Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання icon

Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
Скачати 110.31 Kb.
НазваДиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір110.31 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПРОГРАМА переддипломНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.090101 – "ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"


КРЕМЕНЧУК 2010

Програма переддипломної виробничої практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 – "Прикладне матеріалознавство"


Укладач асист. Н.О. Пушкеля

Рецензент к.т.н., проф. Ю.М. Гаврилюк


Кафедра інженерного матеріалознавства


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _________________

Заступник голови методичної ради __________________ доц. С.А. Сергієнко

Зміст


Вступ ......................................................................................................................

4

1 Цілі та завдання практики .................................................................................

5

2 Організація проведення практики ....................................................................

6

3 Зміст практики ...................................................................................................

7

4 Індивідуальні завдання ......................................................................................

7

5 Структура звіту про практику та вимоги до його складання ........................

8

6 Критерії оцінювання результатів практики ....................................................

9

Календарний план проходження переддипломної виробничої практики .......

10

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту з переддипломної виробничої практики ............................................................................................


11


Вступ


Переддипломна виробнича практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики. Бази практики розташовані на провідних підприємствах обробної промисловості м. Кременчук. Навички роботи фахівця студенти набувають на підприємствах та в лабораторіях університету.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на підприємствах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та вміти їх застосувати в практичній діяльності.

Заключною ланкою практичної підготовки спеціалістів зі спеціальності „Прикладне матеріалознавство” є переддипломна виробнича практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломної роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання дипломної роботи.

Програма переддипломної виробничої практики для студентів V курсу факультету механіки і матеріалознавства спеціальності 7.090101 – "Прикладне матеріалознавство" є основним навчально-методичним документом як для студентів, так і для керівників практики.

Тривалість практики складає п’ять тижнів згідно з навчальним планом.

Програма переддипломної виробничої практики відповідає:

– Положенню про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України;

– Положенню про проведення практик студентів Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського;

– освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста;

– освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів;

– навчальному плану зі спеціальності 7.090101 – "Прикладне матеріалознавство".

Головна задача програми переддипломної виробничої практики – спланувати і регламентувати діяльність студентів і викладачів у період проведення практики відповідно до навчального плану.

У програмі висвітлені такі питання: організація проведення, зміст практики, структура звіту, критерії оцінювання результатів.


^ 1 Цілі та завдання практики


Переддипломна виробнича практика повинна максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень професійної підготовки, забезпечити набуття навичок роботи у різних виробничих колективах.

Основними задачами переддипломної виробничої практики є: вивчення структури та організації лабораторії; отримання практичних навичок роботи; налагодження та використання апаратури; вивчення типових несправностей і методів їх усунення, методів технічної експлуатації обладнання лабораторії; вивчення нормативної документації; вивчення питань охорони праці та навколишнього середовища, пожежної безпеки; закріплення та поглиблення знань з дисциплін відповідно до навчального плану; отримання умінь та навичок роботи на виробництві.

У підсумку практики студент повинен:

знати:

– організацію роботи на виробництві, економічні показники;

– технологію процесів за темами дипломних робіт;

– характеристики обладнання, що задіяно у технологічних процесах;

 • методи контролю якості матеріалів;

– методи обробки результатів експериментів з використанням комп’ютерної техніки;

 • правила оформлення наукових звітів, статей, матеріалів для патентування;

 • організацію техніки безпеки, охорони праці та протипожежну профілактику;

 • посадові обов’язки фахівця на виробництві;

уміти:

– виконувати експериментальні та теоретичні дослідження за темою дипломної роботи;

– виконувати монтаж та налагодження обладнання на виробництві або в лабораторії;

– застосовувати методи обробки результатів досліджень з використанням комп’ютерної техніки;

– виконувати бібліографічні дослідження та патентний пошук;

– готувати матеріали для звіту, наукової статті, патентування за результатами експериментів;

– розробляти документацію згідно з посадовою інструкцією фахівця.


^ 2 Організація проведення практики


Розподіл студентів за місцем практики, їх закріплення за керівниками здійснюється за два місяці до початку практики і оформлюється наказом по університету.

За два тижні до початку практики проводяться інструктивні збори зі студентами, на яких до їх відома доводять відповідний наказ ректора, вимоги до оформлення відповідних документів, умови допуску до практики.

Організацією практики займається керівник практики від кафедри „Інженерне матеріалознавство”.

Перед початком практики студент обов'язково проходить інструктаж з техніки безпеки як по окремих видах робіт, так і в цілому по підприємству (установі), про що робляться відповідні відмітки у щоденнику практики та журналах реєстрації інструктажів підприємства (установи) – бази практики.

Місцем проходження практики може бути виробничий підрозділ, лабораторія підприємства, або лабораторія кафедри університету.

Перед початком переддипломної виробничої практики студент повинен одержати індивідуальне завдання за підписом керівника і щоденник практики.

В індивідуальному завданні передбачається програма практики, календарний план її виконання і терміни звітності.


^ 3 Зміст практики


У процесі проходження переддипломної виробничої практики виконуються такі роботи:

– ознайомлення з технологічними процесами виготовлення, використання матеріалів та з організацією контролю їх якості;

– бібліографічні дослідження і патентний пошук за темою дипломної роботи;

– підготовка обладнання для виконання експериментів за темою дипломної роботи;

– планування експериментів, їх виконання та обробка результатів;

– оформлення результатів досліджень у вигляді звіту з практики;

– підготовка матеріалів для наукової статті або тез для конференції;

– участь у роботі наукової конференції;


^ 4 Індивідуальні завдання


Індивідуальне завдання на практику формує керівник дипломної роботи з урахуванням змісту її основної частини, підписує керівник практики і затверджує завідувач кафедри „Інженерне матеріалознавство”.


^ 5 Структура звіту про практику та вимоги до його складання


Під час проходження практики студент складає звіт, який здається на перевірку керівнику практики за 2 дні до її закінчення.

Звіт з переддипломної виробничої практики є основним документом, що характеризує роботу студента під час практики. Звіт складають відповідно до програми практики.

Складові елементи звіту:

 • титульна сторінка (додаток А);

 • індивідуальне завдання на практику;

 • календарний план практики;

 • вступ;

 • загальні відомості про технічну або наукову проблему, яку розв’язує студент;

 • результат бібліографічних досліджень і патентного пошуку;

 • характеристика технологічного процесу, обладнання, методів контролю якості продукції;

 • положення про виробничі підрозділи;

 • посадові інструкції фахівців;

 • висновки;

 • список літератури;

Оформлюється звіт відповідно до вимог, які встановлені стандартом КДПУ щодо оформлення документації. Обсяг звіту 15 – 20 сторінок основного тексту (без урахування додатків) виконаний на аркушах формату А4. На титульній сторінці повинен бути особистий підпис студента (додаток А).

Оформлення звіту здійснюється відповідно до вимог: з усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром 20 мм, заповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. Текст виконують комп`ютерним способом, шрифтом ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала. Назва розділів та підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.

Кожний розділ починається з нової сторінки. Додатки мають свою власну нумерацію, починаючи з А (наприклад, ДОДАТОК А). Нижче повинна розташовуватися тематична назва додатка (великими літерами). Якщо додаток один, то він не має номера.

Матеріали звіту зшиваються в порядку, вказаному вище, починаючи з титульної сторінки. Неохайно оформлені звіти до розгляду не приймаються.

Захист звіту та складання заліку студентами проводиться в терміни, що встановлюються графіком.

Основою для допуску студента до складання заліку є наявність звіту, оформлений щоденник з відповідними підписами та відгуками.

Студенти, звіти яких не відповідають встановленим вимогам, до захисту та заліку з практики не допускаються. Звіт з практики повинен містити основні результати роботи студента з усіх розділів програми практики і матеріали, необхідні для виконання дипломної роботи.

Результати переддипломної виробничої практики аналізуються на засіданні кафедри „Інженерне матеріалознавство”.

^ 6 Критерії оцінювання результатів практики


Підсумкова оцінка звіту про переддипломну виробничу практику проставляється як середня оцінка виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання та рецензії керівника практики.

Результати захисту оцінюють за чотирибальною системою на підставі якості виконання індивідуального завдання, оформлення звіту, ведення щоденника, відповідей під час захисту та відгуку керівника практики.

Оцінка відмінно ставиться, якщо програма практики виконана повністю, зміст і оформлення звіту відповідають вимогам, а характеристика студента від керівника з підприємства позитивна. На всі запитання з програми практики студент дає повні та кваліфіковані відповіді.

Оцінка добре ставиться за наявності зауважень щодо змісту та оформлення звіту, які не впливають на виконання дипломної роботи, а характеристика студента від керівника з підприємства позитивна.

Оцінка задовільно ставиться за невідповідне до вимог оформлення звіту. Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові та логічні помилки. Характеристика студента в цілому позитивна. Під час захисту звіту на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки.

Оцінку незадовільно студент отримує, якщо у звіті висвітлені не всі розділи програми практики, оформлення звіту не відповідає вимогам. Характеристика студента стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не може дати правильної відповіді.


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження переддипломної виробничої практики

(тривалість практики – п’ять тижнів)

Найменування заходів

Орієнтовний обсяг часу, дн

1 Оформлення у відділі кадрів підприємства, одержання перепустки

0,5

2 Інструктаж з техніки безпеки

0,5

3 Виконання індивідуальних завдань

3,5

4 Збір інформації щодо технологічних процесів, характеристики обладнання, методів контролю якості продукції

20

4 Оформлення звіту

Протягом практики

5 Захист звіту

0,5Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з переддипломної виробничої практики


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра інженерного матеріалознавства


^ З В І Т

з переддипломної виробничої практики


Виконав студент ___________________ _______________

група ___________________ (підпис)


Керівник практики __________________ _________________

(підпис)


Кременчук 20 ___

Програма переддипломної виробничої практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 – "Прикладне матеріалознавство"


Укладач асист. Н.О. Пушкеля

Відповідальний за випуск зав. кафедри інженерного матеріалознавства Ю.М. Гаврилюк


Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ____ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів: ІV курсу денної форми навчання
Вимоги до складання звіту з практики
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 03050901
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 03050901 “Облік І аудит” денної форми навчання / укл. Л. О. Мозгова. – Харків:...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconПрограма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 050100 "Облік і аудит
Програма проходження виробничої практики з економічного аналізу для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів ііі-го курсу денної форми навчання
Виробнича практика. Робоча програма виробничої практики для студентів ііі-го курсу денної форми навчання
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів v-го курсу денної форми навчання (магістри)
Виробнича практика. Робоча програма виробничої практики для студентів v-го курсу денної форми навчання (магістри)
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентiв IV курсу денної форми навчання
...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки з виробничої практики
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.:...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Дана програма розрахована для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання, спеціальності 070401 – “Біологія”, спеціалізація...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Дана програма розрахована для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання, спеціальності 070401 – “Біологія”, спеціалізація...
Диплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання iconРобоча програма Виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Робоча програма “Виробничої практики” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 070402 – біологія, спеціалізація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи