Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Сторінка1/5
Дата26.09.2012
Розмір1.72 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

      1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1. ^

    ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

  2. для студентів ДЕННОЇ ТА заочної форм навчання З НАПРЯМУ 6.030601– “МЕНЕДЖМЕНТ”Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030601– „Менеджмент”


Укладач к.т.н., доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

  1. ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Перелік практичних занять ……………………………………………………….5

2 Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічного завдання .....................................................................................................................19

3 Варіанти розрахунково-графічного завдання…………………………………..20

4 Типовий розв΄язок задач із розрахунково-графічного завдання………………29

5 Питання до іспиту………………………………………………………………...58

Список літератури.....................................................................................................60

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки розрахунково-графічного завдання …………………………………………………………………………….62


ВСТУП


Підготовка бакалаврів та спеціалістів за напрямом ’’Менеджмент’’ включає вивчення методів моделювання економічних процесів і методів їх оптимізації. Знання цих методів сприяють прийняттю необхідних управлінських рішень у реальних виробничих ситуаціях.

^ Метою дисципліни „Дослідження операцій” є вивчення методів моделювання економічних процесів та числових методів пошуку оптимальних розв'язків одержаних моделей з застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Матеріал курсу використовується для моделювання та оптимізації виробничих економічних процесів при виконанні курсових та дипломних робіт.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні задачі динамічного програмування: розподілення ресурсів, зміна устаткування, управління літаком, їх моделювання та методи розв'язування з урахуванням принципу оптимальності Белмана на основі функціональних рівнянь; основні поняття теорії масового обслуговування: потік, черга, канал обслуговування, а також її типові задачі: з втратами ( задача Ерланга ), з чергою, скінченною та нескінченною; методи розв'язування цих задач; розв'язування конфліктних ситуацій в економіці методами теорії ігор;

уміти: знаходити функціональні рівняння і розв’язувати їх для типових задач динамічного програмування (про розподіл ресурсів, про зміну устаткування, керування літаком); для задач масового обслуговування знаходити їх тип та економічні показники ефективності роботи; моделювати конфліктну економічну ситуацію двох осіб та розв’язувати її методами теорії ігор.


^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття №1

Тема: оптимальне завантаження транспорту

Мета: навчитися методами динамічного програмування оптимально завантажувати транспорт.

^ Короткі теоретичні відомості

Для оптимального завантажування транспорту, на прикладі вантажного літака, використовується принцип поетапної побудови оптимального керування завантаженням. Поетапна оптимізація завантаження літака здіснюється на основі функціональних рівнянь:де Pк– вага одного предмета к-го типу,

xк – число предметів к-го типу,

Cк – вартість предмета к-го типу, к = 1; ...; N,

fк-1 (W – Pк·xк) - максимальна вартість вантажу, що складається з предметів к-1 типу, загальна вага яких < W – Pк·xк.

^ План практикуму

1. Постановка задачі оптимального завантаження вантажного літака.

2. Вибир функціональних рівнянь, за допомогою яких використовується принцип поетапної побудови оптимального керування завантаженням вантажного літака.

3. Поетапне розв'язання задачі.

4. Висновок про опимальний набір предметів, завантажених у вантажний літак, який дозволяє мати максимальну вартість вантажу.

Література: [1, с.121136 ; 3, с.3846; 6, с.133139 ]


Практичне заняття №2

Тема. Розподілення ресурсів між двома підприємствами (галузями), безперервний випадок

Мета: навчитися методами динамічного програмування оптимально розподіляти ресурси між двома підприємствами (галузями).

^ Короткі теоретичні відомості

Для оптимального розподілення ресурсів між двома підприємствами (галузями) використовується принцип поетапної побудови оптимального розподілення ресурсів . Поетапна оптимізація розподілення ресурсів між двома галузями здіснюється на основі функціональних рівнянь:

; k=1;…;n,

де xk – сума коштів, що розподіляються на початок к-го року поміж двома галузями;

yk – сума коштів, що виділяються першій галузі;

xkk – сума коштів, що виділяються другій галузі;

fn-k+1(xk) – максимальний сумарний прибуток від двох галузей за n-k+1 етап (рік) за умови, що на початок к-го року було xk коштів;

(yk) –прибуток від кількості засобів yk, вкладених у галузь I;

?(xkk ) –прибуток від кількості засобів xkk , вкладених у галузь II;

(yk) – залишок коштів на кінець к-го року після вкладення yk коштів у галузь I;

?(xkk) – залишок коштів на кінець к-го року після вкладення xkk коштів у галузь II.

^ План практикуму

1. Постановка задачі оптимального розподілення ресурсів між двома галузями, безперервний випадок.

2. Вибір функціональних рівнянь, за допомогою яких використовується принцип поетапної побудови оптимального розподілення ресурсів між двома галузями, безперервний випадок.

3. Поетапне розв'язання задачі.

4. Висновок про оптимальне розподілення ресурсів між двома галузями, яке дозволяє мати максимальний сумарний прибуток від двох галузей.

Література: [1, с.137146 ; 3, с.4856; 6, с.139147].

Тема. Розподіл капіталовкладень між чотирма підприємствами

Мета: навчитися методами динамічного програмування оптимально розподіляти капіталовкладення між чотирма підприємствами .

^ Короткі теоретичні відомості

Для оптимального розподілення капіталовкладень між чотирма підприємствами використовується принцип поетапної побудови оптимального розподілення ресурсів . Поетапна оптимізація розподілення капіталовкладень між чотирма підприємствами здіснюється на основі функціональних рівнянь:

,

де rn(xn) – приріст випуску продукції для n - го підприємства, n =1…..4, залежно від обсягу капіталовкладень, xn;

х– обсяг капіталовкладень у n підприємств;

fn(x) –сумарний максимальний прибуток від n - підприємств при виділенні їм капіталовкладень обсягом х.

^ План практикуму

1. Постановка задачі оптимального розподілення капіталовкладень між чотир- ма підприємствами.

2. Вибір функціональних рівнянь, за допомогою яких використовується прин- цип поетапної побудови оптимального розподілення капіталовкладень між чотирма підприємствами.

3. Поетапне розв'язання задачі.

4. Висновок про оптимальне розподілення ресурсів між чотирма підприємст- вами, яке дозволяє мати максимальний сумарний прибуток від чотирьох підприємств.

Література: [1, с.149156 ; 3, с.6169; 6, с.148157].

Практичне заняття №3

Тема. Заміна устаткування без урахування його залишкової вартості

Мета: навчитися методами динамічного програмування визначати оптимальні строки заміни устаткування без урахування залишкової вартості устаткування.

^ Короткі теоретичні відомості

Для проведення оптимальної заміни устаткування через певну кількість років використовується принцип поетапної оптимальної заміни устаткування. Поетапна оптимізація здійснюється на основі функціональних рівнянь: EMBED Equation.3 ,

де φ(t)=R(t)-L(t)– різниця між вартістю R(t) продукціі, виробленої за рік на одиниці устаткування, вік якого t років, та L(t)–щорічними витратами на обслуговування цього устаткування;

Р(t) – вартість нового обладнання;

fn(t) - максимальний прибуток за N етапів експлуатації устаткування, якщо устаткуванню t років.

^ План практикуму

1. Постановка задачі визначення оптимальних строків зміни устаткування без урахування залишкової вартості устаткування.

2. Вибір функціональних рівнянь, за допомогою яких використовується принцип поетапного визначення оптимальних строків заміни устаткування без урахування залишкової вартості устаткування.

3. Поетапне розв'язання задачі.

4. Висновок про оптимальні строки заміни устаткування , які дозволяють мати максимальний сумарний прибуток за N років експлуатації устаткування.

Література: [1, с.159166 ; 3, с.7079; 6, с.158165].

Тема. Зміна устаткування з урахуванням його залишкової вартості

Мета: навчитися методами динамічного програмування визначати оптимальні строки заміни устаткування з урахуванням залишкової вартості .

^ Короткі теоретичні відомості

Для проведення оптимальної заміни устаткування з урахуванням його залишкової вартості через певну кількість років використовується принцип поетапної оптимальної заміни устаткування. Поетапна оптимізація здійснюється на основі функціональних рівнянь: EMBED Equation.3 ,

де φ(t)=R(t)-L(t)– різниця між вартістю R(t) продукціі, виробленої за рік на одиниці устаткування, вік якого t років, та L(t)–щорічними витратами на обслуговування цього устаткування;

Р(t) – вартість нового обладнання;

S(t)– залишкова вартість устаткування;

S=Р(t)-S(t);

fN(t) - максимальний прибуток за N етапів експлуатації устаткування, якщо устаткуванню t років.

^ План практикуму

1. Постановка задачі визначення оптимальних строків зміни устаткування з урахуванням залишкової вартості устаткування.

2. Вибір функціональних рівнянь, за допомогою яких використовується принцип поетапного визначення оптимальних строків заміни устаткування з урахуванням залишкової вартості устаткування.

3. Поетапне розв'язання задачі.

4. Висновок про оптимальні строки зміни устаткування з урахуванням залишкової вартості устаткування, які дозволяють мати максимальний сумарний прибуток за N років експлуатації устаткування.

Література: [1, с.170176 ; 3, с.8599; 6, с.168175].


Практичне заняття №4

Тема. Системи масового обслуговування (С М О) з відмовами

Мета: навчитися методами теорії масового обслуговування визначати характеристики функціонування СМО з відмовами і оцінювати за їх допомогою ефективність функціонування системи.

^ Короткі теоретичні відомості

Для оцінки ефективності функцінування системи масового обслуговування з вдмовами ,наприклад телефоної станціі, визначаються характеристики ії фунцінування.

1. Імовірності станів системи Pк , формули Ерланга для С М О з відмовами:

, ,

,

де , – інтенсивність надходження заявок ;

– інтенсивність їх обслуговування;

– час обслуговування заявки;

n– кількість ліній зв’язку на телефонній станції;

к– кількість зайнятих лінії зв’язку.

2. Імовірність відмови .

3. Відносна пропускна здатність .

4. Абсолютна пропускна здатність .

5. Число зайнятих каналів обслуговування .

6. Середній час простою одного каналу:

,

де ймовірність зайнятості

.

7. Економічна ефективність роботи станції:

,

де ефективність роботи лінії

,

якщо 1 хв простою лінії приносить збиток U грн /хв , а роботи – прибуток R грн /хв , n – число ліній, N=12 годин – тривалість робочого дня.

План практикуму

  1. Постановка задачі з визначенням даних роботи телефонної станціі.

2. Розрахунок характеристик фунцінування телефоної станціі.

3. Визначення економічної ефективності роботи станції.

4. Висновок.

Література: [3, с.136151 ; 7, с.125139; 8, с.101128; 12, с.552].

Тема. Системи масового обслуговування (СМО) з обмеженою чергою

Мета: навчитися методами теорії масового обслуговування визначати характеристики функціонування СМО з обмеженою чергою та оцінювати за їх допомогою ефективність функціонування системи.

^ Короткі теоретичні відомості

Для оцінки ефективності функціонування системи масового обслуговування ,наприклад станціі поточного ремонту автомашин , визначаються характеристики ії функціонування.

1. Імовірності станів системи без заявок у черзі Pк :

.

Імовірності станів системи із заявками у черзі Pn+s :,

де n – число каналів С М О,

– найбільша кількість заявок у черзі,

,

,

– інтенсивність надходження заявок ;

– інтенсивність їх обслуговування;

– час обслуговування заявки.

2. Імовірність відмови .

3. Відносна пропускна здатність

4. Абсолютна пропускна здатність .

5. Середнє число зайнятих каналів .

6. Середнє число заявок у черзі

.

7. Середнє число заявок у С М О : .

8. Середній час очікування заявки в черзі .

9. Середній час перебування заявки у системі:

, де

10. Економічна ефективність роботи станції з n ліній обслуговання (гаражів для ремонту):

,

якщо

а) кожна година роботи гаражу коштує R грн ;

б) за діагностику кожної машини, що ремонтується, береться S грн ;

в) година роботи кожного майстра з бригади з двох чоловік, що обслуговують гараж, коштує L грн , простою P –грн ;

г) частина податків складає D від заробленої суми;

д) інші витрати– у середньому T грн з гаража за добу праці (12 годин).

План практикуму

1. Постановка задачі з визначенням даних роботи станції поточного ремонту автомашин .

2. Розрахунок характеристик функціонування станції поточного ремонту автомашин .

3. Визначення економічної ефективності роботи станції.

4. Висновок.

Література: [3, с.152169 ; 7, с.140165; 8, с.129148; 12, с.552].


Практичне заняття №5

Тема. Системи масового обслуговування (С М О) із необмеженою чергою

Мета: навчитися методами теорії масового обслуговування визначати характеристики функціонування С М О із необмеженою чергою та оцінювати за їх допомогою ефективність функціонування системи.

^ Короткі теоретичні відомості

Для оцінки ефективності функціонування системи масового обслуговування, наприклад фірми, що забезпечує зв'язком журналістів, які висвітлюють міжнародну конференцію, визначаються характеристики ії функціонування.

1. Імовірності станів системи без заявок у черзі Pк :Імовірності станів системи із s заявками у черзі Pn+s :,

де n – число каналів С М О,

, ,

– інтенсивність надходження заявок ;

– інтенсивність їх обслуговування;

– час обслуговування заявки.

2. Імовірність відмови Pвідм= 0.

3. Відносна пропускна здатність q=1.

4. Абсолютна пропускна здатність А=λ.

5. Середнє число заявок у черзі:

.

6. Середній час очікування в черзі:

.

7. Середнє число зайнятих каналів:

.

8. Середнє число заявок у С М О :

.

9. Середній час перебування заявки у системі:

.

10. Прибуток фірми за добу (24 год) з)р.ф. розраховується за формулою:

дол,

де сумарний час заняття каналів , число заявок за добу , сумарний час очікування у черзі , R($)–вартість однієї хвилини розмови; U($)–компенсація за одну хвилину очікування у черзі.

План практикуму

1. Постановка задачі з визначенням даних роботи фірми, що забезпечує зв'язком журналістів, які висвітлюють міжнародну конференцію .

2. Розрахунок характеристик функціонування фірми .

3. Визначення економічної ефективності роботи фірми .

4. Висновок.

Література: [3, с.173189 ; 7, с.168186; 8, с.151172; 12, с.552].


Практичне заняття №6

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconІ. М.Єріна методичні вказівки
Для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconДо виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconВ.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconО. М. Бурак Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної
«Охорона праці» / Укл.: Кузнецов О. М., Гарбуз А. О.,Харк нац акад міськ госп-ва; – Х.: Хнамг, 2011. с
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconВасилевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять І виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни
...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconГосподарства н. І. Кульбашна методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Н.І. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи