Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Скачати 161.51 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір161.51 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства”......................................................................11

Список літератури....................................................................................................13

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” є формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур. Управління фінансовою санацією підприємства є синтетичною галуззю знань, де використовуються термінологія та методи інших дисциплін. „Управління фінансовою санацією підприємства” як навчальна дисципліна спирається на економічну теорію, економіку підприємства, управлінський облік, економічний і фінансовий аналіз та інші галузі знань.

Предмет: фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Завдання вивчення курсу „Управління фінансовою санацією підприємства”:

 • вивчення сутності управління фінансовою санацією підприємства, форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання, дослідження економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;

 • набуття навичок складання плану санації, оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту, освоєння методів, правил та умов фінансування санації, оволодіння методикою проведення санаційної реструктуризації та реорганізації підприємств.

Заняття з дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами. У результаті вивчення дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” студент повинен знати: сутність та основи управління фінансовою санацією підприємства.
^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.^

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Сутність управління фінансовою санацією підприємства

Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють. Головні ендогенні та екзогенні фактори фінансової кризи підприємства. Основні фази кризи підприємства : класифікація та ознаки.

Економічна суть санації підприємства. Мета та типи санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні.

Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємства

Модель фінансової санації.


Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]
^

Варіант №2


Тема 2 Санаційний контролінґ

Поняття контролінґ в сучасних умовах господарювання. Об’єкти контролінґу. Основні концепції контролінґу.

Функції контролінґу. Роль контролінґу в процесі управління. Інформаційна, комунікаційна, контрольна аналітична та прогнозна функції контролінґу. Контролінґ у системі функцій фінансового менеджменту.

Інструменти та методи контролінґу. Специфічні методи контролінґу.

Контролінг і розробка стратегії санації підприємств. Характеристика оперативного і стратегічного контролінґу. Види стратегій санації підприємства: наступальна, делегування повноважень, компромісу та консенсусу, захисна.

Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства. Основні етапи процесу створення системи раннього попередження. Основні методики визначення загрози банкрутства.

Методичні засади створення відділу контролінґу.

Література: [1;2;3;4, С.407-411; 5, С. 8-255; 13, С. 4-12]
^

Варіант №3


Тема 3 Складання і погодження плану фінансової санації підприємства

Призначення плану санації та його узгодження. Основні принципи розробки плану санації.

Структура плану санації. Структурно-логічна схема плану санації. Основні критерії оцінювання ефективності санації.

Література: [1,2,3;4, С.408-411; 5, С. 60-68]
^

Варіант №4


Тема 4 Види та форми реструктуризації, їх характеристика

Характер та особливості реструктуризаційних процесів. Часткова (обмежена) реструктуризація. Комплексна реструктуризація. Санаційна (відновна), адаптаційна (прогресивна), випереджаюча реструктуризація. Управлінська реструктуризація. Технічна реструктуризація. Економічна реструктуризація Фінансова реструктуризація. Реструктуризація власності. Оперативна та стратегічна реструктуризація.

Література: [5, С.25-50; 10, С. 21-45]
^

Варіант №5


Тема 5 Бізнес-план реструктуризації підприємства

Основні вимоги щодо складання бізнес-плану реструктуризації. Резюме. Програма реструктуризації. План реструктуризації в розрізі головних напрямів або підрозділів.

Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]
^

Варіант №6


Тема 6 Внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства

Фінансова санація за рахунок залучених коштів власників (засновників, учасників, пайовиків) суб’єкта підприємницької діяльності. Фінансова санація за рахунок залучених коштів працівників боржника.

Фінансова санація за рахунок коштів державного бюджету (для державних підприємств). Фінансова санація за рахунок використання кредитних ресурсів, коштів від залучення інвестицій. Фінансова санація за рахунок коштів основних кредиторів.

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]
^

Варіант №7


Тема 7 Форми санаційної реорганізації

Види реорганізації, їх особливості. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання).

Горизонтальне злиття (приєднання, поглинання) та вертикальне.

Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення). Реорганізація поділом. Реорганізація виокремленням. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]
^

Варіант №8


Тема 8 Державна фінансова підтримка санації підприємства

Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств.

Форми та методи державної підтримки підприємств.

Література: [1,2,3;5, С.143-152]
^

Варіант №9


Тема 9 Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства

Законодавство України про банкрутство. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Розвиток інституту банкрутства в Україні. Процедура банкрутства. Спрощена процедура банкрутства.

Провадження у справі про банкрутства (основні стадії судового провадження). Доарбітражне вреґулювання господарських спорів. Подання заяви. Процедура розпорядження майном. Публікація. Виявлення кредиторів та інвесторів. Підготовче засідання. Мораторій. Попереднє засідання господарського суду. Створення органів кредиторів. Ліквідаційна процедура.

Література: [1,2,3;4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]
^

Варіант №10


Тема 10 Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності

Особливості процедур санації та банкрутства для окремих категорій економічних суб’єктів: містоутворюючих, небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страхових компаній, професійних учасників ринку цінних паперів.

Особливості правового реґулювання відновлення платоспроможності та ліквідації банку-боржника. Правові засади застосування процедур банкрутства до банків. Діяльність тимчасової адміністрації. Участь кредиторів у процедурі банкрутства відносно банків. Ліквідація банків. Завершення процедури ліквідації.

Література: [1,4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]

^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ”


 1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і фактори, що її зумовлюють.

 2. Економічна суть санації підприємства.

 3. Мета і типи санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні.

 4. Модель фінансової санації.

 5. Поняття контролінґ у сучасних умовах господарювання.

 6. Функції контролінґу.

 7. Роль контролінґу в процесі управління.

 8. Інструменти та методи контролінґу. Специфічні методи контролінґу.

 9. Контролінґ і розробка стратегії санації підприємств.

 10. Основні методики визначення загрози банкрутства.

 11. Основні принципи розробки плану санації.

 12. Структура плану санації.

 13. Структурно-логічна схема плану санації.

 14. Основні критерії оцінювання ефективності санації.

 15. Санаційна спроможність підприємства.

 16. Суть та основні завдання санаційного аудиту.

 17. Порядок проведення санаційного аудиту.

 18. Порядок проведення санації балансу підприємства.

 19. Заходи щодо зміни структури й розмірів власного та позичкового капіталу.

 20. Фінансова санація за рахунок залучених коштів власників (засновників, учасників, пайовиків) суб’єкта підприємницької діяльності.

 21. Фінансова санація за рахунок залучених коштів працівників боржника.

 22. Фінансова санація за рахунок коштів державного бюджету (для державних підприємств).

 23. Фінансова санація за рахунок використання кредитних ресурсів.

 24. Фінансова санація за рахунок коштів основних кредиторів.

 25. Мета й особливості реструктуризації.

 26. Зовнішні та внутрішні причини реструктуризації.

 27. Види реструктуризації, їх характеристика.

 28. Етапи процесу реструктуризації.

 29. Способи реструктуризації підприємства.

 30. Бізнес-план реструктуризації підприємства.

 31. Форми санаційної реорганізації.

 32. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств.

 33. Методи державної підтримки підприємств.

 34. Процедура розпорядження майном боржника.

 35. Інвентаризація та оцінка майна підприємства.

 36. Форми реалізації майна боржника.

 37. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

 38. Законодавство України про банкрутство.

 39. Процедура банкрутства.

 40. Спрощена процедура банкрутства.

 41. Провадження у справі про банкрутства (основні стадії судового провадження).

 42. Доарбітражне вреґулювання господарських спорів.

 43. Особливості процедур санації та банкрутства для окремих категорій економічних суб’єктів: містоутворюючих, небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страхових компаній, професійних учасників ринку цінних паперів.

 44. Особливості правового реґулювання відновлення платоспроможності й ліквідації банку-боржника.

 45. Ліквідація банків. Завершення процедури ліквідації.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. - 1999. - № 6. - С. 3 -17.

 2. Законодавство про банкрутство// Збірник коментованого законодавства. - 2004.- 421 с.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств” // Збірник постанов Уряду України. - 1994. - С. 56 -89.

 4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. – 452 с.

 5. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 398 с.

 6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. – 369 с.


Додаткова

 1. Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. А.Г. Грязновой – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. – 458 с.

 2. Заболотний В. М. Необхідність реструктуризації сучасних українських підприємств // Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств: оперативна реструктуризація. - К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1999. – 478 с.

 3. Козаченко С. Реструктуризація промислових підприємств // Бізнес - інформ .-1997. - №4. - С. 16 -19.

 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред.

Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 459 с.

 1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. - К.: Київ. нац. торг.-екон. уніветситет, 2001. – 297 с.

 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти .- 1997. - №40. – С. 45-51.

 3. Москвін С.О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту „Про банкрутство” // WELKOME. - 1998. - № 11-12. - С.4.

 4. Паровий О. Стан та перспективи реструктуризації в Україні // Збірник: Реструктуризація з метою створення середніх підприємств. - К.: НБУ, 2000. – 457 с.

 5. Економічний словник–довідник / За ред. С.В. Мочерного – К.: Феміна, 2000. – 468 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач старш. викл. Н.Є. Гришко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи