Питання, що виносять на залік icon

Питання, що виносять на залік
Скачати 75.71 Kb.
НазваПитання, що виносять на залік
Дата26.09.2012
Розмір75.71 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬ НА ЗАЛІК

з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні технології на транспорті”


Питання, що виносять на залік у VIII (заочна форма навчання - Х) семестрі.

Модуль 1

1. Розповісти про історію розвитку електрозв`язку у світі.

2. Розповісти про сучасні тенденції розвитку електрозв`язку.

3. Що спільного для технологій розв`язку будь-яких задач управління на транспорті?

4. Наведіть концепцію інтеграції комунікаційних та інформаційних технологій управління.

5. Визначити причини процесів глобалізації транспортних систем та телекомунікаційних підсистем.

6. Наведіть визначення поняття ергатична вирішальна система (ЕВС).

7. Що таке людино-машинний інтерфейс (ЛМІ) та чому приділяють багато уваги його покращення?

8. Наведіть визначення поняття штучного інтелекту.

9. Охарактеризуйте місце та функції штучного інтелекту на транспорті.

10. Які засоби штучного інтелекту існують або принципово необхідні для функціонування транспортної єдиної технологічної організації (ТЄТО)?

11. Надайте концептуальні положення технології формалізації та алгебраїзації задач управління.

12. Розкрити сутність концепції єдиної складнодинамічної знакової системи.

13. Наведіть визначення понять: слово повідомлення, знак, сигнал та носій інформації.

14. Яка поетапна послідовність виконання перетворень у межах реалізації телекомунікаційної технології на транспорті?

15. Що передається фізичними каналами телекомунікації?

16. Які елементи часової діаграми характеризують часові запізнення та співвідношення у балансах за часовим циклом та за обсягами даних між запитом та відповіддю?

17. Які технологічні обмеження на передачі даних є принциповими щодо сутності роботи високошвидкісного транспорту?

18. Які технічні засоби потрібні та на яких етапах роботи телекомунікаційної підсистеми транспорту вони повинні забезпечувати логічність, достовірність та своєчасність інформаційних повідомлень і відображень ситуацій?

19. Яким чином забезпечується контроль та діагностика потоків даних?

20. Які механізми врахування суттєвих помилок, винятків та обмежень, а також конфліктних суперечливостей при монотонному та безперервному формуванні інформації для систем спостережень високошвидкісних транспортних засобів?

21. Що може змінювати телекомунікаційні технології для покращення ефективності управління та функціонування транспортної організації?

22. Наведіть визначення понять, що характеризують дванадцять показників якості інформації.

23. Що характеризує еталонна модель OSI?

24. Яке корисне призначення моделі OSI для телекомунікаційних систем?

25. Надати приклади мультиагентної організації для різних видів транспорту – авіаційного, морського, автомобільного, річкового або для забезпечення митного контролю на міжнародних коридорах.

26. Наведіть визначення понять: ентропія, ентропія джерела, знак, інформація, повідомлення, сигнал, значення сигналу.

27. Які одиниці виміру інформації застосовують?

28. Яка принципова схема, склад та функції сучасного телекомунікаційного терміналу?

29. Поясніть сутність факсимільної передачі повідомлень.

30. Наведіть переваги та недоліки факсимільного зв`язку.

31. Які протоколи використовують у модемах факсимільних термінальних приладів?

32. Поясніть поняття факс-сервер та які послуги він забезпечує?

33. У чому сутність служби Відеотекст, які послуги можливо отримати?

34. Які види інтерфейсів потрібні користувачам на транспорті?

35. У чому різниця між технологіями голосової пошти порівняно зі звичайною телефонією?

36. Наведіть розбіжності між послугами комутації мовних повідомлень та класичною технологією голосової пошти.

37. Які перспективи розвитку комп`ютерної технології телекомунікації?

38. Яка технічна база технологічної інтеграції телекомунікаційних послуг?

39. Що таке єдина електронна документальна система?

40. Де використовуються функції централізованої обробки даних та за якими напрямами?

41. Наведіть принципову схему моделі інтегрованої системи обробки повідомлень.

42. Надайте узагальнену схему типового ділового електронного документа.

43. Які елементи складають повну характеристику періодичної послідовності прямокутних імпульсів?

44. Яка різниця у спектрах періодичного сигналу та спектра неперіодичного сигналу?

45. Визначити, який імпульс має більш швидку характеристику зменшення амплітуди спектральних складових?

46. Що таке цифровий зв`язок?

47. Які фізичні особливості носіїв цифрового сигналу?

48. Надайте характеристику принципу двійкового кодування сигналів.

49. Наведіть сутність принципу частотного розподілу каналів зв`язку.

50. Які фільтри забезпечують реалізацію принципу роботи у визначених межах частотного ресурсу?

51. Наведіть сутність принципу часового розподілу каналів зв`язку.

52. Яким чином та якими технічними засобами забезпечують реалізацію роботи з часовим розподілом каналів зв`язку?

53. Наведіть визначення асинхронної та синхронної передачі даних.

54. Навіщо використовують тактову та циклову синхронізацію у цифрових системах телекомунікації?

55. Навести перелік переваг та недоліків волоконно-оптичної лінії ВОЛ порівняно з провідниковими фізичними каналами.

56. У чому сутність відносної фазової модуляції порівняно з абсолютною фазовою модуляцією?

57. Що таке багатократна фазова модуляція, коли вона застосовується?

58. Що таке квадратурна амплітудна модуляція?

59. Наведіть визначення поняття технологія кодування.

60. Надайте причини різноманіття технологій кодування у телекомуніцкаційних підсистемах.

Модуль 2

61. Опишіть переваги кодування для забезпечення багатокритеріальних вимог при поєднанні відповідних засобів телекомунікацій.

62. Який технологічний принцип кодування є визначальним?

63. У чому сутність технології дискретизації аналогових сигналів?

64. Які принципові види дискретизації використовують для кодування аналогових сигналів?

65. Що таке гранична частота дискретизації?

66. Поясніть причини знакового кодування в термінальних інтерфейсах.

67. Наведіть принципові схеми різних технологій кодування мовних та акустичних сигналів.

68. Яка різниця між мовним та акустичним сигналом?

69. Опишіть набір переваг та недоліків по кожній зі схем технологій кодування мовних сигналів.

70. Наведіть принципові схеми кодування статичних та динамічних відеозображень.

71. Наведіть визначення поняття піксель.

72. Для передачі кадрів відеозображення яка потрібна пропускна здатність каналу зв`язку?

73. Які вимірювальні перетворення фізичних параметрів стану доцільні для забезпечення задач контролю управління транспортними засобами?

74. Навіщо потрібна значна різноманітність вимірювань та передача відповідних фізичних значень у центр обробки комплексної інформації?

75. Які принципи опису стану об`єктів транспорту під час експлуатації у різноманітних умовах?

76. Які причини появи служб забезпечення безпеки інформації?

77. Надайте перелік типових загроз безпеці інформації.

78. Які механізми захисту інформації передбачають рекомендації міжнародних організацій зі стандартизації.

79. Поясніть схему технологій криптографічного захисту.

80. Які показники ефективності характеризують якісні властивості телекомунікації?

81. Наведіть класифікацію локальних телекомунікаційних мереж.

82. Що таке функціональна стійкість системи?

83. Наведіть технологічні особливості мереж Ethernet.

84. Яким чином забезпечується керування у мережах Ethernet?

85. Які методи комутації використовують у мережах телекомунікації?

86. Що таке протокол у системах телекомунікації?

87. Де та навіщо використовують метод доступу CDMA/CD?

88. Які переваги та недоліки методу доступу CDMA/CD?

89. Від чого залежить пропускна здатність мережі Ethernet?

90. Яким чином можна змінювати (покращувати) пропускну здатність Ethernet?

91. Що таке гібридна локальна телекомунікаційна мережа? Коли вона виникає та за яких умов?

92. Які відомі топології телекомунікаційних мереж?

93. Що таке стільниковий зв`язок?

94. Які переваги та недоліки стільникового зв`язку?

95. Яка принципова різниця між стільниковим та супутниковим зв`язком?

96. Який вид зв`язку слід рекомендувати для мобільних торанспортних засобів?

97. Які головні вимоги та умови економічної ефективності від впровадження технологій мобільного зв`язку на транспорті?

98. Що стримує та обмежує застосування телекомунікаційних технологій для рухомих транспортних засобів?

99. Визначити призначення телекомунікаційних мереж та основні принципи їх побудови.

100. Яка принципова різниця між методами комутації повідомлень та комутації пакетів даних?

101. Наведіть перелік переваг та недоліків мережі Ethernet.

102. Поясніть термін віртуальна мережа, що складена з фізичних мереж та каналів зв`язку.

103. Наведіть визначення понять: маршрут, маршрутизація, таблиця маршрутизації, план розподілу інформації на мережі зв`язку.

104. Які методи маршрутизації застосовують у системах телекомунікації?

105. Які способи комутації забезпечують більшу гнучкість у час перевантаження каналів?


Список ЛІТЕРАТУРи


Основна

1. Телекомунікаційні технології на транспорті. Навчальний посібник /

Г.Л. Баранов, П.Р. Левковець. – К.: НТУ, 2007. – 448 с.

2. Маковеева М. М., Шиканов Ю.С. Системы связи с подвижными объектами:

Учебное пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 2002. – 440 с.

3. Управління автомобільним транспортом. Навчальний посібник /

П.Р.Левковець, Д.В. Зеркалов, О.І. Мельниченко, О.Г. Казаченко. – К.: Арістей, 2006. – 415 с.

4. Закон України “Про телекомунікації” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004 – №12. – С. 155.

5. Системи телекомунікації: Підручник для ВНЗ/ М.І. Мазурков, В.І .Правда,

П. Ю. Баранов та ін. – Одеса: ТЕС. – 2005. – 288 с.

Додаткова

6. http://en. Wikipedia.org/wiki/Internet Radio

7. http//www.multi-intel.com

8. http://www.rojdl-schwarz.ru

9. Фролов А.В., Фролов Г.В. Глобальные сети компьютеров. – М:

Диалог МИФИ, 1996. – 235 с.

10. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Телекомунікаційні технології на транспорті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 100403. Кременчук, КДПУ, 2007.

Схожі:

Питання, що виносять на залік iconПитання, що виносять на залік та екзамен з дисципліни: „ Спеціальні транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби ” Питання, що виносять на екзамен у VI (заочна форма навчання VII) семестрі. Модуль 1
Які основні задачі вивчення курсу “Спеціальні транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби”?
Питання, що виносять на залік iconВимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань
Студенти, які під час семінарських занять одержали необхідну кількість балів (не менш 60), одержують залік. Якщо набрано менш 60...
Питання, що виносять на залік iconПерелік питань, винесених для самостійного вивчення
Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину...
Питання, що виносять на залік iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Питання, що виносять на залік iconПитання на залік з біогеографії
Характеристика зоогеографічних царств І їх областей (Палеогея, Нотогея, Арктогея, Неогея)
Питання, що виносять на залік iconПитання на залік з дисципліни «Дослідження ринку»
Технологія забезпечення репрезентативності інформації в маркетинговому дослідженні
Питання, що виносять на залік iconПитання на залік з кримнально-виконавчого права україни. Кримінально-виконавче право: його предмет І метод
Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Питання, що виносять на залік iconПитання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»
Що передбачають основні напрями державної політики в галузі безпеки дорожнього руху?
Питання, що виносять на залік iconПитання, що виносяться на залік з курсу “інформаційні системи І технології обліку І аудиту”
Задачі обліку, що розв`язуються на армб з обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансово-розрахункових операцій
Питання, що виносять на залік iconДиференційований залік для студентів 2 курсу стоматологічного факультету загальні питання
Гігієна як наука, її місце в роботі лікаря-стоматолога. Мета, задачі і методи досліджень. Закони гігієни. Розвиток гігієни в Україні....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи