Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Скачати 104.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Дата26.09.2012
Розмір104.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС - КУЛЬТУРА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050107 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050107 – «Економіка підприємства»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова


Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол від р.


Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….. Перелік практичних занять………………………………………………………..

Практичне заняття № 1 Загальні принципи та умови підприємницької діяльності……………………………………………………………………………

Практичне заняття № 2 Стратегія підприємництва……………………………..

Практичне заняття № 3 Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємництві ……………………………………………………………………

Практичне заняття № 4 Міжнародна підприємницька діяльність ……………..

Практичне заняття № 5 Управління підприємницькою організацією та культура бізнесу у підприємництві……………………………………………….

Практичне заняття № 6 Ділове спілкування та службовий етикет у підприємництві ……….............................................................................................

Практичне занятт № 7 Оцінка ефективності підприємницької діяльності…….

Список літератури…………………………………………………………………


ВСТУП


В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання має бути підприємництво – особливий вид виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи посередництва, який характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску. Підприємець – це ділова людина, яка провинна вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати свою позицію, аналізувати висловлювання партнера, критично оцінювати відповідні пропозиції.

Метою навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» є вивчення загальних принципів та умов підприємництва, засвоєння знань щодо стратегії підприємництва, формування підприємницького капіталу, регулювання міжнародної підприємницької діяльності, а також сутності ділового етикету та культури бізнесу.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо основ підприємницької діяльності, ділове спілкування та професійна етика і норми професійних ділових відносин.

У методичних вказівках розкривається мета і завдання практичних занять, зміст кожного із них. Наведено перелік літератури, якою потрібно користуватися на практичних заняттях.

^ Мета практичних занять: формування ґрунтовних знань з підприємництва та бізнес-культури, розгляд практичних питань щодо засвоєння сутності організації підприємницького успіху.

^ Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад щодо видів підприємницької діяльності, засвоєння умов створення підприємства та розвитку успішної підприємницької діяльності завдяки особливостям етики ділового спілкування.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема Загальні принципи та умови підприємницької діяльності

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо вибору видів підприємницької діяльності та формування успішної підприємницької діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються принципи та положення, які слугують основою підприємницької діяльності, види підприємницької діяльності та основи вибору виду підприємницької діяльності. Вивчаються проблеми формування підприємницької діяльності у сучасному ринковому середовищі.

^ Завдання до теми

1. Зробити порівняльну характеристику основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

2. Проаналізувати структурні елементи (форми, види, суб’єкти) посередницької підприємницької діяльності.

3. Проаналізувати роль і значення підприємництва в економіці країни.

4. Проаналізувати правове забезпечення підприємництва та взаємовідносини підприємців і держави.


Контрольні питання

1. Положення, які слугують основою підприємницької діяльності.

2. Види підприємницької діяльності.

3. Вибір виду підприємницької діяльності.

Література: [1, с. 6-38].


Практичне заняття № 2

^ Тема Стратегія підприємництва

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо формування підприємницької стратегії та альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається сутність і етапи формування підприємницької стратегії, аналізуються існуючі стратегії. Вивчаються етапи коригування та розробки стратегії фірми, планування можливих ризиків при виборі стратегічних альтернатив.

^ Завдання до теми

1. Розглянути та проаналізувати основні взаємозв’язані етапи формування підприємницької стратегії.

2. Проаналізувати можливі альтернативи підприємства стосовно конкретних базових його стратегій.

3. Розглянути альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності.

4. Навести перелік і проаналізувати змістовну спрямованість функціональних стратегій фірми.


Контрольні питання

1. Загальна характеристика і формування підприємницької стратегії.

2. Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності.

3. Функціональні стратегії підприємництва.

Література: [1, с. 66-91].


Практичне заняття № 3

^ Тема Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємництві

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо організації договірних відносин у бізнесі, вивчення сутності та організаційно-правових форм партнерських зв’язків.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається питання щодо структуризації і порядку укладання договорів, специфічні і загальні умови договору. Вивчаються підприємницькі дії щодо реалізації проектів та напрямки і форми співробітництва партнерів.

Завдання до теми

1. Розглянути типову схему основних партнерських зв’язків підприємця.

2. Розглянути класифікацію підприємницьких договорів (контрактів, угод) за сферами діяльності.

3. Проаналізувати схематичний план підприємницьких дій щодо реалізації проекту.

4. Проаналізувати найважливіши форми співробітництва партнерів за окремими напрямками підприємницької діяльності.


Контрольні питання

1. Організація договірних взаємовідносин.

2. Формування умов договору підприємцем.

3. Сутність та організаційно-правова форма партнерських зв’язків.

Література: [1, с. 171-192].


Практичне заняття № 4

^ Тема Міжнародна підприємницька діяльність

Мета: формування грунтовних знань та практичних питань щодо тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, вивчення основних питань щодо регулювання міжнародної підприємницької діяльності


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається загальна характеристика міжнародного бізнесу: поняття, мотивація, суб’єкти, типи і види; розглядаються основні етапи створення спільного підприємства у міжнародному бізнесі, а також основи регулювання міжнародної підприємницької діяльності.

^ Завдання до теми

1. Розглянути основні типи і види міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу).

2. Проаналізувати схему (форму) техніко-економічного обґрунтування створення міжнародного спільного підприємства.

3.Проаналізувати організаційно-економічний механізм функціонування міжнародного спільного підприємства.

4. Проаналізувати проблеми створення і функціонування міжнародних спільних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України.


Контрольні питання

1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу.

2. Спільні підприємства у міжнародному бізнесі.

3. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності.

Література: [1, с. 192-222].


Практичне заняття № 5

^ Тема Управління підприємницькою організацією та культура бізнесу у підприємництві

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо основ управління виробництвом та трудовим колективом підприємницької організації, розвиток професійної культури бізнесової діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається сутність управління виробництвом, фактори впливу на людей в системі управління персоналом. Визначаються основні складники ділової етики підприємця.


Завдання до теми

1. Розглянути класифікацію методів управління підприємницькою організацією.

2. Проаналізувати модель управління конфліктною ситуацією на підприємстві.

3. Проаналізувати ділові якості особистості підприємця у сучасному бізнесі.

4. Проаналузувати етику бізнесу яка є одночасно і духовною, і економічною категорією.


Контрольні питання

1. Методи управління трудовим колективом на сучасному підприємстві.

2. Характеристика і організація підприємницького успіху.

3. Культура бізнесової діяльності.

Література: [1, с. 224-258; 5, с. 152-164].


Практичне заняття 6

^ Тема Ділове спілкування та службовий етикет у підприємництві

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо форм і видів ділового спілкування, вивчення основ професійної етики та норм професійних ділових відносин.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається класифікація функцій спілкування та рівні ділового спілкування, авторитет особистості , норми поведінки та особливості роботи керівника підприємницької організації.


^ Завдання до теми

1. Розглянути правила ділового спілкування та основні суб’єктивні фактори, що впливають на процес спілкування.

2. Проаналізувати, які позиції стосовно партнера оптимальні для досягнення поставленої мети та як застосовувати засоби впливу на партнера.

3. Розглянути правила етикету, які потрібно дотримуватися на роботі та правила етикету у стосунках з клієнтами.

4. Проаналізувати, яке значення для авторитету керівника має дотримання ним моральних норм і принципів.


Контрольні питання

1. Моральні передумови ділового спілкування.

2. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями.

3. Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини.

Література: [7, с. 76-152; с. 237-264].


Практичне заняття № 7

^ Тема Оцінка ефективності підприємницької діяльності

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо визначення економічної ефективності підприємницької діяльності завдяки методичній основі, визначення показників ефективності підприємницької діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються основні положення методичних основ аналітичної оцінки ефективності підприємницької діяльності, формування і обчислення показників ефективності підприємницької діяльності, шляхи підвищення ефективності підприємництва.

^ Завдання до теми

1. Розглянути основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності підприємства.

2. Проаналізувати економічну ефективність підприємництва та типовий взаємозв’язок між його складовими.

3. Проаналізувати систему розрахункових показників ефективності бізнесово-фінансової діяльності підприємства.

4. Розглянути варіанти можливих ефективних методів і форм подальшого розвитку підприємництва.


Контрольні питання

1. Аналітична оцінка ефективності підприємництва.

2. Показники ефективності підприємницької діяльності.

3. Шляхи підвищення ефективності підприємництва.

Література: [1, с. 258-295].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

2. Гинс Г.К. Предприниматель. – М.: Наука, 1992. – 223 с.

3. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ за ред. Власова В.М. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 528 с.

4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 248 с.

5. Жигілов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К.: Вища школа, 1997. – 320 с.

6. Палеха Ю.І., Водерацький Ю.В. Етика ділових стосунків. – К.:Вища школа, 1999. – 358 с.

7. Етика ділового спілкування: /за ред. Т. Б .Гриценко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344 с.

8. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

9.Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб.пособие. – СПб.: Спец.литература, 1999. – 589 с.

10. Лаврененко В.В., Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства. – К.:КНЕУ, 2005. – 254 с.

11. Савченко В.Е. Современное предпринимательство. – М.: Экономика, 1997. – 324 с.

12. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. - М.: ИМПЭ, 1997. – 274с.

13. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. -К.: Вища школа, 1989. – 485с.

14. Громов Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства. - М.: Высшая школа, 1979. – 238с.

15. Демичев А.И. Экономика и организация машиностроительного производства. - М.: Мысль, 1984. – 315с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050107 – «Економіка підприємства»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconІнноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання
Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 090200 – «Технологія машинобудування», 090200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи