Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов icon

Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Скачати 131.78 Kb.
НазваНазва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Дата22.09.2012
Розмір131.78 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

УДК 255:29.1

НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими словами (7–10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на початку статті, англійською – наприкінці статті. Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает
7–10 строчек вместе с ключевыми словами.

^ Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирним.АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Основний текст друкується у дві колонки з автоматичним переносом слів. Відстань між колонками – 1 см, рівняння тексту по ширині. Текстовий редактор Microsoft Word 2003. Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацний відступ – 0,5 см, поля з кожного краю сторінки 2 см. Обсяг статті – 3–5 повних сторінок. Наявність УДК обов’язкова.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).Потокозцеплення (Ψ)Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку


Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

.

(1)

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок.


Таблиця 1 – Назва таблиці

Опір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

 2. Годунов С.К. Уравнения математической
  физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою після англомовної анотації.

На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.

^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англомовна анотація має бути написана грамотною мовою, з використанням сучасною термінології, прий-нятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація статті є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з мови оригіналу, а є самостійною частиною документу. Машинний переклад НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» напівжирним.


REFERENCES


 1. Tkachenko S. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]
 1. Godunov S. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p. [in Russian]


UDC 255:29.1

^ TITLE OF THE PAPER (English)

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

The document should start with an abstract passage: title (in capitals, centered), authors information, postal address, e-mail, and an abstract with keywords (710 lines, collocation «Кey words» in bold). Abstracts should be presented in three languages: English and Ukrainian at the beginning, and Russian at the end of the paper. Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian abstracts to be composed by editorial board of the journal (should inform when submit the paper); otherwise be sure, that these abstracts are not be loan-translations, but the readable ones with up-to-date terms usage. English abstract is the only informational source of the document for the world scientific society and is of peculiar interest for the international abstract and citation databases.

Кey words: should not exceed five words.

^ TITLE OF THE PAPER (Ukrainian)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Ukrainian abstract of the paper should be here.

^ Ключові слова: should not exceed five words. Collocation «Ключові слова» in bold.


PROBLEM STATEMENT. A concise introduction with tasks and objectives indicated. The document should be written in Microsoft Office Word 2003, font Times New Roman 10 pt, single-spaced. Define page margins 2 сm all. A new paragraph should be started by indenting it 0,5 cm from the left margin. Text should follow two-column layout, formatting column width, wordwrap, with a space of 1 cm between the columns. The document is limited to 5 pages (and should exceed 3 pages). U.D.C. is required.

Experimental part and results obtained. All figures should be of black-and-white or greyscale colour depth. For labelling the figure axis the usage of descriptive words rather than symbols is preferred, as in Fig. 1.Flux linkage (Ψ)Winding current (А)

Figure 1 – Figure caption


Figures should be prepared without advanced MS Word picture functions, the only «Insert Picture» function may be applied and only standard picture file formats (e.g. JPEG, TIFF) are allowed. Figures should be placed directly in the text, centred, one blank line should precede the figure and one blank line should follow the caption.

Equations should be composed with Microsoft Equation Editor with default settings, indexes in Roman only, and numbered in parentheses flush with the right hand margin as shown bellow in (1). All variables should be described in the body text:

.

(1)

Tables should be a part of the text. Only usage of MS Word build-in functions for table composition is allowed (MS Excel tables should not be used). Centre captions above the relevant table. One blank line should precede the caption and one blank line should follow the table.

Table 1 – Table caption

Phase-winding ohmic resistance R, Ohm

3,330

Self-inductance L, H

0,223


CONCLUSIONS. The main research outcomes, practical effect, and further scientific prospects should be pointed out here.


Hard copy of the paper, signed by the authors, is to be sent to the editorial board, as well as its e-copy, the thematic section specified, which is followed by reviewing and proof-reading by the editorial board. Authors are responsible for the document content.


REFERENCES

 1. Štumberger B., Štumberger G., Dolinar D. Evaluation of saturation in interior permanent-magnet synchronous motor // IEEE Transactions on Industry Applications. – 2003. – № 5. – PP. 264–271.

 2. Kuczmann M., Iványi A. The Finite Element Method in Magnetics. – Budapest: Academic Press, 2008. – 392 p

^ TITLE OF THE PAPER (Russian)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Russian abstract of the paper should be here.

Ключевые слова: key words should not exceed five. Collocation «Ключевые слова» in bold.

УДК 255:29.1

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Название, авторы (полужирным), почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключевыми словами (7–10 строк) приводятся на трёх языках: украинском и русском вначале статьи, на английском – в конце. Название прописными буквами размещается посредине. Все аннотации должны иметь ту же структуру, что и основной текст стaтьи, быть лаконичными и логически законченными частями документа, независимыми от основного текста.

Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирным.

^ НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на украинском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает 7–10 строчек вместе с ключевыми словами. Авторы, не владеющие украинским языком, при подаче статьи могут просить редколлегию о составлении украиноязычной аннотации.

Ключові слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключові слова» – полужирным.


^ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с указанием цели работы. Основной текст располагается в две колонки с автоматическим переносом слов. Расстояние между колонками 1 см, выравнивание текста по ширине. Текстовый редактор Microsoft Word 2003. Межстрочный интервал одинарный, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацный отступ – 0,5 см, поля с каждого края страницы 2 см. Наличие УДК обязательно. Объем статьи – 3–5 полных страниц.

^ МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рисунки выполняются черно-белыми или в оттенках серого. Оси на графиках должны иметь поясняющее название (рис. 1).Потокосцепление (Ψ)Ток в обмотках (А)

Рисунок 1 – Название рисунка


Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций редактора MS Word, разрешается функция вставки только стандартных форматов изображений (JPEG, TIFF и др.). Выравнивание по центру, пустая строка перед рисунком и после названия.

Формулы набираются в редакторе MS Equation Editor и нумеруются арабскими цифрами в скобках по правому краю. Индексы должны быть набраны только латинскими буквами. Все переменные описываются в тексте выше или сразу после формулы:

.

(1)

Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word (экспорт таблиц из MS Excel не допускается), выравнивание по центру. Перед названием таблицы и после нее пустая строка.


Таблица 1 – Название таблицы

Сопротивление R фазовой обмотки, Ом

3,330

Самоиндукция L, Н

0,223


ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую ценность и дальнейшие перспективы.


ЛИТЕРАТУРА

 1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

 2. Годунов С.К. Уравнения математической
  физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список литературы подается дважды: на языке оригинала после статьи, и на английском языке после англоязычной аннотации.

В адрес редколлегии направляется электронный вариант статьи с указанием научной рубрики для дальнейшего рецензирования и редактирования. Ответственность за содержание материалов несут авторы.

^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англоязычная аннотация занимает 7–10 строчек вместе с ключевыми словами и должна быть написана грамотно, с использованием современной терминологии, принятой в зарубежных изданиях, т. к. является единственным источником информации для международной аудитории. Она является самостоятельной частью документа и не должна быть подстрочником с языка оригинала. Машинный перевод НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Кey words: не более пяти слов. Словосочетание «Кey words» полужирным.


REFERENCES

 1. Tkachenko S. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]
 1. Godunov S. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p. [in Russian]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Схожі:

Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Перед назвою статті та після неї інтервал 6 пт. Усі анотації повинні мати ту ж саму структуру, що і основний текст, бути лаконічними...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconНазва статті
Текст анотації до статті (мовою статті). Текст анотації до статті (мовою статті). Текст анотації до статті(мовою статті)
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconМовою оригіналу Абарбарчук Э. Я

Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconРеєстраційна картка (РК)
Назва ндр (дкр) (1 українською мовою, 2 російською мовою, 3 англійською мовою)
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconКам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
Матеріали у покажчику систематизовано за розділами: "Газети", "Журнали", "Місцева періодика". В межах розділу виділені підрозділи:...
Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconEnglish classics. Читаємо мовою оригіналу
Відділ наукової та іноземної літератури пропонує до Вашої уваги віртуальну виставку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи