Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень icon

Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень
Скачати 51.73 Kb.
НазваВступ; 2 Аналіз попередніх досліджень
Дата22.09.2012
Розмір51.73 Kb.
ТипДокументи

Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word (7.0–2003).

Формат аркуша – А4, поля: з усіх боків – по 1,9 см. Інтервал між рядками – одинарний.

Стиль змісту: структурно стаття складається із розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз попередніх досліджень; 3) Мета роботи; 4) Матеріал і результати дослідження; 5) Висновки.

Назва, автори, поштова адреса та анотація (ключові слова) до статті надаються трьома мовами – українською, російською та англійською. Назва, автори, поштова адреса та анотація (ключові слова) – мовою статті – розташовується на початку статті, дві інші – наприкінці статті.

Стиль УДК: шрифт Times New Roman, 14 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, вирівнювання ліворуч.

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman, 14 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед і після - 6 pt, автоматичний перенос слів заборонений.

^ Увесь текст статті (крім назви) – шрифт Times New Roman, 14 pt.

Стиль авторів і організації: розташування одразу після назви статті, курсив напівжирний, без відступу, рівняння ліворуч. Порядок розташування: прізвище, ініціали, вчений ступінь, наукове звання, посада. Дозволяється розташування двох і більше прізвищ в одному рядку, якщо автори з однієї організації. З нового рядка повна назва організації (місто).

Стиль адреси: розташування одразу після організації, курсив, без відступу, рівняння ліворуч. З нового рядка розташовується електронна адреса (обов’язково).

Стиль анотації (ключових слів): анотація – не більше п'яти речень, розташування одразу після електронної адреси, звичайний, вирівнювання по ширині аркуша. Розташування ключових слів одразу після анотації, не більше семи слів.

Стиль тексту статті: розташування за шириною сторінки, через рядок після анотації, шрифт звичайний, абзац 0,8 см, вирівнювання по ширині, автоматичне встановлення переносів.

Стиль посилань: літературні джерела подаються двома мовами, спочатку на мові оригіналу потім англійською мовою. Назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, вирівнювання по центру. RESOURCES – без відступу після літератури мовою оригіналу. Посилання у тексті на літературу по мірі згадування у квадратних дужках. Оформлення посилань згідно державних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Стиль рисунків: Підпис рисунків – під рисунком, шрифт звичайний, вирівнювання по центру. Розташування великих рисунків: на початку або наприкінці сторінки по ширині аркуша. Розташування невеликих рисунків – у кадрах, вирівнювання по центру. Підпис під рисунком – у цьому ж кадрі.

Стиль формул: формули виконують у редакторі Microsoft Equation, курсив, вирівнювання по центру, нумерація формул праворуч. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman.

Стиль таблиць: великі таблиці розташовують подібно рисункам. Невеликі таблиці – за текстом на ширину сторінки. ^ Розташування після першого згадування у тексті статті.

Приклад оформлення статті наведено далі.

Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.


До статті обов’язково додаються:

  1. Електронний варіант статті на зручних для авторів носіях.

  2. Друкований примірник статті із підписом авторів і зазначенням наукової рубрики (із переліку, наведеному на титульній сторінці збірника).


^ Статті, оформлення яких не відповідає даним вимогам (правилам оформлення), до розгляду не приймаються і не друкуються


Адреса редакційної ради: 39600 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра технічної механіки. E-mail: tehm@kdu.edu.ua, tehm@polytech.poltava.ua.

Телефон для довідок: 05366-36127 (Воробйов Віктор Васильович – заступник головного редактора); 05366-31113 (Пєєва Ірина Едуардівна – відповідальний секретар).

Електронні версії збірників можна переглянути на Веб-сайтах: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.uа

(приклад оформлення)

УДК 662.756:662.612.5:543.544

^ ВИЗНАЧЕННЯ НИЖЧОЇ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ЗА ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ ДАНИМИ

Іванов І.І., д.т.н., Петров С.П., к.т.н., доц.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна

E-mail: avtotr@kdu.edu.ua

Наведено результати розробки та аналізу придатності методики визначення елементарного складу та нижчої теплоти згоряння біодизельного палива за даними газорідинної хроматографії.

Ключові слова: біодизельне паливо, нижча теплота згоряння, калориметричний метод, елементарний склад, газорідинна хроматографія.

^ Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз попередніх досліджень. Надається інформація про бібліографічні дані, в яких раніше було започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор у ході власного дослідження; виділяються невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та їх актуальність.

^ Мета роботи. Чітко формулюється мета статті.

Матеріал і результати дослідження. Постановка завдання. Виклад основного матеріалу дослідження із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень наведено в табл. 1 і на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема хроматомасспектрометра:

1 – балон із газом; 2 – уведення проби


^ Таблиця 1 Результати визначення нижчої теплоти згоряння

зразку

1

2

3

Елементи

Відносні частки

С

0,7713

0,7770

0,7733

Н

0,1204

0,1220

0,1210

, МДж/кг

37,420

37,650

37,530


література

  1. Губанов П.А. Исследования влияния способов восстановления корпуса на работоспособность шестеренного насоса типа НШ. Автореф. канд. техн. наук. – Саратов, 1975. – 32 с.


RESOURCES

  1. Gubanov P.A. Studies of influence the means for body recovering on the efficiency of the gear pump, type of NS. Author`s abstract for Cand. Sci. (Techn.). – Saratov, 1975. – 32 pp.


определение низшей тепЛОТЫ СГОРАНИЯ биодизельного топлива по данным хроматографии

Иванов И.И, д.т.н., проф., Петров С.П., к.т.н., доц.

Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина

^ E-mail: avtotr@kdu.edu.ua

Представлены результаты разработки и анализа применимости методики определения элементарного состава и низшей теплоты сгорания биодизельного топлива по данным газожидкостной хроматографии.

Ключевые слова: биодизельное топливо, низшая теплота сгорания, калориметрический метод, элементарный состав, газожидкостная хроматография.


DETERMINATION OF THE UNDERMOST heat of biodiesel FUEL combustion ACCORDING TO THE CHROMATOGRAPHy

Ivanov I.I., doc., prof., Petrov S.P., PhD, assist.

Mykhaylo Ostrogradskiy State University of Kremenchuk

Kremenchuk, 39600, Persjotravneva St., 20, Ukraine

E-mail: avtor@kdu.edu.ua

The results of the development and analysis to applicability of the methods of the determination of the elementary composition and undermost heat of biodiesel fuel combustion according to the gas-liquid chromatography.

Key words: biodiesel fuel, undermost heat of combustion, calorimetric method, elemental composition, gas-liquid chromatography.

Схожі:

Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconВступ; 2 Аналіз попередніх досліджень
Обсяг статей – 3-5 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2003)
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень icon1 загальні відомості аналіз результатів екзаменаційних сесій попередніх років показує, що дисципліна „Вища математика”
Аналіз результатів екзаменаційних сесій попередніх років показує, що дисципліна „Вища математика” є найбільш складною для засвоєння...
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconКонкурсу Загальні положення До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком (на час подання запиту) до 45 років. Розмір гранту 150 тис грн
Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так І тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому...
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconМетою даної статті є аналіз існуючих підходів до розуміння поняття “державна казна” та виведення узагальнення щодо його теоретичних положень. Аналіз останніх досліджень і публікацій
О. А. Швагер, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconТема 15. Аналіз як функція менеджменту місце аналізу в управлінському циклі
Аналіз стану І можливостей включає в себе аналіз внутрішнього середовища, аналіз зовнішнього середовища, аналіз можливостей, що є...
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 13 «Аерокосмічна техніка І транспотр» Наукової ради мон
Прикладні розробки базуються, як правило, на результатах попередніх прикладних досліджень І результатом їх є проект конкретного нового...
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 13 «Аерокосмічна техніка І транспорт» Наукової ради мон
Прикладні розробки базуються, як правило, на результатах попередніх прикладних досліджень І результатом їх є проект конкретного нового...
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconТитульний аркуш завдання реферат зміст вступ 1 аналітична частина
Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи
Вступ; 2 Аналіз попередніх досліджень iconТитульний аркуш завдання реферат зміст вступ 1 загально-технічна частина
Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва. Аналіз технічних вимог на виріб
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи