Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Скачати 396.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір396.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

,,УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 – ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
кРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності: 8.050107 – „Економіка підприємства”.


Укладачі: к.ек.н., доцент О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент: к.ек.н., доцент В.Є.Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________20__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Перелік практичних занять……………………………………………………….6

Практичне заняття № 1 Загальна характеристика управління проектами………6

Практичне заняття № 2 Обґрунтування доцільності проекту……………………8

Практичне заняття № 3 Основні форми організаційної структури проектів…....9

Практичне заняття № 4 Загальні підходи до планування і контролю проектів……………………………………………………………………………..10

Практичне заняття № 5 Структуризація проекту………………………………...13

Практичне заняття № 6 Сітьове і календарне планування проекту…………….14

Практичне заняття № 7 Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету…16

Практичне заняття № 8 Контроль виконання проекту…………………………..18

Практичне заняття № 9 Управління ризиками в проектах……………………...19

Практичне заняття № 10 Управління якістю проектів…………………………..20

Практичне заняття № 11 Організація проведення торгів за проектами………..23

Практичне заняття № 12 Формування і розвиток проектної команди………….26

Практичне заняття № 13 Програмне забезпечення процесу управління проектом…………………………………………………………………………….27

2 Методичні рекомендації щодо написання студентами рефератів…………….28

3 Тематика рефератів……………………………………………………………....31

4 Питання до іспиту з дисципліни………………………………………………..33

Список літератури………………………………………………………………….35


ВСТУП


В результаті комплексних економічних перетворень, які відбуваються в Україні, створюються нові, впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як у державі, так і на підприємстві. Відповідно, будь-який підприємниць розуміє , що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю. Важливе місце при цьому належить проектному управлінню, а саме, необхідності розв’язання таких питань:

 • як спланувати та скоординувати реалізацію проекту;

 • як залучити кошти із зовнішніх джерел фінансування для реалізації проекту;

 • як краще розпорядитись власними коштами;

 • як досягти максимальних прибутків за мінімальних витрат;

 • як створити команду працівників для реалізації проекту;

 • як мотивувати персонал до ефективної діяльності;

 • як уникати конфлікту в команді проекту.

Підготовка і реалізація проектів – складний і високоризикований вид господарської діяльності, що стає дедалі спеціалізованішим. Як практична дисципліна управління проектами розвивається в умовах ринкової економіки, і саме це визначає актуальність її використання у вітчизняній практиці.

Метою навчальної дисципліни „Управління проектами є формування у студентів знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами.

^ Завдання дисципліни: вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту; набуття вмінь виконувати основні функції управління проектами – організації, планування та контролю.

Дисципліна „Управління проектами” базується на вивченні курсів наступних дисциплін: „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємств”, „Статистика”, „Бухгалтерський облік”, „Планування діяльності підприємств” та ін.

У результаті вивчення дисципліни „Управління проектами” студент повинен знати: основи обґрунтування, контролю, прогнозування, планування та аналізу проектів.

Студент повинен уміти:

- систематизувати та деталізувати інформацію про економічні процеси підприємства;

- визначати вплив факторів на показники фінансово-господарської діяльності;

- оцінювати досягнуті результати роботи підприємства;

- виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” містять перелік практичних занять за темами. У даних вказівках також наводяться розрахункові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами на практичних заняттях, контрольні питання для перевірки знань та питання до іспиту з дисципліни.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Загальна характеристика управління проектами

Мета: ознайомитися з основними засадами управління проектами на підприємстві, функціями та принципами управління проектами, з’ясувати загальну структуру та оточення проекту, визначити фази життєвого циклу проекту.

План

 1. Проект та специфіка проектної діяльності.

 2. Система управління проектами.

 3. Фази життєвого циклу проекту.

 4. Структура, оточення та учасники проекту.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Перелічіть:

а) основні різновиди проектів;

б) головні ознаки проекту.

Завдання 2

Проведіть класифікацію за різними ознаками таких проектів:

 • створення спільного підприємства по виробництву офісних меблів;

 • наукові дослідження хімічних властивостей добрив з метою їх виробництва, випуску і застосування у сільському гoсподарстві;

 • будівництво атомної електростанції;

 • розробка газового родовища у Полтавській області та експорт газу;

 • перехід на дворівневу систему навчання у вищих навчальних закладах України;

 • економічний розвиток регіонів України.

Ситуація 1. Розглядається проект озеленення міста. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даногo проекту визначте та опишіть:

 • цілі проекту;

 • основні ознаки;

 • учасників проектy із зазначенням їх інтересів при підготовці та реалізації проекту;

 • функції управління даним проектом;

 • стадії життевого циклу проекry.

Ситуація 2. Розглядається проект будівництва готельного комплексу на березі р. Дніпро у м. Києві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:

 • здійснення контролю за виконанням проекту;

 • визначення альтернативних способів досягнення мети проекгу та їх оцінка;

 • обговорення умов кредитyвання;

 • збір інформації про державну політику та програми адміністрації щодо соціально-економічного розвитку столиці;

 • звіт про завершення проекту;

 • укладання контрактів на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

 • визначення існуючого попиту на перебування у готелях;

 • оголошення про проведення торгів;

 • оцінка екологічної припустимості проекту;

 • введення об'єкта в експлуатацію;

 • уточнення часових меж проекту;

 • календарне планування будівельних робіт;

 • оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції;

 • надання готельних послуг;

 • відбір можливого рівня обслуговування;

 • оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічногo, фінансового та організаційного погляду;

 • діагностика об'єкта, що інвестується;

 • визначення конкретних цілей проекту;

 • отримання дозволу на купівлю чи оренду землі;

 • оцінка доцільності проекту;

 • визначення масштабів проекту;

 • підготовка будівельної документації;

 • набір і навчання персоналу;

 • оцінка потенційних можливостей розвитку готельного комплексу.

Контрольні питання

1. Що таке управління проектами? В чому полягає об’єктивна необхідність управління проектами?

 1. Що таке елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок?

 2. Які є фази життєвого циклу проекту ?

Література: [1, 2, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 2

Тема. Обґрунтування доцільності проекту

Мета: розглянути формування інвестиційного задуму проекту, аналіз його життєздатності за допомогою проектного аналізу та з використанням показників ефективності проекту.

План

 1. Формування інвестиційного задуму проекту.

 2. Оцінка життєздатності проекту.

 3. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи.

 4. Критерії оцінки проектної ефективності.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 200 тис. грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік - 40 тис. грн., 2 рік - 40 тис. грн., 3 рік - 60 тис. грн., 4 рік - 50 тис. грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 10%.

Завдання 2

Ви маєте 10 тис. дол. і хочете вкласти їх в ефективний проект. Їх можна витратити на купівлю акцій компанії "Різноекспорт" (25% на вкладений капітал), купівлю 5 тис. т товару для продажу його по 2,4 дол. за тонну, купівлю офісу 30 м2 для здачі його в оренду за 80 дол. за 1 мг, або використати як депозит на рахунок в Укрексімбанку (22% річних). Ви обрали найменш ризикований варіант і купили офіс. Розрахуйте альтернативну вартість проекту (в дол.).

Контрольні питання

1. Як Ви розумієте поняття "ідея проекту"?

2. Що таке концепція проекту та які етапи її розробки?

3. Що включають у себе такі етапи обґрунтування ефективності проекту, як перед проектне дослідження, додаткове дослідження проекту?

4. Яку інформацію надає аналітикам обґрунтування технічних і економічних можливостей виконання проекту?

Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7].


Практичне заняття № 3

Тема. Основні форми організаційної структури проектів

Мета: ознайомитися з організаційною структурою проекту, розглянути особливості вибору організаційної структури проекту та функціональних обов’язків учасників проекту.

План

 1. Поняття проектної організаційної структури.

 2. Критерії вибору організаційної структури.

 3. Типи організаційних структур проекту.

 4. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

ВАТ "Укрбудматеріали" планує реалізувати великий проект із будівництва об'єкту, необхідне сукупне управління трудовими, фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, оперативне виконання у встановлені строки. Яка із перелічених організаційних структур найбільше відповідає вихідним даним:

а) функціональна;

б) матрична;

в) проектна;

г) дивізійна

Завдання 2

Якщо команда учасників проекту формується з фахівців однієї спеціальності (професії") та за відповідним принципом об'єднується у функціональні підрозділи, то такий підхід має назву:

а) функціональний;

б) цільовий;

в) матричний;

г) управлінський.

Контрольні питання

 1. Що таке організаційна структура управління проектом?

 2. Які принципи формування проектних груп?

 3. Які базові елементи організаційної структури управління проектами?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 4

Тема. Загальні підходи до планування і контролю проектів

Мета: визначити основні завдання планування реалізації проекту, види планів, цілі та призначення. Розглянути особливості фінансового планування при

розробці проектно-кошторисної документації.

План

 1. Планування реалізації проекту.

 2. Цілі, призначення та види планів.

 3. Фінансове планування за проектом.

 4. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею.

 5. Вибір і завдання проектних фірм.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Назвіть основні процеси планування проектів, дайте їм характеристику.

Завдання 2

Розробіть бюджет проекту за такими даними:

 • Обсяг виробництва та реалізації: 2007 рік – 4300, 2008 рік – 4500, 2009 рік – 4800.

 • Ціна одиниці продукції — 1000 грн.

Товар обкладається ПДВ.

 • Капітальні витрати підприємства:

 • Будівельно-монтажні роботи — 1300 тис. грн.;

 • Обладнання — 700 тис. грн.;

 • Накладні витрати — 150 тис. грн.

 • Всі витрати здійснено в першому році проекту.

 • Прямі поточні витрати:

 • Матеріальні витрати — 125 грн. на од. продукції;

 • Оплата праці — 62,5 грн. на од. продукції;

 • Додаткова оплата праці у розмірі 9% від заробітної плати.

Витрати здійснюються щороку.

Амортизація обладнання розраховується податковим методом (III група основних засобів).

 • Операційні витрати:

 • Оренда приміщення — 50 тис. грн.;

 • Виплата процентів за короткостроковий кредит банку — 12% від загальної суми 50 тис. грн.;

 • Маркетингові витрати — 500 тис. грн.;

 • Витрати на обслуговування виробничого процесу — 400 тис. грн.;

 • Оплата послуг зв'язку та банків — 80 тис. грн.;

 • Офісно-господарські витрати — 100 тис. грн.;

 • Інші адміністративні витрати — 140 тис. грн.

 • Податок на прибуток — 25%.

 • Земельний податок — 20 тис. грн.

 • Доходи від участі в діяльності інших підприємств — 250 тис. грн. щорічно.

 • Доходи від реалізації матеріальних цінностей та майна, залишкова вартість яких — 200 тис. грн. — 300 тис. грн. у другому році реалізації проекту.

 • Продаж цінних паперів залученим інвесторам — 1000 тис. грн. у першому році проекту.

Дивіденди виплачуються у розмірі 10% від суми нерозподіленого прибутку.

Ситуація 1. Розробіть план проекту телевізійної шоу-програми "Герої чи злодії", яка передбачає зустрічі глядачів із політичними лідерами. При написанні плану використайте таку схему:

1. Планування цілей.

2. Ідентифікація основних операцій для управління проектами.

3. Визначення взаємозв'язків операцій.

4. Визначення тривалості робіт проекту. Складання розкладу виконання проекту.

5. Планування організації (ідентифікація, документування та призначення персоналу, відповідальності та відносин звітності).

6. Планування та оцінка ресурсів, необхідних для реалізації проекту.

7. Розробка бюджету.

Ситуація 2. Ви — керівник проекту, метою якого є створення бізнес-центру на базі університету. В процесі реалізації проекту адміністрація відмовилася від безоплатного фінансування вашого проекту.

Керівництвом проекту було прийнято рішення про внесення змін, а саме: отримання безоплатного кредиту з місцевого бюджету для фінансової підтримки студентської ініціативи для створення приватної справи. Проаналізуйте, як дана зміна вплине на:

 • вартість проекту;

 • заплановані показники робіт;

 • графік виконання робіт;

 • результат проекту.

Контрольні питання

1. Що таке проектне планування?

2. Які етапи включає загальний процес планування?

3. Назвіть основні процеси планування проектів, дайте їм характеристику.

4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.

Література: [9, 1, 10, 6, 7].


Практичне заняття № 5

Тема. Структуризація проекту

Мета: розглянути доцільність розбиття проекту на компоненти, з’ясувати основні завдання структурування проекту та етапи. З’ясувати роль структурування в управлінні проектами.

План

 1. Визначення структури проекту на етапі планування.

 2. Управління окремими компонентами проекту.

 3. Завдання структуризації проекту.

 4. Послідовність здійснення структуризації.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Охарактеризуйте принципи системи кодування проекту.

Завдання 2

На основі теоретичного матеріалу розділу розробіть схеми структурних моделей проекту ("дерево цілей", "дерево ресурсів").

Ситуація 1. Розробити робочу та організаційну структуру проектної команди по ремонту будівельною фірмою фірмового магазину ЗАТ "Житомирські ласощі". Побудувати двоспрямовану структуру проекту.

Ситуація 2. Розробіть трирівневу робочу структуру проекту створення комп'ютерного центру "Інтернет-клуб "Біллі", якщо передбачається відкрити такі відділи:

 • добір і підготовка кадрів;

 • поставка й монтаж устаткування;

 • програмне забезпечення;

 • управління проектом.

Контрольні питання

1. Що таке структура проекту?

2. Які основні вимоги до структури проекту?

3. Охарактеризуйте структуризацію проекту.

4. Які основні задачі структуризації проекту?

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11].


Практичне заняття № 6

Тема. Сітьове і календарне планування проекту

Мета: розглянути методи математичного планування проектів, ознайомитися зі специфікою сіткового та календарного планування, оволодіти методикою сіткового моделювання проекту та його оптимізації.

План

 1. Математичні методи планування проекту.

 2. Сітьове планування проекту.

 3. Календарне планування проекту.

 4. Оптимізація проекту.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Таблиця 6.1

Код роботи

Попередня робота

Тривалість роботи, днів

A

-

1

B

A

2

C

A

3

D

B, C

13

E

B, C

5

F

B, C

18

G

D, E, F

7


На основі наведених даних:

1. Побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх параметрів: код роботи, тривалість роботи, ранній початок, пізній строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, резерв часу.

2. Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту,
резерв часу.

Завдання 2

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.


Таблиця 6.2

Термін

Визначення

а) Сіткова

модель

1. Одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства.

б) Тривалість роботи

2. Множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.

в) Сіткове

планування

3. Інформаційно-динамічна модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування.

Продовження табл. 6.2

г) Критичний

шлях

4. Будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій.

д) Сітковий

графік

5. Кінцеві результати попередніх робіт, момент завершення планової дії.

е) Роботи сіткового графіка

6. Зображення роботи у вигляді стрілки, а зв’язки між роботами у вигляді кіл.

є) Календарне

планування

7. Зображення роботи у вигляді прямокутників, а стрілками позначаються логічні зв’язки між даним роботами.

ж) Параметри календарного плану

8. Процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі та з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів.

з) Події сіткового

графіка

9. Дати початку та закінчення кожної роботи, тривалість та необхідні ресурси для її виконання.

и) Стрілчасті графіки

10. Шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює критичній. Роботи, що лежать на шляху, називаються критичними.

і) Графіки передування

11. Мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт проекту.

ї) Критична тривалість

12. Головний параметр планування, що залежить від сумарної трудомісткості та часу, що витрачається на виконання елементів роботи, і числа працюючих, які можуть її виконувати, а також обсягу та інтенсивності виконання робіт.


Контрольні питання

 1. Які форми графічного відображення робіт проекту Ви знаєте?

 2. Наведіть приклади застосування сіткового планування.

 3. Охарактеризуйте елементи побудови сіткового графіка.

 4. Які основні принципи побудови стрілчастих графіків та графіків
  передування?

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11].


Практичне заняття № 7

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи