Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Скачати 148.28 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Дата26.09.2012
Розмір148.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ

ПІДПРИЄМСТВ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050401 - "ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВА"


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова


Рецензент доц. В. Є. Черниченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від _____ _____________ 2010 р.


Голова методичної ради доц. В. В. Костін


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств»………………………………………………………………………

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………

3 Теми рефератів…………………………………………………………….

4 Питання до модульного контролю………………………………………

Список літератури……………………………………………………………


ВСТУП


За умов формування й розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – фірми, підприємства, об'єднань підприємств. Об'єднані підприємства є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі "з'єднуються" трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства. На таких підприємствах зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнес-плани, здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління -менеджмент.

Метою самостійної роботи щодо дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» є вивчення діяльності об’єднань підприємств, засвоєння знань щодо прийняття рішень з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств, які функціонують у відповідному підприємницькому середовищі.

Основними завданнями самостійної роботи є формування у студентів здатності самостійно мислити, більш поглиблено опановувати навчальний матеріал, засвоювати теоретичні знання, набувати практичні навички виконання економічних розрахунків.

Для більш якісного виконання самостійної роботи студенти забезпечуються підручниками, методичними вказівками, навчальною та методичною літературою.

Самостійна робота виконується студентом в бібліотеці, або у навчальному кабінеті за графіком, або вдома.

Проведення консультацій викладача відбувається згідно з узгодженим графіком.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ

ПІДПРИЄМСТВ"


Теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції (кіл.год.)

Самост. (кіл.год.)

Лекції (кіл.год.)

Самост.

(кіл.год.)

1

Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання

1

4

0,35

7

2

Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання

1

4

0,35

7

3

Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств

2

4

0,35

7

4

Холдінгова організація об’єднань підприємств

2

4

0,35

7

5

Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств

1

4

0,35

7

6

Регулювання діяльності об’єднань підприємств

2

4

0,35

7

7

Організація циклу “дослідження – виробництво” в об’єднаннях підприємств і наукових установ

2

4

0,35

7

8

Фінансування об’єднань підприємств

2

4

0,35

7

9

Особливості діяльності промислово-фінансових груп

2

4

0,35

7

10

Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

2

4

0,35

7

11

Стратегічні альянси підприємств

1

5

0,5

5
Разом:

18

45

4

75^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Об'єднання підприємств як суб'єкт господарювання

Основні шляхи щодо створення господарчих об’єднань

Питання для самоперевірки

1. Пояснити характер і задачі об'єднань підприємств.

2. Пояснити основні принципи створення уставного капіталу об'єднань підприємств.

3. Класифікація об'єднань підприємств щодо організаційно-правових форм.

4. Назвати основні проблеми розвитку об'єднань підприємств в Україні.

5. Пояснити економічні причини створення різних форм об'єднаних підприємств.

6. Зовнішнє середовище діяльності підприємств. Макро - і мікросередовище. Література : [2, с. 26-28, 6, с. 52-62].


Тема 2 Спеціалізація і кооперування підприємств об'єднання

Основні недоліки і переваги спеціалізації та кооперування.

^ Питання для самоперевірки

1. Пояснити спеціалізацію виробничих підрозділів за формами виробництва.

2. Зробити висновки щодо соціально-економічного значення застосування різних форм організації виробництва на підприємствах різних галузей.

3. Об'єктивна необхідність і сутність трансформацій, що відбуваються в організації виробничої діяльності при використанні спеціалізації та кооперування.

Література: [6, с. 73-90].


Тема 3 Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств

Основні державні закони щодо регулювання діяльності об'єднань підприємств.


Питання для самоперевірки

1. Дати характеристику форм власності в Україні.

2. Права і відповідальність об'єднань підприємств.

3. Суть податків і податкової системи України щодо об'єднань підприємств.

4. Необхідність державного втручання в діяльність підприємства.

Література : [7, с. 78-123].


Тема 4 Холдингова організація об'єднань підприємств

Правові недоліки і переваги холдингових організацій.

Питання для самоперевірки

1. Пояснити економічні причини об'єднання великого капіталу.

2. Назвіть основні етапи створення холдингу.

3. Дати характеристику холдингових компаній.

4. Особливості управління холдингом.

Література : [6, с. 95-143].


Тема 5 Організаційно-управлінські структури об'єднань підприємств

Функції органів управління та кадри управління.

Питання для самоперевірки

1. Поняття та параметри організаційної структури управління об'єднань підприємств.

2. Назвіть основні типи організаційних структур управління.

3. Назвіть фактори, які впливають на вибір тієї чи іншої управлінської структури.

4. Назвіть показники ефективності управлінської структури.

5. Зарубіжний досвід управління фірмами, компаніями, корпораціями.

Література : [1, с. 112-167; 6, с. 152-164].


Тема 6 Регулювання діяльності об'єднаних підприємств

Припинення діяльності та реорганізація об'єднань підприємств.

Питання для самоперевірки

1. Які умови виникнення ринкових відносин?

2. Назвіть основні функції ринкового механізму.

3. Які фактори впливають на "ринковий попит" і "ринкову пропозицію"?

4. Пояснити економічні причини об'єднання підприємств у ринковому механізмі.

5. Пояснити причини припинення діяльності об'єднаних підприємств.

Література : [7, с. 132-156].


Тема 7 Організація циклу "дослідження - виробництво" в об'єднаннях підприємств і наукових установ

Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

Питання для самоперевірки

1. Склад та класифікація інновацій.

2. Які особливості аналізу циклів життя нової техніки та технології?

3. Суть аналізу техніко-організаційного рівня виробництва.

4. Назвіть основні етапи розрахунку економічної ефективності інновацій.

5. Назвіть інвестиційні ресурси інноваційної діяльності.

Література : [5, с. 78-105].


Тема 8 Фінансування об'єднань підприємств

Шляхи забезпечення фінансової стійкості об'єднань підприємств.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів об'єднань підприємств.

2. Функції фінансів та фінансовий механізм об'єднань підприємств.

3. Особливості розподілу прибутку на підприємствах різних організаційно-правових форм.

4. Джерела росту фінансових ресурсів у процесі діяльності об'єднаних підприємств.

Література: [6, с. 176-192].

Тема 9 Особливості діяльності промислово-фінансових груп

Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть склад та структуру промислово-фінансових груп.

2. Залежність темпів випуску продукції від концентрації промислового та фінансового капіталу.

3. Позитивний вплив промислово-фінансових груп на розвиток економіки.

4. Законодавча база України щодо створення, реорганізації та ліквідації промислово-фінансових груп.

Література: [6, с. 198-227].


Тема 10 Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

Правові недоліки і переваги корпорації.

^ Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні форми залучення капіталу для організації виробництва великомасштабних підприємницьких об'єднань.

2. У чому суть багатоканального використання сировини за функціонування транснаціональних корпорацій?

3. Створення територіальної виробничої та соціальної інфраструктури за функціонування корпорації.

4. Проблема монополізму під час створення великих підприємницьких об'єднань.

Література : [6, с. 230-244].


Тема 11 Стратегічні альянси підприємств

Процес прийняття стратегічних рішень.

Питання для самоперевірки

1. Розвиток системи стратегічного планування за ринкових умов господарювання.

2. Сукупність систематизованих та взаємоузгоджених робіт з визначення довгострокових цілей та напрямів діяльності об'єднань підприємств.

3. Основні етапи стратегічного планування об'єднань підприємств.

4. Які чинники впливають на формування стратегічних цілей діяльності об'єднань підприємств?

Література: [7, с. 184-208].


^ 3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.Сутність та роль стратегічного кооперування та спеціалізації виробництва.

2. Нормативно-правова база регулювання діяльності об’єднань підприємств.

3. Мета утворення великих об’єднань.

4. Механізм припинення та реорганізація діяльності об’єднань підприємств.

5. Фінансові ресурси та забезпечення фінансової стійкості об'єднань підприємств.

6. Причини виникнення промислово-фінансових груп.

7. Формування стратегії діяльності об’єднань підприємств.

8. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

9. Основні елементи функціонування корпорацій.

10. Загальна характеристика стратегії об’єднань підприємств.


^ 4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль № 1

 1. Тенденції до об’єднання капіталу.

 2. Суть, форми і показники рівня спеціалізації та кооперування виробництва.

 3. Правові недоліки і переваги холдингових організацій.

 4. Основні шляхи щодо створення господарчих об’єднань.

 5. Правовідношення власності в Україні.

 6. Суть та методи створення холдингових компаній, різновиди холдингів.

 7. Види й організаційно-правові форми об’єднань.

 8. Податкова система України, види податків для об’єднань підприємств.

 9. Сфера застосування різновидів структур управління.

 10. Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств.

 11. Формування структури управління в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

 12. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування.

 13. Механізм створення великих об’єднань.

 14. Функції органів управління та кадри управління об’єднань підприємств.

 15. Тенденції до об’єднання капіталу.

 16. Основні недоліки і переваги спеціалізації та кооперування виробництва.


Модуль № 2

 1. Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відносин.

 2. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

 3. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

 4. Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

 5. Фінансові ресурси об’єднань підприємств.

 6. Правові недоліки і переваги промислово-фінансових груп.

 7. Економічний механізм функціонування об’єднань підприємств.

 8. Показники технічного рівня та ефективності нової технології.

 9. Корпорація – домінуюча форма підприємницької діяльності.

 10. НТП, його напрями та впливи на інтенсифікацію виробництва.

 11. Суть та критерії фінансового стану об’єднань підприємств.

 12. Правові недоліки та переваги корпорації.

 13. Шляхи забезпечення фінансової стійкості об’єднань підприємств.

 14. Основні елементи механізму функціонування корпорації.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия. - М.: Юнити, 1996. – 273с.

2. Покропивний С.Ф. та інш. Економіка підприємства. - К.:Хвиля-прес, 1995. – 465с.

3. Зайцев Н.Л. "Экономика промышленного предприятия". - М.: ИНФРА-М: 1998. – 296с.

4. Сергеев И.В. "Экономика предприятия". - М.: Финансы и статистика, 1997. – 225с.

5. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. - М.: Машиностроение, 1984. – 416с.

6. Волков В.О. Экономика предприятия(фирмы). - Москва: Инфра - М, 2002. – 628с.

7. Шегда А.В. Економіка підприємства. - Київ: "Знання", 2001. – 235с.

8. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. - Київ: "Знання", 2001. – 260с.

9. Швандор В.А., Аврашков Л.Я. и др. Экономика предприятия. - Москва: ЮНИТИ, 2002. – 280с.

10. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка й організація об’єднань підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства», 2007.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050401 - "Економіка підприємства"


Укладачі доц. Л. Д. Воробйова


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка І організація діяльності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 "економіка підприємства"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 – "економіка підприємства"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи