Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 413.89 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/2
Дата26.09.2012
Розмір413.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030504 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2011


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030504 – “Економіка підприємства”


Укладач к.е.н., доц. кафедри економіки Л. А. Квятковська

Рецензент д.е.н., проф. О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________2011 р.

Голова методичної ради проф. В. В. Костін

ЗМІСТВступ 4

1 Теми, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни 7

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання 8

3 Тестові завдання з курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (поточний контроль) 15

4 Питання до модульного контролю 27

5 Приклади розв’язання задач 31

Список літератури 36


ВСТУП

В умовах ринку першочерговим завданням керівництва підприємства стає формування, оцінка і управління поточними та перспективними можливостями підприємства, тобто його потенціалом з метою зростання ефективності функціонування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Навчальна дисципліна «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» — це поєднання вітчизняного й зарубіжного досвіду вартісного обґрунтування господарських рішень, з урахуванням внутрішніх компетенцій та зовнішніх можливостей підприємства. Доцільність вивчення матеріалу цієї дисципліни визначається тим, що розвиток ринку вимагає істотних перетворень у системі підготовки кадрів для роботи в сучасних організаціях. Управління та використання потенціалу підприємства, його розвиток та оцінка потребують теоретичних знань та практичних навичок щодо формування потенціалу підприємства та його структурних складових, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвиток та конкурентоспроможність потенціалу сучасних підприємств як збалансованого інтегрованого утворення, методології й прикладного інструментарію оцінки його ринкової вартості, а також адаптування потенціалу підприємства до змін у зовнішньому середовищі і подолання можливих перешкоджань його розвитку.

Основною метою викладання дисципліни є забезпечення студентів економічними знаннями, що сприяють комплексному розумінню процесів, що відбуваються в Україні, що впливають на діяльність вітчизняних підприємств, що допомагає підготовці студентів до майбутньої самостійної діяльності. Таким чином, вивчення даної дисципліни формує в майбутніх фахівців систему поглядів і знань, що згодом допоможуть їм у вивченні різних економічних процесів.

Головними завданнями викладання дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» є:

- надання студентам основних положень із основ потенціалу підприємства та його складових;

- вироблення у студентів практичних умінь та навичок щодо оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємств;

- сприяння дослідницькій діяльності, розвитку відповідальності у студентів – майбутніх фахівців стосовно прийняття самостійних рішень щодо проблем формування й оцінювання потенціалу підприємств.

Предмет вивчення дисципліни – процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій.

Основні форми самостійної роботи з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання»:

  • комплексне вивчення конспекту лекцій;

  • опрацювання основної та додаткової літератури;

  • виконання індивідуальних завдань.

Мета самостійної роботи – формування у студентів здатності самостійно мислити; оволодіти базовими поняттями, опанувати новітні теоретичні підходи до формування потенціалу підприємства та прикладним інструментарієм оцінки потенціалу сучасних підприємств на такому рівні, щоб після закінчення навчання можна було на високому професійному рівні розв’язувати проблеми, пов’язані з оцінюванням та формуванням потенціалу підприємства, приймати зважені рішення, спрямовані на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

Самостійна робота студентів з даного курсу включає: опрацювання лекційного матеріалу, самостійне вивчення окремих питань, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань.

Опрацювання лекційного матеріалу починається з докладного розбору конспекту лекції. На цьому етапі слід розібратися в суті кожного питання і положення. Далі, для більш поглибленого розбору, потрібно використовувати як основну, так і додаткову літературу. Якщо виникають питання, слід звертатися за консультацією до викладача. Під час підготовки до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком самостійної роботи. Виконувати індивідуальні завдання потрібно відповідно до свого варіанту.

Важлива роль у освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання можуть стати темами рефератів.

^ 1 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ пор.Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кількість год

(лек.)

Кількість год

(СРС)

Кількість год

(лек.)

Кількість год

(СРС)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Сутнісна характеристика потенціалу підприємства


Формування потенціалу підприємства


Конкурентоспроможність потенціалу підприємства


Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства


Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства


Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель, споруд


Оцінювання ринкової вартості машин обладнання


Нематеріальні активи та методи оцінювання


Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Оцінювання вартості бізнесу


Усього

2


2


3


4


3


3


3


2


3


3


28

3


3


3


4


3


4


3


3


4


3


33

0,5


0,5


1


0,5


1


1


1


1


1


0,5


8

3


3


3


4


3


4


3


3


4


3


33

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема № 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1. Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал».

2. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

3. Структура потенціалу підприємства.

4. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Яка еволюція визначення терміна «потенціал» в економічних дослідженнях?

2. Визначте характерні ознаки та структурні елементи підприємницького потенціалу.

3. Які сучасні тенденції розвитку виробничого потенціалу підприємства та його складових?

4. Які переваги мають графоаналітичні методи оцінки потенціалу підприємства?

Література: [1,с.10–29; 2, с.11–18; 3, с.15–18; 5, с.13–15].


Тема № 2 Формування потенціалу підприємства

1. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств.

2. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.


Питання для самоперевірки

1. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система.

2. Визначте основні принципи формування потенціалу підприємства.

3. Як ефект синергії впливає на оптимізацію структури потенціалу підприємства?

4. Які сучасні тенденції формування потенціалу підприємства?

5. Визначте особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

6. Закономірності формування та розвитку потенціалу підприємства.

7. Які структурно-функціональні характеристики потенціалу сучасних підприємств?

Література: [2,с.29–35; 3, с.25–30; 7, с.21–27; 6, с.14–20].


Тема № 3 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3. Прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

2. Які основні методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3. Окресліть шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

4. У чому має прояв методологічна складність визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства?

5. Чи можна ототожнювати поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства» та «конкурентні позиції підприємства»?

6. Які переваги та недоліки мають експертні методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства?

Література: [3,с.36–45; 4, с.39–50; 7, с.27–41; 10, с.16–25 ].


Тема № 4 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

1. Оцінювання потенціалу підприємства: основні сфери застосування.

2. Поняття вартості та її модифікації.

3. Принципи та основні етапи оцінювання потенціалу підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Надайте характеристику якісних та кількісних методів оцінювання потенціалу підприємства.

2. Модифікації вартості, що використовуються в оцінній діяльності.

3. Переваги й недоліки інтегрального показника вимірювання потенціалу.

4. Як формується ланцюг формування вартості потенціалу підприємства?

5. Взаємодія яких чинників визначає вибір найліпшого й най­ефективнішого варіанта використання потенціалу підприємства?

Література: [3, с.50–61; 5, с.42–53; 9, с.42–53; 10, с.31–40 ].


Тема № 5 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

1. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства.

2. Витратна концепція оцінювання потенціалу підприємства.

3. Порівняльний підхід до оцінювання потенціалу підприємства.

4. Результатне оцінювання потенціалу підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Визначте сутність витратної концепції оцінювання потенціалу підприємства.

2. Які основні характеристики методичних підходів до оцінювання потенціалу підприємства?

3. Який вплив зносу на вартість об’єкта?

5. У чому виявляється методологічна складність визначення ставки дисконту?

6. Які переваги та недоліки мають дохідні методи оцінювання потенціалу підприємства?

7. Які переваги та недоліки мають порівняльні методи оцінювання потенціалу підприємства?

Література: [34, с.61–73; 5, с.75–81;8, с.53-67;10, с.6–160].


Тема № 6 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель, споруд

1. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок складовими потенціалу підприємства.

2. Особливості оцінювання земельної ділянки, будівель споруд.

3. Методичні основи оцінювання вартості земельних ділянок, будівель споруд.

4. Оцінювання вартості будівель споруд.


Питання для самоперевірки

1. Визначте роль, місце і значення земельних ділянок, об’єктів нерухомості у виробничому процесі підприємств (організацій) різних сфер діяльності.

2. Які основні чинники визначають вартість земельних ділянок сучасних підприємств?

3. Які переваги і недоліки мають витратні, результатні й порівняльні методики оцінювання вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості?

4. Чому існує об’єктивна необхідність системного оцінювання цілісного земельно-майнового комплексу підприємства?

5. Як змінюється вартість земельної ділянки чи нерухомості залежно від специфіки їх господарського використання.

Література: [2, с.40–46; 7,с.45–59; 8, с.85–91; 10, с.67–70].


Тема № 7 Оцінювання ринкової вартості машин обладнання

1. Особливості оцінювання машин та обладнання.

2. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання.

3. Вплив зносу на вартість машин та обладнання.

4. Методичні особливості оцінювання машин та обладнання.


Питання для самоперевірки

1. Визначте особливості оцінювання ринкової вартості транспортних засобів.

2. Методологія ідентифікації та оцінювання вартості цілісних техніко-технологічних комплексів сучасних підприємств.

3. Визначте переваги та недоліки витратних, результатних і порівняльних методик оцінювання вартості машин та обладнання.

4. Які чинники впливають на вартість машин та обладнання залежно від специфіки їх господарського використання.

Література: [4, с.20–39; 63,с.60–66; 9, с.92–99].


Тема № 8 Нематеріальні активи та методи оцінювання

1. Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства.

2. Роль, значення та характер участі нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства.

3. Методологія оцінювання нематеріальних активів підприємства.

4. Особливості оцінювання окремих видів нематеріальних активів підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Взаємозв’язок понять «інтелектуальна власність», «нематеріальні ресурси» та «нематеріальні активи».

2. Як формується та оцінюється ефективність функціонування інформаційної системи підприємства?

3. Чи залежить структура портфеля нематеріальних активів підприємства від сфери бізнесу?

4. Поясніть механізм впливу нематеріальних активів підприємства на його потенціал.

5. Які специфічні риси відрізняють нематеріальні ресурси від інших активів підприємства?

6. Які ознаки в оцінній практиці покладено в основу класифікації нематеріальних активів підприємства?

Література: [5, с.5–20; 8, с.47–52].


Тема № 9 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

1. Роль значення трудового потенціалу в економічних відносинах.

2. Методологія оцінювання трудового потенціалу підприємства.

3. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства.

4. Основи управління трудовим потенціалом підприємства.


Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні етапи становлення та розвитку економічної категорії «трудовий потенціал».

2. Які існують вітчизняні методики оцінювання трудового потенціалу персоналу підприємства та у яких сферах їх застосовують?

3. Охарактеризуйте сучасні моделі корисності при оцінюванні трудового потенціалу співробітників підприємства.

4. Методологія оцінювання трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

5. Які зміни відбуваються в структурі трудового потенціалу сучасних підприємств під впливом факторів науково-технічного прогресу?

6. Як визначити поняття «якість трудового потенціалу» організації?

Література: [8,с.202-490; 10, с.55-62; ].


Тема № 10 Оцінювання вартості бізнесу

1. Особливості методів оцінювання вартості бізнесу.

2. Методи витратного підходу до оцінювання вартості бізнесу.*

3. Методи результатного підходу до оцінювання вартості бізнесу.

4. Методи оцінювання вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.


Питання для самоперевірки

1. Визначте особливості методів оцінювання вартості бізнесу.

2. Які Ви знаєте аналітичні технології структуризації бізнесу для цілей оцінювання його вартості?

3. Які існують особливості створення цільових систем показників підприємств різних сфер діяльності?

4. Які сучасні альтернативні підходи до оцінювання вартості гудвілу підприємства: їх переваги та недоліки.

Література: [2, с.5–202; 6, с.47–52; 7, с.67–72].

^ 3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ „ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”

(ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ)

1. Найбільш поширена наукова думка щодо трактування суті потенціалу:

а) сукупність ресурсів;

б) потужність виробництва;

в) загальна ресурсна, економічна, природна можливість регіону;

г) можливість досягти ефекту.

2. Потенціал людства — природний, економічний, соціокультурний, психофізіологічний — відносять до класифікації потенціалу:

а) за елементним складом;

б) за функціональною сферою виникнення;

в) за рівнем абстрагованості;

г) за галузевою ознакою.

3. Залежно від ступеня реалізації потенціалу розрізняють:

а) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал;

б) фактичний та перспективний вектори розвитку;

в) промисловий, науковий, будівельний, сільськогосподарський;

г) експортний та імпортний.

4. Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінювання можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу відносно до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, — це:

а)синергічність потенціалу підприємства;

б) адаптивність потенціалу підприємства;

в) конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

г) ефективність потенціалу підприємства.

5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від:

а) рівня конкурентоспроможності його складових елементів;

б) галузі, до якої належить підприємство;

в) маштабів діяльності підприємства;

г) місцезнаходження підприємства.

6. Конкурентоспроможність є іманентною рисою потенціалу підприємства:

а) так;

б) ні.

7. Поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства» та «конкурентні позиції підприємства» є тотожними:

а) так;

б) ні.

8. До критеріальних методів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить:

а) метод набору конкурентоспроможних елементів;

б) метод вивчення профілю об’єкта;

в) метод інтегрального критерію;

г) метод таксономічного показника.

9. До експертних методів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить:

а) метод порівнянь;

б) метод рангів;

в) SPACE-аналіз;

г) STEP-аналіз.

10. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

а) графічні, математичні та логістичні;

б) індикаторні та матричні;

в) критеріальні та експертні;

г) одномоментні та стратегічні.

11. Оцінювання потенціалу підприємства можна здійснити тільки у вартісному вимірі?

а) так;

б) ні.

12. До основних елементів процесу оцінки не відноситься :

а) об’єкт оцінювання;

б) суб’єкт оцінювання;

в) критерій оцінювання;

г) одиниці вимірювання;

д) контроль.

13. Сукупність критеріїв, одиниць вимірювання та показників оцінювання має назву:

а) механізм процесу оцінювання;

б) інструменти процесу оцінювання;

в) система оцінювання;

г) усі відповіді правільні.

14. Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку й визначається на основі рівності між реальними економічними факторами?

а) вартість діючого підприємства;

б) вартість в обміні;

в) вартість у користуванні;

г) інвестиційна вартість.

15. Які різновиди має вартість в обміні?

а) ринкова, ліквідаційна, податкова, страхова, орендна;

б) ринкова, балансова, заставна, страхова, орендна;

в) ринкова, ліквідаційна, заставна, страхова, орендна;

г) ринкова, інвестиційна, заміщення, страхова, орендна.

16. Яку назву має ступінь цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого підприємства без урахування найбільш ефективного її використання і величини грошового еквівалента від можливого продажу:

а) вартість діючого підприємства;

б) вартість в обміні;

в) вартість у користуванні;

г) інвестиційна вартість.

17. Які різновиди має вартість у користуванні:

а) інвестиційна, балансова, податкова, заміщення;

б) інвестиційна, ринкова, податкова, заміщення;

в) інвестиційна, заставна, страхова, заміщення;

г) інвестиційна, балансова, страхова, заміщення.

18. Грошовий еквівалент, який очікується отримати від продажу вибуваючих матеріальних активів чи їх складових компонентів для альтернативного використання, має назву:

а) вартість діючого підприємства;

б) інвестиційна вартість;

в) ринкова вартість;

г) утилізаційна вартість.

19. Вартість бізнесу для конкретного інвестора, що базується на його планах, має назву:

а) вартість діючого підприємства;

б) інвестиційна вартість;

в) ринкова вартість;

г) балансова вартість.

20. Який принцип оцінювання базується на вислові: «максимальна вартість підприємства визначається найменшою ціною, за якою можна придбати інший об’єкт з еквівалентною корисністю»?

а) заміщення;

б) відповідності;

в) корисності;

г) усі відповіді неправильні.

21. Який принцип оцінювання базується на вислові: «максимальний дохід від використання потенціалу підприємства можна отримати при досягненні оптимальних величин чинників виробництва»:

а) збалансованості;

б) відповідності;

в) економічного розподілу;

г) найліпшого і найефективнішого використання.

22. На чому ґрунтується визнання земельних ділянок, будівель і споруд складовими потенціалу підприємства:

а) на порівнянні структури витрат;

б) на дослідженні характеру участі у виробничому процесі;

в) на порівнянні загальносистемних рис потенціалу та специфічних рис земельних ділянок, будівель і споруд;

г) на вивченні способу використання;

д) на аналізі можливостей результативного використання.

23. Чи відрізняється потенціал окремої земельної ділянки або об’єктів нерухомості від потенціалу цілісного земельно-майнового комплексу підприємства:

а) не відрізняється;

б) суттєво відрізняється;

в) відрізняється при інтенсивному господарському використанні;

г) несуттєво відрізняється.

24. Цільове призначення земельної ділянки — це порядок, умови, критичні межі експлуатації земель для конкретних господарських цілей:

а) встановлені законодавством;

б) визначені керівництвом підприємства;

в) визначені власниками підприємства;

г) визначені ринком;

д) обумовлені технологією.

25. Який із принципів оцінювання вартості земельних ділянок, будівель і споруд є визначальним:

а) корисності;

б) заміщення;

в) очікування;

г) елімінованості;

д) збалансованості.

26. Нерухомість — це:

а) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі;

б) атеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею;

в) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус;

г) матеріальні об’єкти та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус;

д) правильна відповідь відсутня.

27. Будівлі — це:

а) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

б) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

в) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

г) інженерно-архітектурні споруди, де створюються (використовуються) приміщення для здійснення бізнес-процесів підприємства.

28. Споруди — це:

а) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

б) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

в) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

г) інженерно-архітектурні споруди, де створюються умови для здійснення бізнес-процесів підприємства.

29. Оцінка вартості земельних ділянок виробничого призначення базується на наукових засадах:

а) теорії ринкового ціноутворення;

б) теорії оцінки нерухомості;

в) теорії арбітражного ціноутворення;

г) теорії фінансового аналізу;

д) усі відповіді правильні;

е) правильна відповідь відсутня.

30. Незалежна експертна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд має на меті визначення їх реальної:

а) ринкової вартості;

б) цільової вартості;

в) ліквідаційної вартості;

г) відновної вартості;

д) інвестиційної вартості.

31. Нормативне оцінювання вартості земельних ділянок, будівель і споруд базується на:

а) аналізі ринкових умов здійснення угод купівлі-продажу;

б) урахуванні стратегічних орієнтирів розвитку підприємства;

в) використанні офіційно затверджених інструктивно-методичних документів;

г) комбінуванні витратних, результатних і порівняльних методик оцінювання.

32. Визначення вартості земельних ділянок на основі методу залишку для землі використовується для оцінювання:

а) неосвоєних ділянок, призначених для комерційного використання;

б) цілісних земельно-майнових комплексів;

в) сільськогосподарських земель;

г) земель невиробничого призначення;

д) незабудованих ділянок.

33. Метод капіталізації земельної ренти передбачає визначення вартості земельних ділянок на основі:

а) приведення грошових потоків від виробничого використання земель;

б) капіталізації чистих притоків капіталу від ефективного виробничого використання земель;

в) капіталізації доходів від здавання земельних ділянок в оренду (платне використання);

г) капіталізації надлишкових прибутків підприємства.

34. Інвентарний об’єкт — це:

а) закінчений пристрій, предмет чи комплекс предметів зі всіма пристосуваннями та приладдям, що відносяться до нього;

б) частина машини, обладнання чи об’єкта нерухомості, що може бути відділена від нього без нанесення непоправної фізичної шкоди;

в) кожен предмет, що має самостійне значення і не є частиною будь-якої іншої машини чи обладнання;

г) кожен самостійний пристрій, який не є складовою частиною будинку чи споруди.

35. Цілісні технологічні комплекси машин та обладнання, які поєднані в єдину систему або технологію виробництва продукції, є первинним об’єктом оцінювання при:

а) одиничному оцінюванні;

б) груповому оцінюванні;

в) системному оцінюванні;

г) частковому оцінюванні;

д) загальному оцінюванні;

е) правильна відповідь відсутня.

36. За якою технологією оцінки передбачається виокремлення об’єкта типо-представника, який найкращим чином ураховує оцінні параметри машин (обладнання):

а) одиничного оцінювання;

б) групового оцінювання;

в) системного оцінювання;

г) часткового оцінювання;

д) загального оцінювання;

ж) правильна відповідь відсутня.

37. Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-еко­номічного рівня вимогам сучасного виробництва називається:

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

38. Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх чинників називається:

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

39. Метод оцінювання вартості машин та обладнання, який базується на приведенні старої (минулої) ціни до її сучасного рівня, називається:

а) методом розрахунку за ціною однорідного об’єкта;

б) методом аналізу й індексації витрат;

в) методом по-елементного розрахунку;

г) методом «ефективного віку»;

д) методом рівновеликого аналога.

40. У рамках методів порівняльної групи, машини та обладнання порівнюються за такими ознаками схожості:

а) функціональною, класифікаційною та конструктивно-технологічною схожістю;

б) функціонально, технологічною та економічною схожістю;

в) конструкційною, експлуатаційною та видовою схожістю;

г) ціновою, технічною та ринковою схожістю.

41. Кваліфікаційний потенціал — це:

а) здатності і схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи та ін.;

б) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

в). обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

42. Соціальний потенціал — це:

а). рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

б). здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи та ін.;

в). обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

43. Який з наведених нижче показників не використовується для оцінки розміру трудового потенціалу за витратним методом:

а). продуктивність праці промислово-виробничого персоналу;

б). коефіцієнт змінності робочої сили;

в). комплексне оцінювання конкретного працівника;

г). коефіцієнт змінності роботи робочого місця;

д). коефіцієнт віддачі повної заробітної плати;

е). коефіцієнт творчої активності працівників.

44. Який з перелічених нижче методів не використовується при порівняльному підході до оцінювання трудового потенціалу:

а). метод анкетування;

б). описовий метод;

в). метод шкали спостереження за поведінкою;

г). метод попереднього стажування;

д). метод ділових ігор.

45. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу:

а) метод ліквідаційної вартості;

б) метод прямої капіталізації доходів;

в) метод дисконтування грошового потоку;

г) метод мультиплікаторів.

46. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу:

а) метод вартості заміщення;

б) простий балансовий метод;

в) метод додаткових доходів;

г) метод галузевих співвідношень.

47. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу:

а) метод чистих активів;

б) метод вартості заміщення;

в) метод економічного прибутку;

г) метод аналогового продажу чи ринку капіталу.

48. Визначення вартості бізнесу за методом економічного прибутку — це:

а) вартість бізнесу визначається шляхом урегулювання балансу підприємства та оцінки можливостей отримання доходів від його використання;

б) вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю всіх активів підприємства та ринковою вартістю всіх його пасивів (зобов’язань) у по-елементному розрізі;

в) вартість бізнесу визнається як різниця між активами та пасивами фірми;

г) вартість бізнесу визначається шляхом множення суми інвестованого капіталу на ставку економічної рентабельності, яка дорівнює різниці між рентабельністю інвестованого капіталу і середньозваженими витратами на його залучення та використання.

49. Який мультиплікатор з наступних не використовується для оцін­ки вартості бізнесу:

а). цінові;

б). фінансові;

в). вартісні.

50 Яка складова підприємницької діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу:

а) персонал;

б) машини та обладнання;

в) земля, будівлі та споруди;

г) готова продукція;

д) матеріали.

^ 4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

1. Охарактеризуйте потенціал підприємства як економічну категорію. Які його характерні риси?

2. Чому ресурсна концепція потенціалу є найбільш поширеною? Чи можна трактувати потенціал підприємства виключно як систему ресурсів, що має забезпечити досягнення певних цілей? Чому?

3. Які складові повинні включатися до моделі потенціалу підприємства?

4. В чому полягає сутність результатної концепції потенціалу підприємства?

5. За якими ознаками можна класифікувати видові прояви потенціалу підприємства?

6. Які існують підходи до визначення складу ресурсного потенціалу?

7. Які складові діяльності персоналу підприємства задіяні у створенні його потенціалу?

8. Чому доречно потенціал підприємства розглядати як відкриту економічну систему?

9. Що означає властивість цілісності системи стосовно потенціалу підприємства?

10. Як діє закон синергії в процесі реалізації потенціалу підприємства?

11. Охарактеризуйте механізм застосування системного підходу в процесі формування потенціалу підприємства.

12. Чому за сучасних умов зростає значення вивчення маркетингового, інноваційного і організаційного складників у формуванні та розвитку потенціалу підприємств?

13. В чому полягає відмінність відтворювального підходу від інноваційного?

14. Який з підходів до формування потенціалу підприємства найбільш орієнтований на робітників та прояв їхніх здібностей? Чому цей підхід набуває особливої актуальності за сучасних умов господарювання?

15. Охарактеризуйте вплив суспільно-політичних чинників на формування потенціалу відкритого акціонерного товариства в енергетичній галузі.

16. Охарактеризуйте вплив умов конкуренції на ринку обладнання на формування потенціалу невеликого приватного підприємства з виробництва пакувальних матеріалів.

17. Дайте визначення поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства». Наведіть приклади підприємств, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу.

18. Охарактеризуйте конкурентну ситуацію в різних галузях вітчизняної економіки за сучасних умов.

19. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги за
М. Портером. Наведіть приклади.

20. Що таке ключові чинники успіху в галузі? Назвіть основні з них за елементами потенціалу підприємства.

21. З яких етапів складається процедура оцінювання конкурентоспроможності об'єкта?

22. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності? В чому їхні переваги та недоліки?

23. Що таке стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства? В чому полягає його мета та завдання?

24. Назвіть основні методи стратегічного аналізу. Який з них застосовується виключно для характеристики впливу зовнішнього економічного середовища? З чим пов'язана необхідність його застосування?

25. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT- аналізу.

26. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози?

27. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієнтований на задоволення вимог споживачів? Чому виникла необхідність його розробки?

28. Основу якого методу стратегічного аналізу становить аналіз впливу розробленої стратегії на прибутковість підприємства?

29. Що таке профіль об'єкта? Які характеристики його описують?

30. Як формується матриця «привабливість галузі – конкурентоспроможність підприємства»?


Модуль 2

1. В чому полягає суть процесу оцінки потенціалу підприємства? Які системи вимірювання зазвичай для цього застосовують?

2. Чому вартісна оцінка підприємства об’єктивно характеризує рівень розвитку його потенціалу?

3. Які властивості й особливості підприємства як товару?

4. Які причини обумовили активізацію оцінної діяльності в Україні?

5. З яких етапів складається процес оцінки вартості об’єкта власності?
Чи регламентується цей процес нормативно-правовими актами? Чому?

6. Назвіть випадки, за умов яких оцінка вартості є обов’язковою згідно з законодавством України?

7. Чому доцільно оцінювати вартість бізнесу позичальника в процесі визначення його кредитоспроможності?

8. Як можуть вплинути результати оцінювання вартості підприємства на прийняття рішень щодо підвищення ефективності поточного управління?

9. Що таке вартість? Чому вона має велику кількість модифікацій?

10. За яких умов можливе визначення ринкової вартості об’єкта оцінювання?

11. Що таке споживча вартість? Чи може вона дорівнювати ринковій?

12. Що таке інвестиційна вартість? Чому вона відрізняється від ринкової?

13. Яка вартість визначається, якщо покупець має особливі родинні інтереси, що спонукають його на придбання об’єкта за ціною, вищою за середньоринкову на подібне майно?

14. Чим відрізняється вартість відтворення та вартість заміщення?

15. Які умови визнечення вартості в користуванні?

16. Охарактеризуйте принципи, що пов’язані з уявленням власника про об’єкт оцінки.

17. В чому полягає сутність методів доходного підходу? На якому принципі вони ґрунтуються?

18. Що таке ставка дисконту?

19. Охарактеризуйте залежність методів розрахунку ставки дисконту від типу грошового потоку, який використовується як база оцінки.

20. Що таке ставка капіталізації? Чим вона відрізняється від ставки дисконту і в яких випадках використовується?

21. За яких умов доцільне використання порівняльного підходу?

22. Які базові положення майнового підходу до оцінювання вартості об’єкта власності?

23. В яких випадках доцільне застосування методів майнового підходу?

24. Які вимоги висовуються до інформаційної бази створюваної в процесі оцінювання?

25. Що входить до складу нерухомого майна підприємства? Назвіть особливості нерухомості, які слід враховувати в процесі її оцінювання.

26. В яких випадках використовуються нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок?

27. Охарактеризуйте методичні підходи, що застосовуються в процесі оцінювання земельних ділянок.

28. Які чинники впливають на вартість земельної ділянки?

29. В якому разі доцільно застосування методів доходного підходу в процесі оцінювання будівель і споруд?

30. Охарактеризуйте основні методи витратного підходу до оцінювання вартості машин і обладнання.

^ 5 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Задача-приклад № 1. Згідно з методикою вартісної оцінки розміру скла­дових елементів потенціалу підприємства при його формуванні необхідно розрахувати сукупну вартість потенціалу ВАТ «Оберіг» за даними звітного періоду.

Таблиця 1 – Вихідна інформація для вартісного розрахунку розміру складових елементів потенціалу ВАТ «Оберіг».

№ пор

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1

2

3

4

5

1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн

106 485

114 824

2

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,15

0,15

3

Нормовані оборотні засоби

тис. грн

32 706

39 476

4

Коефіцієнт отримання продукції з оборот­них засобів

коеф.

0,8

0,82

5

Сумарна вартість нематеріальних активів і земельних ресурсів за експертною оцінкою

тис. грн

21 732

24 944

6

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

7599

7590

7

Продуктивність праці на І-го працівника ПВП

тис. грн

13,0

13,8

8

Товарна продукція у порівняних цінах

тис. грн

98 649

104 370

9

Фондоозброєність у розрахунку на І-го працівника ПВП

тис. грн

14,0

15,1

10

Інноваційні витрати за звітний період

тис. грн

27 200

37 849

Продовження табл.1

1

2

3

4

5

11

Витрати на управління

тис. грн

5732,1

6890,0

12

Балансовий прибуток

тис. грн

27 706

43 720

13

Повна собівартість товарної продукції

тис. грн

71 383

74 275


Таблиця 2 – Додаткова інформація за рік, що є попереднім до базового

№ пор

Показники

Одиниця виміру

За попередній до базового рік

1

Продуктивність праці на І-го працівника ПВП

тис. грн

12,0

2

Фондоозброєність у розрахунку на І-го працівника ПВП

тис. грн

13,0
Розв’язання:

1. Фондовий потенціал: ФП = Ф х Ен = 114824 х 0,15 = 17 223,60 тис. грн.

2. Потенціал оборотних фондів:ОП = М х Км = 39476 х 0,82 = 32 370,32 тис. грн.

3. Потенціал нематеріальних активів:4. Оцінка живої праці:
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни
Потенціал підприємства: формування І оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – “економіка...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconПотенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
Робоча програма навчальної дисципліни Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи