Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 "Економіка підприємства"(в т ч. скорочений термін навчання)
Скачати 214.75 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 "Економіка підприємства"(в т ч. скорочений термін навчання)
Дата26.09.2012
Розмір214.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА діяльність підприємства

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050107 “Економіка підприємства”

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”(в т.ч. скорочений термін навчання)


Укладач доцент Л.Б. Литвинський


Рецензент к.т.н., доц. В.Е. Черніченко


Кафедра «Економіка»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


Вступ

Полгиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, введення національної валюти України сприяли становленню і зміцненню ринкових відносин на Україні.

Вихід на світовий зовнішній ринок підприємства - закономірність розвитку ринкової економіки. Діяльість підприємств на світовому ринку пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом товарів і послуг. Вона також включає вивіз капіталу в формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.
Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне тисячоліття вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародному масштабі.

На шляху інтеграції України в європейські й міжнародні структури допущено чимало прикрих прорахунків. Без сумніву, є об'єктивні причини цього, проте зрозуміло одне - відсутність, особливо в регіонах, фахівців із зовнішньоекономічної діяльності, що перешкоджає просуванню нашої країни до цивілізованого співтовариства.

Останнім часом ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими ринковими вимогами фахової спеціалізації та досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах.

Розв'язанню зазначеної проблеми, сподіваємося, допоможе вихід у світ цього методичного посібника.

^ 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою роботи є формування системи базових знань з практики зовнішньоекономічної діяльності підприємства, нормативно-правового забезпечення суб'єктів господарювання, особливостей системи митних податків та митних зборів, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємст в Україні, валютного регулювання, особливостей стратегії входження підприємств в міжнародний ринок.

Навчальним планом передбачається виконання студентами за­очної форми навчання контрольної роботи з зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів-заочників самостійному узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел. Контрольна робота виступає як засіб са­мостійного надбання і поглиблення знань студента, а також як фор­ма самоконтролю та контролю навчання студента з боку кафедри.

Контрольна робота з зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинна показати наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно ви­вчати окремі питання в рамках обраної теми.

Теми контрольних робіт обираються згідно двох останніх цифр номера залікової книжки і узгоджуються з викладачем.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з направленням їх практичної діяльності, але в цьому ви­падку обрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

Практичний матеріал, що використовується в роботі, повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, представлений практичний матеріал повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. В таб­лицях мають бути вказані одиниці виміру, об'єкт і часовий простір дослідження, а в графіках – масштаб. Таблицям та графічному ма­теріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись ли­ше матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчи­ми і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літера­туру та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях.


^ 2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному аркуші необхідно вказати дисципліну, з якої викона­на контрольна робота; факультет, курс, група, прізвище та ініціали студента. В кінці роботи треба проставити дату виконання роботи та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг (контрольна робота повинна мати не біль­ше ніж 20 сторінок формату А4), а ті вузлові питання, які дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент вірно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему, яка за своєю суттю і буде планом контрольної роботи. План повинен включати не більше 3-4 питань. Складання плану – це індивідуальна творча справа, тема може бути представлена в різних варіантах плану, але в будь-якому випадку він повинен відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обо­в'язково виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на дже­рела використаної літератури (в квадратних дужках [...]), а також з розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розді­лити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допу­стити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури повинен містити не менше п'я­ти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафед­ру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У ра­зі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі іспиту по дисципліні «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» студент допускається лише за умови зарахування кон­трольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно у відповідності до додатку А.


^ 3 ЗМІСТ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Виконання контрольної (контрольної) роботи студента­ми, як складової частини навчального процесу передбачено їх навчальними планами.

При виконанні контрольної роботи студент повинен роз­крити теорію питання та навести практичні приклади з прак­тики діяльності підприємства на міжнародному ринку.

Завдання виконується в окремому зошиті, у кінці роботи студент ставить дату виконання, власний підпис і після пе­ревірки роботи викладачем захищає її.

Мета роботи – поглиблення знань щодо зовнішньоекономічна діяльність підприємства на ринку, його інфраструктури та впливу на економічні процеси, ро­зуміння технології біржових і комерційних операцій та от­римання додаткових коштів за рахунок курсу валют.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел., які використав студент при її вико­нанні.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядається теорія проблеми.

У другому розділі розглядаються питання практичного застосування теоретичних положень у діяльності учасників ринку.

У третьому питанні наводяться пропозиції щодо удоско­налення діяльності підприємства на ринку.

У висновках наводиться узагальнення питань, які розгля­далися у роботі.

Обсяг роботи 15 – 20 сторінок друкованого тексту.

^ 4 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1 Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План

Вступ

 1. Предмет та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності

 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 11-35)

Тема 2 Організаційно – правові та економічні умови вибору

іноземного партнера

План

Вступ

 1. Вибір іноземного партнера.

 2. Основні показники діяльності іноземних фірм.

 3. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 39-56)

Тема 3 Контракт у зовнішньоекономічній діяльності

План

Вступ

 1. Правові аспекти.

 2. Умови зовнішньоекономічного контракту.

 3. Типи структур управління.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 43-56, 260-267)


Тема 4 Цінова політика на зовнішньому ринку

План

Вступ

 1. Сучасна цінова стратегія фірми.

 2. Ціни зовнішньоторгових контрактів і методики їх розрахунків.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 201-220)

Тема 5 Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях

План

Вступ

 1. Способи платежу.

 2. Засоби платежу.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 109-127)

Тема 6 Страхування зовнішньоекономічної діяльності

План

Вступ

 1. Загальні питання управління ризиками.

 2. Різні види страхування в зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Перестрахування.

Висновки

Список літератури

Література: 2 (с. 411-427)

Тема 7 Посередницька діяльність на ринку

План

Вступ

 1. Види посередницької діяльності.

 2. Вибір посередника.

 3. Винагорода посередників.

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 154-180)

Тема 8  Митне регулювання ЗЕД підприємств

План

Вступ

 1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України

 2. Система митних податків та митних зборів. Митна вартість товару і розрахунок митних платежів

 3. Види митного режиму в Україні

 4. Основні митні процедури і порядок їх здійснення

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 59-95)

Тема 9 Валютне регулювання ЗЕД підприємства

План

Вступ

 1. Механізм валютного регулювання і валютного контролю в Україні

 2. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті

 3. Розрахунки в готівковій іноземній валюті

 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 109-427)

Тема 10 Оподаткування ЗЕД підприємств

План

Вступ

1. Система оподаткування ЗЕД в Україні та її основні принципи

 2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій

 3. Основні види пільг суб\'єктам ЗЕД, що діють на території України

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 132-144)

Тема 11 Стратегія входження в міжнародний ринок

План

Вступ

 1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки

 2. Підходи до вибору зарубіжного ринку

 3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків

 4. Вибір способу виходу на зовнішні ринки

 5. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 150-170)

Тема 12 Товарна політика на світових ринках

План

Вступ

 1. Суть міжнародної товарної політики

 2. Міжнародна товарна стратегія

 3. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки

 4. Стратегія товарних знаків Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 180-195)

Тема 13 Ціноутворення в ЗЕД підприємств

План

Вступ

 1. Ціни і цінова політика на світовому ринку

 2. Фактори ціноутворення в ЗЕД

 3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 201-214)

Тема 14 Пошук і оцінка закордонних партнерів

План

Вступ

 1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку

 2. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів

 3. Проведення переговорів з іноземним партнером

 4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД

 5. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 221-257)

Тема 15 Договори міжнародної купівлі-продажу

План

Вступ

 1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів

 2. Структура договору купівлі-продажу

 3. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 260-267)

Тема 16 Діяльність підприємств на світовому ринку технологій

План

Вступ

 1. Світовий ринок технології: суть і структура

 2. Форми міжнародного трансферу технологій

 3. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці

 4. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій

 5. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 289-300)

Тема 17 Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД

План

Вступ

 1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД

 2. Акредитивні розрахункові операції

 3. Інкасова форма платежу

 4. Механізм здійснення платежів чеками

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 314-340)

Тема 18 Кредитуваання ЗЕД підприємств

План

Вступ

 1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види

 2. Комерційний міжнародний кредит

 3. Банківське кредитування ЗЕД

 4. Міжнародні лізингові операції

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 348-374)

Тема 19 Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств

План

Вступ

 1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг

 2. Організація зовнішньоекономічних перевезень

 3. Основні види транспорту, що використовуються вЗЕД

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 374-403)

Тема 20 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

План

Вступ

 1. Економічний аналіз в сфері зовнішньоекономічних зв’язків.

 2. Аналіз та ефективність експортних операцій.

 3. Аналіз та ефективність імпортних операцій..

Висновки

Список літератури

Література: 1(с. 12-18)

^ Тема 21 Інформаційна та організаційно – комерційна діяльність

План

Вступ

1 Торгово-інформаційні системи ринку.

2 Організаційно-правові форми їх створення.

3 Продукти інформації та розрахунок цін на них.

Висновки

Список літератури

Література: 11 (с. 145-167)

Тема 22 Пошук і оцінка закордонних партнерів

План

Вступ

 1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку

 2. Проведення переговорів з іноземним партнером

 3. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД

Висновки

Список літератури

Література: 2 (с. 12-18)

Тема 23 Страхування учасників біржових угод від ри­зиків

План

Вступ

 1. Сутність хеджування, його основна мета.

 2. Довге і коротке хеджування.

 3. Основні види та показники хеджування.

Висновки

Список літератури

Література: 12 (с.71-182)

Тема 24 Страхування ЗЕД підприємств

План

Вступ

 1. Ризики в ЗЕД та їх страхування

 2. Страхування валютних ризиків

 3. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях

Висновки

Список літератури

Література: 2 (с. 411-440)

Тема 25 Логістика товарно – матеріальних запасів

План

Вступ

(сутність і напрямки розвитку логістики; категорії товарно-матеріальних запасів)

 1. Система управління запасами підприємства.

 2. Логістика запасів в логістичній системі підприємства.

 3. Види запасів і визначення їх оптимальних обсягів.

Висновки

Список літератури

Література: 2 (с. 12-18)


^ 5 ПИТАННЯ ЩОДО ІСПИТУ

Тема 1 Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств

 1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки

 2. Механізми регулювання ЗЕД в Україні

3. Органи державного регулювання ЗЕД

 4. Принципи, суб\'єкти та види ЗЕД підприємств

 5. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Тема 2 Митне регулювання ЗЕД підприємств

 1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України

 2. Система митних податків та митних зборів. Митна вартість товару і розрахунок митних платежів

 3. Види митного режиму в Україні

 4. Основні митні процедури і порядок їх здійснення

 5. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів

 6. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі

Тема 3 Валютне регулювання ЗЕД підприємства

 1. Механізм валютного регулювання і валютного контролю в Україні

 2. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті

 3. Розрахунки в готівковій іноземній валюті

 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Тема 4 Оподаткування ЗЕД пілприємств

 1. Система оподаткування ЗЕД в Україні та її основні принципи

 2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій

 3. Основні види пільг суб\'єктам ЗЕД, що діють на території України

Тема 5 Стратегія входження в міжнародний ринок

 1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки

 2. Підходи до вибору зарубіжного ринку

 3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків

 4. Сегментація закордонного ринку

 5. Вибір способу виходу на зовнішні ринки

 6. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки

 7. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки

Тема 6 Товарна політика на світових ринках

 1. Суть міжнародної товарної політики

 2. Міжнародна товарна стратегія

 3. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки

 4. Стратегія товарних знаків

Тема 7 Ціноутворення в ЗЕД підприємств

 1. Ціни і цінова політика на світовому ринку

 2. Фактори ціноутворення в ЗЕД

 3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку

Тема 8 Пошук і оцінка закордонних партнерів

 1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку

 2. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів

 3. Проведення переговорів з іноземним партнером

 4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД

 5. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

Тема 9 Договори міжнародної купівлі-продажу

 1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів

 2. Структура договору купівлі-продажу

 3. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

Тема 10 Діяльність підприємств на світовому ринку технологій

 1. Світовий ринок технології: суть і структура

 2. Форми міжнародного трансферу технологій

 3. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці

 4. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій

 5. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій

Тема 11 Міднародні розрахунки при здійсненні ЗЕД

 1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД

 2. Акредитивні розрахункові операції

 3. Інкасова форма платежу

 4. Механізм здійснення платежів чеками

Тема 12 Кредитуваання ЗЕД підприємств

 1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види

 2. Комерційний міжнародний кредит

 3. Банківське кредитування ЗЕД

 4. Міжнародні лізингові операції

Тема 13 Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств

 1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг

 2. Організація зовнішньоекономічних перевезень

 3. Міжнародна логістика

Тема 14 Страхування ЗЕД підприємств

 1. Ризики в ЗЕД та їх страхування

 2. Страхування валютних ризиків

 3. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч, посіб. — К.: Знання, 2006. — 462 с — (Вища освіта XXI століття).

2. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторгоаих операцій. Учебно – практическое пособие.- М.: ЗАО “Бизнес – школа” Интел – Синтез”, 2000.- 544с.

3. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского.- М.: ИНФРА- м, 2000.-512с.

4. Биржевая деятельность. Учебник / Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 240 с.

5. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995. – 324 с.

6. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций (конспект лекций). – М.: «ПРИОР», 2000.- 160с.

7. Ющенко В.А. , Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник.-К.: “Знання” КОО, 1999. – 359с.

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов /Л.Е.Стровский, С.К.Казанцев, Е.А. Паршина и др..; Под ред. проф.. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., пере раб. и доп.-М.:ЮНИТИ,1999.-823с.

9. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие – К.,СПЛАЙН,1998.- 220с.

10. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995. – 324 с.

11. Ковни Де. Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 186 с.


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


№ залікової книжки


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

“ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”


Студента(ки) групи ___________

економічного факультету КДПУ

П.І.Б. (повністю)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з вивчення навчальної дисципліни “ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”(в т.ч. скорочений термін навчання)


Укладач доц. Л.Б. Литвинський


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Економіки» доц. О.І. Маслак


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації
Економіка підприємства” та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050107 – “Економіка...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"Зовнішньоекономічна діяльність підприємства\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\"(в т ч. скорочений термін навчання) iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи