Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління icon

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Скачати 284.96 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Дата26.09.2012
Розмір284.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

6.030504 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки і управління денної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства»


Укладач: старш. викл. Н. Є.Гришко


Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №___ від ____________2012 р.

Голова методичної ради________________ доц. В.В. Костін


ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………………………

4

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ………………………………………………………….

5

2. МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ…………………………………………………..

5

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ………………………………………………………………

6

3.1 Інформаційна база практики…………………………………………………...

6

3.2 Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства…………………………………………………………………….…


6

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ……………………………………………………..

8

5 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) ПРАКТИКИ…………………..

8

6 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ……………………………………...

10

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..

23

ВСТУП


Метою навчальної (ознайомчої) практики для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства» є закріплення та поглиблення теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін, розвиток професійних якостей майбутнього фахівця, що дозволить студентам в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

- пройти загальний інструктаж та одержати всю необхідну документацію (звіти, методичні вказівки);

- одержати від керівника практики консультації щодо оформлення таблиць,

- користування всіма необхідними документами;

- регулярно відвідувати навчальну практику в аудиторіях;

- виконувати всі завдання, передбачені навчальною практикою, у повному обсязі;

- вчасно оформити, здати та захистити звіт з практики;

- дотримуватись вимог техніки безпеки.

Тривалість навчальної (ознайомчої) практики навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр“ з напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» складає 1 тиждень, або 30 год (1 тиждень – 5 днів, 1 день по 6 годин).

Метою даних методичних вказівок є методична допомога студенту у закріплені на практиці теоретичних та практичних знань та рекомендації щодо підготовки звіту про проходження практики.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Навчальна (ознайомча) практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять навчальну (ознайомчу) практику на випускової кафедрі.

Під час практики студенти вивчають матеріал згідно з наведеними нижче питаннями. У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для підготовки звіту. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра економіки згідно з “Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів України”.

^ 2. МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Метою проходження навчальної (ознайомчої) практики є вивчення та опрацювання інформаційної бази економіко – виробничого напряму діяльності підприємства в рамках підготовки студентів рівня “Бакалавр з економіки підприємства”, практичне опрацювання питань, що розглядалися під час лекцій та самостійної роботи студентів.

Задачі практики:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією;

 • вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

 • ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

 • засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • застосування основ фінансового аналізу при визначенні фінансового стану підприємства.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


  1. Інформаційна база практики


Під час навчальної (ознайомчої) практики студент повинен вивчити інформацію:

- установчі документи;

 • план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

 • звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про роботу;

 • звіт про виконання плану собівартості продукції.


^ 3.2 Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

 • загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

 • характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період;

 • рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів;

 • ринки збуту (відділ збуту);

 • характеристика основних фондів підприємства;

 • структура кадрів підприємства;

 • динаміка техніко-економічних показників;

 • собівартість продукції;

 • методика та практика економічного аналізу на підприємстві.
^
Результати збору інформації потрібно надати у вигляді табл.1

Таблиця 1.1

Результати збору інформації на підприємстві


Показники

Минулий період

Поточний період

Відхилення

абс.,+/-

відн.,%
^

Обсяг товарної продукції

Обсяг реалізованої продукції


Загальна кількість працюючих
^

Фонд заробітної плати персоналу робітників

^

Середня заробітна плата працюючого робітника

^

Вартість основних фондів

Собівартість продукції

^

Продуктивність праці працюючого

Продуктивність праці робітників

^

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

^

Обсяг обігових коштів

Валюта балансу

^

Прибуток (збиток)

Рівень рентабельності виробництва

^

Рівень рентабельності продукції
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Навчальна (ознайомча) практика має тривалість 7 днів. Етапи практики наведені нижче:

 • індивідуальний збір інформації, виконання завдань – 5 днів;

 • оформлення звіту з практики – 1 день;

 • захист звіту про проходження навчальної (ознайомчої) практики – 1 день.

Виконання календарного графіку фіксують у щоденнику практики.

^ 5 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) ПРАКТИКИ


Звіт про проходження навчальної (ознайомчої) практики повинен мати обсяг 20-25 сторінок формату А4. Зміст звіту:

Вступ

         1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

  1. 1.1 Загальна характеристика підприємницької структури.

  2. 1.2 Характеристика продукції та обсягів її випуску.

  3. 1.3 Характеристика ринків збуту.

     1. 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  4. 2.1 Характеристика основних фондів підприємства

  5. 2.2 Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства.

  6. 2.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

  7. 2.4. Аналіз собівартості продукції

  8. 2.5 Аналіз фінансових результатів та результативності діяльності підприємства

  9. 2.6 Характеристика фінансового стану підприємства.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Перша частина звіту має носити теоретично – описовий характер, тобто розкривати сутність понять згідно наведеного плану. Наприклад:

 • що включають у поняття “ринок збуту”, як розраховується його ємність, які існують канали збуту і які канали та за якими параметрами вибрані підприємством;

 • в чому сутність кадрової політики, які існують форми та методи оплати праці та, враховуючі це, які форми і методи застосовуються підприємством;

 • характеризуючи фінансовий стан підприємства, необхідно теоретично визначити, якими показниками він характеризується та розрахувати ці показники для даного підприємства.

При написанні звіту студент має використовувати інформацію, яка є необхідною незалежно від того , чи є вона наявною в таблиці 1. За необхідності ця додаткова інформація та результати аналізу оформлюють в вигляді додаткових таблиць.

^ 6 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ


Звіт з практики може бути надрукований на принтері з використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал - полуторний.

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не менш ніж 30 мм. При виконанні роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення по всій роботі.

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування слугують заголовками структурних елементів.
ВСТУП 5


Тільки заробітна плата відображає в певному розумні різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які


Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки.

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ.Приблизно 20 мм

Не менш ніж 20 мм

Не менш ніж 30 мм

Не менш ніж 10 мм8
РОЗДІЛ 1

^ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення
Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про

Абзацний відступ – 1,25 смг
Приблизно 20 мм
ромадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до поліпшення виробничих результатів.^ 1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила
Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття проНеправильно


Правильно

^ 1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила


Не менш ніж 20 мм


Сторінки варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.

Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Номер розділу

Номер сторінки
8


РОЗДІЛ 1

^ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


1
Номер підрозділу
.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконаленняЗаробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про


ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок (але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.


не більш ніж 20 мм17,3

10

20

30

40

21,8

18,6

31,7Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1.тис.грн.


2007

2008

2009

2010

роки

^

Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 2007 р. по 2010 р.

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що підприємство доволі вдало використовувало свої ресурси протягомне більш ніж 20 мм


абзацний відступ


перший рисунок третього розділу
Динаміка витрат та випуску продукції подана на рис. 3.2 [14].


не більш ніж 20 мм


тис. грн.

посилання на джерело

40

30

20

10

39,9

26,7

18,3

23,4

21,6

15,5

35,4

18,1


2007

2008

2009

2010

роки
Д
не більш ніж 10 мм
инаміка випуску продукції

Динаміка витрат


^

Рис.3.2 Динаміка витрат та випуску продукції за період з 2007 р. по 2010 р.

не більш ніж 20 мм
Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що в галузі доволі вдало використовувались ресурси протягом тривалого

роз’яснювальні дані

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації, з другого.


ТАБЛИЦІ

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, “Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”).

“Шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують.

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.


Не більш ніж 20 ммТаблиця 3.1

С
Не більш ніж 10 мм
труктура та динаміка елементів витрат у ПАТ «Дніпро»
Елементи витрат на виробництво

2009 р.

2010 р.

Зміна частки,

%

Абсолютне значення,

тис.грн

Частка,

%

Абсолютне значення,

тис.грн

Частка,

%

1

2

3

4

5

6

1. Матеріальні витрати

70291

67,7

217495

61,64

-6.06

2. Витрати на оплату праці

27280

26,3

87602

24,8

-1,5

3. Відрахування на соціальні заходи

1300

1,25

2230

0,64

+1,93Не менш ніж 20 ммНе більш ніж 20 мм

32
^

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

5

6

4. Амортизація

894

0,86

9851

2,79

+6,2

5. Інші витрати

4066

3,92

35704

10,13
Разом витрат

103831

100,0

352882

100,0З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої


Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.

Основні показники діяльності підприємства наведені в табл. 1.2.


Таблиця 1.2

Основні показники діяльності ПАТ «Дніпро»


Показники

Одиниця виміру

2009 р.

2010 р.

1

2

3

4

1. Випуск продукції

тис. грн

67,7

71,3

2. Чисельність персоналу

осіб

63

65

3. Рентабельність

%

1,3

2,5


Як видно з табл. 1.2, товариство намагається стабілізувати свою діяльність доволі вдало.


У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.

Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу літеру українського або російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, — з абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу.
Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

а) витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

б) виплати за невідроблений на підприємстві час;

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

5) інші витрати.

абзацний відступ

Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

виплати за невідроблений на підприємстві час;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

5) інші витрати.

ПРИМІТКИ


За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка одна, її не нумерують.

Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в тому самому рядку розміщують текст примітки.Б А Л А Н С 23 051


Примітка. Статті балансу “Первісна вартість” та “Знос основних засобів” до валюти балансу не входять.абзацний відступБ А Л А Н С 23 051


Примітки:

1. Статті балансу “Первісна вартість” та “Знос основних засобів” до валюти балансу не входять.

2. Стаття балансу “Чиста реалізаційна вартість” розраховується як різниця між первинною вартістю дебіторської заборгованності за товари, роботи, послуги та резервом сумнівних боргів.


^ ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ

У роботі формули та рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою.

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок ( приблизно в межах 10 мм).
підрозділам і категоріям працівників.


ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (3.6)
д
приблизно 10 мм
е ΔФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати праці на підприємстві;

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці;

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.


Згідно статистичних даних, у ПАТ «Дніпро» на початок

Dxx = ² - , (1.1)

Dn = ² - , (1.2)

Dxy = - . (1.3)


ПОСИЛАННЯ


У тексті роботи допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку джерел.

У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.
На думку деяких економістів зростання цін можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів, підвищення цін монополіями, переважанні попиту над пропозицією, через зміни кон’юнктури ринку і при циклічних коливаннях виробництва [12, с. 154].

Чприйн.

Кпр = (3.1) [17, с. 14]

СОЧ
Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати:

"...у розділі 2...";

"... дивися підрозділ 2.4...";

"...відповідно до підрозділу 2.3...";

"...на рис. 1.5..." ;

"...у табл. 3.2..." ;

“...згідно табл. 3.2...” або “...виходячи з табл. 3.2...” ;

"...(див. табл. 3.2) ..." ;

"...за формулою (3.5)..." ;

"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ;

"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).”

Виходячи з табл. 3.2, можна зробити висновок, що

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).


Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за допомогою ПЕВМ (додаток Б).
ДОДАТКИ


Додатки варто оформляти як продовження роботи на її останніх сторінках.

Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повиннен мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написане слово „Додаток” і велика буква, що позначає додаток.

Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського або російського алфавітів. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”.

Курсова робота має бути у твердій обкладинці.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Господарський Кодекс України №21-22, ст.144 із змінами та доповненнями згідно № 2592-VI ( 2592-17) від 07.10.2010// rada.gov.ua

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ І.М. Бойчик. – К.: Атака, 2002.- 497 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів/ Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, О.В. Олійник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 416 с.

4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

5. Денисенко О. О. Економіка промислового підприємства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ О. О. Денисенко. - Донецьк: Новый мир, 2003. — 357с.

6. Економіка підприємства: Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.С.Федорін, Г.О. Швиданенко/ За заг. ред. С. Ф. Покропивного .- Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. – 123 с.

7. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М. Л. Горбаток / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

8. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.

9. Мацибора В. І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2008. - 312 с.

10. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.


Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки і управління денної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства»


Укладач ст. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів
Загальні вказівки
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 050106...
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи