Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " економіка підприємства " для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 159.8 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " економіка підприємства " для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір159.8 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.090200 – “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”, 6.090200 – „МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ”, 6.090100 – „ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.090200 – «Технологія машинобудування», 6.090200 – „Металорізальні верстати та системи”, 6.090100 – „Прикладне матеріалознавство”


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ________________2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………………..

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної

дисципліни “Економіка підприємства” ………………………………………………

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання …………………………….

3 Теми рефератів……………………………………………………………………….

4 Питання до модульного контролю…………………………………………………..

Список літератури………………………………………………………………………


ВСТУП


Для досягнення найвищого ефекту в розвитку промисловості, в організації та плануванні машинобудівного виробництва сучасні фахівці повинні разом із оволодінням знаннями у галузі новітніх досягнень науки і техніки мати необхідну підготовку з економічної теорії та практики виробництва.

Науковий характер економіки підприємства вимагає суворої обґрунтованості та доведеності всіх організаційно-технічних і господарських рішень, що приймаються на виробництві. Тут розв’язуються питання раціонального витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки та технології. Тому при вивченні дисципліни приділяється увага економіко-математичним методам оптимізації показників та процесів виробництва.

Метою дисципліни “Економіка підприємства” є засвоєння знань з економіки, організації та ефективності господарювання виробничих підприємств відповідно до сучасних вимог ринкової економіки.

Методичні вказівки спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання економічних розрахунків.

^ Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування підприємства; набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • економічні основи виробництва; витрати виробництва та ціноутворення; основи планування виробництва та реалізації продукції;

  • уміти здійснювати розрахунки з визначення витрат виробництва на нові технології та вироби; розробляти та здійснювати заходи для підвищення економічної ефективності виробництва та кращого використання ресурсів.^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Теми

ТМ

МС

ТМс

МСс

ПМ

денна

заочна

Денна

денна

заочна

заочна

денна

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

Лек.

Сам.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Підприємство як суб’єкт господарювання

2

5

0,5

7

2

5

2

7

1

10

0,5

10

2

8

2

Виробнича програма та виробнича потужність піддприємства

1

5

0,5

7

1

5

1

7

1

10

0,5

10

2

8

3

Характеристика основних виробничих фондів

3

5

1

7

3

5

3

7

1

10

1

10

2

8

4

Обігові кошти підприємства, їх склад та структура

3

5

1

7

3

5

2

7

1

10

1

10

2

8

5

Персонал підприємства, його склад і структура

1

5

1

7

1

5

1

7

1

10

1

10

1

8

6

Мотивація й оплата праці

1

6

1

8

1

6

1

7

1

10

1

10

1

8

7

Собівартість продукції

2

6

1

8

2

6

2

7

2

10

1

10

3

8

8

Фінансова діяльність підприємства

2

6

1

8

2

6

2

8

1

11

1

13

3

8

9

Економічна і соціальна ефективність виробництва

1

6

1

10

1

6

1

9

1

11

1

13

2

8
Разом:

16

49

8

69

16

49

14

66

10

92

8

96

18

72


^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Підприємство як суб’єкт господарювання

Правові основи функціонування підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Юридичні акти, що слугують законодавчою базою функціонування підприємства.

2. Закон України „Про підприємства України”, його основні розділи та їхній зміст.

3. Статут підприємства.

4. Колективний договір та інші правові документи, що регулюють окремі напрями діяльності підприємства.

Література: [1, с. 26-28; 6, с. 52-62].


Тема 2 Виробнича програма та виробнича потужність підприємства

Вплив зовнішнього оточення на діяльність підприємства.

^ Питання для самоперевірки

1. Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств і організацій.

2. Складові елементи ринкової інфраструктури.

Література: [ 1, с. 188-191, 6, с. 63-90].


Тема 3 Характеристика основних виробничих фондів

Строки експлуатації машин і устаткування, методичні підходи до їх оптимізації.

^ Питання для самоперевірки

1. Характеристика процесу відтворення основних фондів.

2. Характеристика ремонту, модернізації та заміни діючих засобів праці та економічна оцінка доцільності витрат на їх періодичне здійснення .

Література: [ 6, с. 78 – 182].

Тема 4 Обігові кошти підприємства, їх склад і структура

Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягів до нормативного рівня за умов кризової економічної ситуації на підприємстві.

Питання для самоперевірки

1. Шляхи підвищення оптимізації запасів ресурсів і незавершеного виробництва.

2. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу.

3. Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва та прискорення реалізації виробленої продукції.

Література: [ 7, с. 95-153].


Тема 5 Персонал підприємства, його склад і структура

Сучасні вимоги до ділових якостей різних категорій персоналу.

Питання для самоперевірки

1. Система формування та набору різних категорій персоналу.

2. Поняття і визначення ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу та привабливості праці.

3. Методи оцінювання і відбору працівників для підприємства.

Література: [ 8, с.294-326].


Тема 6 Мотивація та оплата праці

Доплати і надбавки як самостійний елемент заробітної плати, що спрямовується на компенсацію або винагороду за суттєві відхилення від нормальних умов праці.

Питання для самоперевірки

1. Класифікація і сутність доплат і надбавок до заробітної плати.

2.Основні принципи формування системи преміювання персоналу. 3. Обґрунтування розміру премій та ефективності системи преміювання.

Література: [ 6, с. 166-183].


Тема 7 Собівартість продукції

Стратегія і шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.

^ Питання для самоперевірки

1. Групи чинників зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва; удосконалення організації виробництва, праці та управління; збільшення обсягу виробництва і підвищення якості продукції.

2. Методика визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зміну поточних витрат.

Література: [ 1, с. 104-116; 6, с. 186-212].


Тема 8 Фінансова діяльність підприємства

Чинники підвищення ефективності виробництва.

^ Питання для самоперевірки

1. Внутрішні чинники підвищення ефективності виробництва: „тверді” – технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби; „м’які” – організація і система, робітники, методи роботи, стиль управління.

2. Зовнішні чинники підвищення ефективності виробництва: державна економічна і соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, структурні зміни в суспільстві та економіці.

Література: [ 7, с. 452-478].


Тема 9 Економічна і соціальна ефективність виробництва

Економічна сутність і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва.

^ Питання для самоперевірки

1. Змістова характеристика видів ефективності за місцем отримання ефекту –локальної (госпрозрахункової) та народногосподарської; за ступенем збільшення ефекту – первісної та мультиплікаційної; за метою визначення – абсолютної чи порівняльної.

2. Специфічні форми мультиплікаційного ефекту.

Література: [10, с. 200-217].

  1. ^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


1. Складові елементи ринкової інфраструктури.

2. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

3. Оцінка ділових якостей керівників та менеджерів підприємства.

4. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

5. Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

6. Конверсія і диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.

7. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності у підприємницькій діяльності підприємства.

8. Графічні та аналітичні методи визначення критичного обсягу виробництва продукції.

9. Складання фінансового плану підприємства.

10. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання в Україні.


^ 4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль № 1

1. Поняття і цілі створення підприємства.

2. Напрями діяльності підприємства.

3. Види підприємств.

4. Поняття структури підприємства.

5. Виробничий процес та його структура.

6. Характеристика виробничої програми підприємства.

7. Показники виробничої програми та методи їх обчислення.

8. Виробнича потужність підприємства.

9. Економічна сутність основних виробничих фондів, їх класифікація та структура.

10. Види оцінки основних фондів. Кругообіг основних фондів.

11. Знос і амортизація основних виробничих фондів.

12. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.

13. Склад і структура обігових коштів.

14. Основи нормування обігових коштів, фактори, що впливають на прискорення оборотності.

15. Показники ефективності використання обігових коштів.

16. Класифікація і структура персоналу підприємства. Визначення чисельності.

17. Продуктивність праці, її показники.

18. Резерви та фактори підвищення продуктивності праці.

Модуль № 2

19. Політика оплати праці на підприємстві.

20. Форми і системи оплати праці.

21. Характеристика та класифікація собівартості продукції.

22. Класифікація витрат на виробництво.

23. Калькулювання собівартості продукції.

24. Резерви та фактори зниження собівартості продукції.

25. Ціна продукції, її різновиди та функції.

26. Зміст і форми фінансової діяльності. Організація фінансування.

27. Прибуток і рентабельність, їх показники.

28. Оцінка і діагностика фінансового стану підприємства.

29. Критерії та система показників ефективності виробництва.

30. Абсолютний і порівняльний ефект від упровадження у виробництво нової техніки.

31. Методи обчислення річного економічного ефекту.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Л.: Сполом, 1999. – 212 с.

2. Германова О.Е. Производительность: экономическое содержание и проблемы измерения. – М.: Наука, 1996. – 188 с.

3. Григорьев В.В., Островкин М.М. Оценка предприятий: имущественный поход. – М.: Дело, 1998. – 222 с.

4. Грузинов В. Экономика предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

5. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля, 1995. – Т.1 – 400 с.; Т. 2 – 20 с.

6. Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, 2001. – 340 с.

7. Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2002. – 336 с.

8. Экономика предприятия / Под ред. И.П. Продиуса. – Х.: Одиссей, 2004. – 288 с.

9. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2007. – 706 с.

10.Экономика станко-инструментальной промышленности / Под ред. Э.А. Третьякова. – М.:Машиностроение, 1989. – 304 с.

11. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра, 1998. – 336 с.

12. Ким С.А. Организация и планирование промышленного производства. – Мн.: Вишейша шк., 1980. – 250 с.

13. Клейнер Г. Предприятие в нестабильной экономической среде. – М.: Экономика, 1997. – 228 с.

14. Котел К. Организация производства на предприятии. – М.: Экономика, 1984. – 167 с.

15.Львов В.С. Эффективное управление техническим развитием. – М.: Экономика, 1990. – 255 с.

16. Менар К. Экономика организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с.

17. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. С.М. Бухало. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк., 1989. – 472 с.

18. Основы управления персоналом / Под ред. Б.М. Генкина. – М.: Высш. шк., 1996. – 34 с.

19.Пасхавер А.И. Оценка эффективности технического перевооружения предприятий в новом хозяйственном механизме. – К.: Наук. думка, 1990. – 150 с.

20. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз. – К.: ЦНЛ, 2007. – 488 с.

21.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

22. Протопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства. – К.: ЦУЛ, 2003. – 220 с.

23.Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и службах, должностные инструкции / Под ред. К.А. Волкова и др. – М.: ОАО “Экономика”, 1997. – 526 с.

24. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу. – К.: ЦУЛ, 2008. – 430 с.

25. Сергеев И. Экономика предприятия. – М.: Фис, 1997. – 304 с.

26. Стоянова Е.С. Управление оборотным капиталом. – М.: Перспектива, 1998. – 127 с.

27. Томпсон А. Экономика фирмы. – М.: Бином, 1998. – 544 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.090200 – „Технологія машинобудування”, 6.090200 –„Металорізальні верстати та системи”, 6.090100 – „Прикладне матеріалознавсво”


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 "економіка підприємства"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 – "економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" економіка підприємства \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи