Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання
Скачати 227.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір227.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030504 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2011


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства”


Укладач к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська

Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені МихайлаОстроградського


Протокол №___ від ____________2011 р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін

ЗМІСТ


Вступ 4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи 6

2 Варіанти контрольних робіт 13

3 Питання до іспиту 19

Список літератури 21

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки 22


ВСТУП


В умовах ринку першочерговим завданням керівництва підприємства стає формування, оцінювання і управління поточними та перспективними можливостями підприємства, тобто його потенціалом з метою росту ефективності функціонування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Навчальна дисципліна «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» — це поєднання вітчизняного й зарубіжного досвіду вартісного обґрунтування господарських рішень, з урахуванням внутрішніх компетенцій та зовнішніх можливостей підприємства. Управління та використання потенціалу підприємства, його розвиток та оцінювання потребують теоретичних знань та практичних навичок щодо формування потенціалу підприємства та його структурних складових, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвиток та конкурентоспроможність потенціалу сучасних підприємств, прикладного інструментарію оцінювання його ринкової вартості, а також адаптування потенціалу підприємства до змін у зовнішньому середовищі і подолання можливих перешкоджань його розвитку.

Мета дисципліни – надання знань про закономірності, принципи і особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Завдання – вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оцінної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет – процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю.

У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний словник української мови також під цим терміном розуміє «приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов».

Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах.

Дисципліна „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва. Дана дисципліна тісно пов’язана з усіма економічними дисциплінами, а особливо із „Економікою підприємства”, “Стратегією підприємства”, “Менеджментом”, “Фінансами підприємства”.

Навчальним планом передбачене виконання контрольної роботи, яка повинна не тільки забезпечити контроль самостійної роботи студента, але і допомогти йому ознайомиться з методикою ряду економічних розрахунків.

Мета виконання контрольної роботи ­ поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок і їх застосування для розв’язання конкретних задач діяльності підприємства.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота складається з двох частин: текстової і розрахункової. У текстовій частині студент повинен показати знання теоретичних основ тем, що викладаються, висвітлюючи теорію питання на основі вивчення і узагальнення економічної і спеціальної літератури, рішень законодавчих і виконавчих органів. Обов'язковим є виклад питань теми на прикладі конкретного підприємства.


^ Підготовка до виконання контрольної роботи

Вибір варіанта відбувається за останньою цифрою залікової книжки.

Найбільш наочно і переконливо виглядає та робота, яка ілюструється таблицями, схемами, діаграмами з конкретними даними. Необхідно також, де це можливо, прикладати виписки з планових і звітних документів підприємства з теми контрольної роботи та аналізувати їх.

Список використаної літератури приводиться в кінці роботи в алфавітному порядку. При цьому зазначаються прізвище й ініціали автора, назва роботи, видавництво, місце і рік видання. При посиланні на джерело в роботі вказується порядковий номер в переліку використаної літератури і номер сторінки. На останній сторінці повинні стояти підпис студента і дата виконання.


^ Основні вимоги до виконання контрольної роботи

Робота повинна бути оформлена розбірливо і акуратно в шкільному зошиті або на листах формату А4 і мати титульний лист (додаток А),. При виконанні роботи потрібно виділяти заголовки питань, що висвічуються і залишати поля для запису зауважень викладачем. Сторінки пронумерувати.

У розрахунковій частині потрібно розв’язати завдання. При цьому необхідно навести формулу для розрахунку з розшифровкою буквених позначень і зазначенням одиниць вимірювання. Після цього, підставивши числові значення, здійснити розрахунки. Зробити висновки.

Цікаві і найбільш масові дані доцільно звести до таблиці, оформити у вигляді схем і графіків. При цьому таблиці повинні бути обов'язково пронумеровані і названі. Графічний і табличний матеріал повинен бути оформлений відповідно до методичних вказівок щодо оформлення текстових документів.

Виконана робота представляється студентом на рецензування у встановлені терміни. Якщо робота не зарахована, то після виправлення помилок з урахуванням усіх зауважень рецензента студент знов подає на рецензування разом з колишньою рецензією. Робота зараховується за результатами співбесіди з викладачем.


^ Методичні рекомендації щодо розв’язання задач

Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації – модифікація метода прямої капіталізації, що ґрунтується на пайовому підході до оцінки.

Розрахунки за даним методом виконуються в декілька етапів:

 1. Приблизно розраховуються пропорції, у яких вартість всього земельно-майнового комплексу поділяється на вартість земельної ділянки та вартість будівель і споруд.

 2. Визначається середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації – коефіцієнт, який використовується для капіталізації всього чистого операційного доходу. Він розраховується, виходячи зі структури вартості об’єкта:

КкСР = КкЗ дЗ + КкБ дБ


де КкСР – середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації;

КкЗ, КкБ - коефіцієнт капіталізації для землі та для будівель і споруд;

дЗ, дБ – частка земельної ділянки та будівель і споруд відповідно до загальної вартості.

^ Визначається вартість усього земельно-майнового комплексу (Взмк) методом капіталізації доходу:

Взмк = ЧОД / КкСР


1. Вартість земельної ділянки (Вз) розраховується за допомогою часткового коефіцієнта: Вз = Взмк дЗ

2. Розрахунок потенційного валового доходу (ПВД) як доходу, який може бути отриманий від об’єкта нерухомого майна за умов його 100 % -го використання без урахування всіх втрат і витрат, на основі аналізу поточних ставок, тарифів, що існують на ринку нерухомості для порівняних об’єктів:


ПВД = П Со,


де П – площа, що надається в оренду, м2,

Со – орендна ставка за 1 м2 (на основі аналізу пропозицій ринку оренди нерухомості розраховують вірогідну місячну орендну ставку для об’єкта оцінки за формулою середнього арифметичного).

3. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом зменшення потенційного валового доходу на величину можливих втрат, операційних витрат.

4. Оцінка вартості об’єкта нерухомості (Вон) за формулою:


Вон = ЧОД / Кк,


де Кк – коефіцієнт капіталізації.

^ Визначають чистий операційний дохід на позиковий капітал (ЧОДпк) як добуток суми залученого кредиту (ПК) на відповідний коефіцієнт капіталізації (Ккпк)

1. Чистий операційний дохід на власний капітал (ЧОДвк) становить різницю між загальним чистим операційним доходом (ЧОД) і чистим операційним доходом на позиковий капітал (ЧОДпк)

2. Власний капітал (ВК) визначають за формулою:


^ ВК = ЧОДвк / Кквк


3. Вартість майнового комплексу (В) :


В = ПК + ВК


Визначають валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) для кожного об’єкта як відношення продажної ціни об’єкта до потенційного валового доходу, що отриманий від експлуатації об’єкта нерухомості.

Визначають усереднене значення валового рентного мультиплікатора без урахування екстремальних значень отриманих коефіцієнтів за формулою середнього арифметичного.

Вартість оцінюваного об’єкта дорівнює добутку потенційного валового доходу об’єкта оцінювання на усереднене значення мультиплікатора.

^ Розрахунок повної собівартості однорідного об’єкта за формулою:

де Спод – повна собівартість виробництва однорідного об’єкта;

ПДВ – ставка податку на додану вартість (коефіцієнт);

ПП – ставка податку на прибуток (коефіцієнт);

Кр – коефіцієнт рентабельності продукції;

Цод – ціна однорідного об’єкта.

1. Розрахунок повної собівартості об’єкта оцінювання. Для цього в собівартість однорідного об’єкта вносяться коректування, що враховують розходження в конструктивних параметрах об’єктів.


,


де Сп – повна собівартість виробництва оцінюваного об’єкта;

Коц, Код – конструктивний параметр об’єкта оцінювання й однорідного об’єкта відповідно.

 1. Розрахунок повної відновлювальної вартості об’єкта оцінки (без ПДВ) (Воц)
^ Вартість об’єкта оцінки


Во = Ван К1 К2 Іц,


де Во – вартість об’єкта оцінювання;

Ван – вартість аналога;

К1 - поправковий коефіцієнт на технічні параметри;

К2 - поправковий коефіцієнт на метричні параметри;

Іц – індекс цін за період між датою оцінювання і датою продажу аналога.

Розрахунок поправочних коефіцієнтів на технічні параметри здійснюється:

- якщо дана характеристика збільшує величину оцінної вартості об’єкта


Кі = Поі / Паі,


- якщо дана характеристика зменшує величину оціночної вартості об’єкта


Кі = Паі / Поі,


де Паі – і-а характеристика аналога;

Поі – і-а характеристика об’єкта оцінювання.

Загальна поправка на технічні параметри розраховується за формулою:

Якщо аналогами виступають кілька об’єктів, то для кожного з них здійснюються розрахунки за формулами, а отримані результати усереднюються.

^ Розрахувати вартість гудвілу (Г) методом надлишкових прибутків:


,


де П – скоректований (на нетипові доходи та витрати) фактичний чистий прибуток підприємства;

Рср – середньоринкова дохідність на активи або власний капітал;

А – ринкова вартість активів (власного капіталу);

Кк – коефіцієнт капіталізації.

^ Вартість технології розраховується методом дисконтування чистого економічного ефекту (за винятком собівартості та податку на прибуток) за рахунок зростання обсягу реалізації.


, Ді = Ц 1 – К2) (1- С) (1-ПП),


де Ді – річний чистий економічний ефект від використання технології з урахуванням зростання обсягу реалізації та за винятком собівартості та податку на прибуток;

r – ставка дисконту в долях;

і – порядковий номер року;

Ц – ціна одиниці продукції без ПДВ;

К1, К2 – обсяг виробленої продукції з і без використання нематеріального активу;

С – доля собівартості продукції в обсязі виробництва;

ПП – доля податку на прибуток.

^ При визначенні трудового потенціалу підприємства

 1. Визначається одиниця оцінки живої праці одного робітника (А), шляхом встановлення її фондового аналога у вартісному виразі:


А = Пп. (ΔФв / Δ Пп.),


де Пп. – продуктивність праці робітника у звітному році, тис. грн.;

ΔФв - зростання фондоозброєності праці в розрахунку на одного робітника в порівнянні з базовим роком, %;

Δ Пп. - зростання продуктивності праці в розрахунку на одного робітника в порівнянні з базовим роком, %.

 1. Визначається трудовий потенціал технологічного персоналу підприємства:


ТПтех = АЧКртп,


де Ч – середньорічна чисельність промислово-виробничого потенціалу, чол.;

Кртп – коефіцієнт реалізації трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

 1. Трудовий потенціал управлінського потенціалу визначається на основі витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу.

 2. Загальний трудовий потенціал підприємства визначається шляхом підсумування вартості трудового потенціалу технологічного і управлінського потенціалу.

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

1. Сутність та характерні риси потенціалу підприємства.

2. Оцінювання вартості об’єктів нерухомості

3. Оцінювання вартості бізнесу за методом аналогового продажу та методами оцінювання гудвілу.

Література: [2, с.15–46; 3, с.11–34; 8, с.7–44].

Задача

Вартість цілісного земельно-майнового комплексу складається із вартості земельної ділянки та вартості будівель у співвідношенні 1:3. коефіцієнт капіталізації для землі та будівель дорівнюють 12 % та 16 % відповідно. Від використання нерухомості очікується щорічний чистий операційний дохід в розмірі 120 тис. грн.. Оцінити вартість земельної ділянки на основі метода середньозваженого коефіцієнта капіталізації.


Варіант 2 Структура потенціалу підприємства.

 1. Метод капіталізації земельної ренти.

 2. Метод мультиплікаторів оцінювання вартості бізнесу.

Література: [1, с.8–16, 4, с.111–142; 7, с.17–36].

Задача

Оцінити вартість офісного приміщення загальною площею 100 м2. За попередніми прогнозами імовірний процент недозавантаження об’єкта під час оренди складає 2 %, експлуатаційне резервування доходу – 1 % від дійсного валового доходу, коефіцієнт капіталізації – 20 %. Інформація щодо пропозиції на ринку оренди офісних приміщень в районі розташування об’єкта наведена в таблиці.

Таблиця 1 – Пропозиція на ринку оренди офісних приміщень

Об’єкт - аналог

Місячна ставка орендної плати, грн./м2

1

22,5

2

24

3

20,5

4

17,5

5

21,5


Варіант 3

 1. Сутність конкурентоспроможності потенціалу підприємства та її рівні.

 2. Витратний та порівняльний підходи до оцінки машин та обладнання.

 3. Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.

Література: [3, с.36–58, 4, с.53–86; 10, с.15–34].

Задача

Для придбання майнового комплексу підприємства було залучено позику на суму 300 тис. грн. Іпотечна постійна (коефіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5 %. Очікується, що об’єкт власності принесе чистий операційний дохід 65 тис. грн. Аналіз порівняних продажів свідчить, що інвестори очікують 19 % коефіцієнт капіталізації на власні кошти від інвестицій у схожі об’єкти. Оцінити вартість майнового комплексу.


Варіант 4

 1. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі, принципи та сфери застосування.

 2. Методи оцінки зносу машин та обладнання.

 3. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.

Література: [1, с.52–78; 3, с.22–38; с.4, с.72–98; 10, с.28–47].

Задача

Оцінити вартість об’єкта, який після його придбання буде здаватися в оренду. Аналіз відповідного сегменту ринку показав, що за останній час було продано п’ять приблизно аналогічних об’єктів, інформація про які наведена в таблиці 2.


Таблиця 2 – Аналіз відповідного сегменту ринку

Об’єкти для порівнянь

Потенційний валовий дохід, грн

Ціна продажу, грн

1

435 000

2 900 000

2

560 000

3 500 000

3

784 000

5 600 000

4

1 020 000

6 000 000

5

1 125 000

1 750 000

Оцінюваний об’єкт

680 000
Варіант 5

 1. Поняття вартості та її модифікації.

 2. Методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства: теорії конкурентних переваг М. Портера, аналізу конкурентоспроможності фірм Ж-Ж.Ламбена.

 3. Дохідні методи оцінки нематеріальних активів підприємства.

Література: [1, с.66–88; с.4, с.110–135; 8, с.34–55].

Задача

Визначити відновлювальну вартість спеціальної шафи для збереження продукції. Шафа виготовлена за індивідуальним замовленням і на ринку обладнання аналогів не має. Габаритні розміри шафи 800х800х450 мм. Як однорідний об’єкт обрано медичну шафу, габаритні розміри якої дорівнюють 600х1100х2200 мм. Ціна медичної шафи 2000 грн. Коефіцієнт рентабельності для даної продукції, що користується попитом – 0,25. Ставка податку на прибуток – 25 %, ставка податку на додану вартість – 20 %.


Варіант 6

 1. Процес та коефіцієнт капіталізації.

 2. Методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства: STEP, SWOT, SPACE.

 3. Порівняльний підхід до оцінювання трудового потенціалу підприємства.

Література: [3, с.35–56; с.4, с.85–98; 7, с.23–36, 8, с.92–117].

Задача

Визначити ринкову вартість за станом на 20 липня 2006 р. трактора гусеничного сільськогосподарського призначення марки Т – 4А. Кандидатом в аналоги обрано трактори гусеничні сільськогосподарського призначення
ДТ –175 і ДТ–75, ринкова вартість яких за станом на 01.01.06 складала 16700 грн і 15000 грн відповідно. Індекс цін на промислову продукцію за період між датою оцінки і датою визначення ринкових цін аналогів склав 1,05.

Техніко-економічні показники порівнюваних машин, вагові коефіцієнти (коефіцієнти значимості характеристик) наведені в таблиці 3.

Таблиця3 – Техніко-економічні показники порівнюваних машин

Показник

Марка трактора

Ваговий

коефіцієнт

Т-4А

ДТ-175

ДТ-75

Найбільша тягова потужність (кВт)

76

90

55

0,25

Ресурс до першого капітального ремонту (моно-година)


6000


8000


7000


0,4

Питомі витрати палива (г / кВт - година)

245

331

312

0,25

Маса конструктивна (кг)

7955

7420

6020

0,1

Поправочний коефіцієнт на технічні параметри


-
-

Поправочний коефіцієнт на метричні параметри


-


0,95


0,95


-


Варіант 7

 1. Функції грошової одиниці.

 2. Методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні.

 3. Витратний та ринковий підхід до оцінювання нематеріальних активів підприємства.

Література: [1, с.46–76; 3, с.58–72; 8, с.66–97].


Задача

Визначити трудовий потенціал підприємства, виходячи з таких вихідних даних:

 • продуктивність праці співробітника у звітному році досягла
  15 тис. грн..

 • індекс зростання продуктивності праці становить 1,09;

 • індекс зростання фондоозброєності праці одного співробітника порівняно з базовим роком становить 1,05;

 • середньо облікова чисельність промислово-виробничого персоналу становить 1543 осіб;

 • коефіцієнт реалізації трудового потенціалу сягнув 82 %;

 • витрати на утримання адміністративно - управлінського персоналу становлять 18200 грн.


Варіант 8

 1. Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу.

 2. Порівняльний підхід до оцінювання потенціалу підприємства.

 3. Витратний та результативний підхід до оцінки трудового потенціалу підприємства.

Література: [5, с.77–-88; 7, с.62–86; 8, с.72–99; 10, с. 23–45].

Задача

Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис .грн., а зобов’язань – 300 тис. грн. Фактичний прибуток до оподаткування –
23 тис. грн.., ставка податку на прибуток – 25 %. Середньо галузева рентабельність власного капіталу – 15 %. Ставка капіталізації – 18 %. Оцінити вартість гудвілу.


Варіант 9

 1. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об’єктів складовими потенціалу підприємства.

 2. Витратна концепція оцінювання потенціалу підприємства.

 3. Дохідний підхід до оцінювання машин та обладнання.

Література: [3, с.27–48; 4, с.32–51; 8, с.32–56].

Задача

Підприємство „Альфа” розробило нову технологію виробництва запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню ефективності використання обладнання підприємства, і отримало патент на неї. Якщо раніше протягом року на виробничих потужностях підприємства можливо було виробляти 5 тис. одиниць продукції, то після освоєння нової технології продуктивність збільшилась до 6,5 тис. одиниць продукції. Ціна одиниці продукції без ПДВ становить 1500 грн собівартість продукції становить 70 % від обсягу її виробництва, податок на прибуток – 25 %. Визначити вартість технології, якщо ставка дисконту дорівнює 22 %, а тривалість прогнозного періоду – 6 років.

Варіант 10

 1. Теоретичні основи оцінювання вартості бізнесу.

 2. Результатна оцінювання потенціалу підприємства.

 3. Методичні основи оцінювання вартості земельних ділянок.

Література: [7, с.116–132; 8, с.96–125; 10, с.94–106].

Задача

Визначити трудовий потенціал підприємства, виходячи з таких даних:

 • продуктивність праці робітника у звітному році досягла 15 тис. грн.;

 • індекс зростання продуктивності праці одного робітника порівняно з базовим роком становить 1,09;

 • індекс зростання фондоозброєності праці одного робітника порівняно з базовим роком становить 1,05;

 • середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу становить 1500 осіб;

 • процент реалізації трудового потенціалу – 84 %;

 • витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу становлять 160200 грн.

^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система.

2. Методика вартісного оцінювання розміру складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні.

3. Ефект синергії та оптимізація структури потенціалу.

4. Методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

5. Індикаторний метод оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами.

6. Метод експертних оцінювання.

7. Метод набору конкурентоспроможних елементів.

8. Оцінювання потенціалу підприємства: змістова характеристика, механізм та цілі проведення.

9. Поняття вартості та її модифікації.

10. Структурно-логічна схема формування вартості потенціалу підприємства.

11. Принципи оцінювання потенціалу підприємства.

12. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства.

13. Процес та коефіцієнт капіталізації.

14. Функції грошової одиниці.

15. Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу.

16. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об’єктів складовими потенціалу підприємства.

17. Особливості оцінювання земельної ділянки, будівель і споруд.

18. Методичні основи оцінювання вартості земельних ділянок, будівель і споруд.

19. Оцінювання вартості нерухомості.

20. Машини і обладнання як об’єкт оцінювання.

21. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання.

22. Методи оцінювання окремих видів зносу машин та обладнання.

23. Методичні особливості оцінювання машин та обладнання.

24. Особливості та класифікація нематеріальних активів підприємства.

25. Облік та оцінка нематеріальних активів.

26. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства.

27. Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів підприємства.

28. Сутність, класифікація, структура трудового потенціалу.

29. Загальні підходи до оцінювання трудового потенціалу.

30. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства.

31. Принципи управління трудовим потенціалом.

32. Теоретичні основи та методологія оцінювання вартості бізнесу.

33. Методи витратного підходу до оцінювання вартості бізнесу.

34. Методи результатного підходу до оцінювання вартості бізнесу.

35. Методи оцінювання вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.

36. Особливості вартісної оцінювання кадрового потенціалу.

37. Що таке моніторинг поточних можливостей підприємства?

38. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги за
М. Портером.

39. Охарактеризуйте принципи, що пов’язані з уявленням власника про об’єкт власності.

40. Охарактеризуйте особливості застосування традиційних підходів до оцінювання вартості бізнесу.

41. Ставка капіталізації та її функції.

42. З яких етапів складається процедура оцінювання конкурентоспроможності об’єкта?

43. Охарактеризуйте санаційні заходи, які змінють вартість підприємства.

44. Назвіть види машин і обладнання за функціональним призначенням?

45. Види грошових потоків, що застосовуються в процесі оцінювання вартості підприємства.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

1. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. пос. / В.Н. Гавва, Е.А. Божко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с.

3. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. пос. / Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є., Костенко Т.Д., Герасимов А.А. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

4. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.


Допоміжна

5. Економіка виробничого підприємництва: навч. посіб. / за ред. Й.М. Петровича. – [3-тє вид., випр.]. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с.

6. Економіка підприємства: cтруктурно-логічний навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ,2001. – 457с.

7. Мосіюк П.О. та ін. Потенціал підприємства: формування і оцінка. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 304 с.

8. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия: научное издание / И.П. Отенко. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2004. – 216 с.

9. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інформаційних трансформацій / Під. ред. Ю.В. Кіндзерського.
– К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.

10. Управління потенціалом підприємства: навч. пос. / Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Зал книжка ______________


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З навчальної дисципліни ^ „ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”

Варіант №________


Факультет економічний

Напрям 6.030504 – “Економіка підприємства”


Студент ___________________

Група ___________________


Роботу перевірив

____________________________


Кременчук 20____

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства”


Укладач к.е.н., доц. кафедри економіки Л.А.Квятковська

Відповідальний за випуск зав. кафедри, д.е.н., проф. О. І. Маслак


Підп. до друк.________. Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи