Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей icon

Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей
Скачати 392.69 Kb.
НазваПрограма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей
Сторінка2/3
Дата22.09.2012
Розмір392.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Класифікація наук.  Знання природниче, технічне, гуманітарне, їх взаємозв’язок. Особливості предмета і метода природничого і гуманітарного знання. Проблеми взаємозв’язку і взаємодії природознанства і гуманітарних наук в культурі ХХ ст. Особливості технічного знання, його об’єкт і предмет. Місце технічного знання в системі наук, проблеми взаємодії його з природничонауковим і гуманітарним знанням. Гуманітаризація технічного знання. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Структура і методи емпіричного дослідження. Структура і методи теоретичного дослідження. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання. Основні форми наукового пізнання – проблема, факт, гіпотеза, закон, теорія, концепція. Наукова проблема і гіпотеза. Наукова теорія. Структура наукової теорії. Типи наукових теорій. Функції наукових теорій: опис, пояснення, прогнозування, розуміння, систематизація. Підґрунтя наукового пізнання: критерії науковості, ідеали і норми дослідження, наукова картина світу. Історичні форми наукової картини світу. Функції наукової картини світу. (Картина світу як онтологія, як форма систематизації знання, як дослідницька програма). Ідеали і норми дослідження. Стиль наукового мислення як конкретно-історичний спосіб існування ідеалів і норм наукового дослідження, що відповідає конкретній науковій картині світу. Філософські підґрунтя науки. Роль філософських ідей і принципів в обґрунтуванні наукового знання. Філософські ідеї як евристика наукового пошуку. Філософське обґрунтування як умова включення наукових знань у культуру.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

   1. Наука як система. Структура науки.

   2. Класифікація наук.

   3. Особливості емпіричного і теоретичного рівня пізнання.

   4. Основні форми наукового пізнання.

   5. Структура і функції наукової теорії.

   6. Наукова картина світу.

   7. Сучасна філософська картина світу. Основні онтологічні поняття.Література

 1. Джегутанов Б.Н., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Т.Н. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. - Спб., 2006.

 2. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999.

 3. Лешкевич Т.Г. Философия науки. Учебное пособие. – М., 2006.

 4. Ратніков В. Епістемологічні особливості технологічного знання. // Філософська думка. - 2006 - №6 – С. 22-43.

 5. Цехмистро І. Наукова картина світу останніх 20-ти років: докорінна зміна антропологічної перспективи. // Філософська думка. - 2000. - №3. - С. 65-67.


6  ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ


Спадкоємність у розвитку наукових знань. Види наукових традицій та їх роль у розвитку наукових знань (традиційні проблеми, традиції організації й обґрунтування знання, стиль мислення). Наукові школи як форми зародження і відтворення традицій. Традиції та новації. Єдність кількісних і якісних змін у розвитку науки. Поняття наукової революції. Наукова революція і зміна наукових теорій, відкриття нових класів явищ, перебудова наукової картини світу, зміна стилю мислення. Глобальні наукові революції як зміна підвалин наукового знання. Диференціація та інтеграція наук. Проблеми і чинники інтеграції наукового знання: теоретизація, математизація, комплексні дослідження й інженерні розробки, глобальні проблеми. Взаємодія наук і наукових методів як фактор їхнього розвитку. Формування міждисциплінарних дослідницьких програм і універсальних методологічних установок. Нові науково-дослідні програми в науці ХХ ст. Прискорений розвиток наук. Свобода критики і недопустимість монополізму і догматизму.   Загальні теоретичні моделі розвитку науки у сучасній філософії науки. Позитивістська (кумулятивна) модель розвитку науки. Концепція розвитку наукового пізнання К. Поппера. Проблема динаміки наукового знання, реабілітація метафізики в роботах Т. Куна, І. Лакатоса, Ст. Тулміна, П. Феєрабенда. Т. Кун: поняття парадигми, наукового співтовариства, нормальної науки. Методологія науково-дослідних програм І. Лакатоса. «Стандарти розуміння» Ст. Тулміна. «Гносеологічний анархізм» П. Феєрабенда.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

 1. Основні закономірності розвитку науки.

 2. Спадкоємність у розвитку наукових знань. Роль наукових традицій.

 3. Диференціація та інтеграція наук.

 4. Глобальні наукові революції.

 5. Взаємодія наук, виникнення нових наукових напрямів і міждисциплінарних дослідницьких програм.

 6. Концепція розвитку наукового знання К. Поппера.

 7. Методологія науково-дослідних програм І. Лакатоса.

 8. Теорія наукових революцій Т. Куна. Глобальні наукові революції.

 9. Еволюціоністська модель розвитку науки Ст. Тулміна.

 10. Методологічний анархізм П. Феєрабенда.


Література

 1. Воронкова В. Г. Філософія. Навчальний посібник. - К., 2004.

 2. Джегутанов Б.Н., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Т.Н. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. - Спб., 2006.

 3. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999.

 4. Кузнецов. В. Про стан та перспективи розвитку методологічних досліджень науки. // Філософська думка. - 2005. - №6. - С. 3-32.

 5. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. – М., 1981.

 6. Лакатос И. Методология научно-исследовательских програм. // Вопросы философии. - 1995.- №4.

 7. Лешкевич Т.Г. Философия науки. Учебное пособие. – М., 2006.

 8. Кремінь В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. - К., 2005.

 9. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

 10. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985.

 11. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1999.

 12. Современная западная философия: Словарь-справочник. – М., 1991.

 13. Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

 14. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

 15. Чуйко В. Чотири методології філософії науки. // Філософська думка. - 2000. -№1. - С.3-27.


^ 7. ДІАЛЕКТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Поняття методології і методу. Діалектика як методологія. Роль принципів діалектики і науковому пізнанні. Метафізика ї її значення для наукового пізнання. Класифікація методів. Методи емпіричного дослідження: спостереження, вимірювання, описування, порівняння, експеримент. Особливості експерименту. Загально-логічні методи: аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, моделювання. Системний підхід. Наукові методи теоретичного дослідження: формалізація, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний метод, метод сходження від абстрактного до конкретного, єдність історичного і логічного.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

 1. Поняття методолог та методу пізнання. Класифікація методів.

 2. Роль принципів діалектики в науковому пізнанні

 3. Методи емпіричного дослідження.

 4. Загально-логічні методи.

 5. Методи побудови наукової теорії.

 6. Системний підхід в науковому пізнанні

 7. Особливості соціального пізнання.Література

 1. Джегутанов Б.Н., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Т.Н. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. - Спб., 2006.

 2. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999.

 3. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Навчальний посібник. - Вінниця., 2004.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. - К., 2006.^ 8. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Концептуально-методологічні зміни в природознавстві. Синергетика: у пошуках нового світорозуміння. Самоорганізація відкритих систем.

Посилення парадигми цілісності. Глобальний еволюціонізм і сучасна картина світу.

Поширення ідеї коеволюції. Зміна характеру об'єкта дослідження, посилення міждисциплінарних комплексних підходів до його вивчення. Більш широке застосування філософії та її методів у всіх природничих науках. Посилення поза раціонального компоненту в науковому пошуку. Зміна уявлень про взаємодію об’єкта і суб’єкта наукового пізнання при переході від класичної до некласичної раціональності. Математизація природничих теорій, посилення рівня їх складності в абстрактності. Комп’ютеризація науки. Різноманіття форм використання комп’ютерної техніки в сучасній науці. Комп’ютеризація як основа нових інформаційних технологій, що забезпечують удосконалення форм взаємодії в науковому співтоваристві.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

 1. Проблема об'єкта і суб'єкта пізнання в сучасній філософії та науці.

 2. Математизація та комп'ютеризація наук.

 3. Вчення Вернадського і сучасна концепція ноосфери. Ідея коеволюції.

 4. Ідея глобального еволюціонізму в науці ХХ ст.

 5. Синергетика як нове світорозуміння.

 6. Проблеми становлення сучасної концепції холізму.


Література

 1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1988.

 2. Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе ХХ в. // Вопросы философии. - 1991. - №6.

 3. Джегутанов Б.Н., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Т.Н. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. - Спб., 2006.

 4. Дмитриєва М. Моделі розвитку науки у світлі синергетики. // Філософська думка. - 2002. -№3. - С. 40-54.

 5. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. - 1992.- №6. - С. 3-12.

 6. Князева Е.Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе. // Вопросы философии. - 1998. - №4. -С. 138- 144.

 7. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999.

 8. Лешкевич Т.Г. Философия науки. Учебное пособие. – М., 2006.

 9. Лук'янець В. Сучасна космофізика – майбутнє філософської антропології. // Філософська думка. - 2002. - №2. - С. 21-41.

 10. Лук'янець В. Наука в інтер'єрі постмодерну. // Філософська думка. - 2005. - №1. - С.3-23.

 11. Лук'янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ ст. // Філософська думка. - 2006. - №3. - С. 3-26.

 12. Лук'янець В. Сучасна космофізика – майбутнє філософської антропології // Філософська думка. - 2002. - №2. - С. 21-48.

 13. Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества. // Вопросы философии. - 1999. - №4. - С. 3-11.

 14. Моисеев Н.Н. Мир ХХІ века и христианская традиция. // Вопросы философии. - 1993. - №8. - С.3-15.

 15. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 1986.

 16. Суворов О.В. Проблема становления новых законов в процессе эволюции Вселенной. // Философские науки. - 2001. - №2. - С. 112-117.

 17. Цехмистро И.З. Холистическая философия науки. – Сумы., 2003.

 18. Цехмістро І. Постмодернізм і математика. // Філософська думка. - 2007. - №5. - С. 2-12.

 19. Штернберг М.И. Синергетика и биология // Вопросы философии. - 1999. - №2 – С. 84-95.1   2   3

Схожі:

Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconОрієнтовні питання до кандидатського іспиту з філософії (для аспірантів і здобувачів всіх спеціальностей) на 2012 – 2013 н р
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Основні функції філософії. Співвідношення філософії, науки і релігії
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconНаказ №348-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з філософії в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №338-5-05 від 03. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconНаказ №338-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з філософії в осінню сесію 2011р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconНаказ №128-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з філософії у весняну сесію 2012 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча навчальна програма дисципліни „Філософія” з підготовки аспірантів та здобувачів удуфмт до складання кандидатського іспиту...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconМетодичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів усіх спеціальностей нметАУ
Методичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconПрограма підготовчого курсу до кандидатського іспиту з філософії
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconНаказ №349-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з іноземної мови в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №340 05 від 05. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconНаказ №158-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з філософії у весняну сесію 2011р
У відповідності до наказу по університету №146-5-10 від 20. 04. 2011 р. "Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну...
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи