Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Скачати 283.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір283.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030504 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2011


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства”


Укладач к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська

Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені МихайлаОстроградського


Протокол №___ від ____________2012 р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін

ЗМІСТ


Вступ 4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи 7

2 Варіанти контрольних робіт 17

3 Питання до іспиту 24

Список літератури 27

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки 29


ВСТУП


Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в українській економіці та суспільстві загалом, потребують усвідомлення широким колом фахівців різних напрямів теоретичних основ функціонування сучасного підприємства та особливостей його практичної діяльності у сучасних умовах господарювання. Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього.

Курс “Економіка підприємства” як базова загальноекономічна дисципліна охоплює всі ключові розділи прикладної економіки, організацій та забезпечення ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоретичних і практичних знань з широкого кола питань функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання. Ця навчальна дисципліна покликана ознайомити майбутніх фахівців з усім комплексом питань господарської діяльності підприємства у сучасній економіці України, сформувати уявлення про місце та значення підприємств в економічному розвитку.

Мета дисципліни — сформувати у майбутніх фахівців сукупність знань та навичок використання наукового інструментарію теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів, організацій та ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Завданням навчальної дисципліни є :

• вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств;

• закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами;

• вивчення видів і організаційно-правових форм підприємницької діяльності;

• опанування основних методів розрахунку ефективності використання ресурсів підприємства;

• розкриття шляхів формування конкурентоспроможності підприємства.

Завдання – вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оцінної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет –закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

Ефективне управління підприємствами неможливе без вивчення їх сутності та взаємозв'язків. Від того, як підприємства використовують власні ресурси, наскільки якісною та конкурентоспроможною є вироблена ними продукція, як вони здійснюють інноваційні перетворення, значною мірою залежать добробут населення й економічна могутність держави загалом.

Економіка підприємства як конкретна галузь науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва.

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Крім того, в нових ринкових умовах господарювання підприємство несе повну відповідальність за результати своєї роботи. А це вимагає від них адекватної зміни в підготовці спеціалістів.

Дисципліна „Економіка підприємства” включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.

Дисципліна «Економіка підприємства» базується на знаннях таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Навчальним планом передбачене виконання контрольної роботи, яка повинна не тільки забезпечити контроль самостійної роботи студента, але і допомогти йому ознайомиться з методикою ряду економічних розрахунків.

Мета виконання контрольної роботи ­ поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок і їх застосування для розв’язання конкретних задач діяльності підприємства.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота складається з двох частин: текстової і розрахункової. У текстовій частині студент повинен показати знання теоретичних основ тем, що викладаються, висвітлюючи теорію питання на основі вивчення і узагальнення економічної і спеціальної літератури, рішень законодавчих і виконавчих органів. Обов'язковим є виклад питань теми на прикладі конкретного підприємства.


^ Підготовка до виконання контрольної роботи

Вибір варіанта відбувається за останньою цифрою залікової книжки.

Найбільш наочно і переконливо виглядає та робота, яка ілюструється таблицями, схемами, діаграмами з конкретними даними. Необхідно також, де це можливо, прикладати виписки з планових і звітних документів підприємства з теми контрольної роботи та аналізувати їх.

Список використаної літератури приводиться в кінці роботи в алфавітному порядку. При цьому зазначаються прізвище й ініціали автора, назва роботи, видавництво, місце і рік видання. При посиланні на джерело в роботі вказується порядковий номер в переліку використаної літератури і номер сторінки. На останній сторінці повинні стояти підпис студента і дата виконання.


^ Основні вимоги до виконання контрольної роботи

Робота повинна бути оформлена розбірливо і акуратно в шкільному зошиті або на листах формату А4 і мати титульний лист (додаток А),. При виконанні роботи потрібно виділяти заголовки питань, що висвічуються і залишати поля для запису зауважень викладачем. Сторінки пронумерувати.

У розрахунковій частині потрібно розв’язати завдання. При цьому необхідно навести формулу для розрахунку з розшифровкою буквених позначень і зазначенням одиниць вимірювання. Після цього, підставивши числові значення, здійснити розрахунки. Зробити висновки.

Цікаві і найбільш масові дані доцільно звести до таблиці, оформити у вигляді схем і графіків. При цьому таблиці повинні бути обов'язково пронумеровані і названі. Графічний і табличний матеріал повинен бути оформлений відповідно до методичних вказівок щодо оформлення текстових документів.

Виконана робота представляється студентом на рецензування у встановлені терміни. Якщо робота не зарахована, то після виправлення помилок з урахуванням усіх зауважень рецензента студент знов подає на рецензування разом з колишньою рецензією. Робота зараховується за результатами співбесіди з викладачем.


^ Методичні рекомендації щодо розв’язання задач

В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, ремонтні роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і запчастини назовні, капітальне будівництво для непромислових господарств свого підприємства, роботи, пов'язані з освоєнням нової техніки, тару, що не входить у гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП) визначають за формулою:

, грн., (1)

де Nі — випуск продукції і-го виду в натуральних одини­цях;

Ці гуртова ціна, встановлена підприємством для одиниці виробу і-го виду, грн.;

Р — вартість робіт і послуг назовні, грн.;

п — кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві.

У валову продукцію (ВП) включають усю продукцію у вартісному вираженні, незалежно від ступеня її готовності та виз­начають за формулою:

ВП = ТП - (НЗВп - НЗВк) - (Іп к), грн., (2)

де НЗВп , НЗВк вартість залишків незавершеного вироб­ництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;

Іп , Ік вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.

^ Валовий оборот підприємства (ВО) — це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана – в межах підприємства чи поза ним.

Внутрізаводський оборот (ВЗО) — це та кількість про­дукції підприємства, яка застосовується всередині нього для подальшого перероблення. Валову продукцію можна також обчислити:

ВП = ВО — ВЗО, грн. (3)

Реалізована продукція (РП) — це продукція, яка відван­тажена споживачеві і за яку на розрахунко­вий рахунок підприємства-постачальниканадійшли кошти або мають на­дійти у зазначений термін. Обсяг реалізованої продукції ппідраховується за формулою:

РП = ТП + (Гп - Гк) + (Внп - Внк), грн., (4)

де Гп , Гк залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн.;

Внп , Внк залишки відвантаженої продукції, за яку термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і на кінець планового року, грн.

Обсяг реалізованої продукції з урахуванням виконання плану поставок (РПп) обчислюють:

РПп=РП -, грн. (5)

де , грн., — вартість недопоставленої продукції, грн.

^ Метод прямого рахування передбачає визначення планового рівня продуктивності праці п.пл.) шляхом ділення запланованого обсягу випуску продукції у вартісному вираженні або в натуральних одиницях (Qпл або Нпл) на планову чисельність промислово-виробничого персоналу пл):

або (6)

^ Пофакторний метод передбачає визначення приросту продуктивності праці за рахунок зменшення чисельності праців­ників під впливом різних факторів. Розрахування планового рівня продуктивності праці здій­снюється в декілька етапів.

^ Обчислення економії робочої сили під впливом техніко-економічних факторів. Ці фактори згруповані такі:

1) Підвищення технічного рівня виробництва.

Економія робочої сили під впливом цього фактору техн.р) обчислюється:

, чол., (7)

де t1, t2 трудомісткість виготовлення одиниці продукції відповідно до і після впровадження технічного заходу, н-год.;

Nпл — плановий обсяг випуску продукції, натур. один;

Фд дійсний річний фонд робочого часу одного робітника в плановому році, год.;

Квн коефіцієнт виконання норм;

Кч коефіцієнт часу, який визначається шляхом ділення кількості місяців дії заходу в плановому році на 12.

Загальна кількість їх склада­ється із чисельності промислово-виробничого і непромислового персоналу.

^ Обчислення планової чисельності промислово-виробничого персоналу (Чпвп.пл) здійснюється за формулою:

, чол., (8)

де Чпвп.б базова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;

Іq індекс збільшення обсягу виробництва в плановому році;

Іпп запланований індекс збільшення продуктивності праці.

Планова чисельність основних робітників (Чор) визна­чається трьома методами:

1.За трудомісткістю виробничої програми:

, чол., (9)

де Тсум сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.;

Фд — дійсний фонд часу роботи одного середньосписко­вого робітника, год (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

^ Квн — середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

2.За нормами обслуговування:

, чол., (10)

де п — загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується, одиниць;

Зм кількість змін роботи устаткування;

Ксс коефіцієнт спискового складу, що обчислюється як відношення явочної чисельності робітників до спискової їх кількості;

Но норма обслуговування на одного робітника, одиниць.

За нормами обслуговування чисельність основних робітників можна обчислити ще по-іншому:

, чол., (11)

де На кількість основних робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат, чол.

3. ^ За нормами виробітку:

, чол., (12)

де N— планова кількість виробів, натур. один.;

Нвир годинна норма виробітку одного робітника, натур.один.

Планова чисельність допоміжних робітників (Чдр) визначається аналогічно кількості основних робітників, якщо для них встановлені певні норми виробітку чи обслуговування. Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допоміжних робітників обчислюється:

, чол., (13)

де пд кількість робочих місць допоміжних робітників.

Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визна­чається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників з кожної з вказаних груп згідно з діючими нормативами чисельності.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного (корисного) фонду часу роботи одного середньоспискового робітника.

Цей фонд визначається шляхом складання балансу робочого часу середньоспискового робітника.

У цьому балансі явочне число днів виходу визначається шляхом віднімання від номінального фонду робочого часу в днях (календарний фонд мінус кількість вихідних і святкових днів) кількості цілоденних невиходів. Фактичну тривалість робочої зміни визначають відніманням від номінальної тривалості робочої зміни в годинах кількості годин скорочення робочої зміни.

^ Показники та основні шляхи поліпшення використання основних фондів.

Для виявлення резервів поліпшення використання основних вироб­ничих фондів й удосконалення планування капітальних вкладень необ­хідно проаналізувати показники, які характеризують використання за­собів праці на підприємстві. Ці показники умовно можна поділити на дві групи: узагальнюючі й окремі (індивідуальні).

До узагальнюючих показників відносять фондовіддачу. Фондовіддача основних фондів визначається відношенням обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних фондів:

(14)

де f ~ фондовіддача;

Q — обсяг виготовленої продукції;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів, гри. Обсяг виробленої продукції визначається в натуральних або вар­тісних показниках. Найчастіше узагальнюючим вартісним показником обсягу виробництва є товарна продукція. Для зіставлення рівня і динаміки фондовіддачі обсяг продукції обчислюють у фіксова­них цінах, а обсяг основних фондів — за відновленою вартістю, оскіль­ки залишкова вартість змінюється непропорційно до зміни виробничої потужності.

Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність цьо­го вкладення коштів.

Оберненим до фондовіддачі показником є фондомісткість, яка визначається відношенням середньорічної вартості основних фондів до обсягу виготовленої продукції:

(15)

де f/ — фондомісткість.

Показник фондомісткості визначає необхідну величину основних фондів для виготовлення продукції заданої величини.

В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних фондів.

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується коефіцієнт обертання (Ко), який визначається за формулою

(16)

де Р — обсяг реалізованої продукції (грн);

С — середні залишки нормованих оборотних коштів (грн).

Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт завантаження визначається за формулою

(17)

де Кз — коефіцієнт завантаження оборотних коштів (коп.).

Він характеризує величину оборотних коштів на 1 грн реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції, тим краще вони використовуються.

Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів визначається за формулою

(18)

або

(19)

де ТОБ - тривалість одного обороту, днів, Д — дні періоду.

Коефіцієнт ефективності (Ке) визначається за формулою:

(20)

де П — прибуток від реалізації товарної продукції (грн).

Цей показник характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Чим більший він, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

В результаті прискорення обертання оборотних активів з обігу вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх формування, при уповільненні — до обігу залучаються додаткові активи.

Визначається зміна (зниження або збільшення) собівартості продукції за всіма техніко-економічними чинниками, наприклад:

- економія від зниження матеріальних витрат:

Ем = (Мо х Ц - М1 х Ц) х К, (21)

де М0, М1 - норма витрати сировини, матеріалів, палива, енергії на

одиницю продукції до і після проведення заходу для зниження матеріальних витрат;

Ц - ціна сировини, матеріалів, палива, енергії;

К - кількість одиниць продукції.

де Ч - кількість працівників, що вивільняються;

ЗПм - середньомісячна заробітна плата даних працівників.

В умовах ринкової економіки основним критерієм оцінки господарської діяльності підприємства, фірми служить прибуток і рентабельність.

Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і береться за головний показник її результативності.

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:

  1. Продаж (реалізація) продукції (послуг);

  2. Продаж іншого майна;

  3. Позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу (Пр) продукції (виконання робіт, надання послуг) є основним складником загального прибутку. Він обчислюється як різниця між чистим доходом (Дч) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої (Ср) продукції (товарів, робіт, послуг).

Пр = Дч - Ср (22)

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів (матеріальних активів), нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об’єкта, який продається, з врахуванням витрат на продаж.

Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лізинг), дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов’язаннями, роялті, надходження від економічних санкцій тощо.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягає вилучення у підприємств частини прибутку у державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Прибуток виражає абсолютний ефект без врахування використаних ресурсів. Тому для аналізу, його доповнюють показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).

До показників рентабельності відносять:

  • рентабельність виробничої діяльності – відношення валового (Прп) або чистого прибутку (ЧП) до суми витрат по реалізовані продукції (Врп):

Рв = Прпрп або Рв = ЧП/Врп (23)

  • рентабельність продаж – відношення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки (В):

Ррп = Прп/В або Ррп = ЧП/В (24)

Таким чином, прибуток і рентабельність являються результативними показниками діяльності підприємства, а також показують ефективність використання ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових).

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

1. Персонал підприємства. Визначення кількості окремих категорій працівників.

2. Основні показники виробничої програми.

3. Інфраструктура виробничого підприємства.

Література: [2, с.15–46; 6, с.11–34; 11, с.27–44].

Задача 1

Визначити обсяг товарної продукції по заводах галузі у вартісному вираженні, виходячи з таких даних. Централізовано встановлена номенклатура продукції галузі: виробу А – 2000 шт., Б – 3750 шт., В – 1870 шт., Г – 1270 шт. Завод надасть послуги іншим підприємствам галузі на суму 3800 грн. і своєму капітальному будівництву на суму 500 грн. Завод виконує роботу з доведення до повної готовності виробів Г, що виготовляються неспеціалізованими заводами інших галузей у кількості 800 шт. Вартість додаткового оброблення одиниці виробу Г на заводі – 40 грн. Завод 4 виконує роботи промислового характеру на суму 3000 грн. на рік. Ціна виробів: А – 100 грн., Б – 180 грн., В – 120 грн., Г – 90 грн.

Задача 2

Квартальна програма виробничої ділянки – 620 комплектів деталей. Час на обробку одного комплекту: з токарних робіт – 8,2 год., з фрезерних – 7,1 год., норми виробітку, що плануються на токарні роботи – 110 %, на фрезерні – 115 %. У кварталі 70 робочих днів, тривалість зміни – 8 годин. Визначити чисельність робітників.


Варіант 2

1. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі, види оцінки.

2. Функції, методи та види управління підприємством.

3. Кошторис затрат на виробництво. Калькуляція собівартості продукції.

Література: [1, с.8–16, 4, с.111–142; 7, с.17–36; 15, с. 25 56].

Задача 1

Підприємство на початок року мало основних фондів на суму 945 тис. грн. З 1.07. були введені основні фонди на суму 28 тис. грн., а з 1.10. виведені основні фонди на суму 21 тис. грн. Річна сума зносу складає 50 тис. грн. Визначити залишкову вартість основних фондів після 4 років експлуатації.

Задача 2

Визначити заробітну плату токаря при відрядно-преміальній оплаті праці, якщо робітник за місяць зробив 170 деталей за нормою часу на одну деталь 30 хв. за другим розрядом і 140 деталей за нормою часу на одну деталь 15 хв. за третім розрядом. Премія виплачується в розмірі 42 %.


Варіант 3

1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела.

2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення її використання.

3. Показники фінансового стану підприємства.

Література: [3, с.36–58, 8, с.53–86; 10, с.15–34; 16, с. 48-100].

Задача 1

Середньорічна вартість виробничих фондів підприємства становить 2 500 млн. грн. Обсяг виготовленої продукції за звітний період – 950 тис. т, оптова ціна за 1 т – 3000 грн. За планом на наступний рік передбачено підвищити випуск продукції на 10 %. Визначити розмір фондовіддачі у звітному та базовому періодах.

Задача 2

Річний план реалізації продукції на підприємстві становить 28 млн. грн. Середньомісячна сума оборотних засобів запланована у сумі 7 млн. грн. Внаслідок переводу цехів на нові технології тривалість одного обороту скоротилась на 10 днів. Визначити планову і фактичну тривалість одного обороту, плановий і фактичний коефіцієнт оборотності та кількість вивільнених оборотних коштів внаслідок прискорення їх оборотності.


Варіант 4

1. Планування діяльності підприємства.

2. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві.

3. Управління якістю продукції (послуг) підприємства.

Література: [4, с.52 78; 7 с. 22 38; 8, с.36-98; 10, с. 32 64].

Задача 1

Визначити чисельність робітників, якщо: випущено виробів А = 4 000 шт., Б = 100 000 шт.

Норма часу на одиницю продукції на виріб “А”– 6 год., виріб “Б” – 5,5 год. Процент виконання норм – 112 %. Невиходи на роботу – 10 %. Рік містить 258 робочих дні, режим роботи – 1 зміна, тривалість зміни – 8 год.

Задача 2

Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний потоковий та гарантований запас і загальний максимальний складський запас, якщо програма випуску деталей за квартал – 1000 шт., норма витрат матеріалів на одну деталь у кг: сталі – 70, міді – 6, бронзи – 10. Сталь постачають кожні 20 днів, мідь та бронзу – один раз на місяць. Середній час затримання поставок: сталі – 5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість днів у місяці – 30, у кварталі – 90.


Варіант 5

1. Продуктивність праці: поняття, показники рівня й методи підвищення.

2. Класифікація поточних витрат на виробництво і збут продукції. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві.

3. Виробнича потужність: види, рівень розрахунку, відтворення, поліпшення використання.

Література: [6, с.66–88; 14, с.110–135; 18, с.34–55].

Задача 1

Визначити заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 173 вироби при завданні 130 шт. Норма часу на виконання операцій складає 1,4 н-год, а годинна тарифна ставка становить 1,41 грн. Процент доплат за виконання плану становить 9 %, а процент доплати за кожний процент перевиконання плану становить 1,5 %.

Задача 2

За планом на рік валова продукція машинобудівного заводу розрахована в сумі 6497 тис. грн. Очікувані залишки напівфабрикатів на початок планового року становлять 1125 тис. грн., залишки напівфабрикатів на кінець року 1180 тис. грн. Залишки спецінструментів власного виробництва на початок року – 68 тис. грн., на кінець року – 68 тис. грн. Визначити обсяг товарної продукції за планом на рік.


Варіант 6

1. Виробничий процес. Типи й методи організації виробництва.

2. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства.

3. Методи оцінки ефективності капіталовкладень.

Література: [3, с.35–56; 9, с.85–98; 10, с.23–36, 12, с.92–117].

Задача 1

У звітному періоді підприємство випустило виробів А – 200 шт., виробів Б – 300 шт. Ціна виробу А – 1800 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих стороннім підприємствам – 37 500 грн. Залишок незавершеного виробництва на початок року – 75 000 грн. На кінець року – 53000 грн.

Поряд з основною продукцією виготовлена тара на суму 12000 грн., у тому числі “на сторону” – на 8000 грн.

Визначити розмір валової, товарної і реалізованої про дукції, якщо на початок періоду залишки нереалізованої готової продукції становили 15000 грн., а на кінець року вони збільшились на 20 %.

Задача 2

Визначити виробничу собівартість виробу, якщо відомо, що вага заготовки – 12,5 кг, чиста маса – 8,8 кг. Ціна матеріалу за 1 тонну 120 тис. грн., ціна 1 тонни відходів – 7 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників становить 80 грн. ЦВ = 180 %, витрати на експлуатацію та утримання обладнання – 240 %, загальногосподарські витрати – 140 %. Відрахування соцстраху – 37,5 %. Додаткова заробітна плата – 12 % від основної.


Варіант 7

1. Науково-технічний прогрес, основні напрями. Інноваційна діяльність підприємства.

2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні активи підприємства, їх оцінка і знос.

3. Маркетингова діяльність підприємства.

Література: [3, с.96–116; 7, с.118–172; 8, с.66–97].


Задача 1

Визначити, на скільки % знизилась собівартість верстата, якщо відомо, що у результаті заміни ряду деталей пластмасою, затрати основних матеріалів скоротились на 20 %, вартість матеріальних витрат у загальній собівартості верстата становить 35 %.

Задача 2

У звітному році обсяг випуску продукції становив 750 000 грн., а середньоспискова чисельність промислово виробничого персоналу – 150 чол. У плановому році обсяг продукції передбачається збільшити на 7 %, продуктивність праці одного працівника теж збільшиться на 7 %. Визначити, як зміниться спискова чисельність працюючих.


Варіант 8

1. Економічна безпека підприємства.

2. Цілі та напрямки діяльності підприємства.

3. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.

Література: [5, с.77–-88; 7, с.62–86; 12, с.72–99; 14, с. 23–45].

Задача 1

На виготовлення приладу витрачається матеріалів на суму 960 грн., покупних напівфабрикатів на 182 грн., вартість реалізованих відходів 205 грн. Основна зарплата складає 280 грн., ЦВ – 180 %, ВУЕО – 210 %. Сума загальногосподарських витрат 180 тис. грн., а сума основної заробітної плати основних робітників цехів підприємства 120 тис. грн. Позавиробничі витрати – 2 %, прибуток – 20 %. Визначити оптову ціну виробу.

Задача 2

За звітний період випущено 576 000 виробів при чисельності 2 300 чол. У наступному році планується випустити 835 000 виробів при збільшенні чисельності на 20 %. Визначити зростання та показники продуктивності праці у звітному і плановому періодах.


Варіант 9

1. Банкрутство підприємств. Реструктуризація та санація.

2. Методи ціноутворення на підприємстві.

3. Основні напрями державного регулювання економічної діяльності підприємств.

Література: [2, с.27–48; 4, с.32–51; 12, с.32–56].

Задача 1

У звітному році собівартість товарної продукції – 45 тис. грн., що визначило витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції повинні становити – 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції планується збільшити на 8 %. Визначити собівартість товарної продукції планового року.

Задача 2

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 млн. грн., середньоквартальні залишки оборотних засобів – 25 млн. грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшується на 10 % , а час одного обороту оборотних засобів буде скорочено на 1 день .

Знайти:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту у днях у першому кварталі .

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів і їх абсолютну величину у другому кварталі.

Вивільнення оборотних засобів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних засобів.


Варіант 10

1. Кадрова політика підприємства та оцінка її ефективності.

2. Показники ефективності використання основних фондів.

3. Управління конкурентоспроможністю продукції.

Література: [7, с.116–132; 9, с.96–125; 14, с.94–106].

Задача 1

Чиста вага верстата – 350 кг, величина фактичних відходів при обробці заготівки – 92 кг. У результаті удосконалення технології виготовлення деталей верстата, відходи планується скоротити на 10 %. Знайти коефіцієнт використання металу і частку відходів до і після зміни технології.

Задача 2

Пальто з натурального хутра має повну собівартість 1000 грн. Рівень рентабельності даного виробу – 33 %. Надбавка за високу якість і відповідність міжнародним стандартам – 15 %. Ставка акцизного збору – 30 %. Торговельна надбавка – 12 % до вільної відпускної ціни з ПДВ. Розрахувати роздрібну ціну пальта.

^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1.Підприємство у неокласичній, інституційній, еволюційній, інтеграційній, підприємницькій та інших теоріях.

2. Сутнісно-видова характеристика підприємств.

3. Поняття, місія, цілі і напрямки діяльності підприємства.

4. Загальна характеристика організаційно-правових форм підприємств.

5. Сутність, функції, значення та моделі здійснення підприємницької діяльності.

6.Сутність, функції та методи управління.

7.Основні типи організаційних структур управління сучасними підприємствами.

8. Організаційні структури управління підприємством.

9.Ринкове середовище функціонування підприємств.

10.Продукція підприємства: поняття, види та вимірювання обсягу.

11.Сутнісна характеристика та методичні основи визначення якості та конкурентоспроможності продукції.

12. Маркетинг на підприємстві: сутність, функції та зміст діяльності.

13.Персонал підприємства: поняття, класифікація та сучасні тенденції формування.

14.Економічна сутність продуктивності праці. Економічне та соціальне значення продуктивності праці.

15. Методика визначення продуктивності праці.

16. Шляхи підвищення продуктивності праці.

17. Політика оплати праці на підприємстві.

18.Форми і системи оплати праці.

19.Мотивація трудової діяльності : моделі, вимоги, методи.

20.Кадрова політика й системи управління персоналом підприємства.

21.Система мотивації персоналу: сутність, зміст та основні методи.

22.Форми і системи оплати праці на підприємстві.

23.Визначення активів підприємства.

24.Економічна сутність основних засобів підприємства , їх класифікація

25.Облік і оцінка основних засобів підприємств з різними формами власності

26.Знос основних засобів підприємства

27. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

28.Показники оснащеності підприємства основними засобами.

29. Показники руху та стану основних засобів.

30. Показники використання основних засобів на підприємстві

31. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.

32.Основний капітал підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка.

33.Знос та амортизація основного капіталу: поняття, та методи нарахування.

34.Методика розрахунку та економічна сутність показників ефективності використання основного капіталу підприємства.

35. Поняття, види та методичні основи визначення обсягу й рівня використання виробничої потужності підприємства.

36.Оборотний капітал підприємства: поняття, характерні риси, функціонально-елементний склад та нормування.

37.Характеристика елементного складу оборотних коштів.

38.Ефективність використання оборотних коштів підприємства: показники та шляхи її підвищення.

39.Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, структура та оцінка.

40.Поняття, характерні риси, значення та елементний склад нематеріальних ресурсів підприємства.

41.Поняття про інвестиції , їх види , характеристика.

42. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних

вкладень

43 Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку.

44. Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємств.

45. Підвищення ефективності використання інвестицій.

46.Сутність, функціонально-елементний склад та класифікація інвестицій.

48.Особливості оцінки ефективності фінансових інвестицій.

49.Сутність, значення та класифікація інновацій.

50.Сутнісно-видова характеристика витрат підприємства.

51.Калькуляція собівартості окремих виробів.

52.Методичні основи розрахунку кошторису та сукупних витрат на виробництво товарної продукції.

53.Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, методи встановлення і регулювання.

54.Характеристика системи управління витратами підприємства.

55.Сутність, процес формування, порядок визначення й напрямки використання прибутку підприємства.

56.Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

57.Техніко-технологічна база підприємства та її складові елементи.

58.Сутність, принципи, види та методи планування на підприємстві.

59.Поняття, роль та функціонально-елементний склад інфраструктури підприємства.

60.Реінжиніринг бізнес-процесів: сутнісна характеристика та методичні основи впровадження.

61.Поняття логістичних операцій, сучасні методи і системи управління матеріальними потоками.

62.Трансформація та реструктуризація: сутнісна характеристика, спільні та відмінні риси, переваги та недоліки.

63.Економічна безпека підприємства: сутність, складові та методи її досягнення.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Бойчик І.М. Економіка підприємств: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002. - 478 с. 2.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.

3. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича- 3-тє вид., випр. - К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 412с.

4. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2005 – 301с.

5. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. - 777 с.

6. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 528с.

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728 с.

8. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. екон. спец. вузів/ Тетяна Примак,; Ред. В.П.Розумний. -2-е вид., стер. . -К.: Вікар, 2002. - 175 с.

9. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник 3-е вид. / Г. М Тарасюк, Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

Допоміжна

10. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 300с.

11. Вовчак О.Д. Інвестування : навч. посібник. – Львів : Вид-во "Новий Світ – 2000", 2007. – 544 с.

12. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : підручник. – К. : Аперта, 2003. – 338 с.

13. Довбуш Р.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств : підручник / Р.А. Довбуш, А.Л. Зозуля. – Х. : Вид-во "Основа", 2003. – 250 с.

14. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства /І.З. Должанський. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384с.

15. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 488с.

16. Круш П.В., Подвігіна В.І, Гулевич В.О. Організація виробництва . Підручник/ За заг. ред. П.В. Круш, В.І., Подвігіна, В.О. Гулевич. – К.: Каравела, 2010.- 536 с.

17. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 376 с.

18. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Зал книжка ______________


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З навчальної дисципліни ^ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант №________


Факультет економічний

Напрям 6.030504 – “Економіка підприємства”


Студент ___________________

Група ___________________


Роботу перевірив

____________________________


Кременчук 20____

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства”


Укладач к.е.н., доц. кафедри економіки Л.А.Квятковська

Відповідальний за випуск зав. кафедри, д.е.н., проф. О. І. Маслак


Підп. до друк.________. Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи