Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів денної форми навчання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів денної форми навчання
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030504 - „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ”


Кременчук 2012


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.030504 – „Економіка підприємства”


Укладач: к.е.н., доц. кафедри економіки. Л. А. Квятковська

Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________2012 р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін


ЗМІСТ


Вступ 5

1 Перелік практичних занять 7

Практичне заняття № 1. Теорії та моделі підприємств. 7

Практичне заняття № 2. Основи підприємництва. 8

Практичне заняття № 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 10

Практичне заняття № 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 11

Практичне заняття №5. Структура та управління підприємством. 13

Практичне заняття №6. Ринок і продукція. 14

Практичне заняття № 7. Прогнозування та планування діяльності підприємства. 16

Практичне заняття № 8. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. 18

Практичне заняття № 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 20

Практичне заняття № 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 23

Практичне заняття № 11. Інтелектуальний капітал. 25

Практичне заняття № 12. Захист прав використання нематеріальних активів. 28

Практичне заняття № 13. Основний капітал. 30

Практичне заняття № 14. Оборотний капітал. 34

Практичне заняття № 15. Інвестиції. 38

Практичне заняття № 16. Інноваційна діяльність. 40

Практичне заняття № 17. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства. 42

Практичне заняття № 18. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика. 47

Практичне заняття № 19. Організація операційної діяльності. 50

Практичне заняття № 20. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції. 53

Практичне заняття № 21. Витрати підприємства. 55

Практичне заняття № 22. Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання. 59

Практичне заняття № 23. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. 63

Практичне заняття № 24. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. 65

Практичне заняття № 25. Оцінка конкурентоспроможності

підприємств. 68

Практичне заняття № 26. Сучасні моделі розвитку підприємств. 70

Практичне заняття № 27. Економічна безпека підприємства. 72

2 Тести з навчальної дисципліни 76

3 Питання до іспиту 86

Список літератури 89


ВСТУП


Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в українській економіці та суспільстві загалом, потребують усвідомлення широким колом фахівців різних напрямів теоретичних основ функціонування сучасного підприємства та особливостей його практичної діяльності у сучасних умовах господарювання. Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього.

Курс “Економіка підприємства” як базова загальноекономічна дисципліна охоплює всі ключові розділи прикладної економіки, організацій та забезпечення ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоретичних і практичних знань з широкого кола питань функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання. Ця навчальна дисципліна покликана ознайомити майбутніх фахівців з усім комплексом питань господарської діяльності підприємства у сучасній економіці України, сформувати уявлення про місце та значення підприємств в економічному розвитку.

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання практичних занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися для вирішення задач на практичних заняттях.

Для досягнення вказаної мети студенти мають виконати наступні завдання вивчення курсу:

 • визначити основні питання функціонування підприємства як суб’єкта господарювання;

 • здійснювати оцінку діяльності підприємства на основі вивчених показників його виробничо-господарської діяльності;

 • виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства

 • орієнтуватись у процесах організації виробництва та його оновлення;

 • набути навиків розрахунково-аналітичної роботи у ході обґрунтування прогнозних та планових показників діяльності підприємства;

 • формувати стратегію та обирати відповідну тактику її реалізації у конкретних умовах діяльності.

Система джерел курсу „Економіка підприємства” є досить значною за обсягом та розгалуженою. До них, зокрема, відносяться:

 1. Конституція України як основний закон.

 2. Законодавчі акти України.

 3. Постанови Верховної Ради України.

 4. Укази та розпорядження Президента України.

 5. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 6. Матеріали з періодичних видань.

 7. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

8. Підручники.

9. Навчальні посібники.

1 Перелік практичних занять


Практичне заняття № 1

^ Тема. Теорії та моделі підприємств.

Мета: вивчення базових положень теорії та моделей підприємств.


Короткі теоретичні відомості

Моделі в теорії організації належать до категорії змістовно-концептуальних. З одного боку, вони описують типічні характеристики, властиві «чистим» підприємствам. З іншого боку, опис підприємства базується на визначеній концепції чи точки зору. Зазначимо, що модельний опис підприємств не є класифікаційним підходом, оскільки різні типи підприємств можуть базуватися на одній моделі і навпаки, організації, одного типу, можуть будуватися за різними моделями.


Завдання до теми

1. Соціально-економічна характеристика підприємництва.

2. Еволюція наукових теорій економіки підприємства та їх загальна характеристика.


Контрольні запитання

1. Назвіть основні «точки дотику» теорії організації та соціології, психології, загального менеджменту.

2. Поясніть, яким чином різні дисципліни розглядають загальні управлінські категорії і поняття.

3. Які ідеї Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма можна назвати засновницькими для формування організаційної науки?

4. Чому Макса Вебера часто називають батьком сучасної теорії організації?

7. Який внесок зробив О. Богданов у формування та розвиток організаційної теорії?

8. Визначте основні лінії звязку між управлінськими концепціями Ф. Тейлора, А. Файоля і Ч. Барнарда та організаційною теорією.


Література: [6 с.23-36, 9 с 41-54. 15 с.11-28].


Практичне заняття № 2

Тема. Основи підприємництва.

Мета: набуття навичок обгрунтування вибору партнера при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємством.


^ Короткі теоретичні відомості

Підприємництво (Еnterprise) – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності. Створення суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю.

Підприємництво має за мету, з одного боку, отримання прибутку для господарюючого суб’єкта, а з іншого – формування доходів власників, найманих осіб і держави за рахунок ефективного використання виробничих ресурсів. Ініціативне, самостійне і творче поєднання виробничих ресурсів у новому товарі складає зміст підприємницької діяльності.

Підприємництву притаманна господарська діяльність – будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах у випадку, коли безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів:

- вільний вибір видів діяльності;

- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;

- самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, встановлення цін відповідно до законодавства;

- вільне наймання працівників;

- залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

- самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.


Завдання до теми

1. Поняття виробничого підприємства. Концепції підприємства.*

2. Функції, мета підприємства та його служб.


Контрольні запитання

1.Яке місце в економічній системі сучасного суспільства займає підприємство?

2. Поясніть сутність інституціональної теорії підприємництва.

3. Які теоретичні засади еволюційної теорії дослідження підприємства?

4. Назвіть основні функції підприємства і розкрийте їх сутність.

5. Що розуміють під підприємницькою діяльністю. У яких формах вона може здійснюватися?

6. Якими професійними здібностями має володіти підприємець?

7.Охарактеризуйте основні функціональні підрозділи великого підприємства. Які особливості структури служб?

Література: [5 с.36-59, 8 с.5-34].


Практичне заняття № 3

Тема. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

Мета: вивчення основних положень створення та функціонування підприємств різних організаційно-правових форм.


^ Короткі теоретичні відомості

Відповідно до Господарського кодексу України у нашій країні можуть діяти підприємства таких видів:

• приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

• підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

• комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

• державне підприємство, що діє на основі державної власності;

• підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством. У залежності від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.


Завдання до теми

1. Зовнішнє середовище господарювання підприємства.

2. Структура та управління підприємством.*

3. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств

Контрольні запитання

1. Які види підприємств існують в Україні?

2. Які характерні риси державного підприємства?

3. Охарактеризуйте кожний вид підприємств та наведіть приклади відомих вам підприємств різних форм власності.

4. Розкрийте зміст установчих документів підприємства.

5. Які норми повинен визначити статут підприємства?

6. Чи обов'язкова перереєстрація юридичної особи, якщо змінюється склад її засновників?

7. Чи піддягають державній реєстрації філії, представництва, дочірні підприємства?

8. Які підстави скасування державної реєстрації підприємця? Чи має право орган державної реєстрації скасувати здійснену ним раніше державну реєстрацію підприємця?


Література: [2 c.36-52, 3 с.17-38, 6 с.31-59].


Практичне заняття № 4

Тема. Зовнішнє середовище господарювання підприємства.

Мета: Узагальнення теоретичних та практичних положень функціонування підприємства під впливом факторів зовнішнього середовища.


^ Короткі теоретичні відомості

Зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних умов і чинників, що діють у глобальному оточенні. Зовнішнє середовище будь-якого підприємства можна визначити як сукупність двох сфер: макросередовища та мікросередовища.

Макросередовище складається з елементів, які не знаходяться у зв'язку з підприємством постійно, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу. Це середовище непрямих контактів підприємства. До його елементів належать:

— економічне середовище; політичне середовище;

— соціальне середовище;

— природне середовище;

— технологічне середовище;

— екологічне середовище та ін.

Мікросередовище — це середовище, елементи якого прямо і постійно впливають на діяльність підприємства. До елементів мікросередовища відносяться:

— постачальники;

— посередники;

— споживачі;

— конкуренти;

— робоча сила;

— державні органи.

Розглянуті фактори відносно того чи іншого підприємства відіграють неоднакову роль і можуть, залежно від обставин впливати на його діяльність позитивно, негативно або залишитися нейтральними. Комбінаційний склад факторів, їх варіації, пріоритети і вагомість залежать від цілей підприємства, видів його діяльності, організаційно-виробничої структури, складності виробничо-господарських та комерційних зв'язків, а також від конкретних ситуацій, у яких може опинитися підприємство.


Завдання до теми

1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

2. Макросередовище функціонування та його основні чинники.


Контрольні запитання

1. Розкрити поняття "зовнішнє середовище".

2. Сутність макро- та мікросередовища.

3. Перелічіть елементи мікросередовища.

4. Охарактеризуйте фактори макросередовища.

5. Розкрити поняття "ринок" у широкому та вузькому розумінні.

6. Яке функціональне призначення ринку?

7. Охарактеризуйте структуру ринку та його види.

8. Сутність поняття "інфраструктура ринку" та її основні елементи.

9. Назвіть основні принципи поведінки суб'єктів господарювання на ринку.


Література: [4 c.48-76, 7 с.64-88, 8 с.25-48, 10 с.55-84].


Практичне заняття №5

Тема. Структура та управління підприємством.

Мета: набуття знань з метою обґрунтування оптимальної структури управління підприємством.


^ Короткі теоретичні відомості

Кожній організаційній будові господарства відповідає певна структура управління, яка визначається системою взаємопідлеглості та характером відносин між управлінськими працівниками різних рівнів управління.

Під структурою управління розуміють сукупність ланок і окремих працівників апарату управління, що виконують різноманітні функції управління, їх взаємозв’язок та взаємодія, що ґрунтуються на виробничій та організаційній структурі підприємства.

У сучасному сільськогосподарському виробництві існують різні системи взаємовідносин між управлінськими працівниками, до яких насамперед слід віднести лінійну, лінійно-штабну, лінійно-функціональну, матричну, продуктову (дивізіональну). Різні типи систем взаємовідносин між управлінськими працівниками схематично відображають відповідні структури управління.

Завдання до теми

1. Поняття і сутність системи управління підприємством.

2. Функції управління підприємством.

3. Методи управління діяльністю підприємства.

4. Організаційні структури управління підприємством.

5. Корпоративне управління.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття "управління підприємством".

2. Які основні принципи управління?

3. Охарактеризуйте елементи системи управління.

4. Перелічіть основні функції управління.

5. Які Ви знаєте методи управління підприємством?

6. Які з методів управління є найважливішими для діяльності підприємства?

7. Опишіть основні організаційні структури управління підприємством.

8. Які переваги і недоліки мають різні організаційні структури?

9. Дайте визначення корпоративного управління.


Література:[ 5 с.84-112, 6 с.131-142, 9 с. 48-59].


Практичне заняття №6

Тема. Ринок і продукція.

Мета: вивчення видів ринку та їх значення при реалізації товарної стратегії підприємства.


^ Короткі теоретичні відомості

Під товарним виробництвом розуміється таке виробництво, за якого продукти виробляються для продажу, а зв’язок виробників і споживачів здійснюється за допомогою ринку. Умовою, необхідною для виникнення товарного виробництва, є суспільний розподіл праці. Етапи розвитку товарного виробництва пов’язані з розвитком обміну, ринку. Виділяють такі типи ринку: нерозвинутий, вільний, регульований, деформований. Кожному типу ринку відповідає особлива модель товарного виробництва:

- товарне виробництво нерозвинутого ринку;

- товарне виробництво вільного ринку;

- товарне виробництво регульованого ринку;

- товарне виробництво деформованого ринку.

Ринок – це саморегульована, заснована на економічній свободі систе-ма відносин між продавцем і покупцем з приводу обміну, купівлі-продажу товарів (послуг). Основними елементами ринкового механізму є ціна, попит і пропозиція. Співвідношення попиту і пропозиції визначає ціну товару на ринку. Закон попиту відображає залежність між відносною ціною на товар і величиною попиту на нього: зростання попиту впливає на зниження ціни, а його скорочення сприяє зростанню цін на ринку.

Складовою частиною ринкової економіки є конкуренція – основний механізм формування господарських пропорцій, спрямований на створення найсприятливіших умов збуту продукції і максимальне задоволення потреб.


Завдання до теми

1. Конкурентоспроможність товару та її показники.

2. Товарна і цінова політика підприємства.


Контрольні запитання

1. Що загального і які відмінності між товарним виробництвом і ринком?

2. Що таке конкуренція і які основні типи конкуренції існують?

3. Дайте класифікацію ринків: а) за характером об’єкту товарообміну; б) за відношенням до суб’єкта ринкових відносин; в) за географічною ознакою; г) за характером продажу; ґ) за галузвою ознакою.

4. Що включає інфраструктура ринку?


Література:[ 3 c.80-94, 5 с.52-76, 10 с.38-52].


Практичне заняття № 7

Тема. Прогнозування та планування діяльності підприємства.

Мета: набуття навичок щодо обґрунтування планового рішення при здійсненні діяльності підприємства.


^ Короткі теоретичні відомості

Планування – це розроблення і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу. Планування є центральною ланкою господарського механізму управління та регулювання виробництва. Необхідно розрізняти перспективне планування, прогнозування, стратегічне планування, тактичне планування та бізнес-планування, які взаємопов’язані, утворюють єдину систему і виконують різні функції та можуть застосовуватися самостійно. Перспективне планування засноване на прогнозуванні. Прогнозування є базисом, фундаментом перспективного планування та, на відміну від нього, засноване на економіко-математичному, науково-обґрунтованому аналізі перспектив розвитку підприємства в майбутньому.

Стратегічне планування ставить перспективні цілі, виробляє засоби їх досягнення, визначає основні напрями розвитку підприємства (організації), що особливо важливо, формує місію підприємства, спрямовану на реалізацію його загальної мети. Місія деталізує статус підприємства (організації) та забезпечує напрями, орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних рівнях розвитку. Тактичне планування, на відміну від перспективного і стратегічного, охоплює короткостроковий та середньостроковий періоди й спрямоване на реалізацію виконання цих планів, які конкретизуються в комплексних планах соціально-економічного розвитку підприємства.

Бізнес-планування є різновидом техніко-економічного планування, проте в умовах ринкової економіки його функції значно розширилися і воно стало самостійним видом планування. Існують і інші класифікації видів планування.


Завдання до теми

1. Прогнозування розвитку підприємств (організацій).

2. Методологічні основи планування.

3. Стратегія розвитку і бізнес-плани підприємств (організацій).*

4. Тактичне та оперативне планування діяльності.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «планування». Обґрунтуйте, для чого воно необхідне.

2. Назвіть методи планування і дайте їх характеристику.

3. Назвіть види планування. Дайте характеристику єдиної сис-теми планування на підприємстві. Які елементи вона вклю-чає?

4. Розкрийте взаємозв’язок перспективного, поточного й оперативно-виробничого планування.

5. Чим прогнозування відрізняється від планування?

6. Яку роль на підприємстві відіграє стратегічне планування?

7. Що розуміється під оперативно-виробничим плануванням? На які види воно поділяється?


Література:[ 4 c.146-184, 8 с.98-131, 9 с.96-112].


Практичне заняття № 8

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи