Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107– ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,,


КРЕМЕНЧУК 2010


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107–«Економіка підприємства».


Укладачі: к.е.н. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко


Рецензент доцент В.Є.Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________200__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………4

1 Перелік практичних занять…………………………………………………....6

Практичне заняття №1 Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства ………………………………………...……………..6

Практичне заняття №2 Оптимізація структури потенціалу підприємства …8

Практичне заняття №3 Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями ………………………………………………………………………10

Практичне заняття №4 Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами …………………………….12

Практичне заняття №5 Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства …………………………………………………………………….14

Практичне заняття №6 Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства …………………………………………..16

Практичне заняття №7 Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства…………………………………………………………………….20

Практичне заняття №8 Система антикризового управління потенціалом підприємства ……………………………………………………………………23

Практичне заняття №9 Механізми та інструменти протидії кризовим процесам …………………………………………….…………………………..26

Практичне заняття №10 Управління результативністю використання потенціалу підприємства………………………………………………………..28

Практичне заняття №11 Проектування систем управління потенціалом на підприємствах……………………………………………………………………30

Практичне заняття №12 Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства……………………………………………………………………..31

Практичне заняття №13 Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємств………………………………………………………………………33

2 Питання до заліку з дисципліни…………………………………………..….36

Список літератури……………………………………………………………….39


ВСТУП

Вирішення задач побудови ринкового організаційно-економічного механізму значною мірою залежить від удосконалення методологій та організації комплексного аналізу формування та використання потенційних можливостей підприємства як первинної ланки економічної системи країни.

Визначення стратегічних можливостей передбачає аналіз і визначення потенціалу підприємства (можливості розвитку нових форм продажу товарів, зростання обсягів їх реалізації, диверсифікація, розширення ринку збуту товарів і надання послуг споживачам та ін.).

Оцінка варіантів (альтернатив) стратегії передбачає проведення підприємством аналізу потенціалу створення стійкої конкурентної переваги і отримання прибутку в довгостроковому періоді для кожного із розглянутих варіантів. Підприємство повинно сконцентрувати всю увагу на тих можливостях, реалізація яких передбачає найбільш повне використання його сильних сторін - конкурентних переваг.

Визначення поняття потенціалу має не тільки важливе наукове, а й практичне значення, оскільки уявлення про його зміст визначає підхід до його оцінювання, вимірювання й управління.

Мета курсу: засвоєння теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Завдання курсу: вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.

^ Предмет: методи і процеси управління потенціалом підприємства.

Студент повинен знати:

- методи і процеси управління формування функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи;

- методи оцінювання потенціалу підприємства.

Студент повинен уміти:

-використовувати набуті знання на практиці;

-обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб‘єктами господарювання;

- виконувати конкретні системні дослідження змін і розвитку економічних явищ і процесів на всіх рівнях господарського керівництва.

Під час проведення практичних занять студент повинен закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях. Розв’язуючи конкретні завдання, студенти повинні навчитися розраховувати та аналізувати основні показники, що характеризують ефективність використання потенціалу підприємств.


^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

Мета: вивчення сутності та ролі підприємства у формуванні потенціалу

План

1. Сутність потенціалу підприємства. Необхідність управління потенціалом.

2. Різновиди управління потенціалом підприємства.

3.Система управління потенціалом підприємства.

4.Умови і принципи управління потенціалом підприємства.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання

    1. Кожен компонент системи може розглядатися як підсистема більш глобальної системи – це властивість:

а) цілісності;

б) структурності;

в) ієрархічності;

г) спадковості.

    1. Пріоритет якості при формуванні потенціалу підприємства як економічної системи означає:

а) забезпечення якості системи, починаючи з нижчих рівнів дерева цілей;

б) забезпечення високої якості пріоритетних компонентів виробничого потенціалу;

в) забезпечення якості системи на “вході”;

г) забезпечення високої якості об’єктивних складових потенціалу.

    1. Якщо вищий рівень дерева цілей фірми – максимізація прибутку, то відповідно до властивості ієрархічності систем ланцюжок показників від верхнього рівня до нижнього включає:

а) якість товару → його ефективність → надійність;

б) частка товару на ринку → якість товару → ефективність товару;

в)витрати на життєвий цикл товару → ефективність товару → довговічність товару;

г) ефективність товару → якість → надійність.

    1. Економія ресурсів споживачів за рахунок підвищення якості – пріоритетний напрямок:

а) системного підходу до формування потенціалу підприємства;

б)маркетингового підходу до формування потенціалу підприємства;

в) поведінкового підходу до формування потенціалу підприємства;

г) ситуаційного підходу до формування потенціалу підприємства.

    1. Елементами відтворювального підходу до формування потенціалу є:

а) застосування випереджальної бази порівняння показників;

б)забезпечення технічної й інформаційної сумісності елементів потенціалу;

в) розробка нормативів по окремих елементах потенціалу;

г) підвищення якості продукції відповідно з вимогами споживачів.

    1. Підвищення ефективності сукупного потенціалу за рахунок підвищення ефективності людських ресурсів – основна мета:

а) ситуаційного підходу;

б) адміністративного підходу;

в) оптимізаційного підходу;

г) поведінкового підходу.

Завдання 2.

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

 1. Властивість цілісності систем означає…

 2. Потенціал підприємства як економічна система включає…

 3. До основних функцій управління належать…

Контрольні питання

1. Поясніть поняття :

- «Технологія управління»;

- «Техніка управління»;

- «Потенціал підприємства»;

2. Які основні етапи життєвого циклу організації?

3. Які основні принципи організації організацій і принципи організації людей?

4. Назвати функції антикризового управління.

Література [3,с.10-29; 4, с.11-18; 7, с.15-18; 9, с.13-15].


Практичне заняття № 2

^ Тема Оптимізація структури потенціалу підприємства

Мета: вивчення структури потенціалу підприємства та основної класифікації

План

 1. Структура і функції потенціалу підприємства.

 2. Оцінка елементів потенціалу підприємства.

 3. Оцінка перспективних можливостей розвитку потенціалу підприємства.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання

 1. Характер виробничих приміщень підприємства визначають його:

а) технічні ресурси;

б) технологічні ресурси;

в) просторові ресурси;

г) фінансові ресурси.

 1. Наявність конкурентоздатних ідей визначають:

а) технологічні ресурси підприємства;

б) інформаційні ресурси підприємства;

в) ресурси організаційної структури управління;

г) усі перераховані вище види ресурсів.

 1. Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включає підсистеми:

а) закупівля, виробництво, збут;

б) маркетинг, виробництво, персонал, фінанси;

в) організація, мотивація, контроль;

г) планування, реалізація, контроль.

 1. Блок діяльності персоналу включає такі складові:

а) організаційну, виробничу, наукову;

б) аналітичну, виробничу, комунікаційну;

в) комерційну, виробничу, управлінську;

г) аналітичну, виконавчу, організаційну.

 1. Найбільш повно відбиває ринкові можливості підприємства:

а) місце розташування;

б) маркетинговий потенціал;

в) науково-технічний потенціал;

г) інформаційний потенціал.

 1. Привабливість місця розташування підприємства відбиває потенціал:

а) маркетинговий;

б) технічний;

в) інфраструктурний;

г) виробничий.

Завдання 2.

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

 1. Потенціал підприємства – це…

 2. Існують наступні ознаки класифікацій сутності потенціалу підприємства…

 3. До об’єктивних складових потенціалу підприємства відносять…

 4. До суб’єктивних складових потенціалу підприємства відносять…

Контрольні питання

 1. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

 2. Структура потенціалу підприємства.

^ Література [3,с.29-35; 4, с.25-30; 7, с.21-27; 2, с.14-20]


Практичне заняття № 3

Тема Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Мета: вивчення принципів потенціалу та етапів його оцінювання

План

1.Принципи визначення вартості і фактори, що впливають на формування потенціалу підприємства

2.Управління вартістю підприємства

3.Ключові фактори вартості

4.Формування цільових нормативів

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання

 1. Термін “ліквідність підприємства” пов’язаний із:

а) можливістю швидко і вчасно розрахуватися по боргових зобов’язаннях;

б) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни виробничих факторів в умовах нестабільності зовнішнього середовища;

в) низьким рівнем дебіторської та кредиторської заборгованості;

г) можливістю швидкого продажу активів за рішенням власника.

 1. Яке з нижче перерахованих визначень є синонімом поняття вартість в обміні:

а) споживча вартість;

б) вартість для конкретного інвестора;

в) ліквідаційна вартість;

г) ринкова вартість.

 1. Що з нижчепереліченого не входить у визначення інвестиційної вартості:

а) вартість для конкретного користувача;

б) суб’єктивна вартість;

в) найбільш імовірна ціна за даними ринку;

г) вартість при визначених цілях інвестування.

 1. Підприємство в оцінній діяльності виступає як:

а) об’єкт різних угод;

б) суб’єкт різних угод;

в) товар;

г) усе перераховане вище.

 1. Незважаючи на те, що минулі показники та фактичний стан підприємства є важливими в оцінній діяльності, саме майбутнє створює бізнесу додаткову вартість. Дане твердження є відбиттям принципу:

а) альтернативності;

б) заміщення;

в) очікування;

г) майбутньої продуктивності.

 1. При наявності декількох подібних чи відповідних об’єктів той, який має найменшу ціну, користується найбільшим попитом – загальна суть принципу:

а) заміщення;

б) відповідності;

в) прогресії і регресії;

г) корисності.

Завдання 2

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

 1. Властивості підприємства як товару…

 2. Вартість підприємства як сформованого єдиного цілого…

 3. До принципів, пов’язаних із експлуатацією власності, відносять принцип…

 4. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність – це…

Контрольні питання

1.Що являє собою механізм процесу оцінювання потенціалу підприємства?

2.Назвіть ознаки поділу майнових прав та види прав власності.

3.Які методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства?

Література [3,с.36-45; 4, с.39-50; 7, с.27-41;9, с.16-25 ].


Практичне заняття № 4

^ Тема Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

Мета:визначення сутності та ролі інформаційного забезпечення у формуванні потенціалу підприємства

План

1.Інформаційне забезпечення системи управління потенціалом підприємства.

2.Автоматизація управління потенціалом підприємства

3.Використання прикладних систем в управлінні потенціалом підприємства

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання

 1. У структурі інформаційного забезпечення інформаційна база поділяється на:

а) вхідна та вихідна інформація;

б) позамашинна та машинна;

в) проміжна та оперативна;

г) додаткова та результативна.

 1. Основним носієм позамашинної інформаційної бази економічної інформації є:

а) основний документ;

б) обліковий документ;

в) нормативний документ;

г) первинний документ.

 1. Одним із головних компонентів інформаційного забезпечення є:

а) АСУ;

б) СУБД;

в) АБД;

г) усі відповіді вірні.

 1. За умов автоматизації висуваються такі вимоги:

а) системність;

б) точність;

в) оперативність;

г) усі відповіді вірні.

 1. Корпоративні інформаційні системи (КІС) для великого підприємства є могутнім сучасним інструментом, що дає змогу розв’язувати такі складні завдання, як:

а) управління собівартістю продукції;

б) створення інтегрованої системи наскрізного моделювання;

в) проектування виробництва;

г) усі відповіді вірні.

Завдання 2

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

 1. Основним носієм позамашинної інформаційної бази економічної інформації є…

 2. Процес забезпечення інформацією складається з операцій у наступній послідовності…

 3. До основних форм документообігу відносять…

 4. Технологічні засоби автоматизації аналітичних робіт поділяються на…

 5. Поняття «інформаційне забезпечення» (ІЗ) виникло у зв’язку з розвитком…

Контрольні питання

1. Діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі.

2. Методика визначення стратегічних альтернатив розвитку підприємства.

3.Моніторинґ як особлива інформаційна система.

Література [4, с.50-61; 7, с.42-53;9, с.42-53; 2, с.31-40 ].


Практичне заняття № 5

^ Тема Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства

Мета: вивчення основних принципів та моделей управління матеріальними ресурсами

План

1.Характеристика техніко-технологічного потенціалу (ТТПП) підприємства.

2.Управління матеріальними потоками виробничої системи.

3.Управління матеріально-технічними ресурсами и виробничими запасами

4.Оцінка ефективності управління матеріальними потоками.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими ознаками:

а) виробничим профілем підприємства;

б) наявністю чи відсутністю нормативних витрат;

в) масштабом виробництва;

г) повнотою охоплення витрат за калькулюванням.

2. За підходом до структури плану рахунків розрізняють такі дві системи рахунків:

а) загальну та пов'язану;

б) синтетичну та аналітичну;

в) автономну та інтегровану;

г) інтеґровану та пов'язану.

3. До стабільних норм і нормативів належать:

а) норми витрачання праці, матеріалів;

б) норми амортизації;

в) ставки обов'язкових відрахувань, ставки оподаткування;

г) усі відповіді вірні.

4. Функція обліку охоплює операції:

а) спостереження та ідентифікації;

б) реґулювання;

в) вимірювання та реєстрації;

г) усі відповіді вірні.

5. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути:

а) виробнича собівартість;

б) повна собівартість;

в) собівартість за змінними витратами;

г) собівартість за прямими витратами.

6. Виробництво продукції певного виду в поточному (короткому) періоді є доцільним, якщо показник маржинального прибутку для неї:

а) перевищує постійні витрати; в) набуває додатного значення;

б) дорівнює нулю; г) перевищує змінні витрати.

Завдання 2

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

1. До основних методів розроблення норм і нормативів належать…

2.Управлінський аспект формування витрат пов'язаний із забезпеченням…

3. Об 'єктом управління витратами є…

4. Функціональний аспект управління витратами включає блоки…

Контрольні питання

 1. Назвіть основні принципи управління матеріальними запасами.

 2. У чому полягає різниця між матеріальними ресурсами та матеріальними витратами?

 3. Охарактеризуйте систему показників, що застосовуються для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

 4. Які моделі управління матеріальними запасами вам відомі?

^ Література [4, с.61-73; 7, с.75-81;9, с.53-67;10, с.6-160].


Практичне заняття № 6

Тема Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства

Мета:вивчення ролі та методології оцінювання трудового потенціалу

План

1.Соціально - трудова система підприємства.

2. Формальні і неформальні відносини. Трудові конфлікти: причини і моделі рішення.

3. Соціальний розвиток колективу и охорона зовнішнього середовища .

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Тестове завдання

Персонал підприємства - це:

а) працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві:

б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації;

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навички роботи;

г) промислово-виробничий персонал підприємства.

2. Хто з перелічених працівників не належить до промислово- виробничого персоналу підприємства:

а) економіст І категорії відділу економічного аналізу;

б) водій автокара механоскладального цеху;

в) чергова прохідної головного корпусу;

г) кур'єр;

3. Кваліфікація - це:

а) сукупність спеціальних знань і практичних навиків, які визначають підготовленість працівника виконувати професійні функції певної складності;

б) категорія, яка характеризує відносно вузький вид робіт і вимагає додаткових специфічних знань;

в) категорія, що відображає якість і складність праці;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Продуктивність праці - це:

а) показник, що характеризує ефективність праці;

б) здатність праці випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

в) сукупність властивостей людини як робочої сили;

г) затрати живої праці.

5. Рівень продуктивності праці можна охарактеризувати показником:

а) економія часу; в) темпи росту продуктивності праці;

б) виробіток; г) норма часу.

6. Показниками руху робочої сили на підприємстві є такі коефіцієнти:

а) обороту робочої сили щодо прийому;

б) завантаження робочої сили в часі;

в) обороту робочої сили щодо звільнення;

г) плинності.

Завдання 2

На рівень ефективності використання трудового потенціалу виробничого підприємства “Сталь” значною мірою впливає ступінь відповідності виконуваної роботи прихильності та запитам робітників, тобто привабливості їхньої праці, яка характеризується такими показниками:

 1. визнанням роботи;

 2. високим ступенем відповідальності;

 3. можливостями кар’єрного зростання;

 4. високим рівнем доходів;

 5. залежністю системи оплати праці від кінцевих результатів;

 6. можливістю реалізації творчого потенціалу;

 7. можливостями розвитку професійних здібностей;

 8. можливістю самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції;

 9. складністю праці.

Результати анкетного опитування робітників одного з виробничих підрозділів ЗАТ “Сталь” за перерахованими вище показниками наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Результати анкетного опитування робітників ЗАТ “Сталь”

Порядковий номер робітника підрозділу

Порядковий номер показника і його місце за результатами анкетного опитування робітників
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

1

2

4

9

8

5

1

3

6

7

2

9

2

4

5

3

8

6

7

1

3

9

4

3

5

1

8

6

7

2

4

9

2

6

7

3

8

1

5

4

5

2

4

3

7

9

8

6

5

1

6

3

5

1

9

8

2

4

6

7

7

4

8

1

2

3

9

5

7

6

8

4

8

1

2

3

9

5

7

6

9

4

8

1

2

3

9

5

7

6

10

3

6

1

2

4

7

8

9

5

11

4

8

1

2

3

9

5

7

6

12

4

8

1

2

3

9

5

7

6

13

4

8

1

2

3

9

5

7

6

14

4

1

7

8

3

9

5

6

2

15

4

6

7

8

9

2

1

3

5

16

4

8

1

2

3

9

5

7

6

17

4

8

2

1

3

9

6

7

5

18

5

8

2

1

3

9

6

7

4

19

4

8

3

1

2

9

5

7

6

20

4

8

1

2

3

9

5

7

6

21

4

8

2

1

3

9

5

7

6

22

5

7

2

1

3

9

4

8

6

23

4

8

1

2

3

9

6

7

5

24

5

7

1

3

2

9

4

8

6

25

5

8

2

3

1

9

6

7

4

На основі результатів анкетного опитування оцінити в балах рівень привабливості праці в одному з виробничих підрозділів ЗАТ “Сталь”.

Завдання 3

Одним з етапів дослідження рівня реалізації виробничого потенціалу підприємства є визначення впливу якості керівництва підрозділу на результати його діяльності.

Експертами-оцінювачами проведено анкетне опитування робітників підрозділу та кваліфікаційне тестування, результати яких дозволили визначити кількість балів за кожною професійно-особистісною якістю керівника виробничого підрозділу підприємства. Кожна якість оцінювалась за п’ятибальною системою: якість відсутня – 1 бал; якість виявляється дуже рідко – 2 бали; якість виявляється не сильно і не слабко – 3 бали; якість виявляється часто – 4 бали; якість вияляється систематично – 5 балів.

На основі наведених даних (табл.6.2) розрахувати інтегральний показник професійно-особистісних якостей керівника виробничого підрозділу підприємства та зробити висновок про його рівень, враховуючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального показника дорівнює 1, середнє -3 і максимальне – 5 балів.

Таблиця 6.2

Експертна оцінка професійно-особистісних якостей керівника виробничого підрозділу підприємства

Експерт

Професійно-особистісні якості керівника
Знання, досвід

Організа-торські здібності

Культура, порядність

Активність,уміння сприймати критику

Темперам -тем

Спрямованість власних інтересів

Вік, стан здоров’я

1-й

4

3

3

2

4

3

5

2-й

4

3

4

2

4

3

5

3-й

5

2

4

3

4

3

4

4-й

4

2

3

2

5

3

5

5-й

4

3

4

2

4

2

5

Вагомість якості

0,23

0,16

0,09

0,19

0,07

0,07

0,19

Контрольні питання

 1. Сформулюйте питання трудового потенціалу підприємства.

 2. Якими показниками характеризується рух кадрів?

 3. Як здійснюється аналіз кадрового складу підприємства?

 4. Як здійснюють аналіз персоналу за рівнем освіти і віку?

 5. Як аналізують якість розміщення кадрів на посадах і рівень мотивації праці?

^ Література [2, с.40-46; 3,с.45-59;7, с.85-91;9, с.67-70; ].

Практичне заняття № 7

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
Методичні вказівки до виконання розрахункова-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" управління потенціалом підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи