Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Скачати 359.44 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір359.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ І КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.05050201 – «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.05050201 – «Технологія машинобудування»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол від р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахункової роботи…………………………………………………………………………………

1.1 Загальні положення…………………………………………………………

1.2 Завдання щодо виконання розрахункової роботи……………………….

2 Варіанти завдань розрахункової роботи………………………………………….

3 Питання до іспиту …………………………………………………………………

Список літератури……………………………………………………………………

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи………


ВСТУП


Для досягнення найвищого ефекту в розвитку промисловості, в організації та плануванні машинобудівного виробництва сучасні фахівці повинні разом із оволодінням знань у галузі новітніх досягнень науки і техніки мати необхідну підготовку з економіки та організації сучасного виробництва.

Науковий характер організації, планування та управління виробництвом вимагає суворої обґрунтованості та доведеності всіх організаційно-технічних і господарських рішень, що приймаються на виробництві. Тут розв’язуються питання раціонального витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки та технології. Тому при вивченні дисципліни приділяється увага економіко-математичним методам оптимізації показників та процесів виробництва.

Метою навчальної дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом» є формування навичок щодо організації та планування виробництва продукції на машинобудівному підприємстві відповідно до сучасних вимог ринкової економіки.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо організації потокового виробництва, технічної підготовки, мережевого планування, управління якістю продукції, наукової організації праці та внутрішньозаводського планування.

^ Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад щодо організації виробництва різних типів та напрямки підвищення його ефективності.

Заняття з дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом» проводяться у формі лекцій та практичних занять. Окремо деякі питання виносяться на самостійне опрацювання студентами.


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ


  1. Загальне положення


Розрахункова робота має бути написана від руки, чітким розбірливим почерком, без виправлень, чорнилом чи пастою одного кольору або виконана у вигляді комп’ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу формату А 4.

Розрахункова робота оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. У комп’ютерному варіанті на сторінці передбачається не менше 28-30 рядків через 1,5 інтервала , по 57-60 знакіів.

Під час виконання розрахункової роботи необхідно навести умову і початкові дані задачі згідно з вибраним варіантом. Необхідний варіант студент обирає за останньою цифрою номера залікової книжки.

Розв’язування задачі повинно супроводжуватися коротким поясненням з наданням формул і розшифруванням термінів. При виконанні завдання необхідно робити висновки, які характеризують її сутність. Потрібні схеми і графіки виконують олівцем у довільному масштабі.

Зразок оформлення розрахункової роботи надається у додатку А.

Оформлена робота подається на перевірку викладачеві, який веде заняття. При цьому необхідно вміти пояснити послідовність розрахунків та відповісти на контрольні питання.

Підписана викладачем робота є допуском до здачі іспиту з даної дисципліни.


^ 1.2 Завдання щодо виконання контрольної роботи

Задача 1

Розрахувати тривалість технологічного і виробничого циклу партії деталей при різноманітних видах руху у виробництві продукції.


^ Методичні вказівки

Тривалість технологічного циклу при різноманітних видах руху предметів праці визначається як аналітичним методом з використанням формул, так і графічним методом з побудовою графіків.

При послідовному виді руху кожна наступна операція починається після закінчення виготовлення всієї партії деталей на попередній операції. Тривалість циклу виготовлення партії деталей за всіма операціями при послідовному виді руху дорівнює сумі усіх операційних циклів:

, (1)

де n – кількість деталей в партії, шт; m – кількість операцій, шт; t – тривалість операції, хвл; с – кількість обладнання, шт.

При паралельному виді руху окремі деталі або однакові передавальні партії деталей після їх виготовлення на попередній операції негайно передаються на наступну операцію незалежно від всієї партії. У цьому випадку має місце найбільш короткий технологічний цикл виготовлення:

, (2)

де р – кількість деталей у транспортній партії, шт.

При паралельно-послідовному виді руху має місце часткове зміщення часу виконання суміжних операційних циклів, де деталі передаються на наступну операцію, не чекаючи закінчення виготовлення всієї партії деталей на попередній операції. Тривалість технологічного циклу буде меншою, ніж при послідовному виді руху.

Час паралельної роботи на двох суміжних операціях розраховується за формулою:

, (3)

де τ - коефіцієнт паралельності роботи на суміжних операціях, хв.

Тривалість технологічного циклу розраховується:

. (4)

Аналіз тривалості виробничого циклу виготовлення деталей дозволяє знайти резерви його скорочення. Тривалість виробничого циклу в календарних днях розраховується за наступними формулами:

– тривалість виробничого циклу при послідовному руху деталей:

; (5)

– тривалість виробничого циклу при паралельному руху деталей:

; (6)

– тривалість виробничого циклу при послідовно-паралельному руху деталей:

, (7)

де Сд – кількість робочих змін за добу (прийняти 2 зміні); tcm - кількість годин за зміну (прийняти 8 годин); f – коефіцієнт, що враховує переведення календарних днів у робочі (прийняти 0,7); m – кількість операцій; Тмо – середні міжопераційні перерви, год.

Контрольні питання

 1. Виробничий цикл та його структура.

 2. Тип виробництва та його вплив на організацію руху предметів праці на виробництві.

 3. Переваги і недоліки послідовного, паралельного та послідовно-паралельного видів руху предметів праці.

 4. Засоби скорочення тривалості виробничого циклу.

Література: [1, с. 26 – 28; 9, с. 52 – 62].

Задача 2

Розрахувати основні показники роботи перервно-потокої лінії: такт роботи, кількість робочих місць, завантаження робочих місць, штат основних робітників, розмір міжопераційного обігового запасу.

^ Методичні вказівки

Перервно-потокові лінії проектуються при несинхронізованих технологічних процесах, де немає місця принципу неперервності і де не виконується умова синхронізації роботи лінії. Робота такої лінії характеризується ритмом, завдяки якому на лінії забезпечується виробіток заданої величини при неоднаковому завантаженні робочих місць.

Повне використання фонду робочого часу досягається за рахунок поєднання операцій на робочих місцях з різною трудомісткістю. Основним параметром, який характеризує роботу лінії та стає необхідним для подальших розрахунків, є такт роботи лінії. Він розраховується за формулою:

, (8)

де Тд – дійсний фонд часу роботи обладнання (взяти 4015 годин), Nв – річна програма випуску деталей, шт.

Потрібна розрахункова кількість робочих місць на потоковій лінії визначається для кожної технологічної операції за допомогою наступної формули:

, (9)

де tі – норма штучного часу на і-й операції, хв.; – такт потоку, хв.

Оскільки розрахункова кількість робочих місць може бути дробовим числом, для кожної операції встановлюється прийнята кількість робочих місць (Спр), де отримане дробове число необхідно округлити в бік збільшення до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт завантаження робочих місць на кожній операції буде дорівнювати:

. (10)

Перервно-потокова лінія характеризується тим, що предмети праці передаються на наступну операцію не поштучно, а транспортними партіями, які сходять з лінії за інтервал часу, що називається ритмом роботи лінії або періодом обслуговування лінії (R). Період обслуговування повинен бути кратним або дорівнювати тривалості зміни.

При розрахунку перервно-потокової лінії необхідно визначити період часу (Т), коли на суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів:

, (11)

де R – ритм роботи лінії або період обслуговування лінії, год; kзі – коефіцієнт завантаження робочих місць, %.

Розмір міжопераційного обігового запасу деталей на суміжних операціях перервно-потокової лінії визначається за формулою:

, (12)
де Т – період часу, коли на суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів, год; Спрі та Спрі+1 – число верстатів, що працюють відповідно на попередній та наступній операціях у даний період часу; ti та ti+1 – норма часу на попередній та наступній операціях відповідно, хв.

Величина Z може бути як додатною, так і від’ємною. Додатне значення розміру запасів свідчить про збільшення його за період часу, коли на суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів, від’ємне – про зменшення розміру запасів.

На основі проведених розрахунків визначається присутня кількість робітників для одної зміни і загальна кількість робітників за списком:

, (13)

де Рпр – присутня кількість робітників за зміну, чол.; Сд – кількість робочих змін за добу (прийняти 2); зн – заплановані невиходи на роботу, %.


Контрольні питання:

 1. Суть потокового виробництва та його різновиди.

 2. Особливості організації синхронізованих та несинхронізованих потоків на виробництві.

 3. Міжопераційний оборотний запас та його призначення на перервно-потоковій лінії.

Література: [4, с. 78 – 182].


Задача 3

Розрахувати основні параметри багатопредметної потокової лінії, яка працює як змінно-потокова і на якій виробляються три види виробів з різною трудомісткістю за однаковим технологічним маршрутом.

Маршрут обробки має чотири операції: фрезерувальну, токарну, свердлильну та шліфувальну. Річна програма випуску виробів: А – 36000 штук; Б – 24000 штук; В – 12000 штук. Лінія працює у дві зміни. Допустимі втрати часу на переналагоджування 4 %, час на переналагоджування найбільш складної операції становить 45 хвилин.

Процес обробки виробів та норми часу наведений у таблиці 3.1.

Розрахувати:

 1. приватний такт обробки кожного виду виробу на лінії;

 2. кількість робітників за операціями і взагалі на лінії;

 3. коефіцієнт завантаження обладнання;

 4. розмір партії випуску деталей;

 5. побудувати план-графік роботи лінії.


Методичні вказівки

Особливості роботи багатопредметної потокової лінії мають місце у розрахунку такту, якій змінюється при виготовлені деталей з неоднаковою трудомісткістю, а також у витратах часу на налагоджування роботи лінії та у періодичності запуску партії деталей.

При розв’язанні задачі необхідно розрахувати місячний дійсний фонд роботи лінії та місячну програму випуску деталей.

Тривалість випуску кожного виробу за місяць розраховується за формулою:

, (14)

де Na, Ni – програма випуску виробів А та всіх інших виробів на лінії, шт.; Та, Ті – трудомісткість виготовлення виробу А та всіх інших виробів на лінії, шт.; ή- коефіцієнт витрат часу на переналагоджування лінії.

Окремий такт виробів за місяць на багатопредметній потоковій лінії розраховується за формулою:

. (15)

Серійне виробництво, де використовуються багатопредметні потокові лінії, характеризується ритмічністю або регулярною повторюваністю тих самих виробничих процесів на робочих місцях через певний час. Ритмічність випуску розраховується за наступною формулою:

, (16)

де n – партія випуску деталей, шт.;

Т – період, що розглядається, дн; N – програма випуску деталей, шт.

Розрахунок мінімального розміру партії випуску деталей розраховується за найбільш складним і тривалим налагодженням обладнання:

, (17)

де П – витрати часу на переналагодження обладнання, хв.; ti – найбільш тривала за виконанням операція, хв.; ή – коефіцієнт витрат часу на переналагоджування лінії.

Для спрощення планування виробництва періодичність випуску партії деталей уніфікована. Тому отриману при розрахунку періодичність необхідно скоригувати. Умовні визначення періодичності: М/8; М/4; М/2; М.


Контрольні питання:

 1. Визначення та використання багатопредметних потокових ліній.

 2. Особливості організації та розрахунку приватного такту.

 3. Особливості організації автоматичних потокових ліній.

Література: [4, с. 78-182].


Задача 4

Скласти сітковий графік технічної підготовки нового обладнання і розрахувати його параметри: критичний шлях, ранні та пізні терміни завершення подій, терміни завершення робіт, резерви часу між подіями і роботами.


^ Методичні рекомендації

Сіткові графіки складають при розробці великих проектів, де беруть участь багато виконавців і де необхідне оперативне управління процесом. У таких умовах потрібно завчасно планувати послідовність і взаємозв’язок робіт, які входять у великі та складні комплекси, слідкувати за виконанням кожної роботи окремо, виявляти і запобігати можливим затримкам виконання робіт і при цьому досягти і скоригувати строки завершення всіх робіт.

Сітковий графік або сіткова модель складається з двох основних елементів – подій і робіт. На початку розв’язування задачі необхідно побудувати чернетку сіткового графіка, щоб раціонально розташувати події і роботи, не допускаючи їх перехрещування. Після побудови графіка над стрілками, які означають роботи, потрібно написати їх тривалість, а події необхідно пронумерувати.

При розрахуванні параметрів сіткового графіка необхідно визначити тривалість і напрямок критичного шляху Lкр (позначається подвійною стрілкою).

Далі необхідно визначити ранній термін здійснення події Трі шляхом додавання очікуваних тривалостей робіт і вибору найбільшої з сум.

Пізній термін здійснення події Тп розраховується:

, (18)

де – Lmax(i-k) – максимальна тривалість робіт від даної події до останньої.

Резерви часу здійснення подій розраховується за формулою:

. (19)

Терміни початку і закінчення робіт розраховуються за наступними формулами:

 • ранній термін початку роботи: ;

 • ранній термін закінчення роботи: , де tij – тривалість роботи;

 • пізній термін початку роботи: ;

 • пізній термін закінчення роботи: , де Тпij – пізній термін здійснення наступної події.

Повний резерв часу виконання робіт розраховується за формулою:

. (20)

Результати розрахунків слід заносити до таблиць 1.1 та 1.2.

Таблиця 1.1 – Терміни звершення подій та резерви часу між подіями

Подія

1

2

3

……………

n

Трі
Тпj
Rij

Таблиця 1.2 – Терміни звершення робіт та резерви часу між роботами

Код

роботи

Тривалість роботи

Ранній термін початку роботи

Ранній термін закінчення роботи

Пізній термін початку роботи

Пізній термін закінчення роботи

Повний резерв часу роботи

ij

tij

Tрпij

Трзij

Тппij

Tпзij

RповijКонтрольні питання:

 1. Сутність мережевого планування і управління.

 2. Правила побудови сіткових графіків.

 3. Визначення та розрахунки основних елементів сіткового графіка - подій і робіт.

 4. Шляхи оптимізації сіткових графіків.

Література: [5, с. 166 – 183].


^ 2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ


Вихідні дані до задачі № 1

Таблиця 2.1 – Кількість деталей усього в партії (у чисельнику) і в транспортній партії (у знаменнику), штук

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

75/15

96/24

80/20

68/22

80/16

72/18

84/21

86/43

76/19

63/21


Таблиця 2.2 – Норми часу на операцію

Показники

Одиниця

виміру

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Норми часу на операцію

хвилини

Токарна

хв

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

Свердлильна

хв

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Протяжна

хв

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Зубофрезе-рувальна

хв

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

Шліфувальна

хв

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

Середні між операційні перерви

години

16

20

24

16

20

24

16

20

24

16^ Вихідні дані до задачі № 2


Таблиця 2.3 – Річний випуск деталей на потоковій лінії, тис. шт.

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

220

219

229

217

208

232

205

215

221

223


Таблиця 2.4 – Норми часу на операцію

Показники

Остання цифра номера залікової книжки

Норми часу на операцію

Одини-ця виміру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Токарна

хв

1,52

1,54

1,56

1,58

1,53

1,55

1.57

1,59

1,56

1,52

Револьверна

хв

1,98

1,97

1,98

1,95

1,94

1,93

1,92

1,91

1,90

1,93

Протяжна

хв

0,75

0,74

0,73

0,72

0,71

0,76

0,77

0,78

0,79

0,75

Свердлильна

хв

0,44

0,43

0,42

0,41

0,40

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

Різенарізна

хв

0,82

0,89

0,87

0,85

0,83

0,86

0,84

0,88

0,87

0,81

Шліфувальна

хв

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

Період обслугову-вання

хв

120

240

480

120

240

480

120

240

480

120

Заплановані невиходи на роботу

%

8

9

10

8

9

10

8

9

10

8^ Вихідні дані до задачі № 3

Таблиця 2.5 – Процес обробки виробів та норми часу

Остання цифра номера залікової книжки

№ операції

Трудомісткість виробів, хв

А

Б

В

1

1

2,1

4,2

4,1

2

4,2

6,1

12,1

3

1,1

3,1

6,2

4

3,1

7,2

7,5

2

1

1,8

3,7

3,9

2

3,7

5,4

10,8

3

0,9

2,7

5,5

4

2,7

6,4

6,3

3

1

1,7

3,4

3,3

2

3,4

4,9

9,8

3

0,8

2,5

5,1

4

2,5

5,8

5,7

4

1

1,5

3,1

2,9

2

3,1

4,4

8,7

3

0,8

2,3

4,5

4

2,2

5,2

5,3

5

1

1,3

2,7

2,9

2

2,7

4,1

7,9

3

0,7

2,1

4,2

4

2,1

4,7

4,3

6

1

1,6

3,3

3,2

2

3,3

4,8

9,5

3

0,8

2,4

4,8

4

2,4

5,6

5,7

7

1

2,3

4,6

4,5

2

4,6

6,7

13,4

3

1,2

3,4

6,8

4

3,4

7,9

7,8

8

1

3,2

6,7

6,3

2

6,4

9,4

18,6

3

1,6

4,7

9,5

4

4,7

11,3

10,9

9

1

2,9

5,8

6,2

2

5,8

8,4

16,1

3

1,5

4,3

8,6

4

4,3

10,2

9,8

0

1

2,6

5,2

5,3

2

5,2

7,6

15,1

3

1,3

3,8

7,7

4

3,8

9,2

8,7^ Вихідні дані до задачі № 4

Таблиця 2.6 – Тривалість робіт

Шифр робіт

Од.

виміру

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0-1

дні

8

3

5

6

4

7

5

6

9

8

0-2

-

6

5

7

6

9

4

8

7

9

8

0-3

-

7

8

6

5

4

9

7

9

6

9

1-2

-

12

13

15

16

14

11

14

16

14

12

1-5

-

8

7

9

10

6

11

6

7

9

7

1-6

-

5

7

8

9

9

7

10

5

8

10

2-3

-

17

12

15

11

16

13

15

16

11

10

2-4

-

6

4

5

6

7

8

7

15

6

4

2-5

-

16

16

12

14

13

15

16

12

13

14

2-7

-

11

12

15

10

13

11

13

16

12

11

3-4

-

11

10

13

12

14

15

10

11

15

12

4-7

-

3

5

6

7

4

6

5

8

13

3

5-8

-

13

16

14

16

12

14

13

12

6

16

6-8

-

7

8

9

6

10

9

7

8

5

9

6-9

-

4

5

6

5

7

8

9

4

5

7

7-11

-

9

12

10

11

12

13

12

13

10

9

8-11

-

14

10

12

13

15

11

10

12

13

15

9-10

-

5

8

7

6

9

8

5

8

6

7

10-12

-

7

4

5

6

8

7

4

5

8

6

11-12

-

13

8

11

12

10

9

13

12

9

8^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Характеристика різних типів виробництва.

2. Виробничий цикл та його структура.

3. Тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху.

4. Тривалість технологічного циклу при паралельному виді руху.

5. Тривалість технологічного циклу при послідовно-паралельному виді руху.

6. Резерви скорочення тривалості виробничого циклу.

7. Характеристика та особливості потокового виробництва.

8. Визначення та розрахунки неперервно-потокових ліній.

9. Визначення та розрахунки перервно-потокових ліній.

10. Багатопредметні потокові лінії та їх різновиди.

11. Автоматичні потокові лінії, характеристика роторної лінії.

12.Оранізація науково-дослідної підготовки виробництва.

13. Організація конструкторської організації виробництва.

14. Організація технологічної підготовки виробництва.

15. Загальна характеристика мережевого планування на підприємстві.

16. Основні параметри сіткових графіків.

17. Побудова та розрахунки основних параметрів сіткових графіків.

18. Організація технічного контролю на підприємстві.

19. Показники якості продукції на підприємстві.

20. Сутність та основні елементи наукової організації праці на підприємстві.

21. Бригадна форма організації праці на підприємстві.

22. Організація багатоверстатного обслуговування на підприємстві.

23. Організація та обслуговування робочого місця.

24. Сутність та задачі технічного нормування виробництва.

25. Методи вивчення витрат робочого часу.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бухало С. М. Організація, планування та керування діяльністю промислового підприємства. – К.: Вища школа, 1989. – 327 с.

2. Бєсєдін В. Ф. та ін. Планування в умовах переходу до ринку. – К.: Техніка, 1989 . – 215 с.

3. Летенко В. А., Гуровець О. Г. Організація машинобудівного виробництва. – М.: Машинобудування, 1989 . – 267 с.

4. Разумов Н. М. Організація та планування машинобудівного виробництва. – М.: Машинобудування, 1987. – 430 с.

5. Разумов И. М. и др. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. – М.: Машиностроение, 1972. – 280 с.

6. Сачко Н. С. Організація та оперативне планування машинобудівного виробництва. – Мінськ: Вища школа, 1977. – 325 с.

7. Глаголева Л. А. Практикум по курсу «Организация, планирование и управление предприятием машиностроительной промышленности». – М.: Высшая школа, 1981. – 315 с.

8. Демічев А. І. Економіка і організація машинобудівного виробництва. – М.: Думка, 1984. – 250 с.

9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995. – 390 с.

10. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н. А. Сафронова. – М.: Юристь, 1999. – 270 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


Кафедра економіки


^ Контрольна робота

з навчальної дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом»


Шифр…………………………………………………………..

Прізвище, ім’я та по-батькові………………………………..

Група…………………………………………………………..

Домашня адреса………………………………………………


Викладач………………………………………………………


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Організація, планування і керування виробництвом» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.0505201 – «Технологія машинобудування»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “безпека життєдіяльності” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення розрахункової роботи 3 дисципліни " програмне забезпечення еом" для студентів денної форми навчання
Розрахункова робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці розрахункової роботи
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи