Тема 1 Загальні положення icon

Тема 1 Загальні положення
НазваТема 1 Загальні положення
Сторінка1/9
Дата26.09.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 1 Загальні положення

1.1. Процес діагностування та його особливості.

1.2. Пристосованість діагностування до процесів ТО та ремонту автомобілів.

1.3. Задачі діагностування.

1.4. Елементи діагностування, що встановлюються на стадії розробки автомобіля.

1.5. Діагностична та накопичувальна карти. Їх призначення.

1.6. Види діагностики у автотранспортних підприємствах.


Технологічний процес визначення технічного стану автомобіля без розбирання і висновок про необхідне технічне обслуговування чи ремонт називають діагностуванням. Діагностика вивчає форми вияву технічних станів, методи і засоби виявлення несправностей і прогнозування ресурсу роботи об'єкта без його розбирання. Вона дозволяє кількісно оцінювати безвідмовність і ефективність автомобіля і прогнозувати ці властивості в межах залишкового ресурсу або заданого наробітку.

Задачі діагностування:

  1. Перевірка справності та працездатності автомобіля в цілому і (або) його складових частин із встановленою ймовірністю правильності діагностування.

  2. Пошук дефектів, що порушили справність і (або) працездатність автомобіля.

  3. Збір вихідних даних для прогнозування залишкового ресурсу або ймовірності безвідмовності роботи машини в міжконтрольний період.^

Тема 2 Втрата працездатності та основні задачі технічної діагностики


2.1. Працездатність. Загальна схема втрати працездатності об’єкта експлуатування.

2.2. Математична модель втрати працездатності на прикладі двигуна внутрішнього згоряння.

2.3. Діагноз. Типи задач по визначенню стану об’єктів діагнозу.

2.4. Задачі технічної прогностики

2.5. Задачі технічної генетики.

2.6. Задачі діагнозу.


Для того щоб керувати процесом втрати працездатності, необхідно знати дійсний технічний стан автомобіля в будь-який момент часу. Вирішенням цих питань і займається технічна діагностика. Вона включає теорію й організацію процесів діагнозу, а також принципи побудови методів діагнозу.

Діагноз – процес дослідження об'єкта. Вузол, агрегат, система або автомобіль у цілому, стан якого визначається, називають об'єктом діагнозу. Завершення цього дослідження – одержання результату діагнозу, тобто висновок про стан об'єкта діагнозу. Характерними прикладами результатів діагнозу є висновки виду: об'єкт справний, об'єкт несправний, в об'єкті є певна несправність.

Щоб більш чітко представити сферу, що охоплюється технічною діагностикою, розглянемо три типи задач з визначення стану об'єктів діагнозу. До першого типу належать задачі з визначення стану, у якому знаходиться об'єкт у даний момент часу (задачі діагнозу – від гр. dіagnosіs – розпізнавання, визначення), до другого – задачі з прогнозування стану, у якому виявиться об'єкт у деякий майбутній момент часу (задачі прогнозу – від гр. prognosіs – передбачення, прогнозування), до третього – задачі з визначення стану, у якому знаходився об'єкт у деякий момент часу в минулому (задачі генезису – від гр. genesіs – походження, виникнення). Задачі першого типу відносять до технічної діагностики, другого – до технічної прогностики (або, як частіше кажуть, до технічного прогнозування), а третього – до технічної генетики.

До задач технічної прогностики належать, наприклад, задачі, пов'язані з визначенням терміну служби об'єкта або з призначенням періодичності ТО та ремонтів. Розв’язують ці задачі, визначаючи можливі чи ймовірні еволюції стану об'єкта, що починаються в даний момент часу.

Задача технічної генетики виникає, наприклад, у зв'язку з розслідуванням аварій і їхніх причин, коли дійсний стан об'єкта відрізняється від стану, у якому він виявився в минулому в результаті появи першопричини, що викликала аварію. Розв’язують ці задачі, визначаючи можливі чи ймовірні передісторії, що призвели до нинішнього стану об'єкта.

Отже, знання стану об'єкта в даний момент часу є обов'язковим як для прогнозу, так і для генезису. Тому технічна діагностика є основою для прогнозування і генетики.

^

Тема 3 Системи діагностування технічного стану автомобіля


3.1. Система діагнозу.

3.2. Функціональні схеми систем діагнозу технічного стану автомобіля.

3.3. Системи функціонального діагнозу.

3.4. Системи тестового діагнозу.

3.5. Діагноз як елемент системи керування. Схема системи керування.

3.6. Алгоритм керування.

3.7. Елементи організації керування.

3.8. Системи діагностування. Їх класифікація.

^

Тема 4 Діагностичні моделі, параметри та нормативи


4.1. Типи діагностичних моделей.

4.2. Структурно наслідкові діагностичні моделі.

4.3. Параметри технічного стану.

4.4. Діагностичні ознаки та параметри.

4.5. Діагностичні нормативи.


Об'єкт діагнозу знаходиться в справному стані, якщо відповідає всім технічним вимогам, які висувають до нього в даний момент часу. Справний стан і всі несправні стани об'єкта діагнозу утворюють безліч його технічних станів. Отже, досягти мети діагностика може тільки в результаті аналізу безлічі справних і несправних станів, у яких може знаходитися об'єкт. Цей аналіз може бути виконаний теоретично в період розробки нового автомобіля і його агрегатів або експериментально, у період експлуатації автомобіля. Однак виконання такого експерименту під час експлуатації важко через велику кількість можливих станів об'єкта діагнозу або просто технічно неможливо. У зв'язку з цим потрібні спеціальні методи для теоретичного аналізу безлічі можливих станів автомобіля в цілому чи його окремих частин. Такі методи ґрунтуються на дослідженні діагностичних моделей. Діагностичні моделі встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між технічним станом об'єкта діагнозу (вхідними і внутрішніми параметрами його структури) і їх діагностичними сигналами (вихідними параметрами або симптомами).

Діагностичні моделі можуть бути зображені в аналітичній, табличній, векторній, структурно-наслідковій чи іншій формах. Вибір моделі залежить від деяких факторів: умов експлуатації, можливих конструктивних виконань, ступеня вивченості даного об'єкта або його окремої системи, ступеня абстрагування від реальної системи і т. д.

Аналітичні моделі найбільш повно описують процеси діагностичної системи. Однак при великій кількості структурних елементів і зовнішніх факторів, що впливають на систему, вони бувають дуже громіздкими, що утрудняє застосування їх щодо вихідних параметрів.

У зв'язку з цим на практиці набули поширення структурно-наслідкові моделі (рис. 2.1). На рівні 1 цієї схеми знаходяться найбільш уразливі механізми і деталі автомобіля; на рівні 2 – з’єднання між ними, тобто структурні параметри. На рівні 3 показані відхилення цих величин, що перевищують граничні значення, тобто характерні несправності. На рівні 5 розташовані робочі чи супутні процеси (діагностичні ознаки), що відповідають структурним параметрам. Рівень 5 займають діагностичні параметри, тобто фізичні величини, за допомогою яких можна виміряти супутні чи робочі процеси об'єкта діагностування і, таким чином, визначити технічний стан об'єкта без його розбирання.

Структурно-наслідкова модель створюється на основі інженерного вивчення пристрою об'єкта і його функціонування, статистичного аналізу показників надійності й оцінки діагностичних параметрів.

Щоб визначити, у якому стані знаходиться автомобіль або його елемент, необхідно знати їхні параметри технічного стану (структурні параметри), задані нормативно-технічною документацією заводу-виготовлювача.Рисунок 2.1 – Структурно-наслідкова діагностична модель


Параметрами технічного стану (структурними параметрами) називаються фізичні величини (міліметр, градус і т. д.), що визначають зв'язок і взаємодію елементів автомобіля і його функціонування в цілому. Наприклад, параметрами технічного стану з’єднання поршень – циліндр двигуна можуть бути розміри з’єднаних деталей поршнів і циліндрів, що визначають між ними зазор, овальність і т. д. У процесі експлуатації параметри технічного стану змінюються від номінального до граничного значення під впливом різних конструктивно-технологічних і експлуатаційних факторів. Граничні значення структурних параметрів зумовлені ймовірністю відмов і несправностей автомобіля і є в основному значеннями техніко-економічного характеру.

При діагностиці параметри технічного стану автомобіля і його елементів вимірюють непрямо на підставі вихідних (робочих) і супутніх процесів, породжуваних функціонуючим механізмом. Ці процеси функціонально пов'язані з технічним станом механізму, містять інформацію, необхідну для діагностики, і називаються діагностичними ознаками.

Найбільш часто при діагностуванні автомобілів використовують наступні діагностичні ознаки: ефективність механізму, коливальні процеси, тепловий стан, герметичність, склад мастила та ін. Діагностичні ознаки можна кількісно оцінити за допомогою відповідних діагностичних параметрів.

Діагностичні параметри – це якісна міра вияву технічного стану автомобіля і його елементів за непрямими ознаками. Наприклад, ефективність двигуна можна оцінити за потужністю і темпом її наростання, гальма – за гальмовим шляхом та уповільненням автомобіля. Ці параметри дають узагальнену інформацію про стан механізму в цілому, що є основою для подальшої поелементної діагностики. Супутні процеси (шум, нагрівання та ін.) можна оцінити за допомогою таких діагностичних параметрів, як швидкість і прискорення вібрацій, ступінь і швидкість нагрівання, компресія, концентрація у мастилі продуктів зношування та ін. Ці параметри дають більш конкретну інформацію про технічний стан механізму, який діагностують, та досить універсальні, широко застосовуються для складних технічних систем.

Обґрунтування і вибір діагностичних параметрів у кожному випадку визначаються вимогами, що ставляться до цієї конкретної системи. Наприклад, потрібно визначити правильність функціонування двигуна за енергетичними параметрами. У цьому випадку достатньо знайти потужність двигуна, порівняти її з нормативними показниками й установити, у якому стані знаходиться двигун. По-іншому розв’язують задачу діагностування, якщо потрібно знайти причини зниження потужності двигуна. Для цього необхідно знати значно більшу кількість діагностичних параметрів.

Діагностичні параметри повинні мати чутливість, однозначність, стабільність, інформативність стосовно визначення причинно-наслідкових зв'язків зі структурними параметрами.

Діагностичні параметри механізму, як і структурні, є змінними випадковими величинами і мають відповідні номінальні та граничні значення. Зі збільшенням пробігу автомобіля з початку експлуатації діагностичні параметри можуть або збільшуватися (вібрації та ін.), або зменшуватися (тиск мастила та ін.). Існуючий зв'язок між діагностичними і структурними параметрами дозволяє без розбирання кількісно оцінити технічний стан автомобіля і його елементів.

Діагностичні нормативи – кількісна оцінка технічного стану системи, що діагностують. До них належать: початкове значення діагностичного параметра; його граничне значення, при досягненні якого виникає ймовірність появи відмови; допустиме значення при заданій періодичності діагностування. Визначення технічного стану системи в даний момент і прогнозування його працездатності в період майбутнього наробітку відбуваються за допомогою порівняння вимірюваного значення діагностичного параметра з його граничним значенням.

Діагностичні нормативи можна поділити на дві групи: встановлені стандартами та обумовлені нормативно-технічною документацією заводів-виготовлювачів.

До першої групи входять діагностичні нормативи, що характеризують технічний стан механізмів і вузлів, які забезпечують безпеку руху і негативно впливають на навколишнє середовище. До них належать: гальмівний шлях, час спрацьовування гальмового привода, гальмові сили на колесах, вміст шкідливих компонентів у відпрацьованих газах, рівень шуму і под.

До другої групи належать діагностичні нормативи, пов'язані з технічними допусками структурних параметрів або з оптимальними показниками надійності та економічності роботи автомобіля. Нормативи структурних параметрів установлюють на стадії проектування і коректують при доведенні автомобіля. Наприклад, зазори в клапанному механізмі, кривошипно-шатунному механізмі, шкворневому з'єднанні, кути установлення коліс автомобіля і т. д. Нормативні значення діагностичних параметрів визначають на підставі причинно-наслідкових зв'язків їх з діагностичними параметрами за результатами лабораторно-стендових досліджень.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Тема 1 Загальні положення iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Тема 1 Загальні положення iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Тема 1 Загальні положення iconТема загальні положення корпоративного права
move to 0-13597491
Тема 1 Загальні положення iconЗагальні положення
Цим умовам відповідає тема курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального...
Тема 1 Загальні положення iconЗагальні положення
Цим умовам відповідає тема курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального...
Тема 1 Загальні положення iconТема Загальні положення науки «Етика»
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати І засвоїти тему за наступним планом
Тема 1 Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Тема 1 Загальні положення iconСеместр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит
Тема – Загальні положення та визначення. Принципи побудови систем управління. Вклад в сталий розвиток
Тема 1 Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Тема 1 Загальні положення icon4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України
Класифікації договорів за універсальним критерієм поділу. Одноступенева та багатоступенева класифікації господарських договорів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи