Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 176.25 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір176.25 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.090200 - “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”,

6.090200 - «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ»,

6.090100 - «ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»,

6.090200 – «ОБРОБКА МЕТАЛУ ТИСКОМ»


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.090200 – «Технологія машинобудування», 6.090200 – «Металорізальні верстати та системи», 6.090100 – «Прикладне матеріалознавство», 6.090200 – «Обробка металу тиском»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверждено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ______________ 2009 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………… 1 Перелік практичних занять……………………………………………………….

Практичне заняття № 1 Підприємство як суб’єкт господарювання……………

Практичне заняття № 2 Виробничий процес та методи організації виробництва ………………………………………………………………………….

Практичне заняття № 3 Основні виробничі фонди промислового підприємства …………………………………………………………………………

Практичне заняття № 4 Оборотні засоби підприємства ………………………

Практичне заняття № 5 Персонал та організація оплати праці на підприємстві………………………………………………………………………….

Практичне заняття № 6 Витрати виробництва та собівартість продукції……………………………………………………………………………..

Практичне заняття № 7 Фінансові результати діяльності промислового підприємства………………………………………………………………………….

Практичне завдання № 8 Ефективність діяльності промислового підприємства………………………………………………………………………….

Список літератури…………………………………………………………………..


ВСТУП


Для досягнення найвищого ефекту в розвитку промисловості, в організації та плануванні машинобудівного виробництва сучасні фахівці повинні разом з оволодінням знань у галузі новітніх досягнень науки і техніки мати необхідну підготовку з економічної теорії та практики виробництва.

Науковий характер економіки підприємства вимагає суворої обґрунтованості та доведеності всіх організаційно-технічних та господарських рішень, що приймаються на виробництві. Тут розв’язуються питання раціонального витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки та технології. Тому при вивченні дисципліни приділяється увага економіко-математичним методам оптимізації показників та процесів виробництва.

Метою дисципліни “Економіка підприємства” є вивчення діяльності виробничого підприємства, засвоєння знань щодо розробки та прийняття рішень з економіки, організації та ефективності господарювання виробничих підприємств, які функціонують у відповідному підприємницькому середовищі.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо організації виробництва продукції, основні принципи мотивації висококваліфікованої праці персоналу, ефективне використання ресурсів для досягнення найкращого результату при найменших витратах.

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання практичних занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися для розв’язання задач на практичних заняттях.

^ Мета практичних занять: формування ґрунтовних знань з економіки підприємства, розгляд практичних питань основ ефективної організації виробництва.

Основними завданнями викладення дисципліни є вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування виробничого підприємства, де майбутні інженери набувають навички аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання виробничих підприємств.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • економічні основи організації виробництва;

 • основи планування виробництва та реалізації продукції;

 • сутність та показники ефективного використання основних виробничих фондів та оборотних засобів підприємства;

 • форми та системи заробітної плати на виробничому підприємстві;

 • витрати підприємства та формування собівартості;

 • показники прибутку та рентабельності виробничого підприємства^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття 1

Тема. Підприємство як суб'єкт господарювання.

Мета: Формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо визначення цілей створення та функціонування підприємства, виробничої програми та виробничої потужності підприємства.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядаються поняття, цілі і напрями діяльності підприємства. Класифікація та сутнісна характеристика структури підприємства, його внутрішнього устрою. Обґрунтування та розрахунки показників виробничої програми та виробничої потужності промислового підприємства.

Задача 1

Розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції підприємства за даними таблиці 1.1.

Залишки незавершенного виробництва на початок планового періоду становить 900 тис.грн., на кінець періоду – 600 тис.грн. Залишок готової продукції на 1 січня – 140 тис.грн., на 31 грудня – 125 тис.грн.

Таблиця 1.1 Дані щодо розрахунку показників виробничої програми

Продукція

План випуску

Оптова ціна, грн

кількість, шт

сума, тис.грн

Виріб А

2500

-

600

Виріб Б

400

-

750

Виріб В

1200

-

325

Запасні частини, у тому числі:

- для власних потреб

- для реалізації на сторону300,0


50,0

250,0

Роботи і послуги на сторону

-

8150

-Задача 2

Визначити срдньорічну і вихідну виробничу потужність, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо виробнича потужність на початок плонового періоду становила 370 тис.грн. Реконструкція, яка завершиться у травні, збільшить виробничу потужність на 24 тис.грн., а у вересні передбачено вивести фонди, що зменшать виробничу потужність на 17 тис.грн. Коефіцієнт виробничої потужності запланований на рівні 0,91.

Контрольні питання

1. Визначення цілі і напрями діяльності підприємства.

2. Виробнича, загальна та організаційна структури підприємства.

3. Основні показники виробничої програми підприємства.

4. Визначення та розрахунок виробничої потужності підприємства.

Література: [2, c. 6-42; 5, c. 74-80].


Практичне заняття № 2

^ Тема. Виробничий процес та методи організації виробництва

Мета: формування ґрунтових знань і розгляд практичних питань щодо структури виробничого процесу та організаційних типів промислового виробництва.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядається сутність та структура виробничого процесу, основні принципи його організації. Характеристика виробничого циклу, методи організації виробництва у часі та просторі. Характеристика масового, серійного, одиничного та дослідного типів виробництва.


Задача 1

Визначити такт, ритм, швидкість і довжину потокової лінії на основі таких даних: добове завдання – 240 шт., режим роботи – 2 зміни, тривалість зміни - годин, час регламентованих перерв у роботі – 12 хв/зміну, крок поточної лінії – 2 м, робочих місць – 36, розміщення робочих місць – двостороннє, радіус закруглення конвеєра – 1 м.


Задача 2

Визначити тривалість виробничого циклу обробки 200 кришок вимикача кінцевого ВК-700 при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному русі деталей за операціями при поштучній передачі:

Назва операції

Трудомісткість, зв

Токарна 1

1,0

Токарна 2

6,0

Свердлильна

4,2

Різьбонарізна

0,8

Шліфувальна

0,6

Полірувальна

2,4

Всього

15,0


Контрольні питання

 1. Виробничий процес та його структура

 2. Принципи організації виробничого процесу.

 3. Характеристика виробничого циклу.

 4. Потокове та непотокове виробництво. Методи його організації.

 5. Організаційні типи промислового виробництва.

Література: [5, c. 242-256].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Основні виробничі фонди промислового підприємства

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо сутності та значення основних виробничих фондів та показників ефективного використання основних виробничих фондів.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядається економічна сутність основних виробничих фондів, їх класифікація і структу­ра. Процес відтворення основних виробничих фондів. Знос і амортизація основних виробничих фондів. Ремонт і модернізація виробничих фондів. Ефективність використання основних виробничих фондів.


Задача 1

Розрахувати залишкову вартість верстата з урахуванням зносу, якщо відомо, що його початкова вартість становить 50 тис. грн., відновна – 44 тис. грн., норма амортизації – 18%, а експлуатується верстат 4 роки.

Задача 2

Визначити суму амортизаційних відрахувань та показники використання основних фондів, якщо вартість основних фондів на початок року становить 3,8 млн.грн. За планом передбачено ввести основні фонди у лютому на 250 тис.грн., у грудні – на 120 тис.грн. та вивести обладнання у липні на 190 тис.грн. і у четвертому кварталі на 210 тис.грн. Середня норма амортизації становитиме 12%, а запланований обсяг випуску продукції – 26 млн. грн. Чисельність працюючих складає 1680 чоловік.


Контрольні питання

1. Сутнісна характеристика основних виробничих фондів підприємства.

2. Класифікація, структура та оцінка основних фондів.

3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів.

4. Модернізація та види ремонту основних фондів.

5. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.

Література: [2, c. 47-62; 3, c. 149-182].


Практичне заняття 4

^ Тема. Оборотні засоби підприємства

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо

оборотних засобів підприємства, їх склад та структура. Нормування та ефективність використання оборотних засобів.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядаються склад та структура оборотних засобів – оборотних виробничих фондів та фондів обіговості. Основи нормування оборотних коштів; фактори, що впливають на прискорен­ня обіговості. Показники ефективності використання обігових коштів.

Задача 1

Розрахувати потребу у чорних і кольорових металах підприємства на рік, а також виробничі запаси підприємства на складі, якщо коефіцієнти їх використання – відповідно 0,78 і 0,85.

Програма випуску виробів, шт./рік: А – 4400; Б – 2300; В – 3200; Г – 4500.

На їх виробництво витрачається наступна кількість матеріалів:

Матеріал

Чиста маса виробу, кг

А

Б

В

Г

Сталь СТ-3

10

11

9

6

Сталь СТ-45

5,6

4,8

4,6

2,5

Залізо сортове

6

5,0

6,3

8

Латунь Л-62

3,8

4,3

4,8

4,1

Латунь ЛС

2,0

1,8

1,7

2,0


Задача 2

У звітному періоді підприємство реалізує продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12%.


Контрольні питання

 1. Склад та структура оборотних засобів підприємства.

 2. Оцінка вартості оборотних засобів у грошовій формі

 3. Норми та нормативи оборотних коштів.

4. Показники ефективності використання обігових коштів.

Література: [2, c.67-82; 3, c. 205-232].


Практичне заняття № 5

^ Тема. Персонал та організація оплати праці на підприємстві

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо трудових ресурсів, а також форм і систем оплати праці на підприємстві.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядаються класифікація і структура персоналу підприємства, кваліфікаційний склад працівників виробничих підприємств, продуктивність праці. Визначення чисельності працівників. Організація тарифної та безтарифної систем оплати праці на підприємстві.

Задача 1

Виробіток на одного працюючого в базовому періоду – 670 тис. грн., чисельність працюючих – 254 чол. Обсяг товарної продукції в плановому періоді збільшиться на 8,4%, а питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції знизиться на 3%. По плану підвищення ефективності виробництва передбачено умовно вивільнити 35 чоловік. Визначити планові показники виробітку на одного працюючого і ріст продуктивності праці.

Задача 2

Визначити заробітну плату бригади, яка за місяць виготовила 15 виробів А трудомісткістю 27 нормо-год. /шт.; 125 виробів Б трудомісткістю 18 нормо-год./шт.; 28 виробів В трудомісткістю 36 нормо-год./шт. Бригада складається з трьох працівників ІІ розряду, двох – ІY розряду, двох – Y розряду, одного – YІ розряду. Умови праці нормальні. Тарифна ставка робітника І розряду 4,5 грн./год. Тарифні коефіцієнти за розрядами: ІІ – 1,2; ІY – 1,45; Y – 1,67; YI – 1,82.

Контрольні питання

1.Класифікація і структура персоналу.

2. Визначення чисельності окремих категорій працівників.

3. Продуктивність праці, шляхи підвищення продуктивності.

4. Організація оплати праці на промисловому підприємстві.

5. Тарифна система оплати праці та її різновиди.

6. Безтарифна система оплати праці та її різновиди.

Література: [2, c. 86-109; 5, c. 172-237].


Практичне заняття № 6

^ Тема. Витрати виробництва та собівартість продукції

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо основних видів витрат промислового підприємства, формування собівартості продукції, шляхи зниження собівартості.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядається загальна характеристика витрат, поняття кошториса та собівартості продукції, методи формування собівартості продукції – за економічними елементами та за статтями калькуляції. Розрахунок собівартості нових виробів. Основні шляхи зниження собівартості продукції.

Задача 1

Маса заготовки вала керма ,5 кг, а чиста вага – 7 кг. Ціна заготовки 58 грн., а ціна відходів – 670 грн./т. Заробітна плата на всіх операціях по обробці вала складає 4Ю98 грн. Непрямі витрати по цеху складають 380% від фонду основної заробітної плати, загальнозаводські витрати – 230%. Визначити собівартість вала керма.

Задача 2

Визначити процент зниження собівартості продукції при умові, що в плановому періоді змінюються норми витрат матеріалу на одиницю продукції і ціни на його придбання. Програма випуску і характер зміни норм наступні:

Продукція і матеріали

Річна програма, шт.

План

Фактично

Норма витрат, т

Ціна 1 т, грн

Норма витрат, т

Ціна 1 т, грн

Токарний станок:

600

 • чавунне литво
0,92

235

1,0

242

 • стальне литво
0,35

280

0,45

285

 • бронза
0,01

680

0,01

680

Фрезерний станок:

250

 • чавунне литво
4,2

228

4,5

230

 • стальне литво
1,0

270

1,0

270

 • листове залізо
0,045

205

0,08

220

 • бронза
0,04

680

0,05

680Контрольні питання

 1. Різновиди витрат промислового підприємства.

 2. Класифікація витрат за економічними елементами

 3. Класифікація витрат за статтями калькуляції.

 4. Особливості розрахунку собівартості нових виробів.

 5. Шляхи зниження собівартості продукції.

Література: [2, c. 114-138; 3, c. 193-212].


Практичне заняття № 7

^ Тема. Фінансові результати діяльності промислового підприємства

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо основних фінансових результатів діяльності підприємства, розрахунок прибутку та рентабельності підприємства.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядаються основні фінансові показники діяльності підприємства. Розрахунок доходу та прибутку промислового підприємства. Рентабельність одиниці продукції, обсягу продукції та рентабельність виробництва.

Задача 1

Визначити прибуток підприємства від реалізації 160 тис. виробів та їх оптову ціну, якщо цехова собівартість виробу - 630 грн./шт., з яких 18% припадає на заробітну плату основним робітникам. Відомо, що загальнозаводські витрати на підприємстві становлять 80%, позавиробничі витрати - 3%, а рентабельність виробу в галузі встановлена на рівні 14%.

Задача 2

Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний рік склала 90000грн. Витрати на реалізацію верстата складають 5% виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата – 11800 грн. За рахунок зміни деяких деталей (високолегованих сталей середньо легованими) передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 %. Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

Контрольні питання

1. Поняття і види доходу та прибутку підприємства.

2. Основні шляхи збільшення прибутку підприємства.

3. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства, її різновиди.

Література: [3, c. 232-239; 4, c. 238-265].


Практичне заняття № 8

^ Тема. Ефективність діяльності промислового підприємства

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо

економічної сутності та видів ефективності, факторів підвищення ефективності діяльності промислового підприємства.

^ Короткі теоретичні відомості. Розглядаються види ефективності та розрахунок показників економічної ефективності промислового підприємства, економічна ефективність нової техніки та технології. Розрахунок річного економічного ефекту від упровадження нової техніки. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

Задача 1

Визначити економічну доцільність і термін окупності автоматичної установки для зворотної конденсації кисню при його зберігання у цистернах. Вартість установки 34 тис. грн., норма амортизації – 12%, річні витрати на поточний ремонт – 8% вартості установки. Кількість кисню, що випаровується, становить 53 кг/год., вартість кисню – 0,06 грн./кг, ефективний час роботи установки – 320 днів/рік, потужність двигунів – 40 кВт, вартість електроенергії – 0, 03 грн./кВт.год.

Задача 2

Внаслідок переходу на поточне виробництво собівартість виробу знизилася з 215 до 200 грн./шт. Поточна лінія розрахована на випуск 100 тис. шт. за рік. Витрати на її придбання і установку становить 5 млн. грн. Виробництво продукції на діючому обладнанні потребує 2 млн. грн. капітальних вкладень при випуску продукції 80 тис. шт.. за рік.

Визначити річний економічний ефект від використання поточної лінії і термін окупності витрат на її установку.


Контрольні питання

1. Поняття «ефект» та «ефективність» в інноваційній діяльності підприємства.

2. Основні показники визначення економічної ефективності нової техніки.

3. Принципи відбору раціонального варіанту нової техніки.

4. Шляхи підвищення ефективності діяльності промислового підприємства.

Література: [2, c. 165-171; 5, c. 281-299; 7, c. 200-217].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Л.: Сполом, 1999. – 212 с.

2. Володькіна М.В.. Економіка промислового підприємства. – К.: ЦНЛ, 2004. – 196 с.

3. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля – Прес, 1995. – Т.1 – 400 с.; Т.2 – 420 с.

4. Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й.М. Петровича. – К.: - Знання, 2001. – 40 с.

5. Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди . – К.: - Знання-Прес, 2002. – 336 с.

6. Экономика предприятия / Под ред.И.П. Продиуса . – Х.: - Одиссей, - 2004. – 288с.

7.Экономика станко-инструментальной промышленности / Под ред. Э.А.Третьякова . – М.: -Машиностроение, 1989. – 304 с.

8. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра – М, 1998. – 336 с.

9. Ким С.А. Организация и планирование промышленного производства. – МН.: Вишейша шк., 1980. – 250 с.

10. Котел К. Организация производства на предприятии. – М.: Экономика, 1984. – 167 с.

11. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. С.М.Бухало. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк., 1989. – 472 с.

12. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 – «Технологія машинобудування», 6.090200 – «Металорізальні верстати та системи»


Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ

39614, м. Кременчук, вул.Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " управління потенціалом підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи