Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 220.16 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір220.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”,

6.050100 – „ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – „Економіка підприємства”, 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко,

асист. М.О. Дворник


Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. СергієнкоЗ М І С ТВступ……………...………………....................……………………..........................4

 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……….....................6

 2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…....................................7

3 Тести до модульного контролю..........................................................................12

Список літератури…………………................…......…………...............................18


ВСТУП


У сучасних умовах господарювання економічним процесам властива певна невизначеність. Це означає, що підприємцям, які розробляють стратегію і тактику організації та розвитку своєї справи, украй необхідні знання з теорії ризиків, без яких ефективне ведення власного бізнесу неможливе. Більшість управлінських рішень приймається в умовах ризику, що зумовлено рядом чинників – відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості тощо.

Фінансові менеджери та економісти мають бути впевнені, що їхні рішення вкладати чи не вкладати гроші, залучати чи не залучати капітал, будуть виправдані. Для цього слід передбачити зміни відсоткових ставок, цін акцій, загального рівня ділової активності, рівня інфляції, стану фінансових ринків, курсів валют. Несвоєчасне реагування на вищезгадане може спричинити негативні наслідки для підприємств. Своєчасність урахування цих факторів підвищує стабільність бізнесу та зменшує непевність у прибутках. Грамотний менеджер уникає надмірного ризику для досягнення високих прибутків.

Метою та задачами навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання” є :

 • розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику як характерного чинника сучасної економіки;

 • вивчення основ теорії та практики різних видів ризику;

 • оволодіння методологією та методикою побудови, аналізу та вимірювання економіко-математичних моделей, які враховують ризик;

 • вивчення ряду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень, оволодіння відповідним апаратом з метою практичного застосування при розв’язанні різноманітних проблем;

 • оволодіння шляхами зменшення ризику без зменшення можливостей бізнесу.

У процесі засвоєння курсу вивчаються основи наукового управління економічними ризиками: концептуальні підходи до формування політики коригування ризикових ситуацій, основи знань стратегії менеджменту ризиків та основні методи їх хеджирування.

У результаті вивчення вказаної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні види ризику;

 • усі ризикові фактори впливу на економічну діяльність;

 • теоретичні положення підготовки та здійснення розрахунків економічного ризику;

 • головні напрями зменшення ризику.

Фахівці повинні вміти:

 • здійснювати підготовку аналітичної бази для оцінювання економічного ризику;

 • здійснювати якісне і кількісне оцінювання ризиків і вишукувати інструменти захисту від них;

 • володіти логікою економічного мислення і шукати найвищих доходів з найменшим ризиком.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання” містять перелік питань для самостійного опрацювання за темами. У даних вказівках також наводяться тестові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами під час проведення модульного контролю знань.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Найменування теми

Кількість годин на лекційні заняття та самостійну роботу

Денна форма навчання

Кількість голин лекцій / кількість годин самостійної роботи

Заочна форма

навчання

Кількість голин лекцій / кількість годин самостійної роботи

Ф

Фс

ЕП

ЕПс

Ф

Фс

ЕП

ЕПс

Сутність ризиків та їх види

2 / 4

2 / 4

2 / 4

2 / 4

0,5 / 5

0,5 / 6

1 / 5

0,5 / 5

Методи вимірювання економічного ризику

4 / 6

4 / 6

4 / 6

4 / 6

1 / 10

1 / 10

1,5 / 9

1 / 10

Управління ризиками та методи захисту від ризиків

4 / 6

4 / 6

4 / 6

4 / 6

1 / 10

1 / 10

1,5 / 9

1 / 10

Фінансові ринки та ризики

2 / 4

2 / 4

2 / 4

2 / 4

0,5 / 5

0,5 / 5

0,5 / 5

0,5 / 5

Інструменти позики, власності, гібридні інструменти і ризик

3 / 4

3 / 4

3 / 4

3 / 4

1 / 6

0,5 / 6

1 / 6

1 / 6

Виробничі ризики

2 / 4

2 / 4

2 / 4

2 / 4

0,5 / 5

0,5 / 5

1 / 5

0,5 / 5

Маркетингові (реалізаційні ризики)

2 / 4

2 / 4

2 / 4

2 / 4

0,5 / 5

0,5 / 5

0,5 / 5

0,5 / 5

Валютний ризик

3 / 6

3 / 6

3 / 6

3 / 6

1 / 8

0,5 / 8

1 / 8

1 / 8

Відсотковий ризик та управління ним

3 / 6

3 / 6

3 / 6

3 / 6

1 / 8

0,5 / 8

1 / 8

1 / 8

Кредитний ризик і управління ним

3 / 6

3 / 6

3 / 6

3 / 6

1 / 8

0,5 / 9

1 / 8

1 / 8

Усього годин:

28/50

28/50

28/50

28/50

8/70

6/72

10/68

8/70

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перший змістовний модуль

Тема 1 Сутність ризиків та їх види

 1. Економічне буття і причини виникнення ризикових ситуацій.

 2. Класифікація та основні види ризиків.

 3. Країновий ризик та його основі фактори.

 4. Податковий ризик.

 5. Ризик форс-мажорних обставин.

 6. Організаційний ризик та причини його виникнення .

 7. Ресурсний ризик.

 8. Портфельний ризик.

 9. Інноваційний ризик.

Питання для самоперевірки

1. Що таке ризик?

2. Які основні риси притаманні ризику?

3. Як класифікуються ризики за видами економічної діяльності?

4. Як класифікуються ризики за рівнем виникнення?

5. У чому полягає різниця між чистими та спекулятивними ризиками?

Література: [ 2, с.6-29; 4, с.16-63; 7, с.13-16]


Тема 2 Методи вимірювання економічного ризику

 1. Методи оцінювання імовірності виникнення ризику.

 2. Оцінка рівня ризику.

 3. Показники рівня ризику.

 4. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок при вимірюванні ризику: характеристика експертних процедур та загальна схема експертизи.

Питання для самоперевірки

1. Які методи оцінювання ризиків ви знаєте?

2. У чому полягає експертний метод оцінювання ризиків?

3. До якого з методів оцінювання ризиків належить метод Делі?

4. Які показники використовують для оцінювання ризику?

5. Які зони ризику існують та які характеристики вони мають?

Література: [5, с.30-40; 6, с.26-32; 1, с.85-90; 4, с.115-119; 2, с.63-76; 5, с.44-64; 4, с.195-209; 1, с.33-37]


Тема 3 Управління ризиками та методи захисту від ризиків

 1. Мета управління ризиками.

 2. Сутність та етапи управління ризиками.

 3. Основні методи зниження економічного ризику та їх характеристика.

 4. Вибір методів зниження економічного ризику.

 5. Розробка та застосування стратегії диверсифікації.

Питання для самоперевірки

1. Що таке управління ризиками?

2. З яких етапів складається процес управління ризиками?

3. Які методи захисту від ризиків існують?

4. У чому полягає метод диверсифікації ризиків?

5. Як застосувати метод лімітування ризиків?

Література: [4, с.129-153; 3, с.16-38; 1, с.119-127; 4, с.257-279; 2, с.29-39; 7, с.7-11, 16-24]


Тема 4 Фінансові ринки та ризики

 1. Структура ринку фінансових ресурсів та його функції.

 2. Кредитний ринок.

 3. Ринок інструментів власності.

 4. Валютний ринок.

Питання для самоперевірки

1. На які складові поділяється ринок фінансових ресурсів?

2. Які функції виконує ринок фінансових ресурсів?

3. Які цінні папери належать до інструментів власності?

4. Які показники використовують для оцінювання ризиків на фінансових ринках?

5. Які основні характеристики валютного ризику?

Література: [7, с.187-227; 4, с.209-240; 5, с.111-126; 3, с.86-108; 4, с.195-209; 5, с.51-56]


Тема 5 Інструменти позики, власності, гібридні інструменти і ризик

 1. Економічна сутність інструментів позики, їх різновиди.

 2. Інструменти власності та ризик.

 3. Оцінка вартості акцій.

 4. Конвертовані облігації.

 5. Привілейовані акції. Варанти акцій.

 6. Оцінка ступеня ризику за різними видами цінних паперів.

Питання для самоперевірки

1. Які існують види інструментів позики?

2. У чому полягає економічна сутність облігацій з опціонами?

3. Як визначають ступінь ризику за окремими видами цінних паперів?

4. Які існують методи оцінювання вартості акцій?

5. Які види гібридних фінансових інструментів існують та які їх основні характеристики?

Література: [8, с.20-43; 6, с.47-64; 1, с.140-172]


Другий змістовний модуль

Тема 6 Виробничі ризики

 1. Виробничі ризики, їх характеристика та класифікація.

 2. Технічні ризики, фактори їх виникнення та шляхи зменшення.

 3. Безпосередньо виробничі ризики та їх оцінка.

 4. Ризики конфліктів напрямів діяльності фірми.

 5. Різновиди транспортних ризиків.

Питання для самоперевірки

1. Які види технічних ризиків існують, з чим вони пов’язані?

2. Як класифікуються виробничі ризики?

3. У чому виявляються ризики конфліктів напрямів діяльності фірми?

4. Які види транспортних ризиків існують?

Література: [7, с.176-187; 5, с.144-165; 4, с.179-185, 240-257; 2, с.76-93; 5, с.126-144; 3, с.38-67]


Тема 7 Маркетингові (реалізаційні ризики)

 1. Реалізаційні ризики, їх сутність та класифікація.

 2. Цінова політика підприємства та вплив цінового ризику на результати діяльності підприємства.

 3. Ризики взаємодії з контрагентами та партнерами.

 4. Ризики непередбаченої конкуренції та їх вплив на діяльність підприємства.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність реалізаційних ризиків?

2. Яке значення для підприємства має оцінка цінового ризику?

3. У чому полягає сутність ризиків взаємодії з контрагентами і партнерами?

4. У чому виявляються ризики непередбаченої конкуренції?

Література: [9, с.19-25, 28-54, 63-102; 4, с.54-56; 1, с.27-28]


Тема 8 Валютний ризик

 1. Сутність валютного ризику.

 2. Методи захисту від валютного ризику.

 3. Хеджирування валютного ризику.

Питання для самоперевірки

1. Які види валютного ризику розрізняють?

2. У чому полягає сутність трансляційного валютного ризику?

3. Які інструменти хеджирування валютного ризику існують?

4. У чому полягає економічна сутність валютного опціону?

Література: [8, с.51-61; 10, с.17-97, 97-110, 125-150, 165-185; 8, с.54-61]


Тема 9 Відсотковий ризик та управління ним

 1. Різновиди та характеристика відсоткового ризику.

 2. Причини зміни відсоткових ставок, їх цикли.

 3. Вибір між постійною та плаваючою відсотковою ставкою.

Питання для самоперевірки

1. Які чинники впливають на рівень відсоткового ризику?

2. Які види відсоткових ставок існують?

3. Які інструменти та методи управління відсотковим ризиком використовують фінансові установи?

4. Які методи захисту від відсоткового ризику використовують на практиці?

Література: [6, с.92-120; 8, с.20-43; 1, с.140-175]


Тема 10 Кредитний ризик і управління ним

 1. Кредитні операції та захист від кредитного ризику.

 2. Лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень як методи захисту від кредитного ризику.

 3. Показники платоспроможності позичальника.

 4. Прогнозування банкрутства фірми.

Питання для самоперевірки

1. Які чинники впливають на рівень кредитного ризику?

2. Які показники використовують для визначення рівня платоспроможності позичальника?

3. У чому полягає сутність кредитного рейтингу?

4. Які методи та інструменти використовують для захисту від кредитного ризику?

Література: [3, с.86-108; 4, с.195-209; 5, с.51-56]

^ 3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Перший змістовний модуль

1. Неможливість оцін­ки майбутнього розвитку подій як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і з погляду виду їхнього вияву – це:

 1. невизначеність;

 2. невпевненість;

 3. коливання ринкових факторів;

 4. економічний прогноз.

2. Загроза втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додатко­вих витрат у результаті здійснення конкретних видів діяльності – це:

 1. економічна криза;

 2. економічний ризик;

 3. вплив ринкової кон’юнктури;

 4. банкрутство.

3. Спекулятивним економічним ризиком вважається:

 1. загроза втрати майна;

 2. загроза невдалого проведення торговельної операції;

 3. ситуація, у якій при певному розвитку подій можна отримати додатковий прибуток або додаткові втрати порівняно з очікуваним результатом;

 4. гра на біржі.

4. Метод оцінювання ризиків, що ґрунтується на використанні методів математичної статистики, називається:

 1. аналоговий;

 2. економіко-статистичним;

 3. експертним;

 4. розрахунково-аналітичним.

5. Експертний метод оцінювання ризиків полягає:

 1. у проведенні фінансової експертизи;

 2. у проведенні майнової експертизи;

 3. у проведенні опитування кваліфікованих експертів;

 4. у проведенні відповідного експерименту.

6. Критичний ризик загрожує підприємству:

 1. втратою всього майна;

 2. втратою іміджу;

 3. можливістю втрат, що можуть досягати суми валового доходу підприємства;

 4. втратою частини прибутку.

7. Можливість виникнення яких втрат, незалежно від їх можливого обсягу, прирівнюється до катастрофічного ризику:

 1. втрат майна підприємства;

 2. втрат позицій на ринку;

 3. заподіяння шкоди здоров’ю людей;

 4. морально-психологічних втрат.

8. Якщо підприємство притримується помірної фінансової політики, операції не проводяться, якщо:

 1. імовірність втрати частини прибутку складає 1/8;

 2. імовірність втрати всього капіталу складає 1/1000;

 3. виникає ймовірність втрат в сумі, що перевищує 1 млн грн;

 4. виникає ймовірність втрат в сумі 500 тис. грн.

9. Які показники використовує економіко-статистичний метод для вимірювання ступеня ризику:

 1. розмір прибутку;

 2. ліквідність;

 3. середньоквадратичне відхилення;

 4. сума збитків.

10. Метод оцінювання ризиків, оснований на порівнянні оцінюваної операції з проведеними раніше, називається:

 1. порівняльним;

 2. зіставним;

 3. аналоговим;

 4. операційним.

11. До інструментів позики належать:

 1. банківські установи;

 2. векселі;

 3. кредитні договори;

 4. позичальники.

12. Інструменти позики, що дають право їх утримувачу вимагати їх дострокового погашення, називаються:

 1. облігаціями з опціоном продавця;

 2. облігаціями з опціоном покупця;

 3. облігаціями з гарантією;

 4. облігаціями з заставою.

13. Показник, що використовують для оцінки ризиків портфелю цінних паперів, називають:

 1. коефіцієнтом покриття;

 2. коефіцієнтом застави майна;

 3. β-коефіцієнтом;

 4. портфельним коефіцієнтом.

14. Цінні папери, що поєднують у собі властивості інструментів позики та інструментів власності, називають:

 1. інструментами власної позики;

 2. гібридними фінансовими інструментами;

 3. мікс-інструментами;

 4. комерційними паперами.

15. Облігації, що можуть бути обміняні в певний період часу на певну кількість простих акцій компанії, називаються:

 1. оборотними облігаціями;

 2. конвертованими облігаціями;

 3. привілейованими облігаціями;

 4. забезпеченими облігаціями.


Другий змістовний модуль

1. Одним з видів валютного ризику є:

 1. кредитний ризик;

 2. обмінний ризик;

 3. трансляційний ризик;

 4. ризик зовнішнього боргу.

2. Ризик, пов’язаний з коливанням відсоткових ставок, називається:

 1. кредитним;

 2. відсотковим;

 3. позичальним;

 4. банківським.

3. Плаваючою відсотковою ставкою називають:

 1. відсоткову ставку, що лишається незмінною;

 2. відсоткову ставку, термін дії якої коливається;

 3. відсоткову ставку, яка переглядається через певні проміжки часу;

 4. відсоткову ставку, яка невідома позичальнику до початку дії договору позики.

4. Рівень відсоткових ставок на ринку залежить:

 1. від рівня кваліфікації урядовців;

 2. від обсягів внутрішніх державних позик;

 3. від курсу гривні до євро;

 4. від кількості випущених в обіг банкнот.

5. Метод захисту від ризиків, що полягає у встановленні певних обмежень, називається:

 1. граничним методом;

 2. методом лімітування;

 3. методом встановлення обмежень;

 4. методом припущень.

6. Розподіл коштів між різними, не пов’язаними між собою об’єктами інвестування називається:

 1. методом розподілу;

 2. диверсифікацією;

 3. дисперсією;

 4. методом розпилювання.

7. Формування внутрішніх фондів, що використовуються для відшкодування втрат, які спричинені реалізацією ризиків, належить до:

 1. методів внутрішнього страхування;

 2. методів перестрахування;

 3. методів диверсифікації;

 4. хеджування ризиків.

8. Ризики, пов’язані з науково-дослідними та експериментальними роботами, належать до:

 1. виробничих;

 2. кредитних;

 3. комерційних;

 4. валютних.

9. Для оцінки фінансового стану позичальника використовують:

 1. суму прибутку;

 2. суму кредиторської заборгованості;

 3. показники ліквідності;

 4. показники товарообігу.

10. Ризик несплати позичальником боргу та відсотків по ньому називається:

 1. відсотковим;

 2. кредитним;

 3. виробничим;

 4. інноваційним.

11. Аналіз ступеня країнового ризику визначають за допомогою:

 1. рівня ВВП;

 2. індексу БЕРІ;

 3. обсягу іноземних інвестицій;

 4. рівня розвитку промисловості.

12. Визначення ступеня кредитного ризику на основі розрахунку показників фінансового стану та платоспроможності позичальника належить до наступного методу оцінювання ризиків:

 1. економіко-статистичного;

 2. аналогового;

 3. експертного;

 4. розрахунково-аналітичного.

13. Зона катастрофічного ризику характеризується ступенем коливання доходу до:

 1. 5%;

 2. 25%;

 3. 100%;

 4. 40%.

14. Метод Дельфі належить до:

 1. експертних процедур;

 2. методів математичної статистики;

 3. методів захисту від ризиків;

 4. методів формування прибутку підприємства.

15. Питому вагу тих джерел фінансування, які підприємство може використовувати у своїй діяльності тривалий час, показує:

 1. коефіцієнт відсоткового покриття;

 2. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 3. коефіцієнт фінансової стійкості;

 4. коефіцієнт зовнішньої заборгованості.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

 2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.

 3. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / Под ред. Б.А.Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.

 4. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.

 5. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

 6. Матвійчик А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

 7. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.

 8. Цыба Т.Е. Экономический риск и методы его измерения. – Кременчуг, 1997. – 102 с.

 9. Чернов В.А.Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.

 10. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 444 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – „Економіка підприємства”, 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко,

асист. М.О. Дворник


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів "Економічний ризик І методи його вимірювання"
Економічний ризик І методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 050106 “Економіка підприємства”, 050200 “Менеджмент організацій”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" економічний ризик та методи його вимірювання\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи