Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 265.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір265.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ”


для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

„Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства“


Укладач канд. техн. наук, доц. В.Є. Черніченко

Рецензент док. екон. наук А.О. Касіч


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………………………..6

3 Тести до модульного контролю...……………………………………………….13

4 Питання до заліку………………………………………………………………...18

Список літератури........................................................................... ……………….20

^ ВСТУП


Мета навчальної дисципліни: вивчення і засвоєння науково-технічних основ, головних методологічних та організаційних положень стандартизації та сетрифікації продукції та послуг для досягнення високих кінцевих результатів при практичній маркетинговій діяльності.

Завдання самостійної роботи:

– формування у студентів розуміння особливостей розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

– засвоєння основних методів стандартизації та систем показників якості продукції;

– вивчення основних методів планування та визначення ефективності робіт з стандартизації;

– розвиток навичок самостійної праці щодо використання нормативно-технічних документів для розв’язання практичних завдань.

^ Види самостійної роботи: вивчення особливостей сучасних міжнародних засад стандартизації і сертифікації продукції та послуг.

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача.

Пояснення щодо користування методичними вказівками. Студент розглядає питання, вказані у методичних вказівках, за їх порядковим номером. Після опрацювання тем самостійної роботи необхідно перевірити засвоєння знань за допомогою питань для самоперевірки.
^

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИтемиНайменування теми


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть год.

(лекц.)

К-сть год.,

СРС

К-сть год.

(лекц.)

К-сть год.,

СРС

1

2

3

4

5

6

1


Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки


2

4

0,5

4

2Параметричні ряди


2

5

1

5

3

Основні методи стандартизації


2

4

0,5

5

4


Державна система стандартизації України

2

4

0,5

5

5

Система показників якості продукції

2

4

0,5

4

6

Контроль якості продукції та послуг


1

4

0,5

5

7

Методи оцінювання якості продукції та послуг


1

4

0,5

4

8

Управління якістю продукції та послуг


1

4

0,5

5

9

Державна система сертифікації


2

4

0,5

5

10

Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації


2

4

0,5

4

11

Міжнародні системи стандартизації і сертифікації


1

4

0,5

5

12

Контрольна робота

-

-

-

22

Усього годин за семестр

18

45

6

73

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1 Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки

1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни.

3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.

Питання для самоперевірки

1. Роль та значення стандартизації для розвитку економіки країни.

2. Які перші стандартні рішення існували у стародавньому Єгипті, Римі та Японії?

3. Петро І і його роль у розвитку промислової стандартизації.

4. Який розвиток отримала стандартизація під час переходу до машинного виробництва у ХІХ-ХХ ст.?

5. Коли почали створюватися національні та міжнародні організації зі стандартизації?

6. Назвіть етапи розвитку світової стандартизації.

7. Назвіть основні етапи розвитку стандартизації в країні.

8. Назвіть мету і завдання стандартизації.

9. Які головні завдання у галузі стандартизації повинні вирішуватися в Україні?

10. З якими науками пов'язана стандартизація?

11. Як стандартизація пов'язана з товарознавством?

12. Коли і ким було визначено поняття "стандартизація"?

13. Основні терміни та визначення стандартизації.

14. Що відноситься до об'єктів стандартизації?

15. Які існують види стандартизації?

Література: [1; 3; 4; 5, с.4-13; 6, с.5-20,25-30 ; 8, с.3-16 ; 9; 31].


Тема 2 Параметричні ряди

1. Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації продукції.

2. Вимоги до параметричних рядів.

3. Методика створення параметричних рядів.

Питання для самоперевірки

1. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?

2. Перелічіть основні властивості переважних чисел.

3. Що являють собою ряди переважних чисел?

4. Що є основним критерієм при визначенні градації параметричного ряду та при розробленні параметричного стандарту.

5. Дайте визначення поняттям "параметр", "параметричний ряд",

"параметричний стандарт".

6. У якій послідовності здійснюється розроблення параметричних

стандартів?

Література: [6, с.43-50].


Тема 3 Основні методи стандартизації

1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

2. Поняття уніфікації та її види.

3. Нормоконтроль технічної документації.

4. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

Питання для самоперевірки

 1. Стандартизація і стадії ЖЦТ.

2. Використання систем стандартів у різних галузях промисловості.

3. Мета та зміст робіт з уніфікації, що виконуються на різних стадіях ЖЦТ.

4. Поняття “симпліфікація”.

5. Методи типізації, взаємозамінювання, агрегатування.

6. Мета використання комплексної стандартизації.

7. Основні положення програмно-цільового методу стандартизації.

8. Забезпечення випереджаючого характеру стандартизації.

9. Яки функції виконує міжнародна діяльність зі стандартизації для виробництва продукції?

Література: [5, с. 16-30; 65-84; 8, с. 113-129; 14, с. 30-39; 20; 24].


Тема 4 Державна система стандартизації України

 1. Органи державної та галузевої служби стандартизації.

 2. Об’єкти стандартизації.

 3. Категорії нормативної документації зі стандартизації.

 4. Організація робіт зі стандартизації.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

Питання для самоперевірки

 1. Які органи виконують функції органів державної та галузевої служби

стандартизації?

2. Основні функції Держстандарту України (ДСТУ).

3. Особливості кожного з видів нормативних документів, що входять до складу національної системи стандартизації.

4. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ.

5. Функції СТУ.

6. Відповідальність за порушення, допущені під час розробки нормативних документів зі стандартизації.

Література: [1, 5, с. 51-65; 7, с. 15-20; 8, с.6-30; 14, с. 5-29;15].


Тема 5 Система показників якості продукції

1.Класифікація промислової продукції та показники її якості.

2.Фактори, що обумовлюють якість продукції.

3.Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження комплексної системи управління якістю.

Питання для самоперевірки

1. Поняття “підвищення якості продукції”.

2. Показники якості продукції.

3. Ознаки класифікації показників якості продукції.

4. Методологія визначення рівня якості продукції.

5. Отримання достовірної та систематизованої інформації про умови і процеси, які впливають на основні властивості виготовленої продукції.

Література: [4, с. 33-45;6, с. 229-230; 8, с. 37-68; 9; 10; 14, с.111-112; 15].


Тема 6 Контроль якості продукції та послуг

1. Розвиток контролю якості.

2. Розробка методів оцінювання якості продукції.

3. Діяльність метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції.

Питання для самоперевірки

1.Зв’язок контролю якості з виконанням норм, правил і вимог, що визначають властивості продукції, а також з негативними факторами, що впливають на якість продукції.

2. Зв’язок системи технічного контролю якості, що входить до складу структури підприємства, з виробничими процесами цього підприємства.

3.Контроль якості на підприємствах масового (багатосерійного) виробництва.

4.Переваги статистичного контролю якості над іншими видами контролю.

Література: [6, с. 248-261; 8,с. 111-142; 9; 10; 12; 13; 14; 15, с. 8-31].


Тема 7 Методи оцінювання якості продукції та послуг

1. Рівень якості продукції та методи його визначення.

 1. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

Питання для самоперевірки

1. Що таке рівень якості продукції?

2. Якими науковими методами оцінюється рівень якості продукції?

3. Рівні кількісного визначення якості продукції.

4. Способи отримання інформації про рівні якості продукції?

5. Які існують методи знаходження значень показників якості продукції?

6. На яких стадіях виробництва продукції оцінюється базовий зразок?

7. Які методи використовують для оцінювання рівня якості продукції?

Література: [6, с. 271-278; 9; 10; 14, с. 112-119; 15; 16; 17].


Тема 8 Управління якістю продукції та послуг

1. Досвід управління якістю.

2. Статистичні методи управління якістю.

3. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

Питання для самоперевірки

1. Які характерні особливості американського досвіду в галузі якості?

2. Що повчального, на Вашу думку, є в досвіді управління якістю, накопиченому в США, Японії?

3. У чому полягають особливості японського підходу до управління якістю?

4. У чому суть програми "п'ять нулів"?

5. З чим пов'язане вимірювання рівня якості продукції, яка випускає­ться в США, Японії, Західній Європі?

6. Наведіть приклади закордонних законів щодо стандартизації та сертифікації.

7. Сутність японської концепції чотирьох рівнів якості.

8. У чому полягає взаємозв'язок і взаємозалежність між законами, підзаконними актами та стандартами на продукцію?

9. Назвіть особливості європейського підходу до вирішення проблем якості.

10. Охарактеризуйте "сім інструментів" якості.

11. Що таке інструменти якості? Побудуйте основні графіки та діаг­рами, які застосовуються для виявлення й аналізу проблем якості.

12. Вплив людського фактора на управління якістю продукції.

Література: [6, с. 230-237, 293-311; 9; 10; 14, с. 53-66; 15; 16; 17].


Тема 9 Державна система сертифікації

1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

2. Види і системи сертифікації продукції.

3. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

4. Вибір механізмів сертифікації.

5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

Питання для самоперевірки

1. Умови розвитку метрології як науки.

2. Державні вимірювальні еталони.

3. Мета та функціональні обов’язки метрологічної служби.

4. Поняття “сертифікат якості”, “сертифікат продукції”.

5. Використання обов’язкового і добровільного видів сертифікації продукції.

6. Вимоги до органів з сертифікації продукції та систем якості.

Література: [6 , с. 378-380;8; 9; 10; 11;14, с. 90-110].


Тема10 Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації

1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.

2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.

3. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції та послуг.

Питання для самоперевірки

1. Які види діяльності включає правове забезпечення стандартизації та сертифікації?

2. За допомогою яких галузей права забезпечується розробка, затвердження, використання і державна охорона стандартів і технічних вимог до якості продукції?

3. Що таке доброякісна продукція з точки зору нормативних актів?

4. Які задачі має законодавство в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції?

5. На які групи поділяється законодавство в галузях безпеки життя і здоров'я людей та збереженню навколишнього середовища?

6. Що таке договір відповідно до законодавства і судової практики?

7. Які основні принципи договору?

8. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.

Література: [3; 6, с. 424-433;8; 9; 10; 11;22].


Тема 11 Міжнародні системи стандартизації та сертифікації

 1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торгівельно-економічних зв’язків між країнами.

 2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

 3. Розвиток сертифікації в країнах світу.

 4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.

Питання для самоперевірки

1. Що відображає національна стандартизація будь-якої країни у своїх стандартах?

2. Що відображає міжнародна стандартизація у своїх стандартах?

3. Яку роль грає міжнародна стандартизація у підвищенні ефектив­ності суспільного виробництва?

4. Які основні завдання між­народного науково-технічного співробітництва має Україна в галузі стандар­тизації?

5. Яку роль грає міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у світові спільноті?

6. Структура та склад основних органів ISO.

7. Основні рекомендації Глобальної концепції ЄС .

8. Фізичний зміст одиниць вимірювань, що входять до міжнародної системи СІ.

Література: [6, с.83– 94;8; 9; 10; 11;14, с. 35– 44;20;24].


^ 3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:

а) створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;

б) регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;

в) гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля;

г) створити систему нормативної документації, яка визначає прогресивні вимоги до продукції, що виготовляється.

2. До економічних факторів належать:

а) ціноутворення;

б) собівартість;

в) спеціалізація;

г) технологія виготовлення.

3. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?

а) для підвищення серійності виробництва;

б) для узгодження різних параметрів і розмірів продукції різних галузей

промисловості;

в) для збільшення обсягу виробництва продукції.

г) для порівняння різних параметрів і розмірів продукції різних сфер

народного господарства.

4. Що являють собою ряди переважних чисел?

а) набір будь-яких чисел;

б) набір натуральних чисел;

в) набір визначених, чітко обґрунтованих переважних чисел, що

підпорядковані певній математичній закономірності.

г) набір чисел геометричної прогресії.

5. Метод симпліфікації у стандартизації полягає в:

а) зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;

б) об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;

в) розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних технічних характеристик для виробів;

г) розробці методів контролю за дотриманням стандартів і норм документації на виробництві певного виду продукції.

6. Принцип повторюваності у стандартизації означає:

а) коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;

б) до одного об’єкта стандартизації застосовується певна система стандартів і норм контролю, які мають певні схожі вимоги;

в) забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять до складу об’єкта стандартизації;

г) створення систем стандартів, пов’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

7. Стандарти на продукцію встановлюють:

а) вимоги до виконання робіт, послуг, а також виготовлення продукції;

б) вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

в) послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;

г) вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

8. Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:

а) ТУ;

б) ГСТУ;

в) КНД;

г) ДСТУ.

9. Показники якості продукції залежно від використання для оцінювання поділяються на:

а) базові та відносні;

б) проектні й експлуатаційні;

в) ергономічні й естетичні;

г) ендогенні та екзогенні.

10. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом базується на використанні інформації, яку отримують:

а) з використанням технічних вимірювальних засобів;

б) шляхом опитувань і результатів лабораторних досліджень;

в) шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і експлуатацію продукції;

г) за допомогою органів чуття.

11. Під контролем якості розуміють:

а) перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача;

б) перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик продукції встановленим технічним вимогам;

в) перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку;

г) діяльність, яку спрямовано на визначення рівня якості шляхом вимірювань, експертиз, випробувань тощо.

12. Хто встановлює правила і норми метрологічного забезпечення продукції:

а) Держстандарт України;

б) Державний метрологічний нагляд України;

в) Державна торгово-промислова палата України;

г) Державна метрологічна система України.

13. Під час оцінювання рівня якості використовують наступні методи:

а) диференційний, комплексний, змішаний;

б) інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;

в) диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції;

г) загальний, функціональний, інтегральний.

14. Результати вимірювання якості продукції є:

а) науково точними значеннями показників і параметрів якості;

б) випадковими значеннями показників і параметрів якості;

в) невипадковими значеннями показників і параметрів якості;

г) натуральними значеннями показників і параметрів якості.

15. Скільки рівнів якості продукції та послуг є в Японії:

а) шість;

б) чотири;

в) два;

г) три.

16. Статистичні методи управління якістю базуються на:

а) економічній обробці даних;

б) математичній обробці даних;

в) статистичній обробці даних;

г) математично-статистичній обробці даних.

17. Одиницею продукції вважається:

а) один штучний виріб;

б) партія товарів, що була виготовлена на одному підприємстві або одній структурній одиниці;

в) партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності;

г) партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

18. Етапи сертифікації продукції включають:

а) перевірку на відповідність продукції певним вимогам і стандартам;

б) випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;

в) позначення відповідності продукції за допомогою сертифіката або знака відповідності;

г) позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

19. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації виконується на основі:

а) нормативних актів;

б) державних стандартів України;

в) правових норм;

г) нормативних актів та правових норм.

20. Скільки видів персональної відповідальності робітників:

а) чотири;

б) шість;

в) три;

г) сім.

21. На які стандарти орієнтується Європа:

а) стандарти ISO серії 9000 та EN серії 29000;

б) стандарти ISO серії 9000;

в) стандарти ISO серії 29000;

г) стандарти ISO серії 10000 та EN серії 29000.

22. У яких роках почали розвиватися процеси сертифікації продукції і де:

а) 1920-1930 роках, в Німеччині;

б) 1920-1930 роках, в Японії;

в) 1910-1920 роках, в США.

г) 1920-1930 роках, у Великобританії.


^
4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


1. Роль та значення стандартизації для розвитку економіки країни.

2. Які існували перші стандартні рішення у стародавньому Єгипті, Римі та Японії?

3. Який розвиток отримала стандартизація під час переходу до машинного виробництва у ХІХ-ХХ ст.?

4. Коли почали створюватися національні та міжнародні організації зі стандартизації?

5. Назвати етапи розвитку світової стандартизації.

6. Назвати основні етапи розвитку стандартизації в країні.

7. Петро І і його роль у розвитку промислової стандартизації.

8. Назвати мету і завдання стандартизації.

9. Які головні завдання у галузі стандартизації повинні вирішуватися в Україні?

10. З якими науками пов'язана стандартизація?

11. Як стандартизація пов'язана з товарознавством?

12. Коли і ким було визначено поняття "стандартизація"?

13. Основні терміни та визначення стандартизації.

14. Що відноситься до об'єктів стандартизації?

15. Які існують види стандартизації?

16. Рівні стандартизації.

17. Ефективність використання стандартів.

18. Функції стандартів як нормативно-технічних документів.

19. Вплив стандартизації на якість продукції.

20. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?

21. Перелічіть основні властивості переважних чисел.

22. Що являють собою ряди переважних чисел?

23. Що є основним критерієм при визначенні градації параметричного ряду та при розробленні параметричного стандарту.

24. Дайте визначення понять "параметр", "параметричний ряд", "параметричний стандарт".

25. У якій послідовності здійснюється розроблення параметричних стандартів?

26. Уніфікація, її види.

27. Поняття симпліфікації.

28. Оціночні показники уніфікації.

29. Типізація, взаємозамінювання, агрегатування.

30. Комплексна стандартизація, випереджаюча стандартизація.

31. Принципи національної системи стандартизації.

32. Функції Держстандарту.

33. Види нормативних документів зі стандартизації.

34. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ.

35. Структура технічної системи документації.

36. На які класи і групи поділяється промислова продукція?

37. Як класифікують показники якості продукції?

38. Наведіть класифікацію основних факторів, що впливають на якість

продукції.

39. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження

комплексної системи управління якістю.

40. Дайте визначення термінів "контроль" та "контроль якості".

41. Які існують види контролю якості?

42. Розвиток контролю якості.

43. Складові частини метрології як науки.

44. Розкрийте структуру і напрями діяльності служби якості на вели­кому

підприємстві.

45. Які існують види оцінки якості продукції?

46. У чому полягає різниця між контролем якості, оцінкою якості та

підтвердженням якості продукції?

47. У якій послідовності здійснюється оцінювання рівня якості продукції?

48. Як розраховують комплексний показник якості товару та індекс якості?

49. Як оцінюють технічний рівень продукції?

50. Дати визначення термінів “управління якістю “,“ загальне управління

якістю “.

51. Що таке “система якості“?

52. Яка роль людського фактору в управлінні якістю продукції?

53.Суть методу мозкової атаки.

54.Часовий ряд і діаграми Парето.

55.Обов’язковий та добровільний види сертифікації продукції.

56. Система сертифікації УкрСЕПРО.

57. Сертифікація товару і сертифікація якості.

58. Документація на продукцію, що пройшла сертифікацію.

59. З яких видів діяльності складається правове забезпечення стандартизації?

60. Які задачі має законодавства в галузі стандартизації та управління якістю продукції?

61. Яку роль відіграє договір для підвищення якості продукції і послуг?

62. Яку роль відіграє міжнародна стандартизація у розвитку торгівельно- економічних зв’язків між країнами?

63. Які вимоги до об`єктів стандартизації регламентуються міжнародними

стандартами?

64. Як розмежовується діяльність з міжнародної стандартизації між ISO та

Міжнародною електротехнічною комісію (IEC) ?

65. Назвіть, де і які існують міжнародні організації з сертифікації.

66. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

^

Основна література


 1. Державна система стандартизації України.– К.: Держстандарт України, 1993.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. – Львів: Афіша, 2001. – 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції. – К.: УМК ВО, 1998. – 213 с.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: КНТЕУ, 2001. – 445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: ЮНИТИ, 2001.- 711 с.

 9. Лифиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции. – М.: ВИПСИ, 2001. – 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг. – Х.: Фактор, 2002. – 147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, серти-фикация. – М.: Логос, 2001. – 525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є.В. Тарасенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции. – М.: ЦЕМ, 2002. – 416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: УФІМБ, 1998. – 152 с.
^

Додаткова література


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 262 с.

 2. Васильев А.Л. Стандартизация для всех. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 287 с.

 3. Васильев А.Л. Основы метрологии и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1996. – 315 с.

 4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г. Интеграция производства и управления качеством продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 354 с.

 5. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 322 с.

 6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты. – К.: Міко, 1996. – 305 с.

 7. Кардаш В.Я.Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 289с.

 8. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО. – К.: Держстандарт України, 1993.

 9. Книга ділової людини /Під ред. Краюхіна Г.С. – М.: Вища школа, 1993. – 340 с.

 10. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості. – Львів: ТК, 1995. – 252 с.

 11. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономически терминов. – К.: Молодь, 2000. – 273 с.

 12. Колпачев В.И. Экспортерам о сертификации продукции. – М.: ВИПСИ, 1999. – 159 с.

 13. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 172 с.

 14. Морозов М.П. Економічні проблеми стандартизації. – М.: Економіка, 1996. – 267 с.

 15. Мишин В.М. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 303 с.

 16. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 277 с.

 17. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: В 2 т. – К.: Держстандарт, 1998. – 415 с.

 18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. – М.: Наука, 1998. – 155 с.

 19. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 199 с.

 20. Федько В.П. Маркировка и сертификация товаров и услуг. – Ростов/Дону: Феникс, 1998. – 639 с.

 21. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1987. – 351 с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

„Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства“


Укладач канд. техн. наук, доц.   В.Є. Черніченко


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. . Наклад прим. Зам. № Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи