу та кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, напрям підготовки та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг виконаного завдання становить 12-15 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні виконаного завдання повинно бути використано не менше 5 літературних джерел, з обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Виконане завдання має бути побудоване за такою структурою:

 • титульна сторінка;

 • зміст з вступом, переліком питань, що досліджуються, та висновками;

 • вступ (1сторінка);

 • основна частина, де розкривається зміст відповідно до обраної тематики (9-10 сторінок);

 • висновки щодо проведених досліджень (1 сторінка);

 • список використаної літератури;

 • додатки (а саме складені податкові декларації, розрахунки тощо відповідно до обраної тематики).


Тематика для виконання вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

 1. Облікова політика суб’єкта малого підприємництва.

 2. Облік грошових коштів.

 3. Облік розрахунків з дебіторами.

 4. Облік основних засобів.

 5. Облік ремонту основних засобів.

 6. Облік оренди основних засобів.

 7. Облік нематеріальних активів.

 8. Облік фінансових інвестицій.

 9. Облік виробничих запасів.

 10. Облік виробництва.

 11. Облік витрат майбутніх періодів.

 12. Облік готової продукції.

 13. Облік товарів.

 14. Облік власного капіталу.

 15. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 16. Облік довгострокових зобов’язань.

 17. Облік розрахунків з оплати праці.

 18. Організація обліку доходів, витрат діяльності та фінансових результатів на суб’єкті малого підприємництва.

 19. Особливості складання бухгалтерського Балансу ф. 1-м. суб’єктом малого підприємництва.

 20. Особливості складання Звіту про фінансові результати ф. 2-м. суб’єктом малого підприємництва.

 21. Особливості складання бухгалтерського Балансу ф. 1-мс. суб’єктом малого підприємництва.

 22. Особливості складання Звіту про фінансові результати ф. 2-мс. суб’єктом малого підприємництва.

 23. Облік і звітність розрахунків за єдиним соціальним внеском.

 24. Облік і звітність розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.

 25. Облік і звітність розрахунків з податку з доходів фізичних осіб за окремими видами доходів.

 26. Особливості обліку і звітності розрахунків з податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

 27. Облік і звітність розрахунків за місцевими податками.

 28. Облік і звітність розрахунків за місцевими зборами.

 29. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.

 30. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень зі статистики основних засобів.

 31. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства (Форма №1-підприємництво (малі)).

 32. Облік і звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують фіксований податок.

 33. Облік і звітність розрахунків з єдиного податку фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.

 34. Облік і звітність розрахунків з єдиного податку юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності..

 35. Облік та звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування.


Зразок титульного листа реферату (есе, критичного огляду)


^ МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


^ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


Петренко Петро Петрович


РЕФЕРЕТ

з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва»


на тему:

«Облік і звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують фіксований податок»


Науковий керівник:

ст. викл. Ткач І.В.


КИЇВ КНЕУ - 2012


Таблиця 3.1.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6504 «Економіка підприємництва»

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ Факультет, група
^

Види самостійної роботи


Орієнтовні затрати часу, акад.год.

Планові терміни виконання (тижні навчання)

Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів
^

І. Обов’язкові


1.1. Підготовка до практичних занять

20

Протягом семестру

Систематичність та активність на практичних заняттях:

а) експрес контроль

б) опитування15

15

1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи

20

14-ий навчальний тиждень

Модульна контрольна робота

20

1.3. Виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань

20

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Перевірка правильності виконання індивідуальних практичних завдань

20

Захист виконаних індивідуальних практичних завдань

20
^

Усього балів за обов’язкові види СРС


90

ІІ. Вибіркові


2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців

20

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

10

2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в періодичних виданнях за останні 12 місяців

20

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

10

2.3. Підготовка виступу на науковій конференції

20

Протягом семестру

Виступ на науковій конференції

10
^

Усього балів за вибіркові види СРС


10

Усього

80

-

-

100
  1   2   3

Схожі:

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconПро спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”
Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” в редакції від...
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconЛекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconОсобливості диверсифікації форм фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
Облеми вдосконалення форм фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва на основі створення і діяльності недержавних...
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconІнформації про доходи. Формування балансу суб’єктами малого бізнесу. Формування звіту про фінансові результати малого підприємства. Особливості спрощеної системи оподаткування обліку і звітності для юридичних осіб
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconУдк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко...
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconУдк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко...
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи