Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 icon

Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1
Скачати 85.27 Kb.
НазваФакультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1
Дата19.09.2012
Розмір85.27 Kb.
ТипДокументи

ФАКУЛЬТЕТ міжнародної економіки і менеджменту

КАФЕДРА міжнародного менеджменту


ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦМПЛІНИ1

____Міжнародні організації____

(повна назва дисципліни)


_____станом на 27.06.2012 р._________

Семестр, в якому викладається дисципліна _7 (денна форма навчання)_

Дисципліна __вибіркова__ К-ть годин за навчальним планом __144____

(обов'язкова/вибіркова) (разом)

Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна ___6601/2___

(шифри)

Форма підсумкового контролю ______ПМК_____

(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій: к.е.н., ст.викладач Овчаренко А.О._

(П.І.П., науковий ступень, посада)


Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять __к.е.н., ст.викладач Овчаренко А.О. _______________________________________

(П.І.П., науковий ступінь, посада)


^ Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання)2:

денна ____________ вечірня __________ заочна ___________


1. Робоча навчальна програма дисципліни

___Вченою радою університету, протокол № 10 від 21.06.2012 р.______________________

(коли затверджена)


^ 2. Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)

^ 2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці3

Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навчальний посібник – Київ, КНЕУ, 1998 – 128 с.
Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2001.^ 2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.
Козак Ю. Г., Ковалевський В.В. Кутайні З. та ін. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007.

3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги ____конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні організації»

(автор, назва, рік видання, електронна адреса)

^ 4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

^ Автор, назва, рік видання

К-ть примірників в бібліотеці

Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. (співавтори - Губський Б.В., Панченко Є.Г., Петрашко П.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О., Аністратенко Н.В., Білошапка В.А., Кальченко Т.В., Мартинюк О.В., Олійник В.В., Павловська О.Д., Пахомов С.Ю., Петрашко Л.П., Омельченко Р.В., Фурсова О.В., Данилюк Н.І.) Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М.. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.
Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М.,Столярчук Я.М.(співавтори – Сацик В.І.,Лук’яненко О.Д.) Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: Монографія; - К.: КНЕУ, 2010. – 334 с.

^ 5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання

К-ть примірників в бібліотеці

Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.
Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007.

6. Інші методичні матеріали до вивчення дисципліни, рекомендовані студентам: Конспект лекцій в схемах і таблицях з дисципліни «Міжнародні організації»


^ 7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни

_____________________________________________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)


^ 8. Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни, що розміщені на сайті КНЕУ за адресою http:10.1.1.66/ коли затверджені ___18.06.2012 р.__________;

коли розміщені _____19.06.2012 р.__________


9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання (інформація подається в додатку):


ДОВІДКОВО:


^ 1. Нові підручники (навчальні посібники) з даної навчальної дисципліни, які кафедра планує завершити в поточному році:

_____________________________________________________________________________

(термін подачі, робоча назва)


^ 2. Навчально-методичні розробки з дисципліни, над якими планується робота в поточному році

_____________________________________________________________________________

(робоча назва)


Завідувач кафедри ____________________ _____Д.Г.Лук’яненко___

(підпис) (П.І.П.)


Додаток


Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання

^ Навчальна дисципліна «Міжнародні організації»

ТЕМА

Вид інноваційної навчальної технології, що застосовується

^ НА ЛЕКЦІЯХ

НА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТТЯХ

в поточному навч. році

запланована з наступного навч. року

в поточному навч. році

запланована з наступного навч. року

ТЕМА 1. Регулювання світового господарства в умовах глобалізації. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

Лекція

Проблемна лекція з обговоренням і аргументацією принципових підходів до визначення чинників, що обумовлюють утворення міжнародних організацій - поділ праці, міжнародна економічна інтеграція, політичні стосунки між країнами, глобалізація міжнародних відносин. Порядок утворення міжнародних організацій.

Семінар

Семінар

Ділова гра

ТЕМА 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Лекція

Семінар

ТЕМА 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності Організаційно-функціональна структура ООН

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 4. Регіональні комісії ООН. Спеціалізовані установи ООН

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН

Участь України в діяльності ООН

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки (американський регіон)

-

Проблемна лекція з приводу особливостей та форми економічної інтеграції в країнах американського регіону. Регіональні економічні організації держав Америки

Семінар

Семінар

Кейси - ситуаційні завдання

Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

-

Розгляд дискусійних питань з приводу сучасних форм і наслідків дій економічних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Семінар

Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав (арабські країни – Перська затока)

-

Лекція

Семінар

Семінар

реферати

Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

-

Лекція

Семінар

Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

Лекція

Лекція-дискусія з елементами індивідуальних групової роботи з обговоренням ключових напрямів багатостороннього регулювання світової торгівлі, міжнародні багатосторонні торгівельні переговори (раунди). Створення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Семінар

Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій

Лекція

Лекція

Семінар
Тема 13. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Лекція

Лекція-дискусія з обговорення можливих сценаріїв глобального розвитку і проблем виникнення міжнародних фінансових інститутів, критерії класифікації, типи, функції, вплив МФО на глобалізаційні процеси.

Семінар

Реферати

Тема 14. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 15. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Лекція

Лекція

Семінар

Семінар

реферати

Тема 16. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби

Лекція

Лекція

Семінар

Тема 17. Міжнародні організації як інститути глобального управління. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

Лекція

Лекція

Семінар
1 Дані паспорту оновлюються кожного року станом на 1 травня в плані підготовки документації кафедри до нового навчального року

2 За даними навчального центру

3 За даними бібліотеки

Схожі:

Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconЗаявка учасника Міжнародної студентської конференції „Сучасні тенденції менеджменту: правові та економічні аспекти
Кафедра менеджменту І господарського права Донецького національного технічного університету запрошує взяти участь у роботі
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Факультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1 iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи