Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 178.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір178.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

(РОЗДІЛ «ТРАНСФОРМАТОРИ»)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І

6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ»

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання)


Укладачі: к.т.н., професор В.О. Некрасов,

к.т.н., доцент А.В. Некрасов,

асист. Р.М. Донченко,

асист. В.В. Ромашина


Рецензент д.т.н., с.н.с. А.П. Ращепкін


Кафедра електричних машин та апаратів


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від ________2010


Заступник голови методичної ради _____________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ
Вступ

4

1 Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки

5

1.1 Загальні вимоги

5

1.2 Шифр курсового проекту

6

1.3 Побудова і рубрикація записки

6

1.4 Реферат

7

1.5 Зміст

8

1.6 Висновок

8

1.7 Нумерація листів

8

1.8 Побудова таблиць

8

1.9 Формули

9

1.10 Список літератури

9

1.11 Додаток

10

2. Оформлення графічної частини

10

3. Календарний план

11

4. Порядок захисту проекту

11

Список літератури

14

Додаток А Форма основного напису

15

Додаток Б Друкарські помилки

17ВСТУП


У даному курсовому проекті розробляється трифазний двообмотковий трансформатор типу ТДР з масляним охолодженням.

Метою курсового проектування – розширення і закріплення теоретичних знань з навчальної дисципліни, а також вивчення сучасних методів розрахунків та проектування силових трансформаторів.

Під час проектування вирішується задача вибору і розрахунку розмірів магнітопроводу та обмоток, тепловий розрахунок, розробка конструкції трансформатора, тощо.

Розробка конструкції трансформатора повинна брати за основу існуючі стандарти.


^ 1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


1.1 Загальні вимоги

Пояснювальну записку до курсового проекту виконують на аркушах форматом А4 (297×210мм).

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром 20 мм, заповненість сторінки має становити 75% від її загального обсягу.

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом Tames New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.

Назви підрозділів та пунктів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним шрифтом.

На одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених акуратно і розбірливо (допускається застосування коректора).

Записка повинна включати титульну сторінку, листок технічного завдання і реферат, які обов’язково повинні бути написані державною мовою.

Титульна сторінка і листок технічного завдання подано в якості зразка на стенді курсового проектування.

Кожен листок записки, окрім титульної сторінки і листка технічного завдання, повинен мати рамку й основний напис, дивись додаток А, де номери граф на формах показані у дужках:

 • у графі 1 – найменування теми курсового проекту;

 • у графі 2 – шифр курсового проекту;

 • у графі 3 – наскрізний порядковий номер аркушів пояснювальної записки;

 • у графі 4 – загальна кількість аркушів частини;

 • у графі 5 – позначення академічної групи та скорочена назва навчального закладу;

 • у графі 6 – прізвища осіб, що підписали документ (без ініціалів);

 • у графі 7 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 6;

 • у графі 8 – дата підписання документа.

Відстань від рамки до меж тексту на початку і в кінці рядків повинна дорівнювати 5 мм. Відстань від верхнього і нижнього рядка тексту, до верхньої або нижньої рамки – 10÷15 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Об’єм записки курсового проекту – 40 сторінок скріплених папкою швидкозшивачем.


^ 1.2 Шифр курсового проекту

Перші п’ять літер – це назва навчального закладу.

Наступні дві літери “КП” визначають – курсовий проект.

Наступні дві цифри “07” – це рік розробки курсового проекту.

Наступні шість цифр “092206” – номер фаху.

У наступних трьох цифрах необхідно зазначити останні три цифри залікової книжки “487”.

Під час виконання робочих креслень у наступних трьох знаках вказується номер сторінки креслення, наприклад, “001” або “002”. Під час оформлення пояснювальної записки ці знаки заповнюють цифрами “001”, так як вона відноситься до першого листа графічного матеріалу.

Для вказівки документів додатково проставляють шифр документа, наприклад: “СП” – специфікація; “ПЗ” – пояснювальна записка; “СК” – складальне креслення; “ВП” – відомість проекту.

Приклад. ІЕЕКТ.КП.07.092206.487.001 ПЗ


^ 1.3 Побудова і рубрикація записки

Побудова розміщення матеріалу в записці до курсового проекту повинна бути наступною:

 • титульна сторінка (укр. мовою);

 • листок технічного завдання (укр. мовою);

 • реферат (укр. мовою);

 • зміст;

 • вступ;

 • розрахункова частина;

 • висновок;

 • список літератури;

 • додатки.

Текст титульної сторінки повинен бути набраний шрифтом гарнітурою Tames New Roman, розміром 14 пунктів (великими літерами) через півтора інтервала. Назву “ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА” потрібно виділяти напівжирним шрифтом.

Кожну частину записки починають з нового аркуша посередині рядка і друкувати великими літерами напівжирним шрифтом без крапки на кінці, не підкреслюючи.

Заголовки пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Перенесення слів у заголовку не допускається. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу та пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.


1.4 Реферат

Реферат призначений для ознайомлення із курсовим проектом. Текст реферату повинен складатися з шести речень у наступній послідовності:

 • відомості про об’єм проекту: кількість сторінок, таблиць, графіків, рисунків, джерел переліку посилань, додатків та графічного матеріалу;

 • об’єкт розробки;

 • мета роботи;

 • результати досліджень;

 • сфера застосування;

 • ключові слова.


1.5 Зміст

Зміст повинен містити заголовки всіх структурних одиниць записки (крім реферату) включаючи вступ, додатки та список літератури. Пункти і підпункти, які не мають заголовків, у змісті не вказують.


1.6 Висновок

У висновку курсового проекту коротко формулюють зміст усіх частин записки й отримані результати, включаючи характеристику прийнятих проектних рішень та їх ефективність із технічної точки зору.


^ 1.7 Нумерація листів

Сторінки рахуються починаючи з титульної, а проставляються вперше на сторінці “РЕФЕРАТ”.

Нумерація проставляється в основному написі арабськими цифрами без крапки, дивись рисунок А.2 додатка А.


^ 1.8 Побудова таблиць

Цифровий матеріал слід оформлювати у вигляді таблиці. Її варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицу слід розташовувати посередині сторінки.

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими цифрами. Система нумерації повинна бути наскрізною (Наприклад “Таблиця 1”; “Таблиця 2” і т. д.)

Слово “Таблиця” зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці.

Якщо таблицю переносять на наступну сторінку, то назву не повторюють, а пишуть “Закінчення таблиці 1”.

Назву можна не давати.

При відсутності окремих даних у таблиці ставлять тире.

Для розмежування рядків таблиці використовують горизонтальні та вертикальні лінії. Застосовувати діагональні лінії не допускається. Увесь текст таблиці має бути набрано через один інтервал шрифтом гарнітурою Tames New Roman, розміром 14 пунктів.


1.9 Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки.

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з нового рядка з абзацу зі слова “де” без двокрапки у тій послідовності, у якай вони наведені у формулі. Після формули перед словом “де” ставиться кома. Пояснення значения кожного символу та числового коефіцієнта след давати з нового рядка через крапку з комою.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Вище і нижче формули або декількох формул слід залишати один вільний рядок. Між формулами, які йдуть одна за одною вільні радки не потрібні.


^ 1.10 Список літератури

У кінці роботи подається список використаної літератури, яка використовувалася під час розробки трансформатора.

Слід зазначити, що незалежно від мови написання пояснювальної записки, список літератури пишеться тією мовою, якою вона була надрукована.


1.11 Додаток

У додатку, в даному курсовому проекті, зображені графіки залежності СА,Ч, і0, РХ від β, як показано у роботі [1, рисунок 10.2, с. 461].

Додаток є продовженням проекту і має наскрізну нумерацію сторінок, спільну з документом. Додаток починається з нової сторінки. Слово додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з першої великої (наприклад “Додаток А”).

Під графіком посередині рядка слід підписати рисунок (наприклад “Рисунок А.1 – График залежності…”)

На додаток повинно бути посилання у тексті (наприклад “…на рисунку А.1…” або “…на рис. А.1…”).

Додаток повинен бути названий у змісті.


 1. ^ ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ


Після закінчення розрахунку трансформатора можна приступити до розробки конструкції.

Всі графічні креслення виконуються на трьох аркушах: перший на форматі А1 (814×594 мм), два інші на форматі А2 (594×407). Всі аркуши слід розташувати горизонтально.

Графічна частина повинна відповідати вимогам єдиного стандарту конструкторської документації.

На першому аркуші розташовується: загальний вигляд спроектованого трансформатора у двох проекціях; ескіз підйому виїмної частини; кінець патрубка радіатора; кріплення в бакі активної частини. На другому – магнітна система трансформатора. На третьому – та уведення вищої або нижчої напруги трансформатора.

Всі креслення повинні бути рівномірно розташовані на аркуші у масштабі із загальним заповненням сторінки не менш як 75%.

Обидва аркуша графічної частини повинні мати основний напис, як показано на рисунку А.3 додатка А.

 1. ^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНТаблиця 3.1
пор

НАЗВА ЕТАПІВ

^ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Обсяг етапу в сторінках

Строки виконання по тижнях

1

Определение основных электрических величин
1,52

Определение исходных данных расчета
3

Расчет основних коэффициентов
1,5

4

Определение основных размеровРасчет обмотки низшего напряжения
1

5

Расчет обмотки вісшего напряжения
2

6

Расчет параметров короткого замікания
1

7

Расчет напряжений короткого замікания
1,5

8

Расчет магнитной системі
1

9

Расчет потерь и тока холостого хода
1

10

Тепловой расчет трансформатора
0,5

11

Выбор основных размеров бака
1,5

12

Окончательный расчет превышения темпера-туры обмоток и масла трансформатора

0,5

13

Определение массы масла
14

Оформлення пояснювальної записки
1

15

Виконання плакату №1
1,5

16

Виконання плакату №2
1,5

22

Захист проекту
17


Примітки:

 1. Порядок виконання етапів з 1 по 13 показаний на прикладі розрахунку трансформатора у роботі [1].

 2. Графічна частина наведена, як зразок, на стенді курсового проектування в лабораторії № 1113.


^ 4 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ


Захист проекту проводиться безпосередньо перед керівником курсового проекту, у присутності всіх бажаючих студентів і викладачів.

До захисту допускаються студенти, проекти яких перевірені та підписані керівником на основних написах записки та креслення. Пояснювальна записка під час захисту передається керівнику, а графічний матеріал розвішується на стенді. Студент, під час захисту, має право користуватися запискою, як довідковим матеріалом.

На початку захисту студенту слід чітко сформулювати поставлену задачу, потім відмітити найбільш цікаві конструктивні та розрахункові рішення, прийняті в проекті і закінчити виступ порівнянням отриманих даних трансформатора із завданням.

Після короткого виступу студенту буде поставлено декілька запитань стосовно спроектованої машини та загальної теорії. Для більш повних відповідей слід опрацювати за рекомендованою літературою наступні питання:

 1. Призначення і область застосування трансформаторів, основні визначення.

 2. Конструктивні елементи активної частини трансформатора.

 3. Конструкція і принцип дії 1-фазного трансформатора.

 4. Рівняння магніторушійної сили і електрорушійної сили.

 5. Холостий хід 1-фазного ідеального трансформатора, векторна діаграма.

 6. Холостий хід 1-фазного реального трансформатора.

 7. Навантажувальний режим 1-фазного трансформатора, векторна діаграма.

 8. Приведений трансформатор, формули приведення.

 9. Векторна діаграма приведеного навантаженого 1-фазного трансформатора, схема заміщення.

 10. Зовнішні характеристики трансформатора.

 11. Дослід холостого ходу трансформатора.

 12. Дослід короткого замикання трансформатора.

 13. Втрати і коефіцієнт корисної дії трансформатора.

 14. Схеми заміщення обмоток 3-фазного трансформатора.

 15. Явища, що виникають при намагнічуванні 3-фазних трансформаторів.

 16. Групи з’єднань обмоток 1-фазного трансформатора.

 17. Групи з’єднань 3-фазних трансформаторів при схемі обмоток Y/Y.

 18. Групи з’єднань 3-фазних трансформаторів при схемі обмоток Y/.

 19. Рівнобіжна робота трансформаторів, умови ввімкнення.

 20. Регулювання напруги трансформаторів без навантаження і під

навантаженням.

 1. Перехідні процеси в трансформаторах при ввімкненні.

 2. Перехідні процеси в трансформаторах при короткому замиканні.

 3. З-обмотковий трансформатор, схема, призначення.

 4. Автотрансформатор, схема, призначення, переваги, недоліки у

порівнянні з трансформатором.

 1. Трансформатор для електродугового зварювання, пристрій,

характеристики.

 1. Вимірювальні трансформатори, схеми, принцип дії.

 2. Трансформатори для перетворення числа фаз, схема, застосування.

 3. Феромагнітний стабілізатор напруги на базі трансформатора,

конструкція, характеристики.

 1. Трансформатор для перетворення частоти, схема, принцип дії.

 2. Пік-трансформатор, схема, призначення, принцип дії.

 3. Реактор і реактивна котушка, призначення.

 4. Обертаючі трансформатори, конструкція, принцип дії, призначення.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Єнергоатомиздат, 1986. – 528 с.: ил.

2. Вольдек А.И. Электрические машины: Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. – 3-е изд., перераб. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с.: ил.

3 Электротехнический справочник: В 3-х т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. проф. МЭИ В.Г. Герасимова,

П.Г. Грудинского, В.А. Лобунцова и др. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 712 с.: ил.

4. Некрасов В.А. – Конспект лекций по электрическим машинам. – 2007.


Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання)


Укладачі: к.т.н., професор В.О.Некрасов,

к.т.н., доцент А.В.Некрасов,

асист. Р.М. Донченко,

асист. В.В. Ромашина


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Д. Стрижак


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. №__________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Додаток А

Форма основного написуРисунок А.1 – Основний напис на сторінці “Реферат”Рисунок А.2 – Основний напис на наступних сторінках записки

Продовження додатка А


Рисунок А.3 – Основний напис на кресленнях

Додаток Б

Друкарські помилки


Таблиця Б.1

№ стор.

Надруковано

Слід читати

1

2

3

455

Обмотка НН

обмотка ВН


462466

Осевой размер обмоткиОсевой размер обмотки466

выступ цилиндра за высоту обмоткивыступ цилиндра за высоту обмотки466

расстояние обмотки ВН до прессующего кольца

расстояние обмотки ВН до прессующего кольца467468

468


Продовження додатка Б


Закінчення таблиці Б.1

1

2

3


469

Установшийся ток к.з. в обмотке ВНУстановшийся ток к.з. в обмотке ВН470

Максимальные сжимающие силы в обмоткахМаксимальные сжимающие силы в обмотках

471

471

472

Расстояние между осями соседних стержней:Расстояние между осями соседних стержней:
474

обмотка ВНобмотка ВН
475

Длина бака:Длина бака:

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "трансформатори" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Трансформатори” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconРозрахунок робочих характеристик
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Асинхронні машини») для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електричні машини» (розділ «Асинхронні машини») для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "синхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Синхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання icon№1 Трансформатори
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "двигуни постійного струму" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Двигуни постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «трансформатори») для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "асинхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи