Програма науково-педагогічної практики icon

Програма науково-педагогічної практики
Скачати 108.15 Kb.
НазваПрограма науково-педагогічної практики
Дата26.09.2012
Розмір108.15 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.090101 – "ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"


КРЕМЕНЧУК 2009

Програма науково-педагогічної практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.090101 – "Прикладне матеріалознавство"


Укладач асист. Н.О. Пушкеля

Рецензент к.т.н., проф. Ю.М. Гаврилюк


Кафедра інженерного матеріалознавства


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _________________

Заступник голови методичної ради __________________ доц. С.А. Сергієнко

Зміст


Вступ ......................................................................................................................

4

1 Цілі та завдання практики .................................................................................

5

2 Організація проведення практики ....................................................................

6

3 Зміст практики ...................................................................................................

7

4 Індивідуальні завдання ......................................................................................

8

5 Структура звіту про практику та вимоги до його складання ........................

8

6 Критерії оцінювання результатів практики ....................................................

9

Календарний план проходження науково-педагогічної практики ...................

10

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту з науково-педагогічної практики ..........................................................................................


11


Вступ


Науково-педагогічна практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки магістрів у Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики. Бази практики розташовані на провідних підприємствах обробної промисловості м. Кременчук. Навички педагогічної роботи студенти набувають безпосередньо в аудиторіях та лабораторіях університету.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на підприємствах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та вміти їх застосувати в практичній діяльності.

Заключною ланкою практичної підготовки є науково-педагогічна практика студентів, яка проводиться перед виконанням магістерської роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання магістерської роботи.

Програма науково-педагогічної практики для студентів V курсу машинобудівного факультету спеціальності 8.090101 – "Прикладне матеріалознавство" є основним навчально-методичним документом як для студентів, так і для керівників практики.

Тривалість практики встановлюється згідно з навчальним планом.

Програма науково-педагогічної практики відповідає:

– Положенню про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України;

– Положенню про проведення практик студентів Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;

– освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра;

– освітньо-професійній програмі підготовки магістрів;

– навчальному плану зі спеціальності 8.090101 – "Прикладне матеріалознавство".

Головна задача програми науково-педагогічної практики – спланувати і регламентувати діяльність студентів і викладачів у період проведення практики відповідно до навчального плану.

У програмі висвітлені питання: організація проведення, зміст практики, структура звіту, критерії оцінювання результатів.


^ 1 Цілі та завдання практики


Науково-педагогічна практика студентів має дві складові: наукову і педагогічну.

Основною метою наукової складової практики є виконання досліджень за темою магістерської роботи. Задачами практики є придбання навичок самостійної дослідницької роботи, підготовка матеріалів за темою магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічні та патентні дослідження.

Мета педагогічної складової практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами практики є формування практичних знань про організацію навчального процесу в університеті; надбання навичок підготовки методичної документації та самостійне проведення занять зі студентами.

У підсумку практики студент повинен:

знати:

– організацію науково-дослідної роботи;

– методики досліджень процесів та явищ за темами магістерських робіт;

– обладнання, необхідне для проведення досліджень;

– методи аналізу та обробки результатів досліджень з використанням комп’ютерної техніки;

– правила оформлення наукових звітів, статей, матеріалів для патентування;

– основи організації навчального процесу у ВНЗ;

– інноваційні методи навчання;

– форми контролю знань студентів;

– принципи і методи виховання студентів;

– посадові обов’язки викладача;

уміти:

– виконувати експериментальні та теоретичні дослідження за темою магістерської роботи;

– виконувати монтаж та налагодження лабораторного обладнання;

– застосовувати методи обробки результатів досліджень з використанням комп’ютерної техніки;

– виконувати бібліографічні дослідження та патентний пошук;

– готувати матеріали для звіту, наукової статті, патентування за матеріалами досліджень;

– проводити практичні та лабораторні заняття;

– розробляти методичну документацію, а також завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів;

– складати індивідуальні плани роботи викладача, а також календарні плани роботи студента і володіти навичками їх реалізації.


^ 2 Організація проведення практики


Розподіл студентів за місцем практики, їх закріплення за керівниками здійснюється за два місяці до початку практики і оформлюється наказом по університету.

За два тижні до початку практики проводяться інструктивні збори зі студентами, на яких до їх відома доводять відповідний наказ ректора, вимоги до оформлення відповідних документів, умови допуску до практики.

Організацією практики займається керівник практики від кафедри „Інженерне матеріалознавство”.

Перед початком практики студент обов'язково проходить інструктаж з техніки безпеки як по окремих видах робіт, так і в цілому по підприємству (установі), про що робляться відповідні відмітки у щоденнику практики та журналах реєстрації інструктажів підприємства (установи) – бази практики.

Місцем проходження практики може бути виробничий підрозділ, лабораторія підприємства, або лабораторія кафедри університету.

Перед початком науково-педагогічної практики студент повинен одержати індивідуальне завдання за підписом керівника і щоденник практики.

В індивідуальному завданні передбачається програма практики, календарний план її виконання і строки звітності.


^ 3 Зміст практики


Основним завданням науково-педагогічної практики є проведення теоретичних та експериментальних досліджень за темою магістерської роботи та виконання окремих видів педагогічного навантаження з дисциплін навчального плану підготовки студентів зі спеціальності „Прикладне матеріалознавство”.

З цією метою в процесі проходження практики виконуються такі роботи:

– бібліографічні дослідження і патентний пошук;

– підготовка лабораторного обладнання для виконання експериментів за темою магістерської роботи;

– планування експериментів, їх виконання та обробка результатів;

– оформлення результатів досліджень у вигляді звіту з практики;

– підготовка матеріалів для наукової статті або тез для конференції;

– участь у роботі наукової конференції;

– відвідування занять провідних викладачів університету;

– підготовка та проведення практичного або лабораторного заняття;

– розробка методичних документів щодо організації проведення занять з окремих дисциплін;

– розробка завдань для поточного та підсумкового контролю знань з окремої навчальної дисципліни.


^ 4 Індивідуальні завдання


Індивідуальне завдання на практику формує керівник магістерської роботи з урахуванням змісту її основної частини, підписує керівник практики і затверджує завідувач кафедри „Інженерне матеріалознавство”.


^ 5 Структура звіту про практику та вимоги до його складання


Під час проходження практики студент складає звіт, який здається на перевірку керівнику практики за 2 дні до її закінчення.

Звіт з науково-педагогічної практики є основним документом, що характеризує роботу студента під час практики. Звіт складають відповідно до програми практики.

Складові елементи звіту:

– титульна сторінка (додаток А);

– індивідуальне завдання на практику;

– календарний план практики;

– вступ;

– загальні відомості про наукову проблему, яку розв’язує магістрант;

– результат бібліографічних досліджень і патентного пошуку;

– матеріали, які плануються опублікувати;

– результати методичної роботи: перелік розроблених методичних вказівок щодо проведення окремих видів занять, проведення експериментальних досліджень, інструкцій щодо роботи на експериментально-лабораторному обладнанні, завдань для контролю знань студентів, тощо;

– відгуки викладачів на заняття, які проведені магістрантом під час практики;

– висновки;

– список літератури;

Обсяг звіту – 25 – 30 сторінок.

Захист звіту та складання заліку студентами проводиться в строки, що встановлюються графіком.

Основою для допуску студента до складання заліку є наявність звіту, оформлений щоденник з відповідними підписами та відгуками.

Студенти, звіти яких не відповідають встановленим вимогам, до захисту та заліку з практики не допускаються. Звіт з практики повинен містити основні результати роботи студента з усіх розділів програми практики і матеріали, необхідні для виконання магістерської роботи.

Результати науково-педагогічної практики доповідаються на науковому семінарі кафедри „Інженерне матеріалознавство”.

^ 6 Критерії оцінювання результатів практики


Підсумкова оцінка звіту про науково-педагогічну практику проставляється як середня оцінка виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання та рецензії керівника практики.

Результати захисту оцінюють за чотирибальною системою на підставі якості виконання індивідуального завдання, оформлення звіту, ведення щоденника, відповідей під час захисту та відгуку керівника практики.

Оцінка відмінно ставиться, якщо програма практики виконана повністю, зміст і оформлення звіту відповідають вимогам, а характеристика студента від керівника з підприємства позитивна. На всі запитання з програми практики студент дає повні та кваліфіковані відповіді.

Оцінка добре ставиться за наявності зауважень щодо змісту та оформлення звіту, які не впливають на виконання магістерської роботи, а характеристика студента від керівника з підприємства позитивна.

Оцінка задовільно ставиться за невідповідне до вимог оформлення звіту. Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові та логічні помилки. Характеристика студента в цілому позитивна. Під час захисту звіту на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки.

Оцінку незадовільно студент отримує, якщо у звіті висвітлені не всі розділи програми практики, оформлення звіту не відповідає вимогам. Характеристика студента стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не може дати правильної відповіді.


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження науково-педагогічної практики

(тривалість практики – три тижні)

Найменування заходів

Орієнтовний обсяг часу, дн

1 Оформлення у відділі кадрів підприємства, одержання перепустки

0,5

2 Інструктаж з техніки безпеки

0,5

3 Виконання індивідуальних завдань

7,5

4 Розробка завдання для поточного чи підсумкового контролю знань студентів з окремої дисципліни

6

5 Оформлення звіту

Протягом практики

6 Захист звіту

0,5Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з науково-педагогічної практики


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра інженерного матеріалознавства


^ З В І Т

з науково-педагогічної практики


Виконав студент ___________________ _______________

група ___________________ (підпис)


Керівник практики __________________ _________________

(підпис)


Кременчук 200__

Програма науково-педагогічної практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.090101 – "Прикладне матеріалознавство"


Укладач асист. Н.О. Пушкеля

Відповідальний за випуск зав. кафедри інженерного матеріалознавства Ю.М. Гаврилюк


Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ____ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Програма науково-педагогічної практики iconПрограма науково-дослідної та педагогічної практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» / Укладачі : д ф м...
Програма науково-педагогічної практики iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Програма науково-педагогічної практики iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма науково-педагогічної практики iconПоложення про проведення комплексної науково-педагогічної практики студентів
Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів окр «Магістр»
Програма науково-педагогічної практики iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Програма науково-педагогічної практики iconПрограма науково-педагогічної практики
Львова, Львівської області та інших областей України (відповідно до місця праці чи проживання магістрантів)
Програма науково-педагогічної практики iconЗначення педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів постановка проблеми
Гогічної практики, а саме, оволодіння практичними уміннями та навичками соціально-педагогічної діяльності – залишаються поза увагою....
Програма науково-педагогічної практики iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Програма науково-педагогічної практики iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної та навчальної роботи М. М. Більченко Підпис Прізвище та ініціали 2011 р. Робоча програма
...
Програма науково-педагогічної практики iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної та навчальної роботи М. М. Більченко Підпис Прізвище та ініціали 2011 р. Робоча програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи