Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "трансформатори" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 447.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "трансформатори" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/2
Дата26.09.2012
Розмір447.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ”,

З РОЗДІЛУ “ТРАНСФОРМАТОРИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І

6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ»

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Трансформатори” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання)


Укладачі: к.т.н., професор В. О. Некрасов,

к.т.н., доцент А. В. Некрасов,

д.т.н., с.н.с., професор А.П. Ращепкін

асист. Р.М. Донченко,

асист. В.В. Ромашина


Рецензент к.т.н., доц. В.В. Прус


Кафедра електричних машин та апаратів


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від _______________2010


Заступник голови методичної ради _____________________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………...4

Загальні відомості щодо виконання лабораторних робіт

та техніка безпеки………………………………………………………………..…5

Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота №1 Дослідження однофазного трансформатора……….....8

Ла­бо­ра­то­р­на ро­бо­та 2 Паралельна робота трифазних трансформаторів…...…..17

Список літератури………………………………………………………………….32


ВСТУП

Курс "Електричні машини" призначений для оволодіння теоретичними та практичними знаннями процесів електромеханічного перетворення енергії, загальними принципами роботи, функціональної та конструкторської побудови електричних машин.

Знання, набуті студентами під час освоєння курсу, використовують під час вивчення наступних професійно-орієнтованих дисциплін.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з вивчення навчальної дисципліни „Електричні машини" для студентів за напрямами «електромеханіка» і «електротехніка та електротехнології», мають за мету поглибити знання під час виконання лабораторних робіт.

Для підготовки до захисту після кожної лабораторної роботи наведені питання, на які студент повинен дати вірні відповіді.

Лабораторні роботи з курсу „Електричні машини" є невід'ємною частиною курсу. Даними методичними вказівками передбачено виконання двох лабораторних робіт з розділу: трансформатори.

Дані лабораторні роботи виконують в обсязі згідно із робочою програмою.


^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИВиконання лабораторних робіт

 1. Виконання лабораторної роботи складається з роботи студента у лабораторії, а також самостійної роботи.

 2. Самостійно робота студента передбачає:

  1. теоретичну підготовку до наступної роботи;

  2. підготовку відповідей на контрольні запитання, що наведені у роботі;

  3. аналіз результатів дослідів, що виконувались у лабораторії;

  4. оформлення звітів про виконання лабораторних робіт.

 3. Теоретична підготовка до наступної лабораторної роботи передбачає:

  1. проробку розділів теорії, що визначають зміст та методику досліджень;

  2. проробку методичних вказівок до лабораторної роботи з використанням рекомендованих підручників та посібників;

  3. оформлення бланку до звіту про виконання лабораторної роботи.

 4. Робота студента у лабораторії передбачає наступні етапи:

  1. отримання допуску до лабораторної роботи;

  2. отримання дозволу на ввімкнення лабораторної установки (стенда);

  3. проведення дослідів та запис результатів вимірів;

  4. захист звітів про виконання лабораторних робіт.


Оформлення звітів про виконання лабораторних робіт

 1. Звіти про виконання лабораторних робіт складаються окремо для кожної лабораторної роботи.

 2. До складу кожного звіту повинні входити: номер, назва, мета, програма роботи, електрична схема, таблиці, розрахункові формули та висновок.

 3. Після виконання останньої в семестрі лабораторної роботи оформлюється загальна титульна сторінка для всіх робіт.


Захист звітів про виконання лабораторних робіт

 1. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється кожним студентом окремо.

 2. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється як під час проведення лабораторних робіт за розкладом, так і під час додаткових консультацій.

 3. Студенти, які не виконали всі лабораторні роботи або не захистили всі звіти, передбачені навчальним планом, не допускаються до екзамену (заліку).^ Техніка безпеки

У лабораторії «Електричні машини» використовується напруга змінного і постійного струму до 380 В. При недотриманні правил техніки безпеки така напруга становить серйозну небезпеку.

Опір тіла людини визначається головним чином опором шкірного покриву, що істотно залежить від ступеня зволоження, наявності ушкоджень і т.д. Тому цей опір може змінюватися в дуже широких межах. У розрахунках з техніки безпеки звичайний опір тіла людини беруть рівним 1 кОм.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, виконує тепловий, хімічний і біологічний вплив. Хімічна дія струму веде до електролізу крові та інших розчинів, які містяться в організмі, що призводить до зміни їхнього хімічного складу. Біологічна дія електричного струму виявляється в небезпечному порушенні живих клітин організму, що може супроводжуватися судорогами, явищами паралічу.

Ступінь ураження людини і величина електричного удару залежать головним чином від значення струму, який проходить через тіло людини, а також шляху проходження струму в тілі людини і тривалості його проходження.


^ Основні правила з техніки безпеки

1. Перед початком складання схеми необхідно переконатися в тому, що автоматичний вимикач на стенді знаходиться у вимкненому стані.

2. Вимірювальні прилади і досліджувані апарати необхідно розміщати таким чином, щоб у процесі виконання роботи була виключена можливість випадкового дотику до оголених струмоведучих частин.

3. Не допускається використання приладів та апаратів з несправними затискачами, провідників з ушкодженою ізоляцією, несправних реостатів, тумблерів та іншого устаткування.

4. Складання схеми необхідно виконувати за можливості без перехрещування провідників, не можна натягувати і згинати провідники. Використані провідники необхідно прибрати з робочого місця.

5. Категорично забороняється проводити будь-які операції на головних розподільних щитах, а також за межами робочого місця.

6. Напругу на схему подають тільки після дозволу викладача, попередивши про це всіх студентів, які працюють на даному робочому місці. При цьому рукоятки реґуляторів напруги повинні знаходитися на нульовій позначці.

7. У випадку припинення досліду або перерви в роботі схему необхідно відключити від мережі живлення.

8. Під час лабораторної роботи забороняється: робити перекомутації провідників схеми, яка знаходиться під напругою; торкатися до оголених струмоведучих частин; вмикати схему після будь-яких змін у ній до перевірки викладачем; залишати без догляду схему, яка знаходиться під напругою.

10. У всіх випадках виявлення несправного устаткування, вимірювальних приладів, провідників, з появою специфічного запаху, диму, потрібно вимкнути напругу і негайно сказати про це викладачеві.

11. Після закінчення роботи необхідно вимкнути напругу, розібрати схему, упорядкувати робоче місце.


^ Лабораторна робота №1


Дослідження однофазного трансформатора

(стенд № 4)


Мета роботи - дослідження експлуатаційних властивостей однофазного трансформатора шляхом проведення дослідів холостого ходу (ХХ), короткого замикання (КЗ) і безпосереднього навантаження.


1.1 Програма роботи

1.1.1 Вивчити за літературою, що рекомендується, навчальними плакатами, діафільмами, кінофільмами і лабораторними макетними стендами конструкцй, принцип дії однофазного трансформатора; методику проведення дослідів ХХ, КЗ і безпосереднього навантаження.

1.1.2 Провести дослід ХХ однофазного трансформатора.

1.1.3 Про­ве­с­ти до­слід КЗ од­но­фа­з­но­го транс­фо­р­ма­то­ра.

1.1.4 Про­ве­с­ти до­слід без­по­се­ре­д­ньо­го на­ва­н­та­жен­ня од­но­фа­з­но­го транс­фо­р­ма­то­ра.

1.1.5 Використовуючи отримані дані (експериментальні й роз­ра­ху­н­ко­ві) ко­ж­но­го до­слі­ду, по­бу­ду­ва­ти від­по­ві­д­ні ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки :

I0, P0, cos 0=f(U1); IK, PK, cos K=f(UK); U2, , cos =f(P2),

де I0, P0, cos 0=f(U1) - відповідно струм, потужність і коефіцієнт потужності режиму холостого ходу;

IK, PK, cos K=f(UK) - відповідно струм, потужність і коефіцієнт потужності режиму короткого замикання;

U2 – напруга вторинної обмотки;

 - ККД трансформатора.

1.1.6 На основі аналізу цих характеристик зро­би­ти ви­сно­в­ки про екс­плу­а­та­цій­ні вла­с­ти­во­с­ті од­но­фа­з­но­го транс­фо­р­ма­то­ра.


^ 1.3 Опис уста­но­в­ки. Уста­т­ку­ван­ня і при­ла­ди

Електрична схема для дослідження однофазного трансформатора наведена на рис.1(частини, обведені пунктиром, зібрані у середині сте­н­да).

Лабораторний стенд, зібраний за схемою рис.1, містить у собі однофазний трансформатор (розташований праворуч за передньою панеллю стенда, клеми його первинної та вторинної обмоток розміщені на передній панелі); настільні вимірювальні прилади; апаратуру для подачі й регулювання напруги. Подача і зняття напруги змінного струму на вхід ЛАТР2 здійснюється контактором К1 шляхом натискання кнопок ПУСК1 і СТОП1, ключем 3 подається напруга на ЛАТР2, яким регулюється напруга первинної обмотки трансформатора. Контроль струму, потужності й напруги первинної обмотки трансформатора здійснюється відповідно до настільних приладів РA1, PW1, PV1. Ключ S4 комутує струм первинної обмотки, а S5 - вторинної. Струм, потужність і напруга вторинної обмотки контролюються відповідно до настільних приладів РА2, PW2, PV2. Регулювання навантаження трансформатора здійснюється реостатами R1 і R2, що розташовані праворуч під горизонтальною панеллю стенда.

Рис.1


^ 1.4 Порядок виконання роботи

1.4.1 Записати паспортні дані однофазного трансформатора за формою, зазначеної в заводській табличці.

1.4.2 Зібрати схему згідно із рис.1. Вихідне положення апаратури: S3, S4, S5 -вимкнені (вниз); ручка ЛАТР2 - у крайньому лівому положенні (відповідає мінімальній напрузі); повзунки реостатів R1 і R2 - у крайньому правому положенні (відповідає максимальному опору навантаження).

1.4.3 Провести дослід XX однофазного трансформатора, для чого: після перевірки схеми викладачем подати напругу на первинну обмотку трансформатора, натиснувши ПУСК1 і вмикнути S3 і S4 . Плавно збільшуючи за допомогою ЛАТР2 напругу первинної обмотки однофазного трансформатора (приблизно сім вимірів за РV1 до 240 В), записати показання приладів до табл.1;


Таблиця 1

Виміряно

Підраховано

U1

I0

P0

U20

сos 0

z0

r0

x0

В

А

Вт

В

-

Ом

Ом

Ом


після закінчення досліду XX вивести ручку ЛАТР2 у крайнє ліве положення, вимкнути S3 і S4 і натиснути СТОП1.

1.4.4 Провести дослід КЗ однофазного трансформатора, для чого зробити наступне:

Увага! Переконайтеся, що ручка ЛАТР2 знаходиться у крайньому лівому положенні, виведіть повзунки реостатів R1 і R2 у крайнє ліве положення, увімкніть S3, S4, S5 і натисніть ПУСК1;

дуже плавно збільшуючи за допомогою ЛАТР2 напругу первинної обмотки однофазного трансформатора (шість вимірів), запиcати показання приладів до табл.2. При цьому щоразу встановлювати струм вторинного ланцюга (І2 ) за РА2 , який відповідає коефіцієнту завантаження трансформатора ;


Таблиця 2

Виміряно

Підраховано

UK

I1

PК

I2

cosK

ZK

rK

xK

В

А

Вт

А
Ом

Ом

Ом


після досліду вивести ручку ЛАТР2 у крайнє ліве положення, повзунки реостатів R1 і R2 — у крайнє праве положення, вимкнути S3, S4, S5 - і натиснути СТОП1.

1.4.5 Провести дослід безпосереднього навантаження однофазного трансформатора, для чого зробити наступне:

натиснути ПУСК1, увімкнути S3 та S4 і, встановивши напругу 220 В (за РV1), записати показання приладів до табл.3, відповідно до коефіцієнта завантаження ;

увімкнути S5 і знову записати показання приладів до табл.3;


Таблиця 3Виміряно

Підраховано

U1

I1K

P1

U2

I2

P2cos 1

cos 2

В

А

Вт

В

А

Вт

%0

220


0

0,066

220


0,2

0,25

220


0,75

0,5

220


1,5

0,75

220


2,25

1

220


3

1,25

220


3,75

1,5

220


4,5


плавно зменшуючи опір реостата R1, а потім і R2, шляхом переміщення їх повзунків уліво, збільшувати навантаження трансформатора, контролюючи струм за амперметром РА1 відповідно до завантаження, і записати показання приладів у табл. 3;

після закінчення досліду вивести повзунки R1 і R2 у праве крайнє положення, ручку ЛАТР2 - у ліве крайнє положення, вимкнути S3, S4, S5 і натиснути СТОП1.

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "асинхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "синхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Синхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "двигуни постійного струму" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Двигуни постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання icon№1 Трансформатори
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"електричні машини\", з розділу \"трансформатори\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи