“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Скачати 76.95 Kb.
Назва“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Дата18.09.2012
Розмір76.95 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ________________А.Ф. Павленко


« 25 » січня 2007 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»


від 25 січня 2007 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи професора Колота А.М., Вчена рада відзначає, що однією з основних передумов забезпечення високої якості освітніх послуг є навчально-методичне забезпечення інноваційного типу.

В узагальненому вигляді стан навчально-методичного забезпечення дисциплін діючого робочого навчального плану характеризується такими даними. В 2006/2007 навчальному році відповідно до діючих робочих навчальних планів передбачено викладання 635 дисциплін, з яких:

а) дисциплін бакалаврського рівня — 433 (68,5 %), серед яких: нормативних — 203; вибіркових — 230;

б) дисциплін магістерського рівня — 198 (31,5 %), з них: нормативних — 132; вибіркових — 66.

З усіх навчальних дисциплін кафедрами університету розроблені:

 паспорти навчальних дисциплін, в яких висвітлено наявне навчально-методичного забезпечення;

 робочі навчальні програми;

 методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань, що розміщені на сайті університету.

Всі нормативні дисципліни, як бакалаврського, так і магістерського рівня мають належне методичне забезпечення навчально-методичною літературою власного видання або видань інших вищих навчальних закладів. Станом на початок другого семестру 2006/2007 навчального року 98% нормативних дисциплін та 87% вибіркових навчальних курсів забезпечені навчальною літературою видавництва КНЕУ.

В останні роки основний акцент в навчально-методичному забезпеченні студентів університету робиться на виданні власної літератури. Це зумовлюється, в першу чергу, інноваційним характером навчальних планів КНЕУ, високим інтелектуальним потенціалом професорсько-викладацького складу університету, а також наявністю потужного власного видавництва. За 10 років діяльності видавництвом університету було видано понад 1134 найменувань наукової та навчально-методичної літератури, загальним обсягом 18 435 друк. арк., в т. ч. монографій — 84, підручників — 96, навчальних посібників — 413, навчально-методичних посібників — 300, збірників наукових праць викладачів та студентів, матеріалів конференцій, магістерських програм тощо — понад 200. За 2006 рік вже видано близько 100 видань, серед яких — 6 підручників, 22 навчальних посібники, 28 навчальних посібники та 4 монографії.

На 1 січня 2007р. бібліотечний фонд університету налічував 1 283 273 примірники навчальних та наукових видань і щороку (за даними 2001-2006рр.) він поповнювався в середньому на 126 тисяч нових видань, з яких майже 85% становить література КНЕУ.

Проте в організації видавничої діяльності університету, нажаль, є певні недоліки, і зокрема:

1. Недосконалість та невідпрацьованість тиражної політики, що мала місце в попередні роки, спричинили накопичення на складі видавництва великої кількості залишків. Так залишки літератури, виданої по 2003 рік (включно), складають 68,5 тисяч примірників.

Мають тенденцію до збільшення залишки монографій та наукових збірників. Станом на 01.01.2007р. вони складають майже 11 тисяч примірників.

2. Несвоєчасне подання та неодноразове перенесення запланованих видань (за умови своєчасного одержання автором коштів за невиконану роботу) затримує своєчасне надходження необхідної літератури до студентів та порушує організацію роботи видавництва.

3. Прояви елементів формалізму в роботі редакційних колегій факультетів зумовлюють певну невідповідність змісту та форми підготовлених викладачами рукописів навчальної літератури існуючим нормативам.

4. Має місце також недостатнє забезпечення навчальною літературою вибіркових дисциплін, що були введені до робочих навчальних планів з 1 вересня 2005р.

Крім того, реалії сьогодення вимагають певного перегляду умов оплати праці авторам наукових та навчальних видань.

Потребує також більш чіткого внормування система перевидання та додаткового тиражування виданої літератури.

Реалізація курсу на формування інноваційної моделі розвитку освітньої діяльності вимагає прийняття додаткових заходів та впровадження нових підходів до розробки навчально-методичного забезпечення університету.

Виходячи із стратегії розвитку університету, основними складовими якої є фундаменталізація, індивідуалізація навчального процесу та підвищення ролі самостійної роботи студентів, зміст навчально-методичної літератури має бути спрямований на створення умов для виховання та формування у студентів сучасного наукового мислення, внутрішньої потреби у саморозвитку, самоосвіті упродовж життя, формування цілісних фундаментальних знань з певної галузі науки, різнобічне висвітлення проблематики даного навчального курсу та інноваційної парадигми його розвитку.

Водночас індивідуалізація навчання потребує надання можливості тому, хто навчається, самостійно обирати рівень вивчення дисциплін понад нормативні вимоги, передбачені освітньо-професійною програмою, залежно від власних цілей, потреб, можливостей. Складовою індивідуалізації також є така організація навчального процесу, за якої при виборі способів, прийомів, темпу навчання акцент робиться на індивідуальних відмінностях студентів, рівні розвитку їхніх здібностей до навчання, що також має бути враховане при підготовці нового покоління навчально-методичного забезпечення.

Все це ставить перед професорсько-викладацьким складом університету завдання щодо мобілізації творчих зусиль та відповідальності за якість навчальних видань, а також пошуку різних підходів до створення нового покоління навчально-методичної літератури, і зокрема, електронних посібників з використанням аудіо- та відео матеріалів, завдань та документації для проведення тренінгів, тощо.

Враховуючи вищевикладене та з метою підвищення якості навчально-методичного забезпечення та удосконалення видавничої діяльності університету

^ Вчена рада ухвалила:

1. Видавництву (Антонюк В. Н.) спільно з навчально-методичним відділом (Субіна О.О.) підготувати для включення в «Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом КНЕУ» нову редакцію «Положення про організацію редакційно-видавничої діяльності університету», в якому визначити:

- порядок оформлення документів на підготовку до видання навчально-методичної літератури;

- порядок подання та прийняття рукописів навчальних видань;

- систему оплати праці авторам рукописів та вартість виконуваних робіт;

- порядок видання, перевидання, тиражування та розповсюдження навчально-методичної літератури, що видається викладачами КНЕУ.

Проект положення представити на розгляд Вченої ради університету.

Термін — до 1 березня 2007 року

Відповідальний — проректор Колот А.М.

2. Проректору з наукової роботи (Савчук В. С.):

2.1. Підготувати для включення в «Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом КНЕУ» нову редакцію «Положення про організацію та фінансування підготовки монографічних досліджень у КНЕУ за рахунок коштів спеціального фонду», в якому передбачити нові умови оплати праці (гонорари) за підготовку монографічної літератури, що здійснюється на контрактних засадах.

Проект положення представити на розгляд Вченої ради університету.

^ Термін — до 1 березня 2007 року

Відповідальний — проректор Савчук В. С.

2.2. Подати на розгляд ректорату пропозиції щодо реалізації залишків монографій та наукових збірників, які накопичилися на складі видавництва.

Термін — до 12 лютого 2007 року

3. Видавництву (Антонюк В.Н.):

3.1. Підготувати і представити на розгляд ректорату пропозиції щодо суттєвого зменшення залишків навчально-методичної літератури на складі видавництва.

Термін — до 12 лютого 2007 року

3.2. Організувати забезпечення бібліотеки університету електронними версіями наукової та навчально-методичної літератури (збірників наукових праць, авторефератів дисертацій, матеріалів наукових конференцій, монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників тощо), що видається КНЕУ для створення фонду електронних ресурсів університету.

^ Термін — до 1 березня 2007 року

4. Підвищити відповідальність завідувачів кафедр та редакційних колегій факультетів за якість змісту та форми навчально-методичної літератури, що видається професорсько-викладацьким складом університету.

5. Завідувачам кафедр:

5.1. Провести засідання кафедр, на яких розглянути стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, що закріплені за кафедрами, виконання плану видання навчально-методичної літератури та заходи щодо підвищення її якості.

^ Термін — до 15 лютого 2007 року

5.2. На засіданнях кафедр звернути увагу на необхідність поширення практики видання нових видів навчальної літератури, що має прийти на зміну традиційним навчально-методичним посібникам, і зокрема, — збірників кейсів, ситуаційних вправ, навчально-методичних посібників з тренінгових технологій навчання, методичних розробок по організації та проведенню ділових ігор тощо, а також тестових завдань для контролю якості знань студентів.

5.3. Виходячи з того, що підготовка підручників та навчальних посібників є одним з основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (відповідно до Наказу МОН України від 07.08.2002р. №450), здійснювати постійний контроль за її відображенням в індивідуальних планах роботи викладачів (в розділі «Наукова робота») та своєчасним виконанням.

Невиконання запланованої роботи або недотримання запланованих термінів вважати як невиконання основних посадових обов’язків викладача.

5.4. В зв’язку із введенням в дію нової ОПП підготовки бакалавра за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво» та відповідним коригуванням робочих навчальних планів університету переглянути та при необхідності внести корективи до плану видання навчально-методичної літератури на 2007-2008рр.

Термін — до 15 лютого 2007 року

6. Головам редакційних колегій:

6.1. Провести засідання Вчених рад факультетів, на яких розглянути стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, що закріплені за кафедрами факультету, виконання плану видання навчально-методичної літератури та заходи щодо підвищення її якості.

6.2. Підготувати пропозиції щодо вимог до змісту та форми нового покоління навчально-методичної літератури університету і представити їх для узагальнення до навчально-методичного відділу.

Термін — до 15 лютого 2007 року

6.3. Забезпечити організацію роботи редакційних колегій факультетів у повній відповідності з вимогами, що передбачені «Положенням про редакційну колегію факультету КНЕУ», ухваленого Вченою радою 30.10.2003р.

7. Організацію виконання даної ухвали покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора Колота А.М.


Вчений секретар Ю.І. КусийСхожі:

“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи