Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 419.11 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір419.11 Kb.
ТипМетодичні вказівки


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ”


для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

„Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства“


Укладач канд. техн. наук, доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент канд. екон. наук, доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………..4

Перелік практичних занять……………………………….. …………....................6

Практичне заняття №1: сутність стандартизації та її роль у розвитку націо-

нальної економіки………………………………………………………………...6

Практичне заняття №2: параметричні ряди…………………………………….8

Практичне заняття №3: основні методи стандартизації……………………...11

Практичне заняття №4: державна система стандартизації України…………14

Практичне заняття №5: система показників і контроль якості продукції та

послуг……………………………………………………………………………18

Практичне заняття №6: методи оцінювання та управління якістю продукції

та послуг ……………………………………………………………………….21

Практичне заняття №7: державна служба сертифікації продукції………….23

Практичне заняття №8: нормативно-правове забезпечення стандартизації

та сертифікації………………………………………………………………….26

Практичне заняття №9: міжнародні системи стандартизації та сертифіка-

ції………………………………………………………………………………..29

Список літератури ………………………………………………………………..34


ВСТУП

Докорінне підвищення якості товарів та послуг є одним з базових економічних і політичних завдань для України. На його розв’язання націлена сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення системи розробки та впровадження у виробництво, організація всебічних випробувань продукції а також її сертифікація.

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного поліпшення асортименту і якості товарів є стандартизація; нормативно-технічні документи стандартизації регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, тобто нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації в підвищенні якості невпинно зростає.

Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація продукції. Проблемами сертифікації пояснюється розробка та укладання багатьох міждержавних угод про взаємне визнання національних сертифікатів і знаків відповідності стандартам тієї чи іншої країни. Усі ці питання й проблеми розглядає дисципліна “Стандартизація й сертифікація продукції та послуг ”.

^ Предмет вивчення дисципліни: діяльність, спрямована на підвищення якості продукції шляхом її стандартизації та сертифікації.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на знаннях, отриманих з дисциплін “Маркетинг”, “Товарознавство”, “Логістика”.

Мета: вивчення і засвоєння науково-технічних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації й сертифікації продукції та послуг для досягнення у практичній маркетинговій діяльності високих кінцевих результатів.

^ Завдання вивчення дисципліни:

 • формування у студентів розуміння особливостей розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

 • засвоєння основних методів стандартизації та систем показників якості продукції;

 • вивчення основних методів планування та визначення ефективності робіт зі стандартизації;

 • вивчення особливостей сучасних міжнародних систем стандартизації, сертифікації та метрології;

 • розвиток навичок самостійної роботи щодо використання нормативно-технічних документів для розв’язання практичних завдань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність стандартизації й сертифікації продукції та послуг і їх метрологічного забезпечення;

 • значення стандартизації як нормативно-правової основи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

 • особливості розвитку стандартизації, сертифікації та метрології в Україні та міжнародних системах;

 • основні методи стандартизації та системи показників якості продукції;

 • методологію визначення ефективності робіт зі стандартизації;

уміти:

 • застосовувати нормативно-правове забезпечення;

 • володіти методологією аналізу й планування, пов’язаних зі стандартизацією, сертифікацією і метрологією продукції чи послуг будь-якого виду і сфери застосування.^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки

Мета: ознайомитись з основними поняттями та визначеннями в галузі стандартизації та ролі стандартизації у розвитку національної економіки

^ Короткі теоретичні відомості

Будь яке суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Стандартизація в техніці є своєрідним відображенням об’єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і техніки.

Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні.

Таким чином, об’єктивні закони розвитку науки та промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі.

Завдяки стандартизації людство може свідомо керувати своєю економічною і технологічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості.

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефек­тивності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стан­дартизація відіграє суттєву роль, адже вона акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно з'єднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства країни.

Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна точна, науково обгрунтована термінологія.

Сучасний термін "стандартизація" має наступне визначення - це діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі, шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань.

На перший погляд, це визначення здається складним, але його можна пояснити по-іншому. Стандартизація - це галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, яка полягає, перш за все, у відборі із численних видів продукції (процесів, робіт, послуг) однакового призначення, одного або невеликої кількості видів цієї продукції (процесів, робіт, послуг) з найкращими якісними показниками і властивостями. Відібрані зразки продукції (процесів, робіт, послуг) повинні відповідати сучасним досягненням науки та техніки, практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства. Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного господарства норми, параметри, розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю та випробувань, правила пакування, маркування, транспортування та зберігання. Прогресивні вимоги до розробки, виробництва і застосування продукції (процесів, робіт, послуг) встановлюються на основі науково-технічного прогресу і повинні визначати не тільки основу сучасного, але й майбутній розвиток народного господарства.

План практикуму

 1. Загальні відомості про стандартизацію.

 2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни.

 3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.

Завдання до теми

Тести

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:

а) створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;

б) регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;

в) гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 1. До економічних факторів належать:

а) ціна;

б) собівартість;

в) спеціалізація;

г) технологія виготовлення.

Теми рефератів

 1. Принципи стандартизації.

 2. Взаємозв'язок стандартизації з товарознавством та іншими галузями знань.

Контрольні питання

 1. Поняття стандартизації, її мета й основні напрямки.

 2. Рівні стандартизації.

 3. Ефективність використання стандартів.

 4. Функції стандартів як нормативно-технічних документів.

 5. Вплив стандартизації на якість продукції.

Література: [1; 3; 4; 5, с.4-13; 6, с.5-20, 25-30; 8, с.3-16; 9; 31].

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: параметричні ряди

Мета: ознайомитись з роллю і сутністю параметричних рядів при стандартизації продукції, вимогами до параметричних рядів, розглянути методику створення параметричних рядів

^ Короткі теоретичні відомості

Для сучасної промисловості властива широка, постійно зростаюча

номенклатура вироблених товарів. Упорядкування номенклатури і кількості типорозмірів виробів є одним із найважливіших завдань стандартизації.

Основою для раціонального скорочення номенклатури і кількості типорозмірів виробленої продукції є розробка параметричних стандартів. Створення параметричних стандартів – один із важливих напрямів стандартизації. Ці стандарти встановлюють параметри і розміри найбільш раціональних видів, типів і типорозмірів машин, приладів, обладнання тощо.

Сутність параметричної стандартизації полягає у тому, що параметри і розміри виробів встановлюють не довільно, а дотримуються визначених, чітко обгрунтованих рядів переважних чисел, що підпорядковані певній математичній закономірності. Переважними називають числа, що рекомендовано вибирати переважно перед усіма іншими для визначення величин параметрів при створенні виробів, конструюванні, розрахунках, стандартизації та уніфікації.

У зв'язку з цим ряди переважних чисел повинні відповідати наступним вимогам:

• являти собою раціональну систему градацій, що відповідає потребам виготовлення та експлуатації виробів;

• бути нескінченними, як у бік малих, так і великих чисел, тобто допускати встановлення безмежної кількості параметрів або розмірів у напрямку як збільшення їх значення, так і зменшення;

• включати усі послідовні десятикратні чи дробові значення кожного числа ряду і одиницю;

• бути простими, щоб їх було легко запам'ятовувати.

При встановленні розмірів і параметрів виробів широке застосування знайшли ряди чисел, які побудовані на основі арифметичної чи геометричної прогресії.

Розробка параметричних стандартів на об'єкти стандартизації здійснюється поетапно:

• вибір номенклатури параметрів;

• вибір діапазону параметричного ряду;

• вибір градації параметричного ряду.

Параметричний ряд – це сукупність числових значень пара­метрів, яка побудована в певному діапазоні на основі прийнятої системи градацій.

Для визначення параметричного ряду слід враховувати його дві характеристики: діапазон ряду та градацію. Діапазон ряду – це інтервал, обмежений крайніми значеннями членів ряду. Градацією параметричного ряду називають математичну закономірність, що визначає характер інтервалів між членами ряду в певному діапазоні. Вибір оптимальної градації параметричного ряду зводиться до знаходження такого ряду переважних чисел, який би найбільшим чином відповідав вимогам народного господарства країни.

План практикуму

1. Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації продукції.

2. Вимоги до параметричних рядів.

3. Методика створення параметричних рядів.

Завдання до теми

Тести

1. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?

а) для підвищення серійності виробництва;

б) для узгодження різних параметрів і розмірів продукції різних галузей промисловості;

в) для збільшення обсягу виробництва продукції.

2. Що являють собою ряди переважних чисел?

а) набір будь яких чисел;

б) набір натуральних чисел;

в) набір визначених, чітко обґрунтованих переважних чисел, що підпорядковані певній математичній закономірності.

Теми рефератів

1. Вимоги до параметричних рядів.

2. Методика створення параметричних рядів.

Контрольні питання

1. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?

2. Перелічіть основні властивості переважних чисел.

3. Що являють собою ряди переважних чисел?

4. Що є основним критерієм при визначенні градації параметричного ряду та при розробленні параметричного стандарту.

5. Дайте визначення поняттям "параметр", "параметричний ряд",

"параметричний стандарт".

6. У якій послідовності відбувається розроблення параметричних

стандартів?

Література: [6, с.43-50].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема: основні методи стандартизації

Мета: ознайомитись з основними методами стандартизації, розглянути поняття уніфікації, її види, а також нормоконтроль технічної документації і міжнародну діяльність зі стандартизації.

Короткі теоретичні відомості

Існують наступні принципи стандартизації:

 1. ^ Принцип повторюваності – визначається коло об’єктів, до яких можна застосувати речі, процеси, види діяльності, явища, що мають загальну властивість (повторювання).

 2. Принцип обов’язковості – визначає законодавчий характер стандартизації.

 3. Принцип варіантності – (створення раціональної різноманітності) – забезпечує мінімум раціональних різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації.

 4. Принцип системності – визначає стандарт як елемент системи і зводить до створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

 5. ^ Принцип взаємозамінності – стосовно техніки передбачає збірку чи заміну однакових деталей, вузлів, агрегатів, інших конструкцій без попередньої підгонки.

На основі цих принципів була сформована система методів стандартизації:

1. Метод симпліфікації – зменшення кількості типів виробів до числа, достатнього, щоб задовольнити потребу.

2. Метод уніфікації – об’єднання двох чи більше документів в одному, з таким розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємо замінювати. Основою уніфікації є систематизація і класифікація.

Систематизація – розташування предметів, явищ, понять в певному порядку і послідовності, яка дає чітку систему, зручну для користування.

Класифікація – розташування предметів, явищ, понять за класами, підкласами, розрядами в залежності від їх загальних ознак.

3. Метод типізації – розробка типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для ряду виробів (процесів) технічних характеристик.

4. Метод специфікації – розробка одного з основних документів конструкторської, технологічної документації на вироби (розробл. у вигляді таблиці).

5. Метод агрегування – компоновка машин, механізмів з стандартних, уніфікованих агрегатів або механічне об’єднання в машину декількох агрегатів (трактор і с/г знаряддя).

6. Програмно-цільовий метод – розробка і реалізація комплексних цільових програм за найбільш важливим науково-технічним, економічним і соціальним проблемам.

Уніфікація як метод стандартизації полягає в раціональному скороченні кількості типів і параметричних рядів продукції однакового чи близького цільового (функціонального) призначення, що супроводжується встановленням оптимальних конструкторсько-технологічних рішень.

В промисловості існують такі види уніфікації продукції:

- модифікаційна – між базовою моделлю виробу і конструктивними модифікаціями, які виконані на основі базової моделі.

- внутрішньотипова – розмірно-конструктивна, між однотипними виробами, що мають різні параметри.

- міжтипова – між елементами продукції, що відрізняються конструкцією, але схожі за основними параметрами.

- загальна – схожа за призначенням продукція, що не має конструктивно-технологічної подоби.

Технічні документи (конструкторські і технологічні) повинні відповідати ряду вимог, найважливішим з них є:

- вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв'язок елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення;

- вимоги до технології, що визначають можливість використання для виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних процесів і устаткування;

- вимоги до оформлення, що визначають, чіткість та наочність зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі чи виробу.

Щоб розроблювана в процесі проектування технічна документація задовольняла перерахованим вимогам, необхідний постійний, добре організований контроль, як конструктивний і технологічний, так і нормативний (нормо- контроль).

Мета нормоконтролю – повне додержання в технічних документах вимог чинних стандартів, широке використання у виробах при проектуванні стандартизованих і уніфікованих елементів.

План практикуму

1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

2. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль.

3. Поняття уніфікації, її види, оціночні показники та їх економічне значення.

4. Нормоконтроль технічної документації.

5. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

Завдання до теми

Тести

1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає в:

а) зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;

б) об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;

в) розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

2. Принцип повторюваності у стандартизації означає:

а) коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;

б) забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять до складу об’єкта стандартизації;

в) створення систем стандартів, пов’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

^ Теми рефератів

1. Застосування основних методів стандартизації в Україні.

2. Комплексна стандартизація національної промисловості і її вплив на конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Контрольні питання

1. Стандартизація і стадії життєвого циклу товаровиробництва (ЖЦТ).

2. Використання систем стандартів у різних галузях промисловості.

3. Мета та зміст робіт з уніфікації, що виконуються на різних стадіях ЖЦТ.

4. Поняття “симпліфікація”.

5. Методи типізації, взаємозамінювання, агрегатування.

6. Мета використання комплексної стандартизації.

7. Основні положення програмно-цільового методу стандартизації.

8. Забезпечення випереджаючого характеру стандартизації.

9. Яки функції виконує міжнародна діяльність зі стандартизації для виробництва продукції?

Література: [5, с. 16-30; 65-84; 8, с. 113-129; 14, с. 30-39; 20; 24].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема: державна система стандартизації України

Мета: ознайомитись з об’єктами стандартизації, нормативними документами

зі стандартизації в Україні, розглянути організацію робіт зі стандартизації.

^ Короткі теоретичні відомості

До органів державної служби стандартизації відносяться:

- Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт);

- Український науково-дослідницький Інститут стандартизації, сертифікації та Інформатики (УкрНДІССІ);

 • Державний науково-дослідницький Інститут "Система" (ДНДІ "Система");

 • Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

 • Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

 • технічні комітети зі стандартизації (ТК);

 • територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

Об'єктами державної стандартизації є:

а) об'єкти організаційно-методичні та загально-технічні, а саме:

 • організація проведення робіт зі стандартизації;

 • термінологічні системи різних галузей знань і діяльності;

 • класифікація і кодування технічно-економічної та соціальної інформації;

 • системи та методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювання, аналізу), методи випробувань;

 • метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);

 • вимоги технічної безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;

 • системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;

 • системи величин та одиниць;

 • типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного застосування (підшипники, кріплення, інструменти, деталі, тощо);

 • інформаційні технології, включаючи програмні і технічні засоби інформаційних систем;

- достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;

б) продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;

в) складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення, а саме банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона довкілля, вимоги до вживаних природних ресурсів;

г) об'єкти державного соціально-економічного та науково-технічного призначення.

Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими категоріями:

 • державні стандарти України –ДСТУ;

 • галузеві стандарти – ГСТУ;

 • стандарти науково технічних та інженерних товариств і спілок –СТТУ;

 • технічні умови –ТУУ;

 • стандарти підприємств – СТП.

Держстандарт України організує і координує роботу зі стандартизації та функціонування державної системи стандартизації, встановлює в державних стандартах цієї системи загальні організаційно-технічні правила проведення робіт зі стандартизації, здійснює міжгалузеву координацію цих робіт, включаючи планування, розробку, видан­ня, розповсюдження та застосування держаних стандартів, визначає порядок державної реєстрації нормативних документів і бере участь в проведенні заходів з міжнародної стандартизації, відповідно до міжнародних договорів України, організує навчання та професійну підготовку спеціалістів у сфері стандартизації.

Міністерства (відомства) беруть участь у роботах зі стандартизації та орга­нізують цю діяльність в межах своєї компетенції через свої служби стандартизації, головні або базові організації зі стандартизації.

Організацію та забезпечення розробки, експертизи, погодження та підготовки до затвердження державних стандартів й інших нормативних документів із стандартизації, а також проведення робіт з міжнародної стандартизації проводять технічні комітети.

Стандарти науково-тенічних і інженерних товариств (спілок) розробляють самі спілки.

Служби, стандартизації підприємства розробляють СТП.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів регламентовані ДСТУ .

План практикуму

1. Органи державної та галузевої служби стандартизації.

2. Об’єкти стандартизації.

3. Нормативні документи зі стандартизації в Україні.

4. Організація робіт зі стандартизації.

5. Вітчизняні системи стандартів.

Завдання до теми

Тести

1. Стандарти на продукцію встановлюють:

а) вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

в) послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;

в) вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

2. Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:

а) ТУ;

б) ГСТУ;

в) ДСТУ.

Теми рефератів

1. Особливості становлення державної системи стандартизації України.

2. Реформування державної системи стандартизації України.

Контрольні питання

 1. Які органи виконують функції органів державної та галузевої служби

стандартизації?

2. Основні функції Держстандарту України (ДСТУ).

3. Особливості кожного з видів нормативних документів, що входять до складу національної системи стандартизації.

4. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ.

5. Функції СТУ.

6. Відповідальність за порушення, допущені під час розробки нормативних документів зі стандартизації.

Література: [1, 5, с. 51-65; 7, с. 15-20; 8, с.6-30; 14, с. 5-29;15].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема: система показників і контроль якості продукції та послуг

Мета: ознайомитись з системою показників якості продукції та послуг, розглянути здійснення контролю якості продукції та послуг.

^ Короткі теоретичні відомості

Із різноманітних характеристик якості продукції виділяється сукупність властивостей, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби.

З метою оцінки рівня якості вся промислова продукція поділена на два класи і п'ять груп:

1. Продукція, що витрачається при використанні:

а) сировина і природне паливо;

б) матеріали і продукти;

в) видаткові вироби.

2. Продукція, що втрачає свій ресурс:вироби, що підлягають ремонту.

Показники якості продукції в залежності від характеру вирішуваних завдань з оцінки рівня якості продукції класифікуються наступним чином:

 1. В залежності від властивостей, що характеризуються – на показники призначення, надійності (безвідказності, довговічності, ремонтоздатності, збереження), ергономічні, естетичні, показники технологічності, транспортабельності, стандартизації і уніфікації, патентно-правові, безпеки, економічні.

 1. В залежності від способу вираження – на показники, що виражені в натуральних одиницях і вартісні.

 2. З залежності від кількості властивостей, що характеризуються – на одиничні і комплексні (групові, узагальнені та інтегральні).

 3. В залежності від використання для оцінки – на базові і відносні.

 4. В залежності від стадії визначення значень показників – на прогнозовані, проектні, виробничі і експлуатаційні.

В умовах ринку якість забезпечується і гарантується підприємством, а якщо ні, то воно гине.

Конкурентною стає продукція, яка при інших рівних умовах має вищу якість при меншій виробничій собівартості.

На якість продукції впливає багато факторів, які діють як самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на окремих, так і на декількох етапах ЖЦТ. Всі фактори об’єднуються в чотири групи: технічні, організаційні, економічні і суб’єктивні.

Під контролем якості (КЯ) розуміють перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик продукції чи процесу, від якого залежить якість продукції, відповідність встановленим технічним вимогам.

Суть контролю полягає в одержанні інформації про стан об'єкта контролю і порівнянні одержаних результатів зі встановлени­ми вимогами, зафіксованими в кресленнях, стандартах, ТУ, договорах на поставку, документах.

Основні терміни і визначення встановлено у ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення".

Контроль – діяльність, яка складається з вимірювань, експер­тизи, випробувань чи оцінювання однієї чи декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, чи досягнута відповід­ність для кожної з цих характеристик.

План практикуму

 1. Класифікація промислової продукції та показники її якості.

 2. Фактори, що зумовлюють якість продукції.

 3. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження комплексної системи управління якістю.

4. Розробка методів оцінювання якості продукції.

5. Діяльність метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції.

Завдання до теми

Тести

 1. Показники якості продукції залежно від використання для оцінювання поділяються на:

а) базові та відносні;

б) проектні й експлуатаційні;

в) ергономічні й естетичні.

2. Під контролем якості розуміють:

а) перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача;

б) перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик продукції встановленим технічним вимогам;

в) перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку.

Теми рефератів

1. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження комплексної системи управління якістю.

2. Розвиток кваліметрії як науки.

Контрольні питання

1. Поняття “підвищення якості продукції.

2. Показники якості продукції.

3. Ознаки класифікації показників якості продукції.

4. Методологія визначення рівня якості продукції.

5. Зв’язок контролю якості з виконанням норм, правил і вимог, що визначають властивості продукції, а також з негативними факторами, що впливають на якість продукції.

6. Контроль якості на підприємствах масового (багатосерійного) виробництва.

7. Переваги статистичного контролю якості над іншими видами контролю.

Література: [4, с. 33-45; 6, с. 229-230; 8, с. 37-68; 9; 10; 14, с.111-112; 15].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема: методи оцінювання та управління якістю продукції та послуг

Мета: ознайомитись з методами оцінювання та управління якістю продукції та послуг.

^ Короткі теоретичні відомості

Рівень якості продукції – це відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється з базовими значеннями.

Оцінка рівня якості продукції - це сукупність операцій, які включають вибір номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і співставлення їх з базовими.

Оцінка якості продукції проводиться методами прикладної кваліметрії - науки про вимірювання і оцінку якості продукції, завданням якої є розробка конкретних методик і математичних моделей для оцінки якості конкретних об'єктів різного виду і призначення.

Якість продукції кількісно визначається:

 • технічним рівнем продукції;

 • рівнем якості виготовлення продукції;

 • рівнем якості продукції в експлуатації.

Для знаходження значень показників якості продукції використовують дві групи методів: за способами і за джерелами отримання інформації.

В залежності від способу отримання інформації методи поділяють на: вимірювальний, реєстраційний, органолептичний і розрахунковий.

Оцінка рівня якості на етапі розробки продукції – це порівняння сукупності показників якості цієї продукції з відповідною сукупністю показників базового зразка.

При оцінці рівня якості використовують диференційнї, комплексні або змішані методи.

Для вирішення проблем, пов'язаних з якістю продукції, широко використовуються сім традиційних методів (так званих "інструментів" якості), а саме: контрольні листки, контрольні карти, діаграми розсі­ювання, гістограми, діаграми Парето, причинно-наслідкові діаграми, часові ряди.

При контролі якості виробів застосовують на­ступні методи:

1. Для щомісячного аналізу умов зміни частки дефектних виробів ви­користовують графік, що зображується ламаною лінією (зміни в часі).

2. Частку дефектних виробів окремо за видами браку досліджують за допомогою діаграми Парето та кругового графіка.

3. Зміну чинників, що впливають на виникнення браку, за місяцями досліджують з допомогою стрічкового графіка.

4. Частку дефектних виробів, число дефектних виробів і показники якості контролюють за допомогою контрольних р-карт, рп-карт і (X-R) - карт.

5. Співвідношення між чинниками, що впливають на появу дефектів (причинами), і самими дефектами (наслідком), досліджуються за допомогою причинно-наслідкової діаграми.

6. Показники якості при високому відсотку дефектних виробів співставляють зі стандартами за допомогою гістограми.

План практикуму

1. Рівень якості продукції та методи його визначення.

2. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

3. Досвід управління якістю.

4. Статистичні методи управління якістю.

5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

Завдання до теми

Тести

1. Під час оцінювання рівня якості використовують наступні методи:

а) диференційний, комплексний, змішаний;

б) інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;

в) диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції.

2. Статистичні методи управління якістю базуються на:

а) економічній обробці даних;

б) математичній обробці даних;

в) статистичній обробці даних.

Теми рефератів

1. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

2. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції (досвід США, Японії тощо).

Контрольні питання

1. Які існують види оцінки якості продукції?

2. У чому полягає різниця між контролем якості, оцінкою якості та підтвердженням якості продукції?

3. У якій послідовності здійснюється оцінювання рівня якості продукції?

4. Як розраховують комплексний показник якості товару та індекс якості?

5. Як оцінюють технічний рівень продукції?

6. Дати визначення термінів “управління якістю“,“ загальне управління якістю“.

7. Що таке “система якості“?

8. Яка роль людського фактору в управлінні якістю продукції?

9. Часовий ряд і діаграми Парето.

Література: [6, с. 230-237, 293-311; 9; 10; 14, с. 53-66; 15; 16; 17].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема: державна служба сертифікації продукції

Мета: ознайомитись з основними положеннями державної системи сертифікації продукції, правилами і схемами проведення сертифікації продукції, порядком проведення робіт із сертифікації продукції.

^ Короткі теоретичні відомості

Сертифікація в Україні існувала у вигляді державних випро­бувань, як один із видів контролю якості продукції (ГОСТ 16504-81).

У 1992 р. відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" в Україні розпочались роботи з сертифікації продукції та послуг, які очолив Держстандарт України. У 1993 р. був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію".

Прискорений розвиток національної системи стандартизації та сертифікації розпочався з 1993 p., коли Україна стала членом Міжнародної організації з стандартизації (ІСО) міжнародної електро­технічної комісії (IES) та Організації державних метрологічних закладів країн Центральної та Східної Європи (КООМЕТ). Це значно підвищило авторитет України на міжнародних ринках. З 1997 р. Україна стала членом Міжнародної організації законодавців метро­логії (МОЗМ), а з квітня 1997 р. - першою з країн колишнього СРСР – членом-кореспондентом Європейського комітету з стандартизації.

Напрямок розвитку української системи технічного регулювання визначено Угодою про партнерство та співпрацю між Україною та Європейським Союзом.

Своєрідним підтвердженням правильності обраної стратегії стали переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) про надання Україні кредиту на розвиток виробництва, однією з умов якого спочатку була відміна української системи сертифікації і заміна її системою періодичних перевірок продукції на оптовому та роздрібному ринках. Але на основі різнобічного аналізу інформації про роботу системи сертифікації УкрСЕПРО (отриманої як від Держстандарту України, так і від представників зарубіжних компаній, що працюють в Україні) експерти МБРР прийшли до висновку: українська система сертифікації та стандартизації, сформована згідно з правом України як суверенної держави на національне технічне регулювання, відповідає принципам, цілям та вимогам ГАТ/СТО і не створює надмірних перешкод у торгівлі. Також було прийнято до уваги визнання УкрСЕПРО торговель­ними партнерами України, про що свідчать, зокрема, двосторонні угоди про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, а також угоди про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, що укладені Держстандартом України більш ніж з 20 країнами. Рада директорів МБРР виключила з умов надання кредиту Україні вимогу про відміну сертифікації імпорту. При цьому експертами МБРР було прийнято до уваги дії Держстандарту України щодо гармонізації національного технічного регулювання з регулюванням Європейського Союзу, а також підписання міжнародних вимог про взаємне визнання резуль­татів робіт по сертифікації.

Про визнання національної системи сертифікації та стандар­тизації свідчить попередня угода з Світовим Банком про підготовку кредитної угоди з метою її подальшого розвитку.

Таким чином, сьогодні, коли завершено перший етап робіт, можна з впевненістю сказати, що національні системи стандартизації, метрології та сертифікації в Україні створено і вони функціонують. І хоча, через економічні умови, що склалися, не вдалося знайти єдиного розуміння важливості та необхідності побудови ефективної системи технічного регулювання, в країні створено відповідну законодавчу базу.

Сьогодні в Україні робота в галузі стандартизації, метрології та сертифікації регламентується 13 законами та декретами України, і понад 20 указами, постановами та розпорядженнями президента та Кабінету Міністрів України.

У країні створено та функціонує 121 технічний комітет із стандартизації. При їх безпосередній участі розроблено майже 1900 державних стандартів, 60% яких гармонізовані з міжнародними, а 298 ідентичні міжнародним стандартам. Більше 500 стандартів є термінологічними, а близько 50 нормативних документів створюють основу національної системи стандартизації.

План практикуму

1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

2. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

3. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції.

4. Вибір механізмів сертифікації.

5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на сертифікацію продукцію.

Завдання до теми

Тести

1. Одиницею продукції вважається:

а) один штучний виріб;

б) партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності;

в) партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

2. Етапи сертифікації продукції включають:

а) випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;

б) позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знака відповідності;

в) позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

^ Теми рефератів

1. Особливості процесу реформування державної системи сертифікації продукції в Україні.

2. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

Контрольні питання

1. Умови розвитку метрології як науки.

2. Державні вимірювальні еталони.

3. Мета та функціональні обов’язки метрологічної служби.

4. Поняття “сертифікат якості”, “сертифікат продукції”.

5. Використання обов’язкового і добровільного видів сертифікації продукції.

6. Вимоги до органів з сертифікації продукції та систем якості.

Література: [6 , с. 378-380; 8; 9; 10; 11;14, с. 90-110].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації

Мета: ознайомитись з основними положеннями державної системи сертифікації продукції, правилами і схемами проведення сертифікації продукції, порядком проведення робіт із сертифікації продукції.

^ Короткі теоретичні відомості

Важливе місце в системі стандартизації та управлінні якістю посідає правове забезпечення. За допомогою права і усієї сукупності правових засобів юридичного застосування здійснюється вплив на суспільні відносини, які пов'язані зі стандартизацією та забезпеченням якості продукції. Правове забезпечення стандартизації та управління якістю є однією з функцій державної системи управління якістю продукції.

Правове забезпечення включає наступні види діяльності:

• правове регулювання;

• правостосовну діяльність;

• правоохоронну діяльність.

Для визначення необхідної інформації і правильного використання правових норм стандартизації, метрології та управління якістю продукції потрібно знати структуру законодавства та її місце в єдиній системі українського законодавства. Законодавство в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції має наступні задачі:

• регулювання діяльності державних органів, підприємств, організацій різних форм власності та громадян по розробці, виробництву, реалізації і використанню продукції;

• встановлення прав, обов'язків і відповідальності всіх учасників суспільного виробництва з метою найбільш повного задоволення потреб людей, трудових колективів і всього суспільства в продукції високої якості, яка відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я людей та збереженню навколишнього середовища.

Законодавство в цих галузях поділяється на дві групи:

1. Нормативні акти, спеціально видані з питань стандартизації, метрології і управління якістю продукції, які визначають політику держави в галузі управління якості;

2. Правові норми щодо якості продукції, які містяться в нормативних актах з широкого кола питань.

До цивільно-правової форми забезпечення якості належать господарські договори, які опосередковують суспільні відносини між учасниками на усіх етапах формування й існування продукції як споживчої вартості. При цьому кожний вид договору виконує певні функції.

Відповідно до законодавства і судової практики договір – це погодження двох чи більше сторін. Чинним законодавством визначені основні принципи договору: юридична рівність сторін, свобода договору та обов'язковість умов договору для усіх його учасників. Договір як юридичний документ найбільш повно закріплює права й обов'язки сторін і має важливе значення для процесу управління якістю продукції. Управління якістю продукції (послуг) через систему господарсько-договірних відносин є елементом державної системи управління якістю. За допомогою договорів торгівля впливає на якість товарів, примушує виробників продукції створювати системи управління якістю.

План практикуму

1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.

2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.

3. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції та послуг.

Завдання до теми

Тести

1. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації виконується на

основі:

а) нормативних актів;

б) правових норм;

в) нормативних актів та правових норм.

2. Скильки видів персональної відповідальності робітників:

а) чотири;

б) шість;

в) три.

Теми рефератів

1. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції і послуг.

2. Відповідальність за порушення законодавства в галузі сертифікації та стандартизації продукції.

Контрольні питання

1. Які види діяльності включає правове забезпечення стандартизації та сертифікації?

2. За допомогою яких галузей права забезпечується розробка, затвердження, використання й державна охорона стандартів і технічних вимог до якості продукції?

3. Що таке доброякісна продукція з точки зору нормативних актів?

4. Які задачі має законодавство в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції?

5. На які групи поділяється законодавство в галузях безпеки життя і здоров'я людей та збереженню навколишнього середовища?

6. Що таке договір відповідно до законодавства і судової практики?

7. Які основні принципи договору?

8. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.

Література: [3; 6, с. 424-433; 8; 9; 10; 11;22].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9

Тема. Міжнародні системи стандартизації та сертифікації

Мета: ознайомитись зі значенням міжнародної стандартизації у розвитку торговельно-економічних зв’язків між країнами, визначити функції міжнародної організації зі стандартизації (ISO), розглянути розвиток сертифікації в країнах світу.

^ Короткі теоретичні відомості

Національна стандартизація будь-якої країни відображає у своїх стандартах особливості та рівень промислового розвитку. Для успішного проведення торговельного обміну необхідно погоджувати характеристики тієї чи іншої продукції з країною, яка купує цю продукцію.

Розвиток міжнародної торгівлі вимагає єдиного підходу до оцінки якості продукції, її характеристик, вимог до маркування, паку­вання, збереження та транспортування. У міжнародній стандартизації зацікавлені як індустріальні розвинені країни, так і країни, що розви­ваються, які створюють власну національну економіку.

Міжнародна стандартизація одночасно є наслідком та інстру­ментом управління науково-технічним і економічним розвитком у світі. Вона сформувалась на базі міжнародного розподілу праці, поглиблення на цій основі процесів спеціалізації та кооперації вироб­ництва.

Стандартизація у міжнародному масштабі створює сприят­ливі умови для торгівлі за рахунок єдиних підходів до якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, безпеки й охорони навколишнього середовища, що пов'язано з розробкою міжнародних стандартів (МС). Міжнародні рекомендації, наведені у стандартах, не обов'язкові для країн, але відповідність продукції нормам подібних стандартів визначає її вартість і конкурентоспроможність на світовому ринку. Конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку с важливим стимулом для країн, які бажають брати участь у між­народній діяльності зі стандартизації. Зовнішня торговельна діяльність країн залежить від розвитку національних систем стандартизації, їх відповідності вимогам Гене­ральної угоди тарифів і торгівлі (GATT) і Кодексу цієї організації. GATT є всебічним міжурядовим договором, чинним з 1947 p., що виз­начає права і зобов'язання сторін-учасників у галузі зовнішньої торгівлі, яка об'єднує більш 100 країн. Головне завдання GATT полягає у лібералізації зовнішньої тор­гівлі шляхом усунення митних бар'єрів і зниження тарифів, а також використання нетарифних засобів регулювання торгівлі. У 1993 р. на Уругвайському раунді було прийнято рішення про перетворення GATT у Світову організацію торгівлі (WTO), яка офіційно почала функціонувати з 1 січня 1995 p. GATT, як всебічна угода, що регулює торгівлю товарами, стала складовою частиною WTO.

WTO підкреслює перевагу стандартів, які розробляються Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) та Міжнародним союзом телекомунікацій (ITU). Діяльність цих організацій поширюється на усі галузі стандартизації у світі та підтримує реалізацію Угоди ТВТ. Угода WTO та ТВТ на осно­ві міжнародних стандартів - це фундамент світового ринку.

ISO й ІЕС здійснюють тісне співробітництво з питань стандар­тизації з різними міжнародними та регіональними організаціями еко­номічного і науково-технічного профілю.

Основною метою ISO є забезпечення розвитку стандартизації та суміжних з нею галузей для сприяння міжнародному обміну товарами і послугами, а також розвитку співробітництва в інтелектуальній, нау­ковій, технічній та економічній діяльності.

До основних видів діяльності ISO належать: заходи, які спри­яють координації та уніфікації національних стандартів; розроблення і затвердження міжнародних стандартів; обмін інформацією з проб­лем стандартизації; співробітництво з іншими міжнародними орга­нізаціями, які зацікавлені у вирішенні суміжних проблем, і, на їх прохання, вивчає проблеми стандартизації.

ISO як неурядова організація користується консультативним статусом ООН і є найбільшою міжнародною організацією в галузі стандартизації з широкого кола питань, її членами є 160 країн світу. Членами ISO є не уряди, а національні організації зі стандартизації (комітети-члени) з правом одного голосу.

Процес приєднання України до GATT розпочався у 1993 р. Нині Україна проводить консультації та двосторонні переговори з членами WTO. Рекомендовано визначити перехідний період щодо кожної Угоди WTO у рамках вступу України до цієї впливової міжнародної економічної організації. Прагнучи інтегруватися у світову економіку, Україна має намір гармонізувати своє законодавство та нормативні документи з нормами GATT/WTO, привести у відповідність до них митне і тарифне регулювання та інші механізми управління зовніш­ньоекономічною діяльністю.

Основними завданнями між­народного науково-технічного співробітництва в галузі стандар­тизації є:

• зближення та гармонізація державних стандартів сертифікації (ДСС)України з міждержавними та регіональними системами, прогресивними національними системами стандартизації інших країн;

• удосконалення та розвиток фонду національного Держстандарту (НД) України з питань стан­дартизації на засадах застосування міжнародних, регіональних і національних стандартів інших країн, а також систематизація, уза­гальнення та максимальне використання досягнень науково-техніч­ного прогресу;

• проведення цілеспрямованої науково-технічної та економічної політики шляхом розроблення міжнародних і регіональних стандартів на базі стандартів України на нові конкурентоспроможні види продукції та послуг;

• поліпшення нормативного забезпечення торговельного, еко­номічного і науково-технічного співробітництва з іншими країнами та участь в міжнародному розподілі праці;

• забезпечення захисту інтересів країни під час розроблення міжнародних, регіональних і міждержавних стандартів;

• забезпечення єдності вимірювань;

• забезпечення взаємного визнання результатів випробувань і сертифікації продукції.

План практикуму

1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торговельно- економічних зв’язків між країнами.

2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

3. Розвиток сертифікації в країнах світу.

4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.

Завдання до теми

Тести

1. На які стандарти орієнтується Європа:

а) стандарти ISO серії 9000 та EN серії 29000;

б) стандарти ISO серії 9000;

в) стандарти ISO серії 10000 та EN серії 29000.

2. У яких роках почали розвиватися процеси сертифікації продукції і де:

а) 1920-1930 роках в Німеччині;

б) 1920-1930 роках в Японії;

в) 1910-1920 роках в США.

Теми рефератів

1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельно- економічних зв’язків між країнами.

2. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.


Контрольні питання

1. Що відображає національна стандартизація будь-якої країни у своїх стандартах?

2. Що відображає міжнародна стандартизація у своїх стандартах?

3. Яку роль грає міжнародна стандартизація у підвищенні ефектив­ності суспільного виробництва?

4. Які основні завдання між­народного науково-технічного співробітництва має Україна в галузі стандар­тизації?

5. Яку роль грає міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у світові спільноті?

6. Структура та склад основних органів ISO.

7. Основні рекомендації Глобальної концепції ЄС .

8. Фізичний зміст одиниць вимірювань, що входять до міжнародної системи СІ.

Література: [6, с.83– 94; 8; 9; 10; 11; 14, с. 35– 44; 20 ;24].


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

^

Основна література


 1. Державна система стандартизації України. – К.: Держстандарт України, 1993.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. – Львів: Афіша, 2001. – 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції. – К.: УМК ВО, 1998. – 213 с.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: КНТЕУ, 2001. – 445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: ЮНИТИ, 2001.–711 с.

 9. Лифиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции. – М.: ВИПСИ, 2001. – 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг. – Х.: Фактор, 2002. – 147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Логос, 2001. – 525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є.В. Тарасенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции. – М.: ЦЕМ, 2002. – 416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: УФІМБ, 1998. – 152 с.
^

Додаткова література


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 262 с.

 2. Васильев А.Л. Стандартизация для всех. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 287 с.

 3. Васильев А.Л. Основы метрологии и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1996. – 315 с.

 4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г. Интеграция производства и управления качеством продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 354 с.

 5. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 322 с.

 6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты. – К.: Міко, 1996. – 305 с.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 289с.

 8. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО. – К.: Держстандарт України, 1993.

 9. Книга ділової людини /Під ред. Краюхіна Г.С. – М.: Вища школа, 1993. – 340 с.

 10. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості. – Львів: ТК, 1995. – 252 с.

 11. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономически терминов. – К.: Молодь, 2000. – 273 с.

 12. Колпачев В.И. Экспортерам о сертификации продукции. – М.: ВИПСИ, 1999. – 159 с.

 13. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 1998. – 172 с.

 14. Морозов М.П. Економічні проблеми стандартизації. – М.: Економіка, 1996. – 267 с.

 15. Мишин В.М. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 303 с.

 16. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 277 с.

 17. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: Том 2 – К.: Держстандарт, 1998. – 415 с.

 18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. – М.: Наука, 1998. – 155 с.

 19. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 199 с.

 20. Федько В.П. Маркировка и сертификация товаров и услуг. – Ростов/Дону: Феникс, 1998. – 639 с.

 21. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1987. – 351 с.Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

„Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 – “Економіка підприємства“


Укладач канд. техн. наук, доц.   В.Є. Черніченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. . Наклад прим. Зам. № Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо роведення практичних занять
Щодо роведення практичних занять з навчальної дисципліни “стандартизація І сертифікація продукції та послуг”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" стандартизація І сертифікація продукції та послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи