Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції icon

Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції
НазваТехнічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції
Сторінка1/9
Дата26.09.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипТехнічне завдання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 1 Вступ

1.1 Історія та етапи розвитку автомобільної та тракторної промисловості у СНД та за кордоном.

1.2 Задачі автомобільної промисловості на найближче майбутнє.

1.3 Технологічні особливості виробництва автомобілів та тракторів.


Тема 2 Основні поняття про виробничі і технологічні процеси.

2.1 Структура технологічного процесу: операція, позиція, установ, перехід.

2.2 Характеристики технологічного процесу: такт випуску, верстатоємність, трудоємність.

2.3 Методи і типи виробництва та їх технологічні ознаки.

2.4 Характерні типи виробництва автомобільної промисловості.


Тема 3 Технологічність конструкції машин та їх деталей.

3.1 Поняття технологічності конструкції.

3.2 Кількісна та якісна оцінка технологічності конструкції.

3.3 Кількісна та якісна оцінка технологічності.

3.4 Відпрацювання конструкції виробу на технологічність.

Розробка нового виробу – складна конструкторська задача, пов'язана не тільки з досягненням необхідного технічного рівня цього виробу, але і з мак­симально можливим зниженням витрат праці, матеріалів і енергії на його розробку, виготовлення, технічне обслуговування і ремонт. Розв’язання цієї задачі визначається діловою творчою співдружністю створювачів нової техніки – конструкторів і технологів, їх взаємодією на етапах розробки конструкції виробу з його виготовлювачами і споживачами.

Однією з найважливіших характеристик, що впливають на якість і собівартість виробу, є технологічність конструкції. Характеристики техно­логічності конструкції вносяться до документів, що регламентують або фіксують якість продукції: технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня і якості продукції.

Під технологічністю конструкції виробу розуміють сукупність властиво­стей виробу, що виявляються в можливості оптимальних витрат праці, за­собів, матеріалів і часу; мають місце при технічній підготовці виробниц­тва, виготовленні, експлуатації та ремонті виробу. Конструкція може вважа­тися технологічною, якщо вона, цілком задовольняючи вимоги, дає мож­ливість застосовувати високопродуктивні засоби виготовлення при мінімальних витратах робочої сили і найбільш низької її кваліфікації, дозволяє раціонально використовувати устаткування, матеріали і не потребує складної підготовки виробництва.

Питання технологічності є конструкторсько-підприємницькими задачами. Конструктор повинен прагнути забезпечити найкращу технологічність на всіх стадіях проектування, щоб створити технологічні деталі, вузли і вироби в цілому. Для досягнення зазначеної мети він повинен бути добре ознайо­млений із загальним станом технології, знати переваги і недоліки окремих за­собів обробки і складання.

Для своєчасного відпрацьовування конструкції на технологічність, ско­рочення термінів проектування, а також для одержання вихідних даних для підготовки виробництва в розробці конструкції виробу на всіх стадіях проек­тування повинен брати участь і технолог.

Технолог оцінює також технологічність уже розробленого виробу і його окремих елементів із метою виявлення реальних можливостей найбільш продуктивного та економічного виготовлення виробу. Він зобов'язаний знати можливості та особливості свого підприємства, оцінити складність і доцільність переходу на інший, більш прогресивний технологічний процес, щоб шляхом аналізу й оцінки технологічності вибрати і призначити ті техно­логічні процеси, що забезпечили б найменшу трудомісткість і технологічну собівартість, що є відповідним до ГОСТу 14201-83 за основними показниками технологічності. Так, наприклад, виявивши типові деталі в конструкції ви­робу, технолог може відразу судити про можливості широти використання типових технологічних процесів, що є найбільш прогресивними.

Технологічність конструкції являє собою комплексну характеристику, що не може бути оцінена будь-яким одним критерієм. Про технологічність не можна говорити без урахування типу виробництва. Конструкція виробу, технологічна для одного типу виробництва, може бути цілком нетехнологічна для іншого.

При використанні поняття технологічності конструктор і технолог по­винні пам’ятати, що за тими самими критеріями не можна оцінити принципово відмінні конструкції, наприклад, легковий автомобіль і автомобіль великої вантажності. З розвитком принципів конструювання і технології змінюються вимоги до технологічності й з'являються нові критерії.

Технологічність конструкції є відносним поняттям, тому що ступінь технологічності нового виробу можна оцінити лише при порівнянні з конст­рукцією виробу, що вже є у виробництві, при порівнянні відповідних техпроцесів. Проте цей метод дуже трудомісткий і для оцінки технологічності доводиться обмежуватися визначенням трудомісткості виготовлення , технологічної собівартості виготовлення ,і ряду кількісних додаткових показників технологічності.

Найбільш суттєвими показниками технологічності конструкції виробу є такі.

1. Коефіцієнт уніфікації виробу :

, (1.1)

де – число уніфікованих складальних одиниць у виробі;

– число уніфікованих деталей, що є складовими частинами виробу і не входять до складу складальних одиниць;

– спільне число складальних одиниць у виробі;

– спільне число деталей у виробі.

; (1.2)

; (1.3)

; (1.4)

. (1.5)

Тут – число уніфікованих запозичених складальних одиниць;

– число уніфікованих купованих складальних одиниць;

– число стандартних складальних одиниць;

– число оригінальних складальних одиниць у виробі;

– число уніфікованих запозичених деталей;

– число уніфікованих купованих деталей;

– число стандартних деталей (стандартні кріпильні деталі не враховуються);

– число оригінальних деталей у виробі.

Деталь – виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без застосування складальних операцій.

Складальна одиниця – виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою на підприємстві-виготовлювачі складальними опе­раціями – згвинчуванням, склеюванням, зварюванням, паянням, опресуван­ням, розвальцюванням та ін.

Виріб – предмет або сукупність предметів виробництва, що підлягають ви­готовленню на підприємстві.

Оригінальна деталь (складальна одиниця) – уперше розроблена деталь (складальна одиниця), застосована в конструкторській документації одного виробу.

Уніфікований виріб – виріб, застосований у конструкторській докумен­тації декількох (різних) виробів.

Стандартна деталь (складальна одиниця) – деталь (складальна одиниця), застосована за стандартом, цілком і однозначно визначає її конструкцію, показники якості, методи контролю, правила приймання і постачання.

Купований виріб – виріб (складова частина виробу), одержуваний підприємством у готовому вигляді й виготовлений за конструкторською до­кументацією підприємства постачальника.

Коефіцієнт уніфікації характеризує конструктивну спадкоємність проек­тованої конструкції.

2. Коефіцієнт стандартизації виробу :

. (1.6)

3. Коефіцієнт повторюваності :

, (1.7)

де – число найменувань складових частин;

– спільне число складових одиниць.

4. Коефіцієнт збірності :

. (1.8)

5. Коефіцієнт точності :

, (1.9)

де – середній квалітет.

, (1.10)

де – і-й квалітет;

– число розмірів і-го квалітету.

Припустимо визначати як число деталей, для яких даний квалітет є найточнішим.

6. Коефіцієнт шорсткості поверхні :

, (1.11)

де – середня шорсткість поверхні.

, (1.12)

де – і-та шорсткість поверхні;

– число поверхонь і-ої шорсткості.

Припустимо визначати як число деталей, для яких дана шорсткість є найменшою.

Як параметр шорсткості доцільно використовувати параметр , як кращий відповідно до ГОСТ 2789 – 73. У випадку застосування на кресленні параметра шорсткості його необхідно перевести в параметр , використовуючи залежність .

7. Коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів :

, (1.13)

де – число уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів;

– число типорозмірів конструктивних елементів у виробі.

Прикладами конструктивних елементів є отвори, різі, фаски, галтелі, канавки і т.д.

Крім кількісної оцінки технологічності, проведеної за показниками, здійснюють якісну оцінку технологічності.

Якісна оцінка технологічності окремих деталей здійснюється на підставі таких ознак:

 • раціональний вибір конструкторських баз, що забезпечує можливість
  їх використання як технологічних баз, що дозволяє підвищити виготовлення за рахунок винятку похибки базування;

 • вибір однотипних форм оброблюваних поверхонь, різнотипність форм оброблюваних поверхонь в одній деталі викликає збільшення необхідних операцій, переходів і устаткування для обробки;

 • вибір раціонального типу заготовки та її конфігурації, що допускають
  використання в конструкції деталі неопрацьованих поверхонь і
  мінімальних припусків на обробку;

 • правильне проставляння розмірів, що забезпечує необхідну точність функціональних параметрів і методів їх забезпечення;

 • забезпечення можливості застосування високопродуктивних методів
  обробки;

 • забезпечення чіткої приналежності конструкції деталі до визначеної класифікаційної групи, на представника якої складений типовий тех­нологічний процес;

 • забезпечення можливості групової обробки деталей при виготов­ленні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconПерелік контрольних питань з теорії дисципліни
Роль стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу та підвищенні якості продукції та послуг
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Програма вибору оптимальної схеми механічного приводу на стадії технічного завдання в курсовому проекті з деталей...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconНапрями розвитку промислових підприємств з урахуванням країни походження продукції І рівня її новизни
Саме від рівня новизни залежить позитивне сприйняття продукції на ринку цільовими споживачами
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
«Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconДля самостійного відпрацьовування тестові завдання по курсу «Управління якістю»
Чи правильне твердження, що служба забезпечення якості відповідає за якість продукції і(або) послуг, запропонованих фірмою?
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconНаказ №43/од Про проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості університету
Про розробку, впровадження та сертифікацію системи менеджменту якості в університеті“ та з метою дослідження відповідності системи...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconТема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства
Загальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації. Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconПотенційні вигоди від застосування інструментів екологічного маркетингу
Конкурентоспроможність це здатність підприємства до створення, вироблення екологічно чистої продукції, цінові та нецінові якості...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconМетодичні рекомендації з дисципліни: практикум з контролю
Ціль: Дати оцінку якості поверхні і зовнішнього вигляду виробу в залежності від призначення, умов експлуатації, прийнятого засобу...
Технічне завдання на розробку виробу; карту технічного рівня І якості продукції iconЗатверджую: Ректор Доннту
Поняття зв'язку, його фізичне та аналітичне зображення. Конструкція виробу як система зв'язків: властивостей матеріалу, розмірних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи