Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Скачати 344.69 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір344.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030504 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2012


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства»


Укладач: старш. викл. Н. Є. Гришко

Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №___ від ____________2012 р.

Голова методичної ради________________ доц. В. В. Костін
ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи...................5

2 Варіанти контрольної роботи.................................................................................6

3 Завдання для виконання контрольних робіт.........................................................6

4 Питання до іспиту...................................................................................................19

Список літератури.....................................................................................................22

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…...….24

ВСТУП


Управління витратами є синтетичною галуззю знань, де використовується термінологія та методи інших дисциплін. „Управління витратами” як навчальна дисципліна спирається на економічну теорію, економіку підприємства, управлінський облік, економічний аналіз й інші галузі знань.

^ Метою дисципліни „Управління витратами” є формування у студентів умінь і практичних навичок для вирішення складних завдань управління витратами на підприємстві з урахуванням конкретної виробничої ситуації.

Завдання: привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів управління витратами на підприємстві; набути необхідних практичних знань у питаннях прогнозування та поточного планування витрат, визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції; висвітлити особливості застосування сучасних методів управління витратами.

У результаті вивчення дисципліни „Управління витратами” студент повинен знати: основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу витрат виробництва. Студент повинен уміти:

 • обґрунтувати вплив організації матеріального постачання на витрати;

 • розраховувати точку беззбитковості підприємства на основі аналізу „витрати – випуск – прибуток”; виявляти основні проблеми використання ресурсів підприємства та обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є підготовка і написання студентом контрольної роботи. Контрольна робота з дисципліни „Управління витратами” сприяє глибокому її засвоєнню, розвитку навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з монографічною та періодичною літературою; систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, користування науковою термінологією. Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо вибору варіанта, написання та оформлення контрольної роботи, а також питання для підготовки до заліку з дисципліни „Управління витратами”.
^

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМетою виконання контрольної роботи є набуття навичок роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів.

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, на другій подається її план та список використаної літератури.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у додатку А.

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (39600, Кременчук, б-р. Пушкіна, 3, КДУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

№ вар.

Дві останні цифри залікової книжки

№ 1

70

13

81

19

49

40

41

60

№ 2
53

69

79

96

97

12

00

№ 3

01
39

63

68

58

80

38

№ 4

78

84
08

07

17

09

29

№ 5

02

20

77
36

25

67

24

№ 6

73

83

54

91
98

16

95

№ 7

03

43

66

48

88
59

15

№ 8

82

92

28

94

11

35
10

№ 9

52

44

72

06

90

71

57
№ 10

04

64

85

45

50

99

23

31

№ 11
33

05

86

89

14

75

18

№ 12

74
65

55

34

27

51

76

№ 13

93

56
87

22

47

46

62

№ 14

42

32

21
61

26

30

37^

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Тема 1 Основні засади управління витратами на підприємстві

1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції.

2. Особливості витрат як елемента управління.

3. Основні завдання управління витратами на підприємстві.

4. Види собівартості продукції. Форми собівартості продукції.

5. Функції управління витратами.

6. Принципи управління витратами.


Задача

Розглядається питання щодо виробництва нового виду продукції. За попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці продукції наступні: прямі матеріальні витрати – 18,5 грош. од., прямі трудові - 4,25 грош. од., допоміжні матеріали – 1,1 грош. од., комерційні витрати – 2,8 грош. од., інші витрати – 1,95 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: амортизація – 36000 грош. од., витрати на рекламу - 45000 грош. од., інші – 11400 грош. од. Ціна реалізації за планом – 55,00 грош. од.

Завдання:

 1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації підприємства для:

а) досягнення критичної точки;

б) отримання прибутку у розмірі 70224 грош. од.

 1. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання прибутку у розмірі 139520 грош. од., за умов, що витрати на рекламу збільшаться на 40000 грош. од.

 2. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 10000 одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 131600 грош. од.


Література: [1, 4, С.398-410; 5, С. 133-139; 11, С.4-8; 13, С. 5-23]


Тема 2 Класифікація витрат на виробництво

1. Завдання та основні ознаки класифікації витрат.

2. Класифікація витрат на виробництво.

3. Залежність витрат від обсягів виробництва.

4. Лінійна залежність та релевантні рівні.

Задача

Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік становлять 6000 грош. од. Ціна реалізації одиниці продукції 16 грош. од., змінні витрати - 8 грош. од. на одиницю продукції. Попит на продукцію є досить високим, діапазон виробництва підприємства від 600 до 2500 од. Поточний обсяг реалізації становить 1500 од.

Визначити:

 1. Критичний обсяг діяльності.

 2. Кількість одиниць продукції для одержання чистого прибутку в розмірі 2500 грош. од.

 3. Розмір прибутку при зменшенні змінних витрат на 10% та постійних витрат на 500 грош. од. Поточний обсяг реалізації залишився без змін.

 4. Ціна, яку необхідно встановити для одержання прибутку в розмірі 9500грош. од. при поточному обсязі реалізації.

Література: [1, 4, С.15-18; 10, С.7-21; 13, С. 5-23]


Тема 3 Концепції та методи управління затратами

1. Концепція затратоутворювальних чинників.

2. Методи управління затратами.

3. Система „стандарт-кост”.

4. Система „директ-костинг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових витрат.

5. Загальна система управління витратами.

Задача

В період з 2009 р. по 2011 р. підприємство працювало з дев’ятьма постачальниками основної сировини та матеріалів, дані про річний обіг з якими за 2011 р. подано в таблиці 1. На основі даних таблиці 1 провести АВС – аналіз постачальників основної сировини та матеріалів, заповнити таблицю 2 та зробити висновки.

Таблиця 1

Дані про постачальників основної сировини та матеріалів

ПАТ „КрКЗ” (2011 рік)п/п

Постачальники

Обіг, тис. грн.

1

ВАТ „Новоліпецький меткомбінат”

45000

2

ВАТ „Дніпропетровський меткомбінат ім. Петровського”

18000

3

ВАТ „Одеський сталепрокатний завод”

720

4

ВАТ „Харківський фарбовий завод”

450

5

ЗАТ „Запорізький сталепрокатний завод””

180

6

Туреччина Kimya Sanayii ve Ticaret A.S.

10260

7

Компанія „Апекс” (дистриб’ютори)”

1856

8

ТОВ „Торговий Дім Запоріжсталь”

121000

9

ВАТ „Дніпропетровський лакофарбовий завод”

480

Таблиця 2

АВС – аналіз даних про постачальників основної сировини та матеріалів

ПАТ „КрКЗ”п/п

Постачальники

Обіг, тис. грн.

Частка у загальному обігу, %

Обіг кумулятивний %

Група

1

9Всього


Література: [1; 5, С. 15-29; 7, С. 25-29; 12, С. 17-25;13, С.30-47]


Тема 4 Контроллінг

1. Контроллінг. Стратегічний контроллінг. Оперативний контроллінг.

2. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток підприємства.

Задача

Базові дані (тис. грн.):

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 1000 ;

Змінні витрати-600;

Постійні витрати-300;

Прибуток від операційної діяльності-100.

 1. Чистий доход збільшується на 5 % за рахунок зростання натуральних обсягів реалізації. Розрахуйте приріст прибутку від операційної діяльності.

 2. Чистий доход зменшується на 20 % за рахунок відповідного зменшення натуральних обсягів реалізації. Чому буде дорівнювати прибуток підприємства?

 3. За яких умов при зменшенні обсягів реалізації підприємство отримає збиток?

Література: [5, С. 23-34; 8, С. 25-2]


Тема 5 Аналіз „витрати – випуск - прибуток”

1. Завдання аналізу „витрати – випуск - прибуток”.

2. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск - прибуток”. Маржинальний прибуток. „Ціна беззбитковості”.

3. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі сум покриття. Критерії правдивості моделі.

4. Розрахунок прибутку на основі суми покриття у короткостроковому періоді.

5. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією постійних витрат по рівням покриття, з диференціацією постійних витрат по статтям витрат.

Задача

Дані про витрати на виконання окремих замовлень ремонтно-механічного цеху наведено у таблиці. Розробити калькуляцію виробничої собівартості окремих замовлень структурних підрозділів (цеха № 1-4) ремонтно - механічного цеху.

Статті витрат

Замовлення структурних підрозділів

Разом

за

РМЦ

цех 1

цех 2

цех 3

цех 4

 1. Матеріали та зап.частини

 2. Електроенергія на технологічні потреби

 3. Амортизація

 4. Витрати на оплату праці працівників

 5. Витрати на соціальні відрахування

Разом прямі витрати:

20000

19748


6000


12800


5120


44427

20358


3000


42000


16800

25000

13165


4000


16000


6400


20000

16605


5000


9200


3680
Загальновиробничі витрати:

81223


Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 5-19; 11, С.49-56; 13, С.251-252]


Тема 6 Прогнозування та планування витрат

1. Основні завдання планування витрат.

2. Визначення обсягу витрат при поточному плануванні. Короткострокове та довгострокове планування.

3. Розрахунок витрат, що є допустимими.

4. Взаємозв’язок капітальних вкладень, поточних витрат та доходності підприємства.

5. Порядок розробки кошторису витрат.

6. Вплив інфляції на вибір та прийняття рішень.

Задача

За попередніми оцінками, змінні витрати на виробництво одиниці продукції наступні: прямі матеріальні витрати – 20 грош. од., прямі трудові – 5,12 грош. од., допоміжні матеріали – 1,6 грош. од., комерційні витрати – 2,1 грош. од., інші витрати – 1,97 грош. од. Постійні витрати за рік дорівнюють: амортизація – 38000 грош. од., інші – 15800 грош. од. Ціна реалізації за планом – 68,00 грош. од.

Завдання:

 1. На основі маржинального підходу розрахувати обсяг реалізації підприємства для:

а) досягнення критичної точки;

б) отримання прибутку у розмірі 72224 грош. од.

 1. На основі попередніх даних, розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання прибутку у розмірі 159520 грош. од., за умов, що амортизація збільшиться на 40000 грош. од.

 2. На основі попередньої інформації та прогнозного рівня реалізації у 10000 одиниць, розрахувати ціну реалізації для отримання прибутку у розмірі 131600 грош. од.

Література: [1; 8, С.39-45; 13, С.295-310]

Тема 7 Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції

1. Зв’язок параметрів та структури життєвого циклу продукту.

2. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту.

3. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження.*

4. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат: евристичні, математико-статистичні, системні, методи технічного нормування, розрахунково-аналітичні, калькулювання.

Задача

На базі даних, що нижче наведенні в таблиці, визначити:

 1. Виробничу собівартість продукції;

 2. структуру витрат підприємства та її динаміку. Вказати можливі причини відхилення витрат по окремих статтях;

 3. виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, прості та комплексні;

(ум. грош. од.)

Статті

1-й

квартал

2-й

квартал

1. Сировина та матеріали

1100

1520

2. Покупні комплектуючи, напівфабрикати

100

80

3. Паливо, енергія

528

608

4. Основна заробітна плата

316

401

5. Додаткова заробітна плата

56

60

6. Єдиний соціальний внесок

130

170

7. Витрати, які пов`язані із підготовкою та освоєнням виробництва продукції

7

9

8. Зношення спеціальних інструментів

12

12

9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

68

73

10. Загальновиробничі витрати

52

54

11. Загальногосподарські витрати

84

92

12. Втрати внаслідок технічного браку

9

15

13. Комерційні витрати

60

80

Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 18-29; 11, С.49-56; 13, С.251-252]


Тема 8 Витрати на якість продукції

1. Склад витрат на якість.

2. Співвідношення рівня витрат та необхідній якості продукції.

3. Основні характеристики якості продукції: показники призначення, техніко-економічні показники експлуатації, показники споживчих властивостей, надійність.

4. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на продукцію.

4. Витрати та конкурентоспроможність продукції.

Задача

У ході комплексної переробки сировини вироблено основна (П1) та попутна продукція (П2). Прямі витрати (окрім сировини) дорівнюють 25000 грн., на 1 грн. прямих витрат віднесено 0,085 грн. непрямих витрат. Визначити собівартість основної продукції.

Таблиця 1Показник

Обсяг, кг

Ціна, грн./кг

1

сировина:

А

Б


3000

2300


28

150

2

Продукт П1

Продукт П2

1560

200

500

120


Література: [1; 12, С. 181-229; 13, С.191-202]


Тема 9 Управління запасами та витрати підприємства

1. Види запасів на підприємстві.

2. Облік матеріально-виробничих запасів.

3. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати обігу.

4. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний результат його роботи.

Задача

Розрахуйте виробничу собівартість одиниці продукції (кожного виду) на основі даних таблиці:

Таблиця 1продукт

обсяг виробництва, од.

обсяг виробництва, грн.

частка продукту в загальному обсязі виробництва

умовний показник обсягу виробництва

Виробнича

собівартість, грн.

1 кг продукції

випуску

1 од. продукції

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

хліб

(1,0 кг)

14002

батон

(0,7 кг)

35003

рогалик

(0,1 кг)

35004

бублик

(0,05 кг)

5600Всього:1,05000
Література: [1; 5, С. 11-29; 7, С. 5-19; 11, С.49-56; 13, С.251-252]


Тема 10 Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості

1. Калькулювання собівартості, види калькуляцій, калькуляційна одиниця (об’єкт калькулювання).

2. Методи калькулювання собівартості продукції.

3. Способи (системи) віднесення витрат на продукт.

4. Способи калькулювання: прямий рахунок, сумування витрат, виключення витрат, розподілення витрат, нормативний.

5. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат.

Задача 1

На основі даних, наведених у таблиці, розподілити витрати на утримання та експлуатацію обладнання на постійну та змінну частини.

Період

Кількість виробленої продукції, од.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ум. грош. од.

Період

Кількість виробленої продукції, од.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ум. грош. од.

I

232

2792

VII

180

2619

II

225

2648

VIII

210

2371

III

241

2718

IX

230

2648

IV

221

2689

X

205

2556

V

163

2330

XI

234

2747

VI

205

2756

XII

220

2602

Задача 2

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 5. Ціновий операційний ліверидж дорівнює 8. Ціни знижуються на 5%. Натуральний обсяг реалізації збільшується на 7 %. Як змініться при заданій ситуації прибуток від реалізації?

Література: [15, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]


Тема 11 Формування та використання прибутку підприємства

1. Прибуток як фінансова категорія.

2. Управління використанням прибутку.

3. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку.

4. Основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку.

5. Розподіл і використання прибутку підприємства.

6. Схема розподілу чистого прибутку.

7. Формування дивідендної політики.

Задача 1

На основі нижче наведених даних розрахувати коефіцієнт реагування змінних витрат та дати оцінку характеру їх розвитку залежно від обсягу виробництва. Побудувати графік змінних витрат на весь обсяг виробництва та витрат на одиницю продукції.

Кількість вироблюваної продукції, од.

Постійні витрати, ум. грош. од.

Змінні витрати, грош. од.

I

II

III

100

1000

400

400

400

110

1000

440

418

517

121

1000

484

425

653

133

1000

532

439

825

146

1000

585

448

1080,4

Задача 2

Підприємство виготовляє і продає в середньому за рік 30 тис. виробів по ціні 70 грн. Змінні витрати на один виріб – 50 грн., річні постійні витрати – 3000 тис. грн. Скільки треба виготовляти (продавати) виробів, щоб за даних умов одержати 400 тис. грн. прибутку за рік ?

Література: [1; 5, С. 11-29; 11, С. 5-19; 13, С.49-56; 19, С.137-167]

Тема 12 Планування (бюджетування ) витрат

1. Мета та сучасні проблеми планування. Основні елементи планування: прогнозування, підготовка поточних програм, бюджетне планування.

2. Мета та концепції підготування системи кошторисів (бюджетів).

3. Види бюджетних систем. Поточні та оперативні бюджети. Нерозривний бюджет як засіб забезпечення нерозривності процесу планування.

4. Операційні бюджети за центрами відповідальності. Фінансові бюджети, склад та зміст прогнозних фінансових документів. Фіксовані та гнучки бюджети. Розробка головного бюджету. Контроль за виконанням бюджетів.

Задача 1

У звітному періоді собівартість товарної продукції становила 320 тис. грош. од., витрати на 1 грош. од. товарної продукції - 0,75 грош. од. В очікуваному періоді витрати на 1грош. од. продукції планується знизити на 0,1, обсяг виробництва збільшити на 10%. Визначити загальну суму собівартості товарної продукції в очікуваному періоді.

Задача 2

Натуральний операційний ліверидж дорівнює 3. Ціновий операційний ліверидж дорівнює 6. Ціни знижуються на 11%. Натуральний обсяг реалізації збільшується на 14 %. Як змініться при заданій ситуації прибуток від реалізації?

Література: [15, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]


Тема 13 Аналіз витрат при прийнятті короткострокових управлінських рішень

1. Точка беззбитковості. Припущення, що використовуються в аналізі поведінки витрат, прибутку та обсягу реалізації.

2. Інформація про витрати для прийняття рішень про обсяг виробництва, його структуру.

3. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття рішень.


Задача 1

Визначити залежність маржинального прибутку від структури витрат підприємства (варіанти А та В)

Показники

Моделювання структури витрат

варіант А

варіант В

 1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

 2. Змінні витрати: виробнича собівартість реалізованої продукції

 3. Постійні витрати

1000

500

300

1000

600

200

Задача 2

Базові дані (тис. грн.):

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 1000 ;

Змінні витрати-600;

Постійні витрати-300;

Прибуток від операційної діяльності-100.

Чистий доход збільшується на 5 % за рахунок зростання цін. Розрахуйте приріст прибутку від операційної діяльності.

Література: [4, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.49-56; 13, С.89-102]


Тема 14 Нормативний облік та система „стандарт-кост”


1. Поняття нормативних витрат, принципи, організація та порядок їх розрахунку. Види норм.

2. Використання нормативних витрат у калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг).

3. Система „стандарт-кост”, особливості обліку витрат і калькулювання продукції, переваги застосування.

4. Порівняльна характеристика нормативного методу та системи „стандарт-кост”.

Задача

На основі наведеної картки позамовного обліку витрат на виготовлення двигуна ОМД – 18 Н розрахувати виробничу собівартість замовлення, якщо відрахування на соціальні заходи 37,5 %, витрати по утриманню і експлуатації обладнання – 35 %, загальновиробничі витрати 30 % до основної заробітної плати виробничих робітників.

За даними актів про брак за січень, лютий, березень брак складає 26,12, 60 грн. Відповідно. Заповнити картку обліку витрат.

Картка обліку витрат, грн.

Найменування продукції –

Двигун ОМД – 18 Н

Планова собівартість

місяць

матеріали і куповані напівфабрикати

основна

заробітна плата

відрахування на соц. заходи

витрати на утримання та експлуатацію обладнання

загальновиробничі витрати

втрати від браку

Всього виробнича собівартість

січень

лютий

березень

123

400

680

140

180

200
усього:Література: [6, С. 21-36; 7, С. 75-89; 11, С.41-53; 15, С.9-12]

^ 4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції.

 2. Функції управління витратами.

 3. Загальна схема та взаємозв’язок управління витратами на підприємстві.

 4. Принципи управління витратами.

 5. Завдання та основні ознаки класифікації витрат.

 6. Основні ознаки класифікації витрат.

 7. Класифікація витрат на виробництво.

 8. Залежність витрат від обсягів виробництва.

 9. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск - прибуток”. Маржинальний прибуток.

 10. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі сум покриття.

 11. Графіки беззбитковості: на основі змінних витрат, з диференціацією постійних витрат за рівнями покриття, з диференціацією постійних витрат за статтями витрат.

 12. Альтернативні витрати, релевантність та прийняття управлінських рішень.

 13. Основні завдання планування витрат.

 14. Попередня оцінка витрат. Інтервал допустимих витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 15. Поточні кошториси витрат на виробництво, витрат на утримання функціональних відділів та служб. Комплексні та цільові кошториси.

 16. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту. Поетапний (постадійний) склад витрат.

 17. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат.

 18. Склад витрат на якість. Класифікація витрат на якість.

 19. Співвідношення рівня витрат та необхідної якості продукції.

 20. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на продукцію.

 21. Види запасів на підприємстві.

 22. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати обігу.

 23. Вплив управління запасами на витрати підприємства та економічний результат його роботи.

 24. Калькулювання собівартості. Види калькуляцій Методи калькулювання собівартості продукції.

 25. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Склад робіт за аналізом витрат на підприємстві.

 26. Аналіз витрат на гривню товарної продукції.

 27. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

 28. Аналіз прямих матеріальних витрат.

 29. Аналіз прямих трудових витрат.

 30. Аналіз непрямих витрат. Облік зміни обсягу виробництва при аналізі кошторисів непрямих витрат.

 31. Способи (системи) віднесення витрат на продукт.

 32. Способи віднесення на собівартість продукції непрямих витрат.

 33. Методика поетапного розподілення витрат пропорційно маржинальному прибутку.

 34. Особливості калькулювання при комплексній переробці сировини.

 35. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат, центрами відповідальності.

 36. Групування центрів витрат. Класифікація центрів відповідальності. Бюджетування витрат.

 37. Об’єкти обліку витрат. Первинні (елементні ) об’єкти обліку витрат.

 38. Стимулювання зниження витрат у виробництві. Основні фактори та напрями зниження витрат на підприємстві.

 39. Системи обліку витрат. Ефективність облікових та контрольних систем.

 40. Основні напрями використання інформації про витрати на підприємстві.

 41. Зміст та можливості системи „стандарт-кост”.

 42. Система „директ-костінг”. Зіставлення розрахунку повних та часткових витрат.

 43. Контроллінг. Суми покриття. Розрахунок сум покриття та внеску виробів у прибуток підприємства. Стратегічний контроллінг. Оперативний контроллінг.

 44. Загальна система управління витратами.

 45. Основні принципи розрахунку витрат обігу.

 46. Мета та сучасні проблеми планування.

 47. Основні елементи планування :прогнозування, підготовка поточних програм, бюджетне планування.

 48. Мета та концепції підготування системи кошторисів (бюджетів).

 49. Бюджетування як розподілена система узгодженого управління діяльності центрів відповідальності. Функції бюджету.

 50. Види бюджетних систем. Контроль за виконанням бюджетів

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг.) Наказ Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 №47// Налоги и бухгалтерский учет.-2001.-№7 (61).

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, із змінами і доповненнями// Система комплексного інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:Еліт". – ІАЦ "ЛІГА", 2007.

 3. Грещак М. Г. Управління витратами: навч. посіб. / [М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Ю. М. Лозовик]; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

 4. Економіка підприємства: Підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.С.Федорін, Г.О.Швиданенко]; за заг. ред. С. Ф. Покропивного .- Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. – 123 с.

 5. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства. Монографія/ Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.

 6. Турило A. M., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб./ A. M. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.

 7. Управление затратами на предприятии: Учебник/ В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П.Кустарёв и др./ Под общ. ред. Г.А.Краюхина. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. - 277 с.

 8. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник/ Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002.- 656 с.

 9. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання. Ч. І: Монографія. - Харків: ВД «Інжек», 2006. - 368 с.

Додаткова

 1. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131с.

 2. Данилюк О.М., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. - Івано-Франківськ: Мікс., 2002. - 248 с.

 3. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М. Л. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

 4. Котляров С. А. Управление затратами.- СПб: Питер, 2002. – 101 с.

 5. Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга. – Мн.: РЕГИСТР, 2007. – 160 с.

 6. Череп А.В. Аналіз виконання планових завдань по зниженню собівартості продукції / А.В. Череп // Держава і регіони. – 2005. – №1. – С. 318-320.

 7. Череп А.В. Аналіз обсягів реалізації продукції, що впливають на собівартість // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / А.В.Череп. – Дн-ськ, 2005. – Вип. 198, Т.2. – С. 368-372.

 8. Череп А.В. Аналіз собівартості продукції як необхідна передумова ефективного господарювання підприємств // Наукові записки: зб. наук. праць / А.В. Череп. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 17. – С. 238-241.

 9. Череп А.В. Вплив бюджетного планування на собівартість продукції / А.В. Череп // Держава та регіони. – 2003. – №4. – С. 223-225.

 10. Шульга В.М. Механізм стратегічного управління витратами як засіб досягнення конкурентних переваг/ В.М. Шульга // Економічні науки: Збірник наукових праць. – Ч.4. –Випуск 1(3). – Луцьк. – 2006. – С. 108-115.

 11. Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учёт, анализ: Методические рекомендации. – К.: ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования «Консульт», 2002. – 234 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ“

варіант №

_____________________________

_____________________________


Факультет – економіки і управління

Кафедра – „Економіки“

Спеціальність_________________

Група _______________________

Студент (ка)__________________

_____________________________

№ зал. кн.____________________

Керівник_____________________

_____________________________


Кременчук _____

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства»


Укладач старш. викл. Н. Є. Гришко

Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи