Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Скачати 91.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Дата26.09.2012
Розмір91.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050401 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»


Укладачі: доц. Л. Д. Воробйова

доц. Л. А. Квятковська

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від р.

Голова методичної ради проф. Костін В. В.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….

1.Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи…………………………………………………………………………………

2. Варіанти контрольної роботи…………………………………………………….

3. Питання до іспиту…………………………………………………………………

Список літератури……………………………………………………………………

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………..


ВСТУП


За умов формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – фірми, підприємства, об'єднань підприємств. Об'єднані підприємства є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі «з'єднуються» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки.

Метою дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» є вивчення діяльності об’єднань підприємств, засвоєння знань щодо прийняття рішень з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств, які функціонують у відповідному підприємницькому середовищі.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо основних шляхів створення господарчих об’єднань, суть створення холдингових компаній, промислово-фінансових груп, корпорацій, глобалізація ринків та стратегічні альянси підприємства.

^ Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур – об’єднань підприємств та набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Заняття з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» проводяться у формі лекцій та практичних занять. Окремо деякі питання виносяться на самостійне опрацювання студентами.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт складені згідно з програмою дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» і призначені для студентів економічних спеціальностей.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок щодо роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. У контрольній роботі студент повинен коротко викласти зміст обраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

Варіант контрольної роботи слід визначити за останньої цифрою номера залікової книжки.

Контрольна робота повинна бути виконана на аркушах форматом А4, обсяг роботи 15 – 20 аркушів. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи надається у додатку А.

Оформлена робота подається на перевірку викладачеві, який веде заняття. При цьому необхідно вміти пояснити зміст завдання та відповісти на контрольні запитання. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до заліку.

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант № 1

Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднань

1.1 Суть, форми і показники рівня спеціалізації та кооперування виробництва.

1.2 Економічна ефективність спеціалізації та кооперування.

1.3 Основні недоліки і переваги спеціалізації та кооперування.

Література: [1, с. 243 – 253; 4, с.78 – 84].


Варіант № 2

Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств

2.1 Правовідношення власності в Україні.

2.2 Податкова система України, види податків для об’єднань підприємств.

2.3 Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств.

Література: [6, с. 270 – 284; 9, с. 54 – 65].


Варіант № 3

Холдингова організація об’єднань підприємств

3.1 Механізм створення великих об’єднань.

3.2 Суть та мета створення холдингової компанії, різновиди холдингів.

3.3 Правові недоліки і переваги холдингових організації.

Література: [6, с. 6 – 69; 8, с. 140 – 161] .


Варіант № 4

Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств

4.1 Формування структури залежно від особливостей об’єднань підприємств.

4.2 Сфера застосування різновидів структур управління.

4.3 Функції органів управління та кадри управління.

Література: [1, с. 197 – 209; 7, с. 92 – 100].


Варіант № 5

Регулювання діяльності об’єднань підприємств

5.1 Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відносин.

5.2 Економічний механізм функціонування об’єднань підприємств.

5.3 Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

Література: [1, с. 170 – 203; 6, с. 170 – 203].


Варіант № 6

Організація циклу «дослідження виробництво» в об’єднанях підприємств і наукових установах

6.1 НТП, його напрями та вплив на інтенсифікацію виробництва.

6.2 Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

6.3 Показники технічного рівня та ефективності нової техніки та технології.

Література: [1, с. 155 – 175; 6, с. 476 – 491].


Варіант № 7

Фінансування об’єднань підприємств

7.1 Фінансові ресурси об’єднань підприємств.

7.2 Суть та критерії фінансового положення об’єднань підприємств.

7.3 Шляхи забезпечення фінансової стійкості об’єднань підприємств.

Література: [3, с. 172 – 185].


Варіант № 8

Особливості діяльності промислового-фінансових груп

8.1 Загальна характеристика промислово-фінансових груп.

8.2 Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

8.3 Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

Література: [2, с. 176 – 196].


Варіант № 9

Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

9.1 Корпорація – домінуюча форма підприємницької діяльності.

9.2 Правові недоліки й переваги корпорації.

9.3 Основні елементи функціонування корпорації.

Література: [5, с. 130 – 145].


Варіант № 10

Стратегічні альянси підприємств

10.1 Загальна характеристика стратегії об’єднань підприємств.

10.2 Процес прийняття стратегічних рішень.

10.3 Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії.

Література: [4, с. 256 – 270].


^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


Модуль № 1

 1. Тенденції до об’єднання капіталу.

 2. Суть, форми і показники рівня спеціалізації та кооперування виробництва.

 3. Правові недоліки і переваги холдингових організацій.

 4. Основні шляхи щодо створення господарчих об’єднань.

 5. Правовідношення власності в Україні.

 6. Суть та методи створення холдингових компаній, різновиди холдингів.

 7. Види й організаційно-правові форми об’єднань.

 8. Податкова система України, види податків для об’єднань підприємств.

 9. Сфера застосування різновидів структур управління.

 10. Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств.

 11. Формування структури управління в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

 12. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування.

 13. Механізм створення великих об’єднань.

 14. Функції органів управління та кадри управління об’єднань підприємств.

 15. Тенденції до об’єднання капіталу.

 16. Основні недоліки і переваги спеціалізації та кооперування виробництва.


Модуль № 2

 1. Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відносин.

 2. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

 3. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

 4. Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

 5. Фінансові ресурси об’єднань підприємств.

 6. Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

 7. Економічний механізм функціонування об’єднань підприємств.

 8. Показники технічного рівня та ефективності нової технології.

 9. Корпорація – домінуюча форма підприємницької діяльності.

 10. Науково – технічний прогрес, його напрями та впливи на інтенсифікацію виробництва.

 11. Суть та критерії фінансового стану об’єднань підприємств.

 12. Правові недоліки та переваги корпорації.

 13. Шляхи забезпечення фінансової стійкості об’єднань підприємств.

 14. Основні елементи механізму функціонування корпорації.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Горфинкель В. Я., Купряков Э. Н. Экономика предприятия. – М.: Юнити, 1996. – 273с.

2. Покропивний С. Ф. та інш. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995. – 465с.

3. Зайцев Н. Л. "Экономика промышленного предприятия". – М.: ИНФРА-М: 1998. – 296с.

4. Сергеев И. В. "Экономика предприятия". – М.: Финансы и статистика, 1997. – 225с.

5. Ипатов М. И., Туровец О. Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Машиностроение, 1984. – 416с.

6. Волков В. О. Экономика предприятия (фирмы). – Москва: Инфра – М, 2002. – 628с.

7. Шегда А. В. Економіка підприємства. – Київ: "Знання", 2001. – 235с.

8. Петрович Й. М. Економіка виробничого підприємництва. – Київ: "Знання", 2001. – 260с.

9. Швандор В. А., Аврашков Л. Я. и др. Экономика предприятия. – Москва: ЮНИТИ, 2002. – 280с.

10. Ковалева А. М. , Лапуста М. Г. Финансы фирмы. – М.: Инфра– М,2002. – 231 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


Кафедра економіки


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

«Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств»


Шифр…………………………………………………………..

Прізвище, ім’я та по-батькові………………………………..

Група…………………………………………………………..

Домашня адреса………………………………………………


Викладач………………………………………………………


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів та заочної форми навчання за напрямом 7.03050401 «Економіка підприємства»


Укладачі: доц. Л. Д. Воробйова

доц. Л. А. Квятковська

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка І організація діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи