Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "економетрія" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів"економіка І підприємництво" та "менеджмент"
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "економетрія" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів"економіка І підприємництво" та "менеджмент"
Сторінка1/8
Дата26.09.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЕКОНОМЕТРІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА УПРАВЛІННЯ ДЛЯ НАПРЯМІВ“ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО” ТА “МЕНЕДЖМЕНТ”
Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Економетрія” для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”
Укладач к.т.н., доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц.. О.І.Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № від « » 2007 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергіенко

ЗМІСТ


Вступ...........................................................................................................................4

1.Лабораторна робота№.1........................................................................................................6

2.Лабораторна робота№2....................................................................................................... 11

3.Лабораторна робота №3.......................................................................................................17

4.Лабораторна робота №4.......................................................................................................25

5.Звіти з лабораторних робіт...................................................................................28

6.Контрольні питання з тем, що виносяться на вивчення....................................43

Список літератури.....................................................................................................................46

Додатки.....................................................................................................................47

ВСТУП


В умовах ринкової економіки, у яких знаходиться народне господарство України, для підвищення ефективності виробництва не обійтися без оптимального управління економічними процесами. Розв’язанню цієї проблеми сприяє використання економетричних методів моделювання.

Економетрія – фундаментальна економіко-математична наука, яка на основі статистичних даних про соціально-економічні процеси вивчає методику побудови економічних моделей для відображення закономірностей, кількісних зв’язків, динаміки цих процесів у економічному просторі з метою прогнозування, аналізу взаємного впливу явищ та прийняття оптимальних рішень щодо планування, розподілу матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

У цих методичних вказівках розглядаються відповідно до навчального плану з дисципліни “Економетрія” теми: “Парна регресія”, “Множинна лінійна регресія з урахуванням мультиколінеарності”, “Гармонійний аналіз тимчасового ряду”, “Система одночасних регресій” з метою:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, моделями та алгоритмами їх побудови;

 • набуття практичних навичок вирішення конкретних завдань з використанням комп’ютера;

 • прищеплення вміння творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення діяльності підприємств на основі побудованих моделей.

Для досягнення поставленої мети розглядаються та вирішуються задачі побудови регресійних моделей, які є типовими в дипломних роботах студентів зі спеціальності “Економіка підприємства”.

У результаті вивчення теми “Парна регресія” студенти повинні:

 • ознайомитися з відповідними поняттями, моделями та алгоритмами їх побудови;

Уміти, для свого варіанта даних, з використанням комп’ютера побудувати модель економічного процесу та провести за отриманою моделлю економічний аналіз виробництва з метою прогнозування.

Використання даних методичних вказівок дозволить студентам вивчати вказані теми дистанційно.
^

1.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1


Тема. Парна регресія

Мета заняття: ознайомлення студентів з відповідними поняттями та алгоритмами побудови парних регресійних моделів; набуття практичних навичок побудови парних регресійних моделей з використанням комп’ютера.

Необхідні теоретичні положення для побудови парних регресійних моделей приведені у змісті звіту лабораторної роботи.

Завдання: задана вибірка, одержана для показника У і чинника X з відповідного варіанту додатка А1. Необхідно:

 • за статистичними даними вибрати можливі моделі залежності У від Х;

 • побудувати моделі даної залежності й вибрати кращу;

 • перевірити значущість відмінності від нуля одержаних оцінок коефіцієнтів моделі, використовуючи t-статистикою Стьюдента;

 • перевірити адекватність одержаної залежності по критерію Фішера;

 • використовуючи коефіцієнт еластичності провести економічний аналіз впливу чинника Х на показник У.


^

Хід роботи


 1. Завантажити програму EXCEL.

 2. Лист1 перейменувати в Розрахунки з лабораторної роботи №1, додаток А2.

 3. На листі Розрахунки сформувати таблицю початкових даних для показника У і чинника Х, заповнивши блок комірок А1:C21.

4. Для вибору виду модельованої залежності між У і Х побудувати на Листі2, який називається Діаграма, Додаток А3, за допомогою МАСТЕР-ДИАГРАММ кореляційне поле безлічі крапок (Хк; Ук). Для цього:

1) виділити на листі 2 масив В2:Е23;

2) на верхній панелі вибрати МАЙСТЕР-ДІАГРАМ: а) «точечная», б)«далее»: «диапазон данных» – «столбцах» ,«ряд» - «значения У» - ввести масив В2:В21, «значения Х» - ввести масив С2:С21; в) «далее»: «название диаграммы» - «залежність У від Х», «ось Х» – Х; «ось У» – У; г)«далее»: «поместить диаграмму на листе»: Лист 2;

3) після появи на листі 2 кореляційного поля на Рис.1 вибрати на верхній панелі «Диаграмма»: «Добавить линию тренда» - тип «линейная»; параметри – «показывать уравнение на диаграмме», «поместить на диаграмме R^2».

Для побудови експоненціальної залежності повторити всі команди для «линии тренда» - тип «экспоненциальная зависимость».

Висновок: графічні побудови показали, що як моделі залежності можуть бути узяті лінійна й експоненціальна залежності.

5. Виконати розрахунки:

 • у комірці D2 розрахувати значення натурального логарифма величини У, комірка В2, використовуючи вбудовану математичну функцію LN, а потім використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок D3:D21;

 • розрахувати суму величин у, x, ln(y), використовуючи вбудовану статистичну функцію СУММ або АВТОСУММ спочатку для блоку комірок В2:В21 з результатом у комірці В22, а потім використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок С22:D22;

 • розрахувати середнє значення величин у, x, ln(y), використовуючи вбудовану статистичну функцію СРЗНАЧ спочатку для блоку комірок В2:В21 з результатом в комірці В23, а потім використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок С23:D23;

 • розрахувати дисперсію величин у x, ln(y), використовуючи при цьому вбудовану статистичну функцію ДИСП спочатку для блоку комірок В2:В21 з результатом у комірці В24, а потім використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок С24:D24;

 • розрахувати середнє квадратичне відхилення (СКО) величин у, x, ln(y), як корінь квадратний з дисперсій відповідних величин. Для цього у комірку В25 вводиться формула: =В24^0,5, а потім використовуючи операцію автозаповнення, копіюється формула у блок комірок С25:D25.

6. Обчислити вибіркові парні коефіцієнти кореляції між x і у, x і Ln(y) за формулою

,

використовуючи вбудовану статистичну функцію КОРРЕЛ, розмістивши результати обчислень у комірки F3, G3 відповідно. За знайденими значеннями коефіцієнтів зробити економічні висновки.

7. Обчислити для отримання лінійної залежності величин x і у: Y= a+bX, коефіцієнти а і b використовуючи формули:

,


.

Для цього:

 • розрахувати коефіцієнт b, увівши в комірку G6 формулу: =F3*B25/C25;

 • розрахувати коефіцієнт а, увівши в комірку G7 формулу:=B23-G6*C23;

 • записати одержану лінійну залежність у блок комірок F9:J9.

8. Для отримання експоненціальної залежності величин x і у: Y=c*ed*X необхідно розрахувати коефіцієнти с і d. Для цього:

 • прологарифмувати рівняння Y=c*ed*X : LN(Y)=LN©+d*X і, здійснивши відповідні заміни z= LN(Y) і f=LN©, одержати лінійну залежність виду z= f+dX. Знайти коефіцієнти f і d, використовуючи аналогічні формули для лінійної залежності;

 • розрахувати коефіцієнт d, увівши в комірку G13 формулу: =G3*D25/C25;

 • розрахувати коефіцієнт f, увівши в комірку G14 формулу: =D23-G13*C23.

9. Оскільки f=LN©, то . Розрахувати оцінку параметра, увівши в комірку G15 вбудовану математичну функцію EXP від аргументу G14.

10. Записати одержану експоненціальну модель у блок комірок F17:J17.

11. Обчислити розрахункове значення yi р для лінійної залежності Yр= a+ b* X. Для цього у комірку L3 ввести формулу: =G7+G6*C2, використовуючи абсолютне посилання для комірок G7 і G6 (після введення комірки у формулу натиснути кнопку F4).

Використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок L4:L22.

12. Стовпець М розрахувати як квадрат різниці (yi – yi р) 2, увівши в комірку М3 формулу: = (В2-L3)^2. Використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок M4:M22.

Обчислити розрахункове значення yi р для експоненціальної залежності Y= c*ed*X . Для цього у комірку N3 ввести формулу:=G15*(EXP(G13*C2)), використовуючи вбудовану математичну функцію EXP і абсолютне посилання для комірок G13 і G15. Використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу в діапазоні N4:N22.

13. Стовпець O розрахувати як (yi – yi р) 2, увівши в комірку O3 формулу: =(В2-N3)^2. Використовуючи операцію автозаповнення, скопіювати формулу у блок комірок O4:O22.

14. У комірках M23 і O23 розрахувати суму всіх значень (yi – yi р) 2, використовуючи вбудовану математичну функцію СУММ або АВТОСУММу.

15. Розрахувати дисперсії залишків для лінійної та експоненціальної залежностей, використовуючи формулу:

.

Для цього в комірку H20 увести формулу: =M23/(А21-2), а в комірку H21: =O23/(А21-2).

16. Порівнявши дисперсії залишків даних залежностей зробити економічний висновок: оскільки значення дисперсій залишків для лінійної моделі H20 більше, ніж значення дисперсії залишків експоненціальної моделі H21, то перша модель гірше другої наближає дійсне значення у. Тому як модель, що найточніше відображає дану залежність, приймається одержана експоненціальна модель.

17. Перевірити, що знайдений коефіцієнт кореляції експоненціальної моделі суттєво відрізняється від нуля. Для цього використовувати критерій Стьюдента. Розрахувати спостережуване значення критерію Стьюдента, використовуючи формулу:

.

Для цього у комірку G26 ввести наступну формулу: =G3* ((А21-2)/ (1-G3^2))^0,5.

18. У комірці G27 необхідно обчислити табличне значення критерію Стьюдента, використовуючи вбудовану статистичну функцію СТЬЮДРАСПОБР (імовірність =0,05, число ступенів вільності k=n-2=20-2=18).

19. Порівнявши отримані результати, зробити економічний висновок.

20. Для перевірки адекватності (тобто ступеня відповідності побудованого рівняння регресії наявним статистичним даним) застосувати критерій Фішера. Обчислити спостережуване значення критерію Фішера, використовуючи формулу

.

Для цього ввести у комірку G29 формулу: =В24/H21.

21. У комірці G30 необхідно обчислити табличне значення критерію Фішера, використовуючи вбудовану статистичну функцію FРАСПОБР (імовірність =0,05, число ступенів вільності k1=m=2 і k2=n-m-1=20-2-1=17).

22. Порівнявши отримані результати, зробити економічний висновок.

23. Зробити економічний аналіз одержаної залежності, обчисливши коефіцієнт еластичності за формулою:

.

Для експоненціальної моделі використовувати формулу

,

у разі вибору лінійної моделі

.

У комірках K29 і O29 необхідно обчислити межі зміни коефіцієнта еластичності k1 і k2. Для цього у відповідні комірки ввести формули K29: =G13*K28; I28: = G13*O28, де K28 – мінімальне значення для х, (використовувати вбудовану статистичну функцію МИН для блоку комірок С2:С21), а O28 – максимальне значення для х, (використовувати вбудовану статистичну функцію МАКС для блоку комірок С2:С21). За отриманими результатами зробити економічні висновки.

24. По отриманими результатами заповнити звіт з лабораторної роботи та зробити економічні висновки.

25. Зберегти книгу у своїй робочій теці під ім'ям Лаб1.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з курсу "економетрія" на тему "системи одночасних регресій" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з курсу “Економетрія” на тему “Системи одночасних регресій” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"економетрія\" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів\"економіка І підприємництво\" та \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи