Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства
Скачати 294.33 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства
Дата26.09.2012
Розмір294.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 1. Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Методичні ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050107 – ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,,


КРЕМЕНЧУК 2010


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 8.050107 – «Економіка підприємства».


Укладачі к.е.н. О.І. Маслак, старш. викл.Н.Є.Гришко


Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________200__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Тематика практичних занять.……………………………………………………..6

Практичне заняття №1 Суть і характерні риси міжнародного менеджменту…...6

Практичне заняття №2 Середовище міжнародного менеджменту…………….....8

Практичне заняття №3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях…10

Практичне заняття №4 Прийняття рішень і міжнародних корпораціях……......13

Практичне заняття №5 Управління людськими ресурсами міжнародних корпорацій…………………………………………………………………………..17

Практичне заняття №6 Керування і комунікації в міжнародних корпораціях…20

Практичне заняття №7 Контроль і звітність міжнародних корпорацій………..26

Практичне заняття №8 Торговельні операції міжнародних корпорацій……….30

Практичне заняття №9 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій……….35

2 Практичні заняття з курсу «Міжнародний менеджмент»……………………..36

3 Питання до заліку з дисципліни…………………………………………………41

Список літератури………………………………………………………………….44

ВСТУП


Міжнародний менеджмент країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн.

За умов сучасних ринкових відносин, які склалися в нашій державі в результаті впровадження нових методів управління та господарювання, загальною необхідністю є засвоєння спеціалістами всіх ланок такої дисципліни, як міжнародний менеджмент.

^ Метою дисципліни "Міжнародний менеджмент" є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

Головними завданнями курсу є: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями; методів розв'язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предмет курсу: система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендують вести словничок термінів.

Основні форми самостійної робота з курсу:

- комплексне вивчення конспекту лекцій;

- опрацювання основної та додаткової літератури;

- виконання контрольної роботи з тем з використанням додаткової літератури.

У результаті вивчення дисципліни „Міжнародний менеджмент ” студент повинен

знати:

- систему інститутів та інструменти регулювання міжнародної діяльності;

- організацію експортно – імпортних операцій;

- стимулюва6ння та захист іноземних інвестицій;

- міжнародні фінансові організації;

- планування ринкової стратегії фірми;

- організацію маркетингових досліджень на міжнародному ринку;

- контракт міжнародної діяльності;

- цінову політику;

уміти:

- складати бізнес-план;

- здійснювати механізм розрахунків міжнародних операцій;

- здійснювати інвестиційний аналіз капіталовкладень;

- здійснювати фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний менеджмент ” містять перелік практичних занять за темами. У даних вказівках також наводяться розрахункові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами на практичних заняттях, контрольні питання для перевірки знань та питання до заліку з дисципліни.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту.

Мета: вивчення cутності і характерних рис міжнародного менеджменту.

План

 1. Еволюція поглядів на управління міжнародною діяльністю.

 2. Функціональний та предметний підходи в менеджменті.

 3. Міжнародна діяльність в Україні.

 4. Принципи міжнародної діяльності.

 5. Предмет та завдання курсу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання

1. На скільки етапів розвитку міжнародного бізнесу розділив американський дослідник Р. Робінсон:

а) 4; б) 5; в) 6; г) 3.

2. Комерційна ера –

а) здійснює остаточне оформлення і структуризацію колоніальних імперій;

б) починається з часів великих географічних відкриттів;

в) перехід від вивозу екзотичних заморських товарів до видобутку сировини і систематичного плантаційного господарства;

г) становлення і бурхливий розвиток десятків нових національних держав.

3. Перехід від вивозу екзотичних заморських товарів до видобутку сировини і систематичного плантаційного господарства притаманний ері … - :

а) експансії;

б) комерційній;

в) національних держав;

г) концесій.

4. Характерні риси ери глобалізації:

а) цей період проходить під знаком революційних технологічних змін;

б) міжнародні економічні зв’язки охопили практично всі країни планети і кожна з них залежить від міжнародного бізнесу;

в) відбувається значний розвиток міжнародного бізнесу;

г) всі відповіді вірні;

5. Особливості міжнародного менеджменту проявляються в таких напрямах:

а) наявність надзвичайно різноманітних і комплексних виробничо-технологічних систем;

б) наявність розвинених підприємницьких функцій;

в) формування феномена корпоративної культури;

г) всі відповіді вірні.

Контрольні питання

  1. Назвіть основні періоди розвитку міжнародного бізнесу.

  2. Визначте основні цілі міжнародного бізнесу.

  3. Яким чином культурні фактори впливають на міжнародний бізнес?

  4. Яким чином політичні фактори впливають на міжнародний бізнес?

  5. Яким чином економічні фактори впливають на міжнародний бізнес?

  6. Яким чином технологічні фактори впливають на міжнародний бізнес?

  7. Що являє собою міжнародний менеджмент?

  8. Назвіть основні риси міжнародного менеджменту.

  9. Сформулюйте основні завдання міжнародного менеджменту.

Література [1,с.13-32; 4, с.10-45; 3, с.11-18; 6, с.14-20].


Практичне заняття № 2

Тема. Середовище міжнародного менеджменту

Мета: вивчення середовища фінансового менеджменту.

План

 1. Засоби міжнародного менеджменту на національному рівня.

 2. Інструменти державного регулювання фінансових потоків.

 3. Багатосторонні міжнародні інститути регулювання.

 4. Напрямки міжнародного менеджменту: середовище міжнародного маркетингу, система міжнародної торгівлі, економічне середовище, політико-правове середовище, культурне середовище.

^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання

1. Середовище міжнародного менеджменту включає такі складові...

а) ООН, Світовий банк, МВФ;

б) ТНК, міжнародні організації;

в) уряди, парламенти, міжнародні організації;

г) політику, населення, технологію;

2. Культура являє собою набуті знання, які люди використовують для інтерпретації досвіду і ...

а) укладання міжнародних угод; в) створення нових товарів (послуг);

б) загальної соціальної поведінки; г) усі відповіді вірні.

3. Найважливішими проявами культури є ...

а) цінності, позиція, поведінка;

б) природа, клімат;

в) освіта, рівень доходів населення;

г) наука, мистецтво, самодіяльність населення.

Контрольні питання

1. Які існують засоби міжнародного менеджменту а національному рівні?

2. Що являють собою інструменти державного регулювання фінансових потоків? Які існують напрямки міжнародного менеджменту?

3. Охарактеризуйте політичне середовище міжнародного менеджменту.

4. Охарактеризуйте економічне середовище міжнародного менеджменту.

5. Охарактеризуйте правове середовище міжнародного менеджменту.

6. Охарактеризуйте соціально-культурне середовище міжнародного менеджменту.

Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7].


Практичне заняття № 3

Тема. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.

Мета: вивчення особливостей стратегічного планування в міжнародних корпораціях.

План

 1. Зміст і послідовність стратегічного планування.

 2. Розробка стратегії поведінки корпорації на міжнародному ринку.

 3. Процес стратегічного планування.

 4. Місія і цілі корпорації.

 5. Аналіз зовнішнього середовища.

 6. Аналіз сильних і слабких сторін організації.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання.

1. Місія організації – це:

а) взаємопов’язаний комплекс заходів щодо підвищення життєздатності організації у конкурентній боротьбі;

б) основний загальний орієнтир її діяльності, чітко визначена причина її існування, особлива роль;

в)процес контролю зовнішніх факторів для визначення майбутніх можливостей та загроз;

г) немає правильної відповіді.

2. Процес розробки стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку включає … етапів:

а) 6; б) 5; в) 7; г) 4.

3. Четвертий етап розробки стратегії поведінки організації га зовнішньому ринку охоплює:

а) розробка зовнішньоекономічної стратегії при оцінюванні можливостей організації;

б) аналіз бюджетно-податкової політики, об’єктом якої є розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і за кордоном;

в) правильної відповіді немає;

г) аналіз тенденції розвитку світової економіки і зовнішньоекономічних зв’язків і оцінки очікуваного впливу на умови функціонування організації.

4. Етап аналізу очікуваних у кон’юнктурі ринку змін охоплює:

а) аналіз бюджетно-податкової політики, об’єктом якої є розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і за кордоном;

б) розробка зовнішньоекономічної стратегії при оцінюванні можливостей організації;

в) аналіз тенденції розвитку світової економіки і зовнішньоекономічних зв’язків і оцінки очікуваного впливу на умови функціонування організації;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності не передбачає:

а) формування глобальної зовнішньоекономічної діяльності;

б)розробку альтернативних варіантів досягнення цілі зовнішньоекономічної діяльності;

в) порівняння варіантів досягнення цілі зовнішньоекономічної діяльності, вибір стратегічних альтернатив, оцінювання можливостей і наслідків їхньої реалізації;

г) правильна відповідь відсутня.

6. Зміст місії організації не визначається виходячи з таких пунктів:

а) вона повинна виражатись у простих визначення і в зручній для сприйняття формі;

б) в основі місії мають лежати задачі задоволення інтересів, запитів споживачів;

в) питання про те, чому споживачі будуть купувати товари і послуги даної, а не іншої організації, повинно мати чітку відповідь;

г) повинна виділяти переваги фірми, що виділяють її серед конкурентів і допомагають краще задовольнити потреби.

Контрольні питання

 1. Що таке стратегічне планування?

 2. Якими ознаками характеризується стратегічне планування?

 3. Охарактеризуйте основні елементи стратегії.

 4. За якими ознаками поділяються стратегії?

 5. Визначте види міжнародних стратегій.

 6. З яких основних етапів складається процес стратегічного планування?

 7. Що являє собою місія корпорації?

Література: [5, с.322-337; 6, с.85-98; 8, с.56-75 ].


Практичне заняття № 4

Тема. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Мета: вивчення особливостей прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

План

 1. Асортиментна політика.

 2. Придбання фондів.

 3. Розміщення ліквідних активів.

 4. Сфери міжнародного бізнесу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання

Одиничний вибір (правильно — помилково)

1. Суть прийняття управлінських рішень є однаковою для національних і міжнародних компаній.

2. Міжнародні рішення приймаються переважно на основі логіки.

3. Найпоширенішою помилкою міжнародних менеджерів у процесі прийняття рішень є поверховий аналіз звітів, документів, наявних баз даних.

4. Метод сценарного планування було запропоновано на початку 70-х років у корпорації «Дженерал Електрик», а згодом удосконалено в Інституті Сателле (Франкфурт-на-Майні).

5. Якщо доручити групі англійських менеджерів знайти рішення якоїсь проблеми, то вони неодмінно спробують чесно виконати завдання і через деякий час запропонують проект рішення, навіть якщо воно і не зовсім відповідає проблемі.

^ Множинний вибір

1. Здатніші до міжнародного бізнесу менеджери приймають управлінські рішення на підставі...

а) рекомендацій, що містяться у літературі;

б) фактів і інформації;

в) вражень і почуттів;

г) власного минулого досвіду;

д) порад знайомих.

2. Яка риса з наведених найбільшою мірою притаманна менеджерам французького національного стереотипу?

а) етноцентризм;

б) несприйняття компромісів, схильність до конфліктів і дискусій під час вирішення різних проблем;

в) глибока повага до традицій;

г) прагматичність;

д) поважне ставлення до часу як такого і насамперед — до найважливішого ділового ресурсу.

3. Для німецького досвіду менеджменту найбільш характерно...

а) жорсткий агресивний стиль;

б) використання ресурсного планування;

в) прагнення уникнути ризиків;

г) утворення виробничих рад відповідно до Закону про залучення робітників до управління виробництвом (1951 р.);

д) усе зазначене.

4. Функція керівництва в американській моделі менеджменту включає таку рису, як...

а) парний контроль;

б) формальні бюрократичні організаційні структури;

в) довгострокова орієнтація;

г) переважно директивний стиль;

д) нічого з наведеного.

5. Переважно централізовані рішення приймаються вищим керівництвом ТНК з питань...

а) міжнародної маркетингової політики;

б) фінансів;

в) використання кадрів експатріантів;

г) використання виробничих потужностей;

д) з усіх наведених питань.

6. Класична помилка вищих менеджерів міжнародної корпорації «ІВМ» при зміні виробничої парадигми у 70-х роках, які недооцінили значення переходу до персональних комп’ютерів та їх величезний вплив на подальший бізнес і дозволили встановити на своїх комп’ютерах операційну систему DOC компанії «Microsoft», була пов’язана з переоцінкою ними значення ... у процесі прийняття рішень.

а) інтуїції;

б) логіки;

в) досвіду;

г) делегування повноважень;

д) усього наведеного.

7. Інформація «Касандри» включає ... ... дані.

а) важливі приховані;

б) неважливі приховані;

в) неважливі помітні;

г) неважливі непомітні;

д) усе наведене.

8. Принципова відмінність прийняття рішень у міжнародних компаніях за результатами досліджень лауреата Нобелівської премії Г. Саймона пов’язана з частішим використанням ...

а) логіки;

б) інформації;

в) економіко-математичного моделювання;

г) інтуїції;

д) досвіду.

9. За висловом Пітера Друкера: «... менеджери можуть помилятись з вибором правильного вирішення правильної проблеми, але вони ніколи не шукають правильного рішення неправильної проблеми».

а) японські;

б) німецькі;

в) французькі;

г) західні;

д) американські.

10. Синоптична модель процесу ухвалення рішень (визначення проблеми, обґрунтування цілей, висунення альтернатив, оцінка альтернатив, порівняння прогнозного результату по кожній альтернативі з цілями, вибір однієї з альтернатив) притаман-

на ... менеджменту.

а) японському;

б) східному;

в) західному;

г) вищому;

д) порівняльному.

Завершення

1. У запропонованій Г. Саймоном гойдалці «святої трійки» прийняття рішень ... розглядається як допоміжний засіб для забезпечення балансу між ... та ... .

2. Метод сценарного планування було запропоновано вперше ..., що працював у міжнародній корпорації «Ренд Корпорейшен», а практично було використано в корпорації ... ... ... .

3. Якщо запропонувати групі французьких менеджерів знайти рішення якоїсь проблеми, то вони з радістю розпочнуть її обговорення, а згодом, вправно відхилившись від заданої теми і лише торкаючись її у підсумку, запропонують вам ... ... ..., чим будуть дуже задоволені.

4. У запропонованій Дж. Уелчем системі «правильних питань» у процесі прийняття управлінських рішень ключове місце посідає аналіз діяльності і власної діяльності за останні ... роки.

5. Найнижчі операційні ризики для вертикальних інвестицій можливі за умов спеціальних інвестицій ... групи.

Контрольні питання

  1. Що являє собою функція прийняття рішень?

  2. Які основні моменти враховуються в процесі прийняття рішення?

  3. Яким чином тип керівника впливає на прийняття рішення?

  4. Охарактеризуйте процес прийняття рішення.

  5. Які особливості процесу прийняття рішень в ТНК?

  6. Які види управлінських рішень застосовуються в ТНК?

Література: [1, с.114-116;2, с.35-63; 5, с.23-39; с.43-48].


Практичне заняття № 5

Тема. Управління людськими ресурсами міжнародних корпорацій.

Мета: вивчення сутності управління людськими ресурсами міжнародних корпорацій.

План

 1. Сутність управління персоналом.

 2. Структура управління персоналом.

 3. Чинники управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях: розбіжності ринків праці, проблеми переміщення робочої сили, стиль і практика управління, національна орієнтація, контроль.

 4. Мотивація персоналу.

^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання

1. Ключовою перевагою і мотивом створення спільних підприємств порівняно з іншою формою організації міжнародного бізнесу є...

а) висока зарплата персоналу;

б) значний обсяг продажу;

в) низькі витрати на виробництво товарів (послуг);

г) усі відповіді вірні

2. Що з наведеного не входить до стратегічних цілей міжнародних альянсів?

а) приріст вартості;

б) збереження гнучкості;

в) утворення спільного підприємства;

г) захист основних конкурентних переваг.

3. До внутрішніх чинників, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності, можна віднести:

а) витрати; в) компетенція;

б) конкуренція; г) ризики.

4. До зовнішніх чинників, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності, не відносяться:

а) досвід; в) ризики;

б) присутність у державі; г) економічна свобода.

5. Економічна свобода не включає наступних чинників:

а) пряме заміщення окремих форм діяльності;

б) визначення ставок податків;

в) вимоги дотримання умов антимонопольного законодавства;

г) зведення до мінімуму конкуренції на конкретних ринках.

Контрольні питання

 1. Що являє собою міжнародна діяльність?

 2. Які існують основні види міжнародної діяльності?

 3. Як відбувається регулювання міжнародною діяльністю на державному рівні?

 4. Які існують основні чинники управління міжнародною діяльністю?

Література: [3, с.35-63; 8, с.53-66].


Практичне заняття № 6

Тема. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях

Мета: вивчення особливостей керування та комунікацій в міжнародних корпораціях.

План

 1. Характеристики апарату управління в міжнародних корпораціях.

 2. Поняття та загальна характеристика керування.

 3. Форми влади.

 4. Теорії лідерства.

 5. Стилі керування.

 6. Ситуаційні підходи до ефективного керування.

 7. Адаптивне керування.

 8. Особливості японської системи керування.

 9. Поняття і загальна характеристика комунікацій.

 10. Інформація, її види та роль в міжнародному менеджменті.

 11. Комунікаційний процес.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання.

1. Мотивація – це процес:

а) об’єднання працівників у виробничому процесі;

б) винагородження працівників;

в) спонукання працівників до діяльності;

г) задоволення потреб працівників.

2. Сутність процесу мотивації зводиться:

а) до забезпечення справедливої винагороди працівників;

б) до задоволення потреб працівників;

в) до створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої потреби;

г) до забезпечення узгоджених, ефективних дій працівників.

3. Ефективне планування персоналу ґрунтується на володінні такою інформацією:

а) скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть потрібними;

б) як краще використовувати персонал відповідно до його здібностей;

в) яким чином забезпечити умови для розвитку персоналу;

г) усі відповіді вірні.

4. Службовці –

а) працівники, що обслуговують діяльність спеціалістів і керівників;

б) працівники, що виконують визначені функції управління, аналізують зібрану інформацію, готують варіанти рішень для керівників;

в) працівники, що виконують інформаційно-технічні операції, звільняючи

керівників і спеціалістів від роботи;

г) правильна відповідь а) і в).

5. Оцінювання персоналу не включає:

а) оцінювання потенціалу працівника;

б) оцінювання індивідуального внеску;

в) атестацію кадрів;

г) правильної відповіді немає.

Контрольні питання

 1. В чому полягає сутність управління персоналом?

 2. Які типи кадрової політики існують на підприємствах?

 3. Які етапи добору персоналу можна вирізнити?

 4. Що відіграє ключову роль в управлінні персоналом?

 5. В чому полягає сутність теорії мотивації?

 6. Який зміст поняття "соціальне партнерство"?

 7. Яка структура мотивації застосовується на підприємствах?

Література: [1, с.128-131; 5, с.199-224; 6, с.63-78].


Практичне заняття № 7

Тема. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

Мета: вивчення засобів та способів контролю та звітності міжнародних корпорацій.

План

 1. Поняття, зміст і види контролю.

 2. Процес контролю..

 3. Забезпечення ефективності контролю.

 4. Система контролю виробничих процесів міжнародних корпорацій.

 5. Платіжний баланс і його основні розділи.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання.

1. Процес контролю в міжнародних корпораціях означає..., вимірювання виконання та усунення відхилень.

а) перевірку виконання;

б) розробку планів;

в) розрахунок показників;

г) встановлення стандартів.

2. Наголос на ретельному вимірюванні індивідуального реального виконання притаманний для ... культури.

а) східної; в) української;

б) західної; г) російської.

3. Контроль є таким типом діяльності щодо управління міжнародною фірмою, який дає змогу:

а) вчасно виявити проблеми;

б) розробити та здійснити заходи, спрямовані на коригування ходу та змісту робіт в організації;

в) сприяти зближенню фактичних і необхідних результатів виконуваних

робіт;

г) усі відповіді вірні.

4. Поточний контроль – це

а) контроль, головним засобом здійсненням здійснення якого є реалізація визначених правил, процедур і ліній поведінки;

б) контроль, який заснований на його застосуванні в процесі виконання робіт;

в) контроль,який зосереджений на результатах діяльності організації після завершення виробничого циклу;

г) контроль, що проводиться одночасно з виконання самої роботи.

5. Попередній контроль – це

а) контроль, що базується на вимірюванні фактичних результатів, отриманих після виконання роботи, спрямованої на досягнення бажаних результатів;

б) контроль, головним засобом здійсненням здійснення якого є реалізація визначених правил, процедур і ліній поведінки;

в) контроль,який зосереджений на результатах діяльності організації після завершення виробничого циклу;

г) контроль, що проводиться одночасно з виконання самої роботи.

Контрольні питання

  1. У чому сутність функції контролю?

  2. Що відносять до основних складових контролю?

  3. Визначте взаємопов'язані складові системи контролю.

  4. Які основні вимоги ставляться до контролю?

  5. За якими групами розподіляються нормативи функції контролю?

  6. Які підсистеми охоплює контроль?

  7. Визначте основні групи системи контролю.

  8. Які основні вимоги до контролю ставляться в міжнародних компаніях?

  9. Які особливості контролю в міжнародних корпораціях?

  10. У чому сутність корпоративного контролю?

  11. Які основні види корпоративного контролю?

Література: [1, с.140-153; 5, с.156-224;28, с.69-78; 3, с.98-101; 5, с.165-203].


Практичне заняття №8

Тема. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Мета: вивчення особливостей торгівельних операцій міжнародних корпорацій.

План

 1. Основні методи операцій з експорту і імпорту товарів.

 2. Загальні принципи організації і управління виробничо-збутовою діяльністю міжнародних корпорацій.

 3. Організація експортних операцій.

 4. Організація торгового апарату міжнародних корпорацій для імпортних операцій.

 5. Торгово-посередницькі операції.

 6. Організація форми торгово-посередницьких операцій: торгові фірми, комісійні фірми фірми, агентські фірми, брокерські фірми, фектори.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання

1. Що з наведеного не належить до комерційних операцій міжнародних корпорацій?

а) імпорт;

б) реекспорт;

в) ліцензування;

г) пристосування продукту до особливостей національних ринків.

2. Що становить завершальну ланку процесу планування комерційної діяльності міжнародних корпорацій?

а) стратегія експорту;

б) стратегія імпорту;

в) контракти купівлі-продажу;

г) плани закупівель.

3. Яка з наведених форм розрахунків найчастіше застосовується міжнародними корпораціями в комерційних операціях?

а) акредитив;

б) інкасо;

в) поштовий переказ;

г) електронний переказ.

4. Який з наведених підрозділів міжнародних корпорацій несе відповідальність за якість проведення комерційних операцій?

а) стратегічного планування;

б) маркетингу;

в) досліджень і розробок;

г) закупівель і продажів.

5. Яка з наведених компаній не може бути учасником міжнародних лізингових угод?

а) маркетингова;

б) виробнича;

в) банк;

г) транспортна.

6. Що з наведеного не входить до складу операцій зустрічної торгівлі?

а) бартер;

б) компенсаційна угода;

в) зустрічна закупівля;

г) міжнародний лізинг.

7. Міжнародний лізинг являє собою ... кредит під основні фонди і схожий з ... фінансуванням.

а) валютний, інвестиційним;

б) валютний, довгостроковим;

в) валютний, короткостроковим;

г) товарний, інвестиційним.

8. Лізингові платежі не включають ...

а) амортизацію об’єкта лізингу;

б) відсотки за кредитом;

в) плату за патент;

г) операційні витрати лізингодавця.

9. Коли партнер-імпортер розраховується виробленою продукцією за поставки експортера, то має місце ...

а) торгова компенсаційна угода;

б) міжнародний лізинг;

в) оперативний лізинг;

г) фінансовий лізинг.

10. Перевага ... зустрічних обмінів полягає у тому, що експортер може отримати продукцію (послугу) будь-якої фірми країни-імпортера, а не тільки свого безпосереднього партнера.

а) лізингових;

б) фінансових;

в) компенсаційних;

г) офсетних.

^ Контрольні питання

 1. Які існують основні методи операцій з експорту і імпорту товарів?

 2. Назвіть загальні принципи організації і управління виробничо-збутовою діяльністю міжнародних корпорацій.

 3. Як відбувається організація експортних операцій?

 4. Як відбувається організація імпортних операцій?

 5. Охарактеризуйте основні торгово-посередницьких операцій.

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10].


Практичне заняття №9

Тема. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Мета: вивчення інвестиційних операцій міжнародних корпорацій.

План

 1. Інвестиції та інвестиційні інституції.

 2. Чинники отримання прибутку від прямих іноземних інвестицій.

 3. Оподаткування у залученні та використанні прямих іноземних інвестицій.

 4. Податкові стимули, їх типи та зміст.

 5. Ухилення від сплати податків із використання податкових канікул.

 6. Міжнародні аспекти податкових стимулів.

 7. Інвестиційні аналіз капіталовкладень.

 8. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Виберіть правильний варіант відповіді на питання.

1. До основних методів оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень не відносяться:

а) метод чистої теперішньої вартості;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) індекс балансової вартості;

г) індекс прибутковості.

2. Проект може бути запропонований для реалізації при використанні методу чистої сьогоднішньої вартості в тому випадку, коли:

а) ЧСВ > 0;

б) ЧСВ < 0;

в) ЧСВ = 0;

г) ЧСВ = 1.

3. До основних переваг внутрішньої норми рентабельності можна віднести:

а) завдяки методу можна автоматично відібрати менш ризиковані проекти (з погляду їх реалізації);

б)метод дає можливість провести розрахунки тільки того періоду, протягом якого доцільно реалізовувати проект;

в) можливість визначити вартість капіталу, який може бути залучений до фінансування проекту;

г) метод дає можливість оціни доцільність проекту з погляду ліквідності.

4. До основних переваг методу періоду повернення вкладених інвестицій можна віднести:

а) метод враховує чинник часу;

б) доцільність реалізації проекту визначається на основі підрахунку прибутку проекту, що є зрозумілішим для керівництва підприємства;

в) для розрахунку ВНР використовується весь грошовий потік проекту;

г) метод дає можливість оціни доцільність проекту з погляду ліквідності.

5. До недоліків балансової норми рентабельності можна віднести:

а) він не враховує чинник часу;

б) його можна використовувати тільки тоді, коли інвестиційний проект можна реалізувати частинами, тобто його можна розділити;

в) для розрахунку коефіцієнта використовується прибуток, а не грошовий потік;

г) досить складно одержати дані для всього періоду реалізації проекту.

6. До недоліків методу індексу прибутковості можна віднести:

а) розробляє методологію і здійснює аналіз проектів підготовлений персонал;

б) можливість врахування чиннику часу;

в) можливість використання при розрахунку ІП різні рівні вартості капіталу;

г) використання для розрахунків показників усього грошового потоку проекту.

7. Характерні риси коефіцієнту обороту чистих активів:

а) дає можливість зрозуміти збутову політику підприємства;

б) для підприємств цей показник повинен бути більшим за 1;

в)якщо величина показника мала, то це означає, що активи використовуються недостатньо ефективно;

г) правильна відповідь а) і б).

Контрольні питання

 1. Навіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?

 2. Які коефіцієнти необхідні для оцінки прибутковості проекту?

 3. Які коефіцієнти використовуються для аналізу ефективності використання активів підприємства?

 4. Які коефіцієнти використовуються для аналізу ліквідності проекту?

 5. Які коефіцієнти використовуються для аналізу структури капіталу підприємства, що реалізує інвестиційний проект?

 6. Які методи оцінки ефективності капіталовкладень найпоширеніші ?

 7. Чому при аналізі проекту необхідно враховувати часовий чинник?

 8. Які чинники впливають на вартість грошей найбільше?

Література: [4, с.128-131; 5, с.187-224; 6, с.63-78].

^ 2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

2. Класифікація фірм, діючих на світовому ринку.

3. Стратегічні профілі міжнародних корпорацій.

4. Методи прийняття управлінських рішень у МНК.

5. Закони мотивації Мак-Ґреґора, Ґерцберґа і Маслоу.

6. Принципи керування міжнародними корпораціями.

7. Договірні принципи торговельних операцій міжнародних корпорацій.

8. Форфейтинг як форма експортного фінансування.

9. Інвестиційний клімат і методи його дослідження.


^ 3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Еволюція поглядів на управління міжнародною діяльністю.

 2. Функціональний та предметний підходи в менеджменті.

 3. Міжнародна діяльність в Україні.

 4. Принципи міжнародної діяльності. Предмет та завдання курсу.

 5. Засоби міжнародного менеджменту на національному рівня.

 6. Інструменти державного регулювання фінансових потоків.

 7. Багатосторонні міжнародні інститути регулювання.

 8. Напрямки міжнародного менеджменту: середовище міжнародного маркетингу, система міжнародної торгівлі, економічне середовище, політико-правове середовище, культурне середовище.

 9. Зміст і послідовність стратегічного планування.

 10. Розробка стратегії поведінки корпорації на міжнародному ринку.

 11. Процес стратегічного планування.

 12. Місія і цілі корпорації.

 13. Аналіз зовнішнього середовища.

 14. Аналіз сильних і слабких сторін організації.

 15. Асортиментна політика.

 16. Придбання фондів.

 17. Розміщення ліквідних активів.

 18. Сфери міжнародного бізнесу. Сутність управління персоналом. 2. Структура управління персоналом.

 19. Чинники управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях: розбіжності ринків праці, проблеми переміщення робочої сили, стиль і практика управління, національна орієнтація, контроль.

 20. Мотивація персоналу.

 21. Характеристики апарату управління в міжнародних корпораціях.

 22. Поняття та загальна характеристика керування.

 23. Форми влади.

 24. Теорії лідерства.

 25. Стилі керування.

 26. Ситуаційні підходи до ефективного керування.

 27. Адаптивне керування.

 28. Особливості японської системи керування.

 29. Поняття і загальна характеристика комунікацій.

 30. Інформація, її види та роль в міжнародному менеджменті.

 31. Комунікаційний процес. Поняття, зміст і види контролю.

 32. Процес контролю.

 33. Забезпечення ефективності контролю.

 34. Система контролю виробничих процесів міжнародних корпорацій.

 35. Платіжний баланс і його основні розділи.

 36. Основні методи операцій з експорту і імпорту товарів.

 37. Загальні принципи організації і управління виробничо-збутовою діяльністю міжнародних корпорацій.

 38. Організація експортних операцій.

 39. Організація торгового апарату міжнародних корпорацій для імпортних операцій.

 40. Торгово-посередницькі операції.

 41. Організація форми торгово-посередницьких операцій: торгові фірми, комісійні фірми фірми, агентські фірми, брокерські фірми, фектори.

 42. Інвестиції та інвестиційні інституції.

 43. Чинники отримання прибутку від прямих іноземних інвестицій.

 44. Оподаткування у залученні та використанні прямих іноземних інвестицій.

 45. Податкові стимули, їх типи та зміст.

 46. Ухилення від сплати податків із використання податкових канікул.

 47. Міжнародні аспекти податкових стимулів.

 48. Інвестиційні аналіз капіталовкладень.

 49. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007

 2. Панченко Є.Г. Міжнароднйи менеджмент: Навч.-метод. посіб. вля самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2008. - 468 с.

 3. Посилкіна, О. В. Фінансовий менеджмент: метод. рек. до самост. роботи для студ. / О.В. Посилкіна, Ю.С.Братішко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 120с.

 4. Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. – Львів: ЦУЛ, - 2006. – 592 с.

Додаткова

5. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.1. – 2001. – 536 с.

6. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.2. – 2001. – 512 с. (Раздел 6, Глава 16, с. 172-266)

7. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997

8. Дегтярева О. И. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие для вузов. - М., 2000.

9. Кандинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование // Маркетинг. – 2001. – №2. – С. 34-46.

10. Кордюков Ю. О чем говорит ‘имя’ зарубежной компании // «Консультант». – № 3. – 2005.

11. Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Паршина Е.А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Л.Е. Стров-ского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1999.

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 8.050107 – «Економіка підприємства».


Укладачі к.е.н. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск зав кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др. ____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк..____. Наклад_________ прим. Зам №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева,20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни "менеджмент персоналу" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний менеджмент\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи