Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,,

6.050100 – „МАРКЕТИНГ ”,

6.050100 – „КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”


КРЕМЕНЧУК 2008


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.050100 – «Економіка підприємства», 6.050100 – „ Маркетинг ”, 6.050100 – „Комерційна діяльність ”


Укладачі: старш. викл. С.В. Іщенко,

асист. М.О. Дворник

Рецензент доцент В.Є.Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________200__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………….. 4

1 Перелік практичних занять…………………………………………………. .. 6

Практичне заняття №1 Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу …. 6 Практичне заняття №2 Метод і методичні прийоми економічного аналізу… 8

Практичне заняття №3 Види аналізу та його інформаційне забезпечення…. 10

Практичне заняття №4 Аналіз фінансового стану підприємства……………. 13

Практичне заняття №5 Аналіз прибутку і рентабельності…………………… 17

Практичне заняття №6 Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг……………………………………………………………………. 20 Практичне заняття №7 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці……………………………………………………………………... 26

Практичне заняття №8 Аналіз довгострокових активів підприємства……… 30

Практичне заняття №9 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та оцінка ефективності їх використання…………………………………………………. 35

Практичне заняття №10 Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції………………………………………………………………………… 38

2 Питання до заліку з дисципліни…………………………………………… . . 41

Список літератури………………………………………………………………. 44


ВСТУП


Економічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід'ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання. Сьогодні, як ніколи, розвиток і поглиблення економічного аналізу є необхідною умовою стабільної роботи підприємства, дослідження таких сторін його діяльності, які особливо важливі в умовах невизначеності, конкуренції та загострення проблем "виживання", фінансової стійкості та надійності підприємства як партнера.

Для забезпечення успіху на ринку, створення належного іміджу підприємству потрібен якісний системний, комплексний аналіз усіх показників фінансово-господарської діяльності, спрямований на прогнозування подальшого розвитку, на вироблення рекомендацій для прийняття продуманих і обґрунтованих рішень щодо ліквідації так званих "вузьких місць", підвищення конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку.

Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економічної освіти. Це зумовлено значенням і роллю аналізу в управлінні, а також характером знань, що складають зміст економічного аналізу.

Метою навчальної дисципліни „Економічний аналіз” є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності та набуття навичок, необхідних у практичній роботі.

Задачами вивчення курсу „Економічний аналіз” є надання студентам необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок розв’язання різних господарських ситуацій, що виникають на підприємствах, уміння надавати об’єктивну оцінку результатам господарювання, економічно обґрунтовувати управлінські рішення.

Дисципліна „Економічний аналіз” базується на вивченні курсів наступних дисциплін: „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємств”, „Статистика”, „Бухгалтерський облік” та ін.

У результаті вивчення дисципліни „ Економічний аналіз ” студент повинен

знати:

- методологію та методику економічного аналізу діяльності підприємства;

- сутність економічних явищ і процесів на підприємстві, їх взаємозв’язки та взаємозалежність;

- основи аналізу складових господарської діяльності підприємства;

уміти:

- систематизувати та деталізувати інформацію про економічні процеси підприємства;

- визначати вплив факторів на показники фінансово-господарської діяльності;

- оцінювати досягнуті результати роботи підприємства;

- виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економічний аналіз” містять перелік практичних занять за темами. У даних вказівках також наводяться розрахункові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами на практичних заняттях, контрольні питання для перевірки знань та питання до заліку з дисципліни.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу

Мета: вивчення ролі та завдань економічного аналізу, його технологічних етапів.

^ Короткі теоретичні відомості

Розвиток економічного аналізу є необхідною умовою стабільної роботи підприємства, дає змогу передбачити фінансово-господарську ситуацію в умовах невизначеності для досягнення кінцевої мети — забезпечення стійкого насичення ринку конкурентоспроможною продукцією та отримання максимального прибутку.

Реалізація планів на одержання високого прибутку, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства невід'ємно пов'язана з максимальною мобілізацією резервів для підвищення продуктивності праці, забезпечення виробництва основними фондами, зниження витрат та поліпшення якості продукції.

Метою економічного аналізу є вивчення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, визначення впливу різних факторів на показники його роботи для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення ефективності діяльності підприємства.

У процесі вивчення теми необхідно звернути особливу увагу на визначення предмета та об'єкта дослідження економічного аналізу як науки та навчальної дисципліни, його мету і головні завдання. Слід також з'ясувати, чому саме такі категорії, як "показник", "ресурс", "фактор" та "резерв", є головними в аналізі; розглянути наявні класифікації цих категорій за окремими ознаками. Вивчаючи місце економічного аналізу в системі наук, корисно було б скласти структурно-логічну схему його зв'язку та взаємозалежності з іншими дисциплінами. Така схема допомогла б глибше зрозуміти сутність і значення вхідних та вихідних знань економічного аналізу.

Форми і методи організації аналітичної роботи на підприємстві, особливості здійснення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних і керівних організацій доцільно розглядати на конкретних прикладах із зазначенням специфіки окремих підприємств.


^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Складіть структурно-логічну схему економічного аналізу, використовуючи такий шаблон таблиці.

Забезпечується дисциплінами (перелік тем, окремих питань)

Економічний аналіз (перелік тем, окремих питань)

Забезпечує дисципліни (перелік тем, окремих питань)


Завдання 2

Економічний диктант

Продовжіть визначення або перелік необхідних елементів:

 1. Економічний аналіз вивчає... .

 2. Основним завдання економічного аналізу є... .

 3. Економічний аналіз виконує такі функції... .

 4. При економічному аналізі використовується така система економічних показників... .

 5. Показники в економічному аналізі класифікуються за такими ознаками... .

 6. Основними етапами проведення аналізу на підприємстві виступають... .

 7. Загальний план аналітичних робіт — це... .

 8. План (програма) конкретних аналітичних робіт — це... .

 9. За строками використання резерви бувають... .

Контрольні питання

1. У чому полягає економічна сутність економічного аналізу?

2. Які основні категорії економічного аналізу?

3. Як організовано економічний аналіз на підприємстві?

4. Які головні етапи аналітичної роботи?

Література: [1, 2, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 2

Тема. Метод і методичні прийоми економічного аналізу

Мета: вивчення методології економічного аналізу, його прийомів.

^ Короткі теоретичні відомості

Вивчаючи цю тему, слід усвідомити, що вона є головною в теорії економічного аналізу. Економічний аналіз, як і кожна наука, вивчає свій предмет за допомогою певного інструментарію, системи методів, визначення сутності яких є важливим при вивченні методики аналізу.

Аналіз — це розбір, розкладання, поділ предметів або явищ на складові елементи, властивості, ознаки для їх ретельного вивчення та оцінювання.

^ Методи економічного аналізу поділяються на три великі групи: логічні, математичні та евристичні (психологічні). Для їх опанування необхідно зосередити увагу на специфіці кожного з них, видовому складі та взаємозв'язку і взаємозалежності при системному використанні.

Якісну оцінку предметів і явищ можна дати за допомогою порівняння. Порівняння — це метод, за допомогою якого предмет (явище), що вивчається, характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами (явищами). Порівняння наводять з відомими предметами, які виконують роль еталонів певних властивостей або ознак. Такими еталонами можуть бути норми, нормативи, планові показники, ціни, середні дані тощо. У практиці економічного аналізу використовують різні види порівнянь.

Особливої уваги в процесі вивчення теми заслуговує спеціальний метод аналізу — елімінування (від лат. eliminare — виключати, усувати). Це головний метод економічного аналізу, суть якого полягає у тому, щоб, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглянути вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів. У практиці економічного аналізу застосовують кілька способів елімінування. Треба зазначити, що цей метод використовується тільки тоді, коли є функціональний зв'язок між факторами-аргументами та узагальнюючим (результативним) показником.

На практиці використовують, як правило, такі способи елімінування: ланцюгові підстановки, способи абсолютних та відносних різниць. Причому останній спосіб має два різновиди — базовий та ланцюговий.

Самостійне вивчення за цією темою має бути спрямоване на засвоєння матеріалу щодо сутності та головних видів евристичних методів, а також інших (додаткових) методів та способів, що можуть бути використані в економічному аналізі.

^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

За даними, які наведено в табл. 2.1, та використовуючи метод ланцюгових підстановок, визначте, як впливають на випуск продукції два фактори: середня за списком чисельність робітників та продуктивність праці.

Таблиця 2.1

Показники

План

Факт

Відхилення

1 . Випуск продукції, тис. грн

325

363

?

2. Середньоспискова чисельність робітників, осіб

1200

1120

?

3. Продуктивність праці одного робітника, грн

?

?

?


Завдання 2

Використовуючи дані попереднього завдання та застосовуючи правила методу абсолютних різниць, визначте зміну узагальнюючого показника — випуску продукції за рахунок зміни кількісного та якісного факторів. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 3

Перевірте свої знання: як ви розумієте сутність понять "методика економічного аналізу" і "завдання організації економічної роботи". Поставте "+" у відповідній клітинці табл. 2.4 навпроти характеристики, що стосується цих понять:

Таблиця 2.2

Характеристика

Методика економічного аналізу

Завдання організації економічної роботи

Не знаю

1.Перелік етапів проведення економічного аналізу


2. Раціональна та ефективна організація праці


3. Раціоналізація аналітичних процесів


4. Автоматизація аналітичних робіт


5.Способи отримання й опрацювання інформації


6. Програмна послідовність проведення аналізуКонтрольні питання

1. У чому полягає методологія економічного аналізу?

2.Як можна охарактеризувати основні математичні прийоми економічного аналізу?

3. У чому полягає сутність прийому порівняння?

4. За яких умов застосовують прийоми рядів динаміки?

5. У чому полягає сутність способу ланцюгових підстановок?

Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7].


Практичне заняття № 3

Тема. Види аналізу та його інформаційне забезпечення

Мета: вивчення видів економічного аналізу та основних джерел його інформаційного забезпечення.

^ Короткі теоретичні відомості

Внаслідок значної різноманітності видів і напрямів економічного аналізу виникла потреба у їх класифікації. Однією із загальновизнаних на сьогодні ознак групування окремих видів аналізу є поділ залежно від часу проведення аналізу. Виділяють такі види аналізу: наступний (ретроспективний), оперативний (поточний) та прогнозний (перспективний, стратегічний). Найбільш розвинутим і важливим є наступний аналіз. До нього включають такі шість видів: фінансово-економічний, техніко-економічний, статистичний, міжгосподарський (порівняльний), функціонально-вартісний, системний.

При вивченні теми слід розглянути також інші класифікації видів аналізу, встановити взаємозалежність та взаємозв'язок між ними.

Вивчення теми передбачає засвоєння питань сутності, класифікації економічної інформації, характеристики нормативно-правової, планової інформації, аналітичних можливостей фінансової звітності.

Глибина і результативність економічного аналізу залежать від обсягу, своєчасності та якості інформації, що використовується.

Інформація — це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан об'єкта дослідження, сукупність даних і знань про нього.

Уся відібрана для аналізу інформація, особливо показники обліку і звітності, мають бути ретельно перевірені за формою і змістом.

При засвоєнні цієї теми необхідно приділити увагу головним принципам побудови економічної інформації та створення раціонального її потоку. До головних принципів потрібно зарахувати такі:

 • актуальність;

 • оперативність;

 • цілеспрямованість;

 • об'єктивність;

 • повнота та достовірність;

 • перспективність;

 • вірогідність;

 • співмірність;

 • адаптивність;

 • релевантність;

 • неперервність;

 • порівняльність.

Опрацювання теми передбачає знання студентами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Необхідно розібрати та запам'ятати структуру організаційно-інформаційної моделі економічного аналізу, що складається з взаємопов'язаних блоків.

^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Перелічіть:

а) основні джерела інформаційного забезпечення економічного аналізу. Укажіть, на якій інформації базується оперативний аналіз;

б) види економічного аналізу за об'єктами управління.

Завдання 2

Одними з головних вимог до інформації є її достовірність та оперативність. Укажіть, на основі чого ви перевіряли б ці характеристики інформації?

Перевірка арифметичних сум, підсумків — це формальна (технічна) чи суттєва (логічна) перевірка? Доведіть правильність своєї відповіді та наведіть приклади.

Контрольні питання

1. Що таке інформація?

2.Які основні джерела інформації, що використовуються при проведенні економічного аналізу?

3.Яким вимогам має відповідати інформація, що використовується при проведення економічного аналізу?

4. Які існують види перевірки якості інформації?

5. Які існують види аналізу?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 4

Тема. Аналіз фінансового стану підприємства

Мета: вивчення основних напрямків, показників та прийомів аналізу фінансового стану підприємства.

^ Короткі теоретичні відомості

Вивчення цієї теми потребує з’ясування таких питань, як поняття економічного потенціалу підприємства, засвоєння методик аналізу та оцінювання фінансового стану підприємства, його прибутковості.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, необхідно розрізняти такі поняття, як фінансова діяльність і фінансовий стан підприємства.

^ Фінансова діяльність підприємства — це організація рівномірного надходження, поповнення, руху і використання засобів за їх цільовим призначенням, планування фінансових ресурсів і контроль за їх формуванням і використанням.

^ Фінансовий стан підприємства — це результат його фінансово-виробничої діяльності, що характеризується величиною засобів підприємства, їх розміщенням і джерелами. Фінансовий стан підприємства є показником його фінансової конкурентоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.

Для засвоєння цієї теми студенти повинні розглянути та вивчити інформаційно-організаційну модель аналізу фінансового стану підприємства, де розкрито мету, завдання, суб'єкти та об'єкти аналізу, методологію дослідження та оцінювання окремих сторін фінансового стану, сутність та значення головних показників фінансової стійкості (стабільності), платоспроможності, ділової активності та прибутковості (ефективності) підприємства, а також головні напрями виявлення та впровадження резервів підвищення його фінансової стабільності та конкурентоспроможності.

^ Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

 • загальне оцінювання фінансового стану (виявлення наявності та розміщення засобів на підприємстві, установлення змін, що відбулися у їх складі та джерелах утворення за звітний період, оцінювання цих змін);

 • визначення та аналіз платоспроможності підприємства, перевірка виконання зобов'язань за розрахунками з бюджетом, банками, кредиторами, а також використання засобів за цільовим призначенням і забезпеченості ними;

 • визначення та оцінювання показників ділової активності підприємства;

 • оцінювання показників фінансової стійкості (стабільності) підприємства;

 • визначення та аналіз показників прибутковості підприємства;

 • виявлення можливостей поліпшення фінансового стану на основі залучення джерел і прискорення оборотності оборотних засобів;

 • розробка заходів щодо використання виявлених резервів і контроль за їх виконанням.

Фінансовий стан характеризується системою показників, які відображаються у фінансовому плані, оперативному і бухгалтерському обліку та звітності підприємства.

Для опанування матеріалу цієї теми студентам необхідно ретельно розглянути та вивчити сутність, зміст та структуру головних джерел інформації щодо аналізу фінансового стану. Основними джерелами даних є бухгалтерський баланс — форма № 1, інші форми бухгалтерської звітності (форми № 2, 3, 4), а також баланс доходів і витрат як база порівняння. Досліджують також акти і довідки перевірок фінансового стану підприємства, проведених фінансовими органами, установами банків, органами контролю, представниками організацій вищого рівня.

Розглядаючи напрями загального оцінювання фінансового стану підприємства, треба усвідомити, що воно переважно виступає як система аналізу його балансу з використанням методів горизонтального, вертикального аналізу і методу структурної динаміки та складанням порівняльних аналітичних балансів за активом і пасивом. Студенти мають вирізняти позитивні та негативні риси балансу підприємства, пояснювати їх природу та значення.

^ Важливим завданням аналізу фінансового стану є дослідження абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства, а також його платоспроможності та ліквідності.

Поняття "ліквідність" і "платоспроможність" є складними та багатофакторними, вони зумовлені економічним середовищем, у межах якого здійснюється діяльність підприємства, а також результатами його функціонування.

Під платоспроможністю підприємства розуміють його здатність вчасно виконувати свої зобов'язання.

^ Ліквідність балансу — це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму має відповідати терміну погашення зобов'язань. Ліквідність — поняття більш широке, ніж платоспроможність.

^ Від ліквідності балансу треба відрізняти ліквідність активів. Рівень ліквідності активів пов'язаний з часом, необхідним для перетворення їх у грошові кошти. Чим менше часу необхідно для перетворення певного виду активів у гроші, тим вища його ліквідність. Ліквідність балансу залежить від співвідношення різних за ліквідністю активів. Суттєвим при цьому є й терміни погашення відповідних зобов'язань.

Аналізуючи фінансовий стан, необхідно визначити та проаналізувати ефективне використання майна. Для цього застосовують систему показників ефективності — показники рентабельності та ділової активності.

Аналіз фінансового стану підприємства закінчують підбиттям підсумків щодо його оцінювання, виявленням можливостей (резервів) поліпшення фінансового стану та розробкою заходів щодо використання виявлених резервів і контролю за їх виконанням.


^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Дайте загальну оцінку власним і позиковим джерелам засобів підприємства за даними відповідної форми звітності та використовуючи наведену табл. 4.1. Зробіть висновки на основі проведеного аналізу.

Таблиця 4.1

Оцінювання власних і позикових джерел засобів підприємства

Джерела коштів

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період (+, -)
Сума, тис. грн

Частка,

%

Сума, тис. грн

Частка,

%

У тис. грн

У відсотках

1

2

3

4

5

6

7


Завдання 2

Дайте загальну оцінку забезпеченості підприємства необоротними та оборотними активами за даними відповідної форми звітності та використовуючи табл. 4.2. Зробіть висновки на основі проведеного аналізу.

Таблиця 4.2

Оцінювання забезпеченості підприємства активами

Групи активів

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період (+, -)
Сума, тис. грн

Частка,

%

Сума, тис. грн

Частка,

%

У тис. грн

У відсотках

1

2

3

4

5

6

7


Завдання 3

Проведіть аналіз фінансової стабільності (стійкості) підприємства за абсолютними показниками, використовуючи форму табл. 4.8, і дайте детальну характеристику отриманому типу фінансової стійкості. Дані для розрахунку вміщені у відповідних формах звітності (див. Додаток). Зробіть висновки з аналізу фінансової стійкості підприємства та дайте рекомендації щодо її підвищення.


Таблиця 4.3

Аналіз фінансової стабільності підприємства, тис. грн

Показники

На початок року

На кінець року

Джерела власних коштівНеоборотні активиНаявність власних оборотних коштівДовгострокові кредити і позикові коштиНаявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витратКороткострокові кредити та позикові коштиЗагальна величина основних джерел формування запасів і витратЗагальна величина запасів і витратНадлишок (недолік) власних оборотних коштівНадлишок (недолік) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витратНадлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів і витратТривимірний показник типу фінансової стійкості
Контрольні питання

1. Які показники характеризують фінансовий стан підприємства?

2.Які головні напрями аналізу та оцінювання фінансової стійкості підприємства?

3. Як оцінюється платоспроможність підприємства?

4. У чому полягає сутність аналізу ліквідності балансу?

5. Що включає в себе система показників ділової активності підприємства?

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11, 15, 16].


Практичне заняття № 5

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічний аналіз\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи