Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 198.18 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір198.18 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050401 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»


УкладачІ: доц. Л. Д. Воробйова

доц. Л. А. Квятковська

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КРНУ імені Михайла Остроградського

Протокол від р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………. Перелік практичних занять………………………………………………………….

Практичне заняття № 1 Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання. Спеціалізація і кооперування об’єднань підприємств…………

Практичне заняття № 2 Державне регулювання об’єднань підприємств. Холдінгова організація об’єднань підприємств……………………………………

Практичне заняття № 3 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств. Регулювання діяльності об’єднань підприємств……………………

Практичне занятт № 4 Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств і наукових установ………………………………………

Практичне заняття № 5 Фінансування об’єднань підприємств Особливості діяльності промислово-фінансових груп……………………………………………

Практичне заняття № 6 Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації..

Практичне заняття № 7 Стратегічні альянси підприємств …………………

Список літератури……………………………………………………………………


ВСТУП


За умов формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – фірми, підприємства, об'єднань підприємств. Об'єднані підприємства є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі «з'єднуються» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки.

Метою дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» є вивчення діяльності об’єднань підприємств, засвоєння знань щодо прийняття рішень з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств, які функціонують у відповідному підприємницькому середовищі.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо основних шляхів створення господарчих об’єднань, суть створення холдингових компаній, промислово-фінансових груп, корпорацій, глобалізація ринків та стратегічні альянси підприємства.

У методичних вказівках розкривається мета і завдання практичних занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися для розв’язання задач на практичних заняттях.

^ Мета практичних занять: формування грунтовних знань з економіки й організації діяльності об’єднань підприємств, розгляд практичних питань основ ефективності господарювання.

^ Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур – об’єднань підприємств та набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання об’єднань підприємств.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Об'єднання підприємств як суб'єкт господарювання

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо утворення об’єднань підприємств, їх класифікації та проблем розвитку в Україні.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються принципи процесу створення об’єднань підприємств, їх види та форми. Вивчаються проблеми розвитку об’єднань підприємств в Українї та тенденції для об'єднання капіталу, а також зовнішнє та внутрішнє середовище діяльності об’єднань підприємств.


^ Завдання до теми

Задача

У процесі маркетингового дослідження попит ринку на продукцію фірми "Біомедскло" складає 120000 од. Виробнича потужність фірми на початок року складає 80000 од. Коефіцієнт використання виробничої потужності 0,85. Для більшого задоволення ринку споживачів у продукції даного підприємства необхідно ввести виробничі потужності за три роки. Установлений норматив капітальних вкладень на забезпечення приросту 1000 од. складає 150000 у.о. Розрахувати необхідний розмір капітальних вкладень для забезпечення приросту об'єму продукції фірми "Біомедскло" для повного задоволення попиту внутрішнього ринку, враховуючи їх нормативну питому величину.


Контрольні питання

1. Пояснити характер і задачі об'єднань підприємств.

2. Пояснити основні принципи створення уставного капіталу об'єднань

підприємств.

3. Класифікація об'єднань підприємств щодо організаційно-правових форм.

4. Назвати основні проблеми розвитку об'єднань підприємств в Україні.

5. Пояснити економічні причини створення різних форм об'єднаних

підприємств.

6. Зовнішнє середовище діяльності підприємств. Макро - і мікросередовище.

Література: [2, с. 26 – 28, 6, с. 52 – 62].


^ Тема. Спеціалізація і кооперування об'єднань підприємств

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо спеціалізації та кооперування об’єднань підприємств, їх економічної ефективності, основні недоліки і переваги.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається сутність спеціалізації виробничих підрозділів за формами виробництва, соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробництва на підприємствах різних галузей. Вивчається необхідність і сутність трансформацій, що відбуваються в організації виробничої діяльності при використанні спеціалізації та кооперування.


^ Завдання до теми

Задача

Використовуючи дані таблиці 1.1 знайти:

1) як змінився рівень спеціалізації та кооперування виробництва на АО«КС – Авторемонт»;

2) економічну ефективність зміни рівня спеціалізації та кооперування авторемонтного виробництва.


Таблиця 1.1 – Техніко-економічні показники для розрахунків

Показники

Факт. рік

План. рік

Товарна продукція, тис. грн

34450

48220

Обсяг капітального ремонту і виробництва

24800

37200

запасних частин, тис.грнВипуск запасних частин для ремонту, шт.

250000

400000

- автодвигунів- вантажних автомобілів

170000

150000

Споживання запасних частин, які

150000

300000

отримуються при кооперуванні, шт.- автодвигунів- вантажних автомобілів

80000

200000

Середня собівартість однієї запчастини

4,00

3,75

власного виробництва для ремонту, тис. грн- автодвигунів- вантажних автомобілів

3,00

2,70

Середня вартість однієї запчастини, яка

2,50

2,50

отримується при кооперуванні для ремонту,тис. грн- автодвигунів- вантажних автомобілів

1,50

1,50^ Контрольні питання

1. Пояснити спеціалізацію виробничих підрозділів за формами виробництва.

2. Зробити висновки щодо соціально-економічного значення застосування різних форм організації виробництва на підприємствах різних галузей.

3. Об'єктивна необхідність і сутність трансформацій, що відбуваються в організації виробничої діяльності при використанні спеціалізації та кооперування.

Література: [6, с. 73 – 90].


Практичне заняття № 2

^ Тема. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо правовідношення власності в Україні та державного регулювання діяльності об’єднань підприємств.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається характеристика форм власності в Україні. Визначаються права і відповідальність об’єднань підприємств, податкова система України та види податків для об'єднань підприємств, необхідність державного втручання в їх діяльність.


^ Завдання до теми

Задача

Відомо, що в період надзвичайних фінансових ускладнень більшість держав використовувала податок на надприбуток. Він стягався з прибутку фізичних і юридичних осіб, які перевищували середній прибуток на діючий період. При цьому відсотки були надзвичайно високі, до 85 %. Однак податкові надходження «мляво» зростали і навіть скорочувалися. Як пояснити цю економічну ситуацію?


Контрольні питання

1. Дати характеристику форм власності в Україні.

2. Права і відповідальність об'єднань підприємств.

3. Суть податків і податкової системи України щодо об'єднань підприємств.

4. Необхідність державного втручання в діяльність підприємства.

Література: [7, с. 78 – 123].


Тема. Холдінгова організація об'єднань підприємств

Мета: формування грунтовних знань та практичних питань щодо механізму створення холдингових об’єднань, правові недоліки і переваги холдингових організацій.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються економічні причини об'єднання капіталу, основні галузі та сфери промисловості, які мають тенденцію до транснаціональних об'єднань. Визначається характеристика холдингових компаній, основні етапи створення та особливості управління холдингом.


^ Завдання до теми

Задача

Таблиця 1.2 – Показники для розрахунків ефективності створення і діяльності приладобудівної фірми з іноземними інвестиціями

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Обсяг виробництва продукції, шт:

270

363

496

677

-

усього

-

на ринку У країни

211

277

367

490

Ціна реалізації

продукції:

11 ,1

11,1

11,1

11,1

-

на ринку України,
тис гр.од/шт

18

18

18

18

-

на експорт,
дол. США/шт

Собівартість продукції

при постачанні на

-

ринок України,

тис гр.од/шт

5,92

5,92

5,92

5,92

- на експорт,

9,6

9,6

9,6

9,6

дол. США/шт


Дайте оцінку ефективності створення і діяльності приладобудівної фірми з іноземними інвестиціями за такими даними: Статутний фонд СП 953 млн грн, внесок українського учасника – 486 млн грн. Ставка податку на додану вартість – 20%, ставка акцизного збору – 25%, ставка податку на доходи українського учасника - 30 %, ставка податку на прибуток іноземного учасника – 30%, ставка банківського відсотка за депозитами – 9%, норма дисконту – 0,2.


Контрольні питання

1. Пояснити економічні причини об'єднання капіталу.

2. Назвіть основні галузі та сфери промисловості, які мають тенденцію до транснаціональних об'єднань.

3. Назвіть основні етапи створення холдингу.

4. Дати характеристику холдингових компаній.

5. Особливості управління холдингом.

Література: [6, с. 95 – 143].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Організаційно-управлінські структури об'єднань підприємств

Мета: формування грунтовних знань і розгляд практичних питань щодо організаційно-управлінської структури об'єднань підприємств, розгляд функції органів управлння та кадрів управління.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається сутність та параметри організаційної структури управління об'єднань підприємств, чинники, які впливають на вибір тієї чи іншої управлінської структури. Визначаються показники ефективності управлінської структури.


^ Завдання до теми

Задача

У кібернетиці є класичний приклад «ямщик – трійка коней», який характеризує ступінь управління об'єктом:

а) кучер може дати коням повну й безповоротну свободу дій;

б) може взяти на себе загальне керівництво, залишити за кіньми самостійність там, де вони можуть виконати дію самі;

в) кучер контролює кожну дію коней і виглядає при цьому таким самим

запіненим, як і самі коні.

Як ви вважаєте, який ступінь управління повинен використати кучер в особі держави з метою ефективності ринкового механізму?


Контрольні питання

1. Поняття та параметри організаційної структури управління об'єднань

підприємств.

2. Назвіть основні типи організаційних структур управління.

3. Назвіть чинники, які впливають на вибір тієї чи іншої управлінської

структури.

4. Назвіть показники ефективності управлінської структури.

5. Зарубіжний досвід управління фірмами, компаніями, корпораціями.

Література: [1, с. 112 – 167; 6, с. 152 – 164].


^ Тема. Регулювання діяльності об'єднаних підприємств

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо економічного механізму регулювання діяльності об'єднаних підприємств.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються умови виникнення ринкових відносин, основні функції ринкового механізму, чинники, які впливають на «ринковий попит» і «ринкову пропозицію». Досліджуються економічні причини об'єднання підприємств у ринковому механізмі та причини припинення діяльності об'єднаних підприємств.


^ Завдання до теми

Задача

Ліквідаційна вартість підприємства 430 млн грн. Прогнозований середньорічний грошовий потік 54 млн грн. Середні вартість капіталу підприємства – 12 % його економічної вартості. Знайти економічну вартість підприємства і прийняти рішення щодо його ліквідації або реорганізації.


Контрольні питання

1. Які умови виникнення ринкових відносин?

2. Назвіть основні функції ринкового механізму.

3. Які чинники впливають на «ринковий попит» і «ринкову пропозицію»?

4. Поясніть економічні причини об'єднання підприємств у ринковому

механізмі.

5. Поясніть причини припинення діяльності об'єднаних підприємств.

Література: [7, с. 132 – 156].


Практичне заняття № 4

^ Тема. Організація циклу "дослідження виробництво" в об'єднаннях підприємств і наукових установ

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо організації циклу «дослідження – виробництво» в об'єднаннях підприємств і наукових установах та вплив НТП на інтенсифікацію виробництва.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються питання щодо складу та класифікації інновацій, особливості аналізу циклів життя нової техніки та технології, суть аналізу техніко-організаційного рівня виробництва. Досліджуються основні етапи розрахунку економічної ефективності інновацій, інвестиційні ресурси інноваційної діяльності.


^ Завдання до теми

Задача

Практична реалізація розробленого науковцями технічного заходу дозволяє для підприємства концерну «Укральянс» зменшити собівартість одиниці продукції з 12 до 10 грн. Для проведення цього заходу потрібно 200000 грн капітальних вкладень. Річна програма випуску виробів після технічного заходу збільшилася. На окремих підприємствах концерну річний випуск продукції склав, шт: на фірмі «Алекс» – 1 0000; у компанії «Троянда» – ­12000; на спільному підприємстві «Україна – Сіменс» – 50000. Ставка доходності інвестицій складає 0,15. Розрахувати економічний ефект технічного заходу і ступінь його ефективності по кожному підприємству концерну «Укральянс».


Контрольні питання

1. Склад та класифікація інновацій.

2. Які особливості аналізу циклів життя нової техніки та технології?

3. Суть аналізу техніко-організаційного рівня виробництва.

4. Назвіть основні етапи розрахунку економічної ефективності інновацій.

5. Назвіть інвестиційні ресурси інноваційної діяльності.

Література: [5, с. 78 – 105].


Практичне заняття № 5

^ Тема. Фінансування об'єднань підприємств

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо фінансування об'єднань підприємств та шляхів забезпечення фінансової стікості об’єднань підприємств.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються джерела формування фінансових ресурсів об'єднань підприємств, цілі та задачі фінансового планування, а також функції фінансів та фінансовий механізм об'єднань підприємств. Досліджуються особливості розподілу прибутку на підприємствах різних організаційно-­правових форм та джерела росту фінансових ресурсів у процесі діяльності об'єднань підприємств.


^ Завдання до теми

Задача

СП «Гірник» закупило товару на суму 18 тис. грн, а реалізувало його за 26 тис. грн. Сума витрат обороту підприємства склала 3,5 тис. грн. Частка податків та інших обов'язкових платежів із балансового прибутку 40 %. Місцеві податки складають 25 % чистого прибутку підприємства. Частка коштів, спрямованих на споживання з прибутку підприємства, склала 68 %, ПДВ – 20 %. Визначити: суму та рівень валового прибутку; суму та рівень витрат; балансовий і чистий прибуток підприємства; суму коштів підприємства, спрямованих на накопичення; рентабельність обороту підприємства.


Контрольні питання

1. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів об'єднань підприємств.

2. Цілі та задачі фінансового планування.

3. Функції фінансів та фінансовий механізм об'єднань підприємств.

4. Особливості розподілу прибутку на підприємствах різних організаційно­правових форм.

5. Джерела росту фінансових ресурсів у процесі діяльності об'єднаних підприємств.

Література: [6, с. 176 – 192].


Тема. Особливості діяльності промислово-фінансових груп

Мета: формування грунтовних знань і розгляд питань щодо особливостей діяльності промислово-фінансових груп та їх вплив на розвиток економіки.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається загальна характеристика промислово-фінансових груп, економічні причини створення промислово-фінансових груп, правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.


^ Завдання до теми

Задача

Протягом звітного року товариство «КІП» виготовило та реалізувало товарної продукції на суму 900 тис. грн, середньорічний залишок обігових коштів склав 180 тис. грн. У розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшено на 10 %. Крім того, розроблено організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дадуть змогу скоротити оборотність обігових коштів на 18 днів.

Розрахувати: показники оборотності обігових коштів товариства «КІП» у звітному та розрахунковому роках; рентабельність оборотних коштів у звітному та розрахунковому роках, якщо рентабельність продукції у звітному році – 20 %, у розрахунковому – 25 %.


Контрольні питання

1. Назвіть склад та структуру промислово-фінансових груп.

2. Залежність темпів випуску продукції від концентрації промислового та фінансового капіталу.

3. Позитивний вплив промислово-фінансових груп на розвиток економіки.

4. Законодавча база України щодо створення, реорганізації та ліквідації промислово-фінансових груп.

Література: [6, с. 198 – 227].


Практичне заняття № 6

^ Тема. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

Мета: формування грунтовних знань і розгляд питань щодо глобалізації ринків і транснаціональних корпорацій та основних елементів механізму функціонування корпорацій.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядаються основні форми залучення капіталу для організації виробництва великомасштабних підприємницьких об'єднань, створення територіальної виробничої та соціальної інфраструктури за функціонування корпорації, правові недоліки і переваги корпорацій, основні елементи механізму функціонування корпорацій.

^ Завдання до теми

Задача

Розглядається два варіанти будівництва шахти потужністю 2,5 млн т руди. У першому варіанті капітальні вкладення становлять 387 тис. грн, а собівартість 1 т руди – 254 грн. Шахта будується три роки. Розподіл капітальних вкладень на період будівництва 10, 50 і 40 %. Другий варіант передбачає спорудження шахти за два роки. Капітальні вкладення становлять 395 тис. грн, а їх розподіл – 40 і 60 %. Собівартість 1 т руди – 250 грн. Обчислити приведені до останнього року будівництва витрати за варіантами. Визначити економічно вигідний варіант. Норма дисконту 10 %. Коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень 0,14.


Контрольні питання

1. Назвіть основні форми залучення капіталу для організації виробництва великомасштабних підприємницьких об'єднань.

2. У чому суть багатоканального використання сировини за функціонування транснаціональних корпорацій?

3. Створення територіальної виробничої та соціальної інфраструктури за функціонування корпорації.

4. Проблема монополізму під час створення великих підприємницьких об'єднань.

Література: [6, с. 230 – 244].


Практичне заняття № 7

^ Тема. Стратегічні альянси підприємств

Мета: формування грунтовних знань та розгляд практичних питань щодо стратегічних альянсів підприємств, фінансово-економічні й організаційні чинники реалізації стратегії.


^ Короткі теоретичні відомості

Розглядається загальна характеристика стратегії об'єднань підприємств, процесс прийняття стратегічних рішень, чинники, що впливають на формування стратегічних цілей діяльності об'єднаних підприємств.


^ Завдання до теми

Задача

Визначте рівень рентабельності фірми до банкрутства, якщо протягом року витрати становили 60 млн грн за винятком амортизаційних відрахувань; грошові кошти – 1,5 млн грн; депозити – 10 млн грн, дебіторська заборгованість дочірнього підприємства – 5 млн грн, кредиторська заборгованість постачальникам – 2 млн грн.


^ Контрольні питання

1. Розвиток системи стратегічного планування за ринкових умов господарювання.

2. Сукупність систематизованих та взаємоузгоджених робіт з визначення довгострокових цілей та напрямів діяльності об'єднань підприємств.

3. Основні етапи стратегічного планування об'єднань підприємств.

4. Які чинники впливають на формування стратегічних цілей діяльності об'єднань підприємств?

Література: [7, с. 184 – 208].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Горфинкель В. Я., Купряков Э. Н. Экономика предприятия. - М.: Юнити, 1996. – 273с.

2. Покропивний С. Ф. та інш. Економіка підприємства. - К.: Хвиля-прес, 1995. – 465с.

3. Зайцев Н. Л. "Экономика промышленного предприятия". - М.: ИНФРА-М: 1998. – 296с.

4. Сергеев И. В. "Экономика предприятия". - М.: Финансы и статистика, 1997. – 225с.

5. Ипатов М. И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. - М.: Машиностроение, 1984. – 416с.

6. Волков В. О. Экономика предприятия(фирмы). - Москва: Инфра - М, 2002. – 628с.

7. Шегда А. В. Економіка підприємства. - Київ: "Знання", 2001. – 235с.

8. Петрович Й. М. Економіка виробничого підприємництва. - Київ: "Знання", 2001. – 260с.

9. Швандор В. А., Аврашков Л. Я. и др. Экономика предприятия. - Москва: ЮНИТИ, 2002. – 280с.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»


Укладачі доц. Л. Д. Воробйова

доц. Л. А. Квятковська


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\А.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об\Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи