Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " моделювання економічної динаміки" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " моделювання економічної динаміки" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ”


для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.030504 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

“ Моделювання економічної динаміки ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.030504 “Економіка підприємства“


Укладач канд. техн. наук, доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент док. екон. наук, доц. А.О.Касич


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………..4

Перелік практичних занять……………………………….. …………....................6

Практичне заняття №1: принципи моделювання економічних процесів………………………………………………………………………….......6


Практичне заняття №2: якісні методи аналізу соціально-економічних систем………………………………………………………………………………. 9

Практичне заняття №3: синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів……………………………………………………………. 12

Практичне заняття №4: рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей економіки………………………………………………….15

Практичне заняття №5: нестійкість і нелінійність як джерело невизначеності економічних процесів…………………………………………. 18

Практичне заняття №6: лінійні динамічні моделі …………………………21

Практичне заняття №7: нелінійні динамічні моделі економічних систем………………………………………………………………………………27

Практичне заняття №8: Моделі економічних змін та їх аналіз…………... 31

Практичне заняття №9: стохастичні моделі економічної динаміки ………36

Список літератури …………………………………………………………………39


.


ВСТУП


Дисципліна "Моделювання економічної динаміки" входить до циклу вибіркових дисциплін спеціальності "Економіка підприємства". Дисципліна розглядає методи побудови, аналізу та розв'язання конкретних економіко-математичних моделей, прогнозування розвитку реальних економічних процесів, побудови методичної, алгоритмічної та програмної реалізації математичної моделі, яка досліджується.

^ Предмет вивчення дисципліни: динамічні моделі економіки..

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами з дисциплін “Вища математика”, “Інформатика і комп´юторна техника”, “Економетрія”, “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”.

Знання, одержані протягом вивчення дисципліни “Моделювання економічної динаміки ”, використовуються при практичній діяльності побудови моделей виробничих процесів , а також при виконанні курсових та дипломних робіт.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів.

^ Завдання вивчення дисципліни:

- оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання динамічних економічних процесів;

- набуття вмінь постановки і самостійного розв'язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та управління ризиком з використанням моделей економічної динаміки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні принципи математичного моделювання складних економічних систем;

- методи побудови лінійних і нелінійних динамічних моделей економічних систем;

- якісні методи аналізу соціально-економічних систем;

- методи побудови моделей економічних змін;

вміти:

- будувати лінійні і нелінійні динамічні моделі економічних систем та проводити за ними економічний аналіз;

- володіти методологією аналізу динамічних моделей економіки на рівновагу та нерівновагу, стійкість та нестійкість;

- проводити якісний аналіз соціально-економічних систем та аналіз моделей економічних змін.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Принципи моделювання економічних процесів

Мета: ознайомитись з основними поняттями та визначеннями динамічних систем, розглянути їхні властивості та формальне визначення, а також математичний апарат опису динамічних характеристик складних систем.

^ Короткі теоретичні відомості

Динамічною називається система, параметри якої явно або неявно залежать від часу. Із цього визначення витіняє, що клои для поведінки системи визначені функціональні рівняння, то в них включаються в явному виді змінні, стосовні до різних моментів часу.

Найважливіші властивості складних динамічних систем:

1. Цілісність (емерджептністъ).

B системі окремі частини функціонують спільно, становлячи в сукупності процес функціонування системи в цілому.

2. Взаємодія із зовнішнім середовищем.

Система реагує на вплив навколишнього середовища, еволюціонує, але при цьому зберігає якісну визначеність і властивості, що відрізняють її від інших систем.

3. Структура.

При дослідженні системи структура виступає як спосіб опису її організації. Структура динамічна за своею природою, її еволюція в часі й просторі відбиває процес розвитку систем.

4. Нескінченність пізнання системи.

Система може бути представлена нескінченним числом структурних і функціональних варіантів, що відбивають різні аспекти системи.

5. Іерархічність системи.

Кожний елемент у декомпозиції системи може розглядатися як цілісна система, елементи якої, у свою чергу, можуть бути також представлені як системи.

6. Елемент.

Під елементом розуміється найменша ланка в структурі системи, внутрішня будова якого не розглядається на обраному рівні аналізу.

Однак для більше докладного вивчення властивостей динамічних економічних систем (ЕС) необхідно розглянути ще ряд найважливіших властивостей і характеристик.

1. Стан системи. Стан системи визначається станами її елементів. Зміна стану елемента може відбуватися неявно, безупинно й стрибкоподібно.

2. Поводження системи. Під поводженням системи розуміється закономірний перехід з одного стану в інший, обумовлений властивостями елементів і структурою.

3. Безперервність функціонування. Динамічним системам властива безперервність функціонування. Функціонування системи пов'язане з безперервними змінами, нагромадження яких приводить до розвитку.

4. Розвиток системи. Життєдіяльність складної системи – постійна зміна фаз функціонування й розвитку перебудові системи, її підсистем і елементів. Розвиток, як правило, пов'язаний з ускладненням системи, тобто зі збільшенням її внутрішнього різноманіття.

  1. Динамічність. Економічна система функціонує й розвивається в часі, вона має передісторію й майбутнє, характеризується певним життєвим циклом, у якому можуть бути здійснені певні фази: виникнення, ріст, розвиток, деградація, ліквідація або стимул до зміни.

  2. Складність. Економічна система характеризується більшою кількістю неоднорідних елементів і зв'язків, поліфункціональністю, поліструктурністю, багатокритеріальністю, багатоваріантністю розвитку й властивостями складних систем.

7. Гомеостатичністъ. Гомеостатичність відбиває властивість системи до самозбереження, протидіє руйнуючим впливам середовища.

8. Цілеспрямованість. Всім динамічним системам в економіці властива цілеспрямованість, тобто наявність певної мети й прагнення до її досягнення. Розвиток системи пов'язаний саме зі зміною мети.

9. Керованість. Керованістю називається свідома організація цілеспрямованого функціонування системи і її елементів.

Властивості керованості проявляються також у таких особливостях, як відносна автономність і функціональна керованість.

  1. Адаптивність. Адаптивність економічної системи визначається двома видами адаптації – пасивної та активної.

  2. Стійкість. Систему визначають стійкою відносно введеного визначення середовища, якщо при досить малих змінах умов функціонування її поведінка істотно не змінюється.

12. Стан рівноваги. Стійкість системи пов'язана з її прагненням до стану рівноваги, що припускає таке функціонування елементів системи, при якому забезпечується підвищена ефективність руху до цілей розвитку. B реальних умовах система не може повністю досягти стану рівноваги, хоча й прагне до нього.

План практикуму

1. Динамічні системи і їхні властивості.

2. Формальне визначення динамічної системи.

3. Математичний апарат опису динамічних характеристик складних систем.

Завдання до теми

Теми рефератів

1. Основні поняття та визначення динамічних систем.

2. Властивості та формальне визначення динамічних систем.

3. Математичний апарат опису динамічних характеристик складних систем.

Контрольні питання

1. Що вивчає економічна динаміка?

2. Яка система називається динамічною? Якими складовими формально описується динамічна система?

3. Що являє собою траєкторія поводження системи?

4. Які основні якісні характеристики складної системи? Дайте коротке пояснення кожній властивості.

5. B чому полягає розходження поводження й розвитку системи?

6. Які види перетворень використовуються для опису динамічних характеристик систем?

7. Дайте характеристику трьом режимам поводження системи: рівноважному, перехідному й періодичному.

8.З чого складається властивість стійкості системи?

Література: [1, с. 4-19; 10, с.13-26; 12, с. 5-20, 25-30; 17, с. 4-16; 18; 23].

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем

Мета: ознайомитись з якісними змінами в соціально-економічних системах та

описом якісних змін у динамічних неперервних системах, розглянути якісні методи

аналізу поводження динамічних систем.

^ Короткі теоретичні відомості

Поводження складних соціально-економічних систем супроводжується не тільки кількісними, але й якісними змінами.

Якість характеризує цілісну нерозчленовану визначеність предметів і явищ.

Структура — це категорія, що характеризує розподіл взаємодії в просторі елементів, предметів і явищ, програму їхнього розвитку. Структура тісно пов'язана з якістю.

Зміна якості предметів у всіх випадках пов'язана з будівництвом структури складових їх елементів.

Розвиток може розглядатися як сукупна зміна у взаємозв'язку кількісних, якісних і структурних категорій у системі.

Кількісні зміни — це збільшення або зменшення складових частин цілого, що виражається збільшенням або зменшенням їх числових значень, які приводять за рахунок своєї зміни до якісного стрибка.

Структурні зміни — це зміни складових частин, які зовсім не обов'язково повинні супроводжуватися збільшенням або зменшенням їхньої кількості. Навпаки, кількість складових частин може залишатися незмінною. Таким чином структурні зміни також можуть приводити до якісного стрибка.

Під законом буде розумітися деякий спосіб виразу стійкості зв'язків і відносин між предметами і явищами, а також стійкості структури (організації) самих цих предметів і явищ. Іншими словами, закон виражає собою не тільки порядок перетворень предметів і явищ у процесі їхнього розвитку, але й спосіб їхнього існування, характер їхньої внутрішньої організації.

Закони поділяють на дві більші категорії:

  • закони будови й функціонування характеризують внутрішній зв'язок між елементами системи й умовами збереження цілісності матеріальної структури об'єкта, її відносної стійкості в процесі безперервних змін;

  • закони розвитку характеризують певну послідовність, ритм, темп та ін. перебудови матеріальних структур, зв'язок між різними співвідношеннями системних об'єктів.

Закони розвитку начебто підкоряють собі закони дії. Закони функціонування не здатні самі по собі пояснити процес розвитку, вони лише розкривають спосіб руху, його механізм.

Основним способом опису динаміки безперервних економічних систем є використання апарата диференціальних рівнянь.

Диференціальне рівняння — це рівняння, що містить невідому функцію однієї або декількох змінних; незалежні змінні й похідні невідомої функції за незалежними змінними.

Розв'язати диференціальне рівняння означає знайти всі невідомі функції, що перетворюють рівняння в тотожність.

Для опису дискретних динамічних систем, тобто таких, поводження яких розглядається в дискретні моменти часу, застосовуються кінцево-різницеві рівняння. Вхідні до їхнього складу кінцеві різниці є дискретним аналогом похідних.

Якщо відомий ряд спостережень за деякою величиною y1,y2,....,yt,....,yx, тоді кінцевою різницею 1-го порядку називаєтьсяКінцево-різницеве рівняння включає кінцеві різниці різних порядків і може бути приведене до виду:Кінцево–різницеві рівнянні часто застосовуються в тих випадках, коли систему можливо спостерігати лише в певні моменти часу. Така ситуація типова для економіки, де практично всі величини виміряються з деякою періодичністю, тобто в суворо визначені моменти.

Завдання якісного методу — одержання якісного результату, тобто характерних рис усього явища відразу й, частково,— прогнозування явища. Математична частина якісного дослідження системи складається з зіставлення фазового портрета реальним соціально-економічним процесам або об'єктам разом із проведенням аналізу.

План практикуму

1. Якісні зміни в соціально-економічних системах.

2. Опис якісних змін у динамічних неперервних системах.

3. Якісні методи аналізу поводження динамічних систем.

Завдання до теми

Теми рефератів

1. Характеристики якісних і кількісних змін в соціально-економічних системах.

2. Методи опису якісних змін у динамічних неперервних системах.

3. Методи опису якісних змін у дискретних динамічних системах.


Контрольні питання

1. У чому відмінності кількісних, структурних і якісних змін у системах?

2. Які існують різні механізми якісних змін?

3. У чому полягає основне завдання якісного аналізу динамічних систем?

4. Яким чином здіснюється якісний аналіз?

5. Який вид має звичайне диференціальне рівняння? Система диференціальних рівнянь?

6. Що означає розв'язати диференціальне рівняння?

7. У чому відмінність загального й приватного розв'язання диференціально-
го рівняння?

8. Які виділяються види диференціальних рівнянь 1-го
порядку?

Література: [3, с. 43-59; 10, с. 26-38; 19, с. 35-50].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема. Синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів

Мета: ознайомитись з основними поняттями синергетики як науки, розглянути ії основні принципи, а також підхід до опису структури зовнішнього світу, характеру поводження й руху ринку.

^ Короткі теоретичні відомості

Як відомо, в основі системного аналізу лежить принцип системності, а в основі теорії самоорганізації – принцип розвитку.

До теорії самоорганізації відносяться синергетика, теорія змін і теорія катастроф.

Синергетика являє собою евристичний метод дослідження відкритих систем, що самоорганізуються, підпорядкованому кооперативному ефекту, що супроводжується утворенням просторових, тимчасових або функціональних структур; або, коротко, процесів самоорганізації систем різної природи.

^ Сьогодні синергетика – це наука про математичне моделювання переходу систем з одного стійкого стану в інший. Сукупність знань про хаос і порядок, перехідних процесах, фракталах і нелінійності, які називають синергетикою, розуміють і як теорію, і як навчання, і як науку, і як світогляд, що виходять із всіляких образів, фактів, понять про хаос, порядок, когерентність, перехідні і кооперативні процеси у природі, суспільстві, духовному світі. Перелік ідей, що формують синергетику як парадигму, містить у собі нелінійність, самоорганізацію, відкритість системи, її нерівновагу тощо.

Завдання синергетики містяться в знаходженні й детальному дослідженні тих базових моделей, які виходять із найбільш типових припущень про властивості окремих елементів, що становлять систему і законах взаємодії між ними.

Виділяються чотири принципи теорій синергетики:

нелінійність, нестійкість, підлеглість, самоспрощення системи.

Змістовний блок методології синергетики містить у собі принципи:

становлення, пізнавання, згоди, відповідності, додатковості.

Із понятійного апарата синергетики витікає:

у процесі свого розвитку система проходить дві стадії: еволюційну (так звану адаптаційну) і революційну (стрибок, катастрофа). Після формування нової дисипативної структури система знову стає на шлях плавних змін, і цикл повторюється.

Усинергетиці була вперше обґрунтована властивість фрактальності об'єктів світу. Фрактальними є процеси зі зворотним зв'язком, у яких вихідні характеристики функціонально пов'язані із вхідними, причому цей зв'язок є нелінійним. Це такі процеси, які функціонують на принципах відносин «ресурс – споживач».

Поняття «фрактал» нерозривно пов'язане з поняттям хаос. Хаос — це відсутність передбачуваності. Хаос виникає в динамічних системах, коли для двох дуже близьких початкових значень система поводиться зовсім по-різному.

Фрактали визначають структуру хаосу. Ha фазовій площині такому поводженню відповідає замкнута крива, називана атрактором (від англійського дієслова to attract - притягати) — безліч траєкторій, що характеризують сталий процес. Це і є явище динамічного або детермінованого хаосу.

Існує чотири нелінійні функції, які допомагають нам визначити цей порядок у нашій власній свідомості. Цей порядок чотириразовий: всі зовнішні явища взаємодіють відповідно до того, що називається чотирма аттракторами — силами, які витягають порядок з безладдя. Вони називаються крапковим атрактором, циклічним атрактором, атрактором mopac і дивним атрактором. Ці чотири атрактора формують основну структуру зовнішнього світу, характер поводження й руху ринку.

План практикуму

1. Синергетична парадигма вивчення складних економічних систем.

2. Розвиток концепцій самоорганізації.

3. Основні поняття самоорганізації.

4. Початкові відомості про фрактали.

Завдання до теми

Теми рефератів

1. Завдання і підхід синергетики як науки до дослідження складних економічних систем, основні поняття.

2. Принципи приватних теорій синергетики і їх характеристика.

3. Фрактальний підхід до дослідження складних економічних систем.

Контрольні питання

1. Які причини появи синергетики і її часткових на-
прямів?

2. Сформулюйте основні положення синергетики.

3. B чому розходження системного й синергетичного підходів до дослідження складних систем?

4. Охарактеризуйте ідеї И. Пригожина, H. Моісеєва, JI. Курдюмова,

Г. Хакена.

5. B чому розходження й спільність підходів ідей різних шкіл?

6. Охарактеризуйте основні поняття самоорганізації?

7. Які явища називаються фракталами?

8. Для чого застосовуються фрактали в дослідженні складних систем?

9. Який зв'язок фракталів і хаосу?

10. Які існують види фракталів?

11. Що таке атрактори і які їх основні види?

Література: [7, с. 59-78; 9, с. 113-129; 10, с. 38-71; 19; 33].


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" моделювання економічної динаміки\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи