Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Скачати 404.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Дата26.09.2012
Розмір404.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

" ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

для студентів заочної форми навчання зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Економічна діагностика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2007 р.

Заступник голови методичної ради____________ доц. С.А. СергієнкоЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................7

2 Контрольні запитання до іспиту з навчальної дисципліни " Економічна діагностика " .............................................................................................................19

Список літератури.....................................................................................................21

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Економічна діагностика” є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства, підвищення ефективності його роботи на основі системного вивчення всіх видів діяльності та узагальнення їх результатів.

„Економічна діагностика” використовує термінологію та методи таких

дисциплін, як “Маркетинґ”, “Менеджмент”, “Економіка підприємства”.

^ Предмет дисципліни „Економічна діагностика”: діагностика виробничих та економічних результатів, фінансового стану, результатів соціального розвитку і використання трудових ресурсів, стану і використання основних фондів, оцінка ринкової вартості підприємства і його майна.

Завдання вивчення курсу „Економічна діагностика”:

надання студентам теоретичних та практичних знань у галузі економіки, навичок застосування економічної діагностики для забезпечення ефективного управління підприємством.

Заняття з дисципліни „Економічна діагностика” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами. У результаті вивчення дисципліни „Економічна діагностика” студент повинен знати:

– основні показники, які характеризують економічний стан підприємства;

– прийоми та методи економічної діагностики підприємства.


^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

№ вар.

Дві останні цифри залікової книжки

№1

00

91

89

54

28

16

56

17

68

18

№2

39

83

93

27

10

55

13

69

15

64

№3

79

92

80

53

44

45

57

04

36

06

№4

52

88

95

01

24

03

29

46

26

70

№5

09

94

84

75

74

34

58

35

66

19

№6

38

86

81

33

43

11

59

14

47

63

№7

51

96

90

08

48

73

07

60

05

65

№8

22

85

87

77

42

32

49

21

40

62

№9

78

97

82

50

02

12

71

25

61

67

№10

23

99

98

76

31

72

20

37

30

41
 1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „Економічна діагностика”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

ВАРІАНТ 1

 1. Види діагностики конкурентного середовища.

 2. Етапи проведення діагностики.

3. Практичне завдання.


Підприємство “Кварц” започаткувало новий напрям підприємницької діяльності – виготовлення полімерної плівки виробничого та споживчого призначення. У період підготовки нового виробництва підприємство ретельно вивчало своїх конкурентів, можливу конкурентну позицію на ринку. З цією метою була використана матриця конкурентного профілю, вихідні показники для формування якої наведено в таблиці 1.1.

На підставі вихідної інформації скласти матрицю конкурентного профілю акціонерного товариства “Кварц” і зробити висновок щодо його конкурентної позиції на ринку

Таблиця 1.1

Вихідна інформація для розробки матриці конкурентного профілю


Ключовий чинник успіху

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг за окремими показниками, бали

АТ “Кварц”

АТ “Полімер”

АТ “Хімполімер”

МП “Полімер- плівка”

Продажна ціна

0,3

3

2

2

2,5

Обсяг продажу продукції

0,3

2,5

2,5

2,1

2,0

Реклама й стимулювання попиту на продукцію

0,3

1,5

2,5

2,2

2,0

Канали збуту продукції

0,1

2,5

3

2,0

1,6


Література: [1; 8; 10].


ВАРІАНТ 2

 1. Показники, що використовуються при діагностиці конкурентного середовища.

2. Побудова конкурентної карти ринку.

3. Практичне завдання.

На національному і світовому ринку з початку створення успішно діють три вітчизняні корпорації — «Продімпортторг», «Украгроекспорт» і «Укрімпекс». Окремі показники їх конкурентоспроможності на ринку наведені у таблиці 1.2.

Використовуючи вихідні показники таблиці, потрібно розрахувати і порівняти рівень конкурентоспроможності корпорацій «Продімпортторг», «Украгроекспорт» і «Укрімпекс».

Таблиця 1.2

Вихідні показники для розрахунку рівня конкурентоспроможності


Показник конкурентоспроможності

Коефіцієнт відносної значимості

Рейтинг оцінки окремих показників корпорацій за десятибальною системою

«Продімпорт-торг»

«Украгроекспорт»

«Укрімпекс»

1. Якість і споживчі переваги товарів

0,15

5

5

5

2. Асортимент продукції

0,10

9

6

8

3. Ступінь дієвості каналів збуту

4. Ефективність реклами і стимулювання збуту

5. Фінансові ресурси

6. Репутація в споживачів

7. Можливості в ціновій політиці

0,15

0,15


0,20

0,15

0,10

7

9


7

7

4

4

5


8

9

4

9

4


7

6

4

Разом

1,00

48

41

43


Література: [1; 8; 10].


ВАРІАНТ 3


 1. Матричний метод діагностики.

 2. Метод, що використовує оцінку товару/послуги підприємства.

3. Практичне завдання.


Житомирське АТ “Фоком” започаткувало новий напрям підприємницької діяльності – виготовлення полімерної плівки виробничого й споживчого призначення. У період підготовки нового виробництва підприємство ретельно вивчало своїх конкурентів, можливу конкурентну позицію на ринку. З цією метою було використано матрицю конкурентного профілю, вихідні показники для формування якої наведено в таблиці 1.3.

На підставі вихідної інформації скласти матрицю конкурентного профілю акціонерного товариства “Фоком” і зробити висновок щодо його конкурентної позиції на ринку.

Таблиця 1.3

Вихідна інформація для розробки матриці конкурентного профілю

Ключовий чинник успіху

Коеф. ваго-мості

Рейтинг за окремими показниками, бали

АТ “Фоком”

АТ “Полімер”

АТ “Хім-полімер”

МП “Полімер-плівка”

Продажна ціна

0,3

3

2

2

2,5

Обсяг продажу продукції

0,3

2,5

2,5

2

2

Реклама й стимулювання попиту на продукцію

0,3

1,5

2,5

2,0

2,0

Канали збуту продукції

0,1

2,5

3

2

1,5


Література: [1; 9; 10].


ВАРІАНТ 4

1.Метод, що використовує оцінку товару/послуги підприємства.

2.Метод ефективної конкуренції.

3.Практичне завдання.

Вихідна інформація щодо показників господарсько-фінансової діяльності окремих підприємств і результатів опитування групи експертів щодо впливу основних аспектів керування підприємствами на рівень їх конкурентоспроможності наведено відповідно в табл. 1.4 і 1.5.

За даними таблиць необхідно:

– аналітично оцінити рівень конкурентоспроможності зазначених підприємств на основі показників їх господарсько-фінансової діяльності в розрахунковому році;

Таблиця 1.4

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств

у розрахунковому році, %

ПоказникВиробниче підприємство

«Райдуга»

«Старт»

«Явір»

1

2

3

4

Рівень використання виробничих потужностей

90

85

95

Частка продукції вироблюваної за довгостроковими договорами

30

60

50

Коефіцієнт відновлення асортименту продукції

20

15

10

Частка продукції, що не має постійного попиту

10

20

20

Рівень продуктивності праці порівняно з галузевим

120

95

105

Рівень плинності кадрів

10

5

15

Обсяг продукції, невиробленої через відсутність матеріальних ресурсів

5

0

10

Ступінь забезпеченості оборотними коштами

80

82

70

Прибутковість реалізованої продукції

12

8

10

Прибутковість власного капіталу

15

20

18


Таблиця 1.5

Ступінь впливу окремих аспектів управління діяльністю підприємства на його конкурентоспроможність

Аспект управління

Оцінка рівня впливу, бали

Маркетинг і комерційна діяльність

Виробничий менеджмент

Кадрове забезпечення і управління персоналом

Матеріально-технічне забезпечення виробництва

Фінансовий менеджмент

8

6

4

2

10


–для кожного підприємства визначити головні недоліки діяльності, що неґативно впливають на рівень його конкурентоспроможності;

– запропонувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на усунення недоліків діяльності зазначених об’єктів.


Література: [1; 9; 10].


ВАРІАНТ 5


1. Вибір бази для порівняння.

2. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства.

3.Практичне завдання.

Мале підприємство “Лотос” освоїло виробництво трьох видів побутової техніки – ваги побутові ВП–1м та НПП–2, ваги підлогові ВПП–10. Достатнє уявлення про їх конкурентоспроможність на вітчизняному ринку дають розрахунки зведених та інтегральних індексів задоволення потреб споживачів.

Розрахувати інтегральний індекс задоволення потреб споживачів за окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити вид побутових вагів, який є найбільш конкурентоспроможним на ринку. Необхідні для розрахунків вихідні показники наведено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Вихідні показники окремих видів побутової техніки

Показники

Коефіцієнт вагомості

Рівень задоволення потреб споживачів, балів*

Ваги побутові ВП-1м

Ваги побутові НПП-2

Ваги підлогові ВПП-10

Еталон

Виготовлені підприємством

Еталон

Виготовлені підприємством

Еталон

Виготовлені підприємством

Споживчі

- надійність

8

8

6,5

7

6,0

8

5,3

- довговічність

9

7

6,1

6

6,1

7

6,2

- зручність корис-тування

6

6

6,4

7

6,4

7

5,8

Продовження таблиці 1.6

- дизайн

4

8

7,5

8

7,6

8

6,2

- гарантійне обслуговування

3

8

7,1

8

7,1

7

6,1

- упаковка

2

6

5,5

6

5,6

6

5,8

Економічні

- продажна ціна

6

6

6,1

7

8,2

7

7,1

- витрати на ремонт

4

6

5,9

6

5,9

5

3,9

- вартість обслуго-вування

2

5

5,1

7

5,1

7

5,8

- непередбачувані витрати

3

3

2,8

3

2,7

3

2,1


* рівень задоволення потреб споживачів у балах розраховано відносно максимально можливої кількості балів – 10.


Література: [1; 8; 10].


ВАРІАНТ 6


 1. Види оцінки ринкової вартості.

 2. Методи оцінювання ринкової вартості та діагностики майна.

3.Практичне завдання.

1. Дохід від експлуатації об'єкта за розрахунком методом прямої капіталізації оцінювач визначив у розмірі 500 000 гривень. Ставка дисконту 15%. Метод повернення капіталу прямолінійний протягом 4 років. Очікується, що через 4 роки оцінюваний об'єкт буде перепроданий за 50% його нинішньої вартості. Розрахувати вартість об’єкта та суму відшкодування у зв’язку зі знецінюванням.

2. Об'єкт купується з розстрочкою платежу. Платежі здійснюються протягом 3 років. Доходи від експлуатації об'єкта очікуються протгом 4 років. Доходи від експлуатації об’єкта очікуються протягом 5 років. Величина платежів та доходів наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Дані платежів та доходів щодо придбання та експлуатації об’єкта


Рік

Платежі за об’єкт, грн

Доходи від експлуатації об’єкта, грн

1

2000000
2

3000000

1000000

3

5000000

3000000

4
6000000

5
7000000

6
7000000


Розрахувати вартість об’єктаметодом капіталізованої вартості (чистої поточної вартості), якщо ставка дисконту 10%.

3. Визначити вартість чистих активів підприємства за методом балансової оцінки (за фактично відображеною сукупною вартістю активів, відображеною вартістю активів та за вартістю виробничих активів) виходячи з наступних даних:

– загальна вартість активів підприємства за балансом — 2500 тис. грн;

– результати переоцінки відображених у балансі активів (приріст їх вартості у процесі переоцінки з урахуванням індексу інфляції) — 200 тис. грн;

– реальна вартість непродуктивно використовуваних активів, відображених у балансі, — 300 тис. грн;

– реальна вартість активів, що використовуються за договором оперативного лізингу, — 400 тис. грн;

– сума фінансових зобов'язань підприємства всіх видів — 900 тис. грн.

Література: [3; 11].

ВАРІАНТ 7

 1. Поняття ефективності та оцінка ефективності управління.

 2. Діагностика системи управління.

3. Практичне завдання.


1. Для оцінки потенційних або реальних управлінських здібностей менеджерів соціологи розробили спеціальну модель, що включає такі якості особистості:

 1. ділові (освіта, знання і досвід діяльності);

 2. здібність (організаційний талант, здатність виконувати даний вид роботи);

 3. культура, освіченість та ерудиція, чесність і порядність;

 4. характер (воля, активність, самостійність, уміння сприймати критику);

 5. темперамент (меланхолік, сангвінік, флегматик, холерик);

 6. спрямованість власних інтересів (матеріальна, соціальна, духовна);

 7. віковий ценз (молодий, середній, похилий вік);

 8. здоров'я (гарне, задовільне, погане).

Кожна якість особистості оцінюється за п'ятибальною системою за таких умов: якість відсутня – 1 бал, якість виявляється дуже рідко – 2 бали, якість виявляється середньою – 3 бали, якість виявляється часто – 4, якість виявляється систематично – 5 балів.

У результаті проведеного аналізу, соціологи отримати наступну оцінку ділових якостей керівника підприємства:

Таблиця 1.8

Оцінка ділових якостей керівника

Експерт

Порядковий номер ділових якостей керівника, бали

1

2

3

4

5

6

7

8

1-й

4

3

3

2

4

3

5

4

2-й

4

3

4

2

4

3

5

4

3-й

5

2

4

3

4

3

4

4

4-й

5

2

3

2

5

3

5

5

5-й

4

3

4

2

4

2

5

5

Вагомість якості

10

7

4

8

3

3

6

8


За даними таблиці 1.8 необхідно:

1) розрахувати інтегральний показник (бальний коефіцієнт) ділових якостей менеджера виробничого потенціалу;

2) зробити висновок щодо ділових якостей менеджера, враховуючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального показника дорівнює 49, середнє – 147, максимальне – 245 балам.

Література: [13; 14].


ВАРІАНТ 8


 1. Оцінка стану й ефективності використання основних фондів (засобів).

 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

3. Практичне завдання.

1. Визначити перспективну та додаткову потребу в основних виробничих фондах на основі питомої фондомісткості робіт і підтвердити наявність відхилень порівняно з методом розрахунку за усередненою фондомісткістю продукції, якщо верстатоємність одиниці виробу: SEА = 0,3 год; SEБ = 0,5 год; SEВ = 0,7 год. Річний обсяг виробництва: QA = 60 тис. од.; QБ = 20 тис. од.; QВ = 90 тис. од. Ціна одиниці продукції: ЦА = 6 грн; ЦБ = 8 грн; ЦВ = 5 грн, середньорічна вартість основних виробничих фондів ОПФС = 728 тис. грн. У перспективі обсяг виробництва зміниться: QA1 = 70 тис. од.; QБ1 = 30 тис. од.; QБ3 = 80 тис. од.

2. Середньоспискова чисельність працівників будівельно-монтажної фірми у звітному році склала 500 чоловік. Протягом року було звільнено 95 чоловік. Визначити втрати фірми від плинності кадрів і зменшення обсягу робіт, якщо середньоденний виробіток одного робітника склав 150 грн, фактична кількість робочих днів у звітному періоді – 240, а середня кількість робочих днів одного робітника до звільнення – 120.

3. Розрахувати частку приросту товарної продукції та умовне вивільнення персоналу на підставі інформації таблиці 1.9

Таблиця 1.9

Вихідна інформація для аналізу

Показник

Планове значення

Фактичне значення

Чисельність персоналу, осіб

100

95

Середня продуктивність праці, тис. грн/особу

950

1000

Товарна продукція, тис. грн

900

980Література: [2; 5;14].


ВАРІАНТ 9

 1. Показники стану фінансової стійкості підприємства.

 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

3. Практичне завдання.


1. Фінансові дані компанії “Атом” за 2003 і 2004 (у тис. грн) подано в наступній таблиці 1.10:

Таблиця 1.10

Показник

2003

2004

Виторг від реалізації

3,800

4,200

Амортизація за період

150

150

Вартість проданих товарів (без амортизації)

1,540

1,620

Інші витрати

110

98

Процентні платежі

95

95

Кошти

1,050

1,200

Рахунка до отримання

860

650

Короткострокові векселі до сплати

140

140

Довгостроковий кредит

4,200

3,200

Основні кошти

5,800

5,880

Рахунка до сплати

840

960

Товарно-матеріальні запаси

1,950

2,100

Ставка податку на прибуток

30%

30%


Використовуючи наведені дані, розрахуйте:

 • значення чистого прибутку за 2004 рік;

 • величину власного капіталу підприємства на кінець 2004 року;

 • величину грошового потоку від основної діяльності підприємства за 2004 рік;

 • прибутковість (рентабельність) продажів за 2004;

 • оборотність дебіторської заборгованості за 2004;

 • коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 2004 року.


2. Баланс і звіт про прибуток компанії “Озон” за останній рік наведено нижче у вигляді наступних двох таблиць 1.11 та 1.12.

Таблиця 1.11

Баланс підприємства на

01.01.2003

01.01.2004

АКТИВИОборотні коштиКошти

17,438

171,154

Ринкові цінні папери

54,200

14,200

Дебіторська заборгованість

270,600

279,000

Векселі до отримання

47,400

42,800

Товарно-матеріальні кошти

51,476

36,456

Попередньо оплачені витрати

11,000

10,000

Оборотні кошти, усього

452,113

553,610

Основні засобиБудинки, спорудження, устаткування (залишкова вартість)

266,518

251,396

Інвестиції

15,000

15,000

Нематеріальні активи

39,000

34,000

Основні засоби, усього

320,518

300,396

^ Активи, усього

772,631

854,006

ПАСИВИЗобов'язанняКороткострокові заборгованості, усього

281,492

332,788

Обліґації до сплати, 14%

80,000

80,000

Довгостроковий банківський кредит, 16%

15,000

10,000

Відстрочений податок на прибуток

5,600

4,400

Зобов'язання, усього

382,092

427,188

Власний капіталПривілейовані акції, номінал $10, 12%

30,000

30,000

Звичайні акції, номінал $12

288,000

288,000

Додатковий сплачений капітал

12,000

12,000

Нерозподілений прибуток

60,539

96,818

Власний капітал, усього

390,539

426,818

Пасиви, усього

772,631

854,006


Таблиця 1.12

Звіт про прибуток за

2003 рік

Виторг

1,860,000

Собівартість проданих товарів

1,503,802

Валовий дохід

356,198

Адміністративні витрати

148,800

Маркетинґові витрати

111,600

Операційний прибуток

95,798

Прибуток/збиток від продажу активів

4,360

Продовження таблиці 1.12


Дивіденди отримані

3,400

Прибуток до сплати відсотків і податків

103,558

Процентні платежі

15,160

Прибуток до податку на прибуток

88,398

Податок на прибуток

26,520

Чистий прибуток

61,879


Розрахуйте і дайте інтерпретацію значень наступних коефіцієнтів, з огляду на середньогалузеві показники.

Показник

Середні по галузі

Коефіцієнт поточної ліквідності

1.45

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1.20

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.44

Середній період погашення дебіторської заборгованості

45 днів

Оборотність товарно-матеріальних запасів за собівартістю

22 обороту

Середній період погашення кредиторської заборгованості

33 дня


Література: [2; 4; 11; 14; 15].


ВАРІАНТ 10

 1. Показники та індикатори економічної безпеки.

2.Оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

3.Практичне завдання.


Величина дебіторської заборгованості підприємства “Промінь” на початок розрахункового року становила 200 тис. грн. Підприємство-боржник обіцяє повернути борг до кінця поточного року або ж розплатитися за нього власною продукцією на суму 70 тис. грн. Фірма-посередник пропонує передати за продукцію підприємства-боржника фірмі “Промінь” 18000 компенсаційних сертифікатів вартістю 4,16 грн кожний. Номінальна ціна одного компенсаційного сертифіката на приватизаційному аукціоні становить 10 грн. На найближчий приватизаційний аукціон має бути запрапоновано 12% акцій підприємства-боржника на загальну суму 180 тис. грн.

Факторинговий відділ комерційного банку “Комерсбанк” пропонує викупити боргові зобов’язання фірми-боржника. При цьому факторинговий відсоток складе 20. Консалтингова фірма “Крона” вважає достатньо дієвою систему штрафник санкцій, яка дорівнювала б нормативній рентабельності продукції (відсотка інфляції або середньої банківської ставки по вкладах грошових коштів). Досягнутий рівень рентабельності продукції становить 50%, рівень інфляції за рік – 40%, середній банківський відсоток по грошових вкладах – 35%.

Необхідно економічно обґрунтувати можливі варіанти покриття дебіторської заборгованості та вибрати кращий з них.

Література: [2; 4; 11; 14; 15].


^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА”


1. Види діагностики конкурентного середовища.

2. Назвіть методи й інструменти проведення маркетинґових досліджень.

3. Назвіть етапи проведення діагностики.

4. Показники, що використовуються при діагностиці конкурентного середовища.

5. Побудова конкурентної карти ринку.

6. Які використовують методи діагностики конкурентоспроможності підприємства?

7. Які недоліки мають методи, що використовуються для діагностики?

8. Який із методів є найбільш ефективним з точки зору визначення конкурентоспроможності.

9. Що може виступати базою для порівняння?

10. За якими групами параметрів проводиться порівняння?

11. Як проводиться оцінка рівня конкурентоспроможності продукції за комплексним методом.

12. Стандарти та способи оцінки майна підприємства.

13. Оцінка за фактично відбаною вартістю активів.

14. Оцінка об’єктів за методом аналогів.

15. Оцінка об’єкта за методом капіталізованої вартості.

16. Види ефективності менеджменту.

17. Види моделей, що використовують при оцінці ефективності управління.

18. Методи діагностики системи управління.

19. Які показники характеризують ефективність використання основних фондів і які фактори впливають на цю ефективність?

20. Показники, що використовують для характеристики руху робочої сили.

21. Визначення резерву зростання обсягу виробництва за рахунок зростання чи­сельності персоналу.

22. Які показники використовують для характеристики джерел формування запасів?

23. Назвіть чотири типи фінансових ситуацій.

24. Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства?

25. Основні показники платоспроможності та ліквідності підприємства.

26. Рейтинґова оцінка стану підприємства.

27. Види загроз економічній безпеці підприємства.

28. Показники та індикатори економічної безпеки.

29. Оцінка економічної безпеки.

30. Зміст та послідовність проведення діагностики.


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ансофф И. Стратегическое управление/ Под ред. Л. И. Евенко: Пер.с англ. – М.: Экономика, 1989. – 360 с.

 2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. –М.:ИНФРА–М,2001. –

215 с.

 1. Бланк И.А. Управление активами. –К.: Ника–Центр, 2000. –720 с.

 2. Савчук В.П.. Финансовая диагностика и мониторинг деятельности предприятия. – К.: Издательский дом "Максимум”, 2004. –421 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. –вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2001. –528 с.:іл.

 4. Зубик В.Б., Зубик Д.В., Седегов Р.С., Абдула А. Экономическая безопасность предприятия (фирмы). – Мн.: Выш.шк., 1998. –316 с.

 5. Ковальов Д. Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України, 1998. – № 10. –С.48–52.

 6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред и вступ. Е.М. Пеньковой Е.М. –М.: Прогресс, 1990. –736 с.

 7. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинґ. – 1996. – №3. –С. 51–56.

 8. Маркетинг:Учебник/А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов и др.; Под ред.

А.Н. Романова. –М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. –560 с.:ил.

 1. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.:КНЕУ,2000. –412 с.

 2. Томилов В.В. Культура предпринимательства. –СПб:Издательство «Ритер»,2000. –368 с.:ил.

 3. Управление организацией: Учебник/Под ред. А.Г. Поршнева,

З.П. Румянцевой. – 2–е изд., перераб. И доп. –М.:ИНФРА–М, 1998. –669 с.

 1. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.:КНЕУ, 2002. –192 с.

 2. Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа. –М.:ИНФРА–М, 1999. –208 с.


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Економічна діагностика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до друку_____2007 р. Формат 60Х841/16.Папір тип. Друк ризографія.


Ум.Друк.арк.______Наклад _____ прим.Замовлення №____.Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ


39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економічна діагностика \" для студентів заочної форми навчання зі iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи